РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2022г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изготвяне на проект и кандидатстване за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, Градски парк, алея „Минчо Боев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Доклад относно именуване на безименна пътна артерия  в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански  

4.      Предложение относно управление на вещи общинска собственост от ПМГ, Г и ЦДГ на ОП ПЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр.Ямбол за „Промяна на предназначението на таван № 1 в жилище“, ж.к. „Възраждане“, бл. 26, вх.А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински терен за поставяне на преместваем обект -  фургон за търговска дейност, ул. „Търговска“, парк "Опитно поле".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление  върху част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Битоля“ № 35 за нуждите на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи,  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.“Жорж Папазов“ 18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 19.12.2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта. (ул. „Хан Крум“)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на план за застрояване ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, като част от КПИИ. ("България Енерджи" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта. ("ВИП ПРАЙС" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно поправка на допусната явна фактическа грешка в предложение за: определяне на цена право на строеж върху пи 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв.м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: "Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идн: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище - ап. във фризьорски и козметичен салон."

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изготвяне на проект и кандидатстване за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, Градски парк, алея „Минчо Боев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, т.2 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта:

1.  Дава съгласие за изработване на проект и кандидатстване пред Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, градски парк, алея „Минчо Боев“.

          2. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

        

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно именуване на безименна пътна артерия в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ал. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на община Ямбол, Общински съвет Ямбол  именува  безименна пътна артерия – булевард на територията на град Ямбол с трасе от кръстовището й с ул. „Георги Дражев“  (мост за кв. Каргон до Ловен дом), през кръстовища при Биков мост и мост при Ритейл парк Ямбол, кръстовище с ул. „Срем“, под мост на ул. „Граф Игнатиев“ до кръстовище с ул. „Търговска“ на  Булевард „Крайречен“.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г. Допълнение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

3. Допълва т.5 „Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии" от решение по т.5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. както следва:

„т.5.12. Средства за подпомагане на сдруженията, на собствениците за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд - Етап I" по линия на МВУ - 150 000 лв. Упълномощава кмета на община Ямбол да извършва необходимите действия за предоставяне. на средствата на всяко конкретно сдружение при стриктно спазване на условията и правилата на отворената процедура."

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно управление на вещи общинска собственост от ПМГ, Г и ЦДГ на ОП ПЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6 т.2 от Закона за физическото възпитание и спорт чл. 38, ал. 3 и ал.5 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.   Предоставя на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ с ЕИК 000970496022 с адрес: гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“, представлявано от Господин Белчев за безвъзмездно управление,  вещи с отпаднала необходимост както следва:

А./ от ПМГ „Ат. Радев“ с ЕИК 000964415 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар Ив. Александър“ №12, представлявана от Евгений Иванов

- комбинирани лежанки    2 бр. х 231.00 лв. –     462.00 лв.

- диск за талия                 2 бр. х 140.00 лв. –     280.00 лв.

- дискове                       160 кг. х     2.20 лв. –     352.00 лв.

- коремни преси                2 бр. х 350.00 лв. –     700.00 лв.

- крив лост                       1 бр. х   47.00 лв. –      47.00 лв.

- лежанки                         2 бр. х 123.00 лв. –    246.00 лв.

- прав лост                       3 бр. х   49.00 лв. –    147.00 лв.

- стойка дискове                1 бр. х 140.00 лв. -    140.00 лв.

                                                                        2374.00 лв.

 

Б./ от ДГ „Валентина“ с ЕИК 000960573 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Българка“ №18, представлявана от Митка Тодорова

- телевизор „TELEFUNKEN”  1 бр. х 330.00 лв. –   330.00 лв.

- телевизор „CRAWN”          5 бр. х 330.00 лв. – 1650.00 лв.

- телевизор „JVC”               2 бр. х 329.00 лв. –   658.00 лв.

- телевизор „TOSHIBA”       1 бр. х 414.00 лв. –   414.00 лв.

                                                                        3052.00 лв.

 

В./ от ПГ „В. Левски“ с ЕИК 000962439 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар Ив. Александър“ №12, представлявана от Донка Атанасова

      - кростренажор                   1 бр. х 399.00 лв. –   399.00 лв.

                                                                                 399.00 лв.

2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр.Ямбол за „Промяна на предназначението на таван № 1 в жилище“, ж.к. „Възраждане“, бл. 26, вх.А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Йорданка … Костова,  постоянен адрес: гр. Ямбол, … от 52 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26, по КК на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м. за изграждане на обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр. Ямбол от таван в жилище“ и определя пазарна цена в размер на 4 972.50 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински терен за поставяне на преместваем обект - фургон за търговска дейност, ул. „Търговска“, парк "Опитно поле".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг площ от 30.00 кв. м. общински терен за поставяне на  преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – фургон за търговска дейност в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 87374.545.7 по КККР на град Ямбол, находящ се на ул. „Търговска“, представляващ многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“ при следните условия:

1.      Предмет на дейност, осъществявана в обекта – търговия

2.      Площ на терена – 30.00 кв. м.

