РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно присъждане награди в областта на културата.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

 1. Предложение за допълване на решение по т.3 от дневния ред на 42 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 30 март 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно изменение в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

 1. Предложение относно приемане на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно сключване на предварителен договор за закупуване земя за Депо ТБО.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отчет за изпълнение и предложение за промени на програмата Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участието на местната общност.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол за 2007 – 2009г. и Програма за развитие на социалните услуги за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно програма за оптимизиране на училищната мрежа и на разходите за образованието в община Ямбол през учебната 2007/2008г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно разкриване на седмична група в ДЯ № 12.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Отчет за дейността на МКБППМНП за 2006г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Отчет относно състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно допълнение към решения, приети по т.5 на 29 сесия на ОбС Ямбол от 6 април 2006г. – създаване на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда – Бизнес център, ул. „Ал. Стамболийски.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, продажба чрез търг на поземлени имоти в ж.к. „Диана”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Пепа Данева и Янко Димитров.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на кв.5, Иван Димитров Георгиев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на кв.5, Павел Георгиев Додов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отмяна на решение І по т.9 на 25 сесия на ОбС Ямбол от 03.04.1998г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛИ: ГС „КОЯ”,                                                                                                                     „НПЯ”, „БСП и ЛБ”

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Информация относно разкриване на седмична група в ДЯ № 12.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема информацията за разкриване на седмична група в Детска ясла № 12.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Отчет за дейността на МКБППМНП за 2006г.

 

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема за сведение отчета на МКБППМН за 2006г.

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Отчет относно състояние на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1.На основание чл.66 А от ЗОС и чл.1, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2006г.

      2.Задължава кмета на община Ямбол до 31.06.2007г. да създаде регистър на общинското имущество и го качи на сайта на Община Ямбол.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно Приложение № 1.

            1.2. Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, съгласно Приложение № 2 (в т. ч. А. За продажба; Б. За замяна; В. За обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди).

            1.3.Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3.

            2.Прехвърлят се три жилища от списъка за отдаване под наем в списъка на жилища за продажба - апартаменти в ж.к. „Г. Бенковски” бл.12, вх. Г, ап. 68, в ж.к. „Хале” бл.2, вх. А, ап. 16 и къща на ул. „М. Вълев” № 57.

            3.Списъците по Приложение № 2, т. А, т. Б и т. В могат да се променят от ОбС през годината след молби на заинтересовани лица.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2007г.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.50 от ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол определя Списъка и броя на общинските гаражи за отдаване под наем през 2007 г. съгласно Приложение № 1.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществява контрол по отдаването под наем и управлението на общинските гаражи, съгласно законовите разпоредби и изискванията на наредбите на ОбС - Ямбол.                   

      

                                                                                                                                 Приложение № 1

СПИСЪК

на общинските гаражи под наем през 2007 г.

 

№ по ред

Местонахождение на общинския гараж

Площ (в кв.м.)

1.

ул. „Малко Търново" № 22

17.00

2.

ул. „Малко Търново" № 24 А

17.00

3.

ул. „Съединение" № 16

10.00

4.

ул. „Цар Самуил" № 37

18.00

5.

ул. „Матвей Вълев" № 51

29.00

6.

ул. „Матвей Вълев" № 57

12.00

7.

ул. „Константин Марангозов" № 7

21.00

8.

ул. „Преслав" № 56

15.00

9.

ул. „Стефан Караджа" № 68

15.00

10.

ул. „Антим I" № 3

18.00

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Отлага разглеждането на предложението за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД за следващо заседание.

            2.Удължава срока на договора за управление на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Ямбол с досегашния управител до провеждане на конкурс и утвърждаване решението на комисията за избор на управител от ОбС.

 

     

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Предложение относно допълнение към решения, приети по т.5 на 29 сесия на ОбС Ямбол от 6 април 2006г. – създаване на ОП „Комунални дейности”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Задължава кмета на община Ямбол да прекрати сключения на 21.03.2001г. договор с „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол като в споразумението за прекратяване се посочи, че всички права и задължения по сключените договори за наем в изпълнение на този договор се поемат от Община Ямбол. Задължава управителя на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол да уведоми наемателите за настъпилите промени.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда – Бизнес център, ул. „Ал. Стамболийски”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно право на пристрояване и надстрояване на „А ВИАКОМ" ООД, върху 2090 кв. м. разгъната застроена площ, за обект: „Преустройство, реконструкция и пристройка на съществуваща сграда - „Бизнес център", представляващ сграда 87374.537.111.1, изградена в ПИ 87374.537.111 по кадастралната карта, който имот се идентифицира с УПИ Ш, кв. 44 по плана на гр. Ямбол, на ул. „Ал.Стамболийски", при граници на обекта: за улица № 87374.537.110, за улица № 87374.537.57, сграда № 87374.537.111.2, общинска земя ПИ 87374.537.111, за сумата 95 000,00 /деветдесет и пет хиляди/ лева.

            П. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на пристрояване и надстрояване с „А ВИАКОМ" ООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, продажба чрез търг на поземлени имоти в ж.к. „Диана”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

     

      Не приема предложението.

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с Пепа Данева и Янко Димитров.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

     

      1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба, между Община Ямбол, Пепа Кирилова Данева и Янко Кирилов Димитров в урегулиран поземлен имот ПИ 87374.538.30, като в дял на Пепа Кирилова Данева и Янко Кирилов Димитров се отрежда ПИ  87374.538.30 по кадастралната карта на град Ямбол, който имот по стария план на града се индивидуализира с УПИ ХІІІ 3672, кв. 113 по плана на гр. Ямбол, на ул. „Криволак”, целия с площ от 211 кв. м., при граници на ПИ:  ПИ 87374.538.31, ПИ 87374.538.29, ПИ 87374.538.27,  ПИ 87374.538.32, ПИ 87374.538.28.

      2. За уравняване на дяловете Пепа Кирилова Данева и Янко Кирилов Димитров да заплатят на Община Ямбол 4540,00 /четири хиляди петстотин и четиридесет/ лева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на кв.5, Иван Димитров Георгиев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

      РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ /, становище на гл. архитект № 28/12.07.2006г. и протокол № 4/15.04.2007 г. на ОЕСУТ, дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване / ПЗ /на УПИ I - За комплексно жилищно строителство с полуподземни паркинг - гаражи, кв.5, по плана на гр. Ямбол – „Зл. Рог 2”, състоящо се в реализиране на допълнително застроена подземна и надземна площ необходима за инвестиционните намерения на собственика на основната сграда. Неразделна част от предложението е идеен проект в части план за застрояване и архитектурна.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на кв.5, Павел Георгиев Додов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ /, становище на га. архитект № 7/26.03.2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация / ПР /на УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Ямбол – „Зл. Рог 2”, състоящо се в реализиране на самостоятелен подход към строящия се търговски комплекс и по-добро транспортно обслужване на сградата и проектираните подземни паркинг - гаражи. Изменението се състои в образуване на нова тупична улица до входа за зареждане на комплекса от ул. "Дружба". С новата отсечка се променя организацията на движение на кръстовището като по улица "Дружба" движението е в три ленти, съгласно приложената скица проект.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно отмяна на решение І по т.9 на 25 сесия на ОбС Ямбол от 03.04.1998г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛИ: ГС „КОЯ”,                                                                                                                     „НПЯ”, „БСП и ЛБ”

__________________________________________________________________________________

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

           

            1. Отменя Решение I по точка 9 на Двадесет и петата сесия на ОбС - Ямбол, проведена на 03.04.1998 г., гласящо: „На основание на НРПСУРОИ, Глава трета, раздел П, чл. 19 общински съвет предоставя за стопанисване и управление на кварталните клубове, общинска собственост, както следва: I. За Съюза на пенсионерите:

            - клуб на ул. „Гр. Игнатиев";

            - клуб на ул. „Странджа",

            - клуб до Първа районна поликлиника;

            - клуб до блок „Гигант""

            2. Задължава кмета на общината да внесе в ОбС предложение за включването на клубовете в общинското предприятие „Комунални дейности”, заедно с издръжката им  и статут за ползването им .

            Към структурата на ОП „Комунални дейности” да се утвърди щатна бройка – организатор, с цел поддържането и управлението на кварталните клубове.