3.  Начална тръжна цена – 273.30 лв., без ДДС//изчислена по т.3 от Приложение

     №1  на  Наредба  за  реда  за  придобиване,  управление   и   разпореждане    с

     общинското имущество на ОбС Ямбол.

4.      Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора 

     5.  Депозит – 820.00 лв.

     6.  Поставянето   на  съоръжението  е  за  сметка  на  спечелилия  търга,    по 

           одобрени визия и проект от гл. архитект на Община Ямбол.

     7.  Изграденото преместваемо съоръжение остава в полза на община Ямбол,

          след изтичане срока на договора.  

     8.  Срок за отдаване под наем – 5 години,  считано  от   датата   на   издаване     на

          Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, град София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна … Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, с площ 347 кв.м., актуван с АОС № 1617 от 21.07.2010 г., находящ се на първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол, а именно – северно крило с площ 192 кв.м., за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление  върху част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Битоля“ № 35 за нуждите на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя за временно и безвъзмездно право на управление на Регионална здравна инспекция - Ямбол, ЕИК 176030641, част от имот публична общинска собственост – сграда с идентификатор 87374.550.94.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в имота на ОУ „Николай Петрини“ в ПИ с идентификатор 87374.550.94 по кадастралната карта на град Ямбол, с обща площ 154.00 (сто петдесет и четири) кв.м., актуван с АПОС 136/05.05.2000 г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Битоля” № 35, за срок от 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост

1.      Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № У 9844 АК.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните по точка 1 имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи,  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Св.св. Кирил и Методи“ и по ул. “Кабиле“ в участъка от ул. “Търговска“ до ул. “Г. С. Раковски“, ЦГЧ, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 50 789,61 лв. (петдесет хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинка) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул. “Жорж Папазов“ 18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 19.12.2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите,

1. Съгласува мандат на Васил Александров – заместник-кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ – гр. Ямбол.

Точка 2. Разни

 

2.Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“:

по точка 1 от дневния ред: Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ – гр.Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на МАРТИН … РАЙКОВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.  При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ Х-36.919 и УПИ XI-36.920 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

При изработването на ПУП-ПРЗ да бъде заснет въздушния ел.провод, преминаващ през имота и линиите на застрояване да бъдат съобразени със съответния сервитут на комуникацията.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „АГРОМЕЙТ“ ООД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“ с начало от ТНН на ТП КРИНЧОВИЦА-4, извод СН ВЕСЕЛИНОВО, п/ст Ямбол, находящ се в поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 87374.573.1, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 87374.59.596 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на ДИЯН Т. ГОЧЕВ,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за автосервиз, пътна помощ, автокъща и отдаване автомобили под наем.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-72.1034 „за автосервиз, пътна помощ, автокъща и отдаване автомобили под наем“ в кв./кад. район/ 72. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация;

 

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на ДИЯН Т. ГОЧЕВ, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.72.660 - общинска публична собственост, земеделска територия, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 431 кв.м.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта. (ул. „Хан Крум“)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“ в кв. 123 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта, находящи се на ул. „Хан Крум“ № 27 и 25, с което изменение уличните регулационни линии, определящи границата с улиците „Хан Крум“ и „Бакаджик“ се поставят в съответствие с кадастралните граници на имотите.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на план за застрояване ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, като част от КПИИ. ("България Енерджи" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПЗ/ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, получени с изменението на ПР, като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

 

СХЕМА

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта. ("ВИП ПРАЙС" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ВИП ПРАЙС" ООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта.

2.                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на УПИ V-за жилищно строителство“ в кв. 331 по планa на гр. Ямбо, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

3.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 и за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхват УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта и проект за ПУП-ПЗ за урегулирания поземлен имот, като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ /ПИ 87374.512.210, ПИ 87374.512.234, ПИ 87374.512.235, ПИ 87374.512.211/ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541/ в кв.167, образувани след изменението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ХLV-12/29.09.2022г. относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 от АПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ХLV-12/29.09.2022г. на Общински съвет – Ямбол, като диспозитива на същото придобива следния вид:

„На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Михаела … Михова, с постоянен адрес: от 10.6 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.539.108, по КК на град Ямбол, целият с площ 3 905 кв. м. за построяване външна стълба и подемник за инвалидни колички, във връзка със съгласуван предварителен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“ и определя пазарна цена в размер на 1910 лв. /хиляда деветстотин и десет/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.“