ПРОТОКОЛ № XXXIII

 

            Днес, 28.01.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0011/20.01.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Александър Стойков, Атанас Илчев, д-р Недялка Петкова, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:03 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и третото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне на жилищен имот - ЧОС за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно предоставяне на ОП ПЗОС на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща недвижим имот, съоръжения и движими вещи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за подемник за инвалидни колички при промяна предназначението на обект в кабинет по дентална медицина, ул. "Крали Марко" 82-А-Ателие 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска  собственост в  Приложение  № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост по искане на ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“; Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и  одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.19.1000.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно даване на разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и одобряване на задание за същото, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.19.1001 и одобряване на задание за същото, даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.19.1001.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветнци

17.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Група съветнци

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имате новото предложение от ПК ЗСДСИ за покриване на разходите за предоставени медицински услуги на Кръстина Узунова в МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД.

Сивкова – Предлагам т.2 да отпадне от дневния ред, да я отложим.

Шиков – Няма други предложения.

Сивкова – Направих предложение т.2 от дневния ред относно предоставяне на имоти от ОПФ – полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите да бъде отложена и да отпадне за разглеждане от дневния ред. Мотивите за моето предложение са следните, тъй като един от сериозните проблеми за поддържане чистотата на общинската републиканска пътна мрежа и не замърсяването с кал от движещата се земеделска техника, излизаща от земеделските земи е свързана точно с това да бъдат съхранени и запазени, и не разоравани общинските селскостопански пътища, които са успоредни и непосредствено граничат с пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа. Тъй като има необходимост земеделските производители, които обработват земи, да излизат на тези успоредни пътища, където трябва да се придвижват до съответните отбивки, които се асфалтират точно с тази цел, за да може там да има място, където по подходящ начин да бъдат изчистени от кал колите и те да излязат върху пътната мрежа, така че да не възпрепятстват със замърсяванес кал нормалното движение на автомобилите, както и като превенция за недопускане на пътно транспортни произшествия. Глобата за такива замърсявания е до 5 000 лв. на съответния нарушител. Казвам това, защото в тази връзка вчера поисках информация от общинската администрация, говорих с г-н Шиков, говорих с г-н Ревански и се оказа, че на общинската администрация е изпратено от областната дирекция земеделие един много подробен списък с над 300 идентификатора на полски пътища, които би следвало общинската администрация да провери и да има яснота дали в този списък от всички пътища има такива. На първо четене влизайки в кадастралната информационна система, набирайки идентификаторите на някои от пътищата констатирах, че се предвижда отдаването под наем от земеделски нужди на част от пътища, които примерно са в посока гр. Ямбол – м. Ормана и граничат с общинска пътна мрежа, в гр. Ямбол – с. Кабиле, граничи с общинска пътна мрежа, в посока гр. Ямбол – с. Чарган, гр. Ямбол – с. Калчево, където граничат с републиканска пътна мрежа. И в тази връзка правя предложение да отпадне точката от дневния ред, да има възможност общинската администрация да направи пълна проверка на тези идентификатори и ако има вашето съгласие, то тези пътища, които са включени тук, но са успоредни на такива от републиканската и общинска пътна мрежа, да ги съхраним и да не ги отдаваме под наем.

Шиков - Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗСДСИ да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като новата точка заема второто място.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно предоставяне на жилищен имот - ЧОС за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно покриване на разходите за предоставени медицински услуги на Кръстина Узунова в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол за медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК..

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

3.      Предложение относно предоставяне на ОП ПЗОС на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща недвижим имот, съоръжения и движими вещи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за подемник за инвалидни колички при промяна предназначението на обект в кабинет по дентална медицина, ул. "Крали Марко" 82-А-Ателие 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска  собственост в  Приложение  № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост по искане на ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“; Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и  одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.19.1000.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно даване на разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и одобряване на задание за същото, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.19.1001 и одобряване на задание за същото, даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.19.1001.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветнци

17.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Група съветнци

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на жилищен имот - ЧОС за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост учредява на МБАЛ „Свети Пантелеймон Ямбол“  безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост -   самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.539.4.3.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, състоящ се от: две стаи, кухненски бокс, санитарен възел и две тераси, със застроена площ 86.02 кв.м., заедно със съответното право на строеж и  ид.ч. от общите части на сградата с административен адрес гр. Ямбол ул. "Д. Благоев", бл.20, вх.В, ап.78, актуван с  АОС 1258 от 07.07.2006 г.  за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора.

2.      Заповед за учреденото вещно право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно покриване на разходите за предоставени медицински услуги на Кръстина Узунова в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол за медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.1, т. 2 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуснатата с решение по т.4 от дневния ред на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., еднократна финансова помощ на Кръстина Узунова от гр. Ямбол, в размер на 1060 лв., да бъде предоставена на МБАЛ „СВ. Панталеймон“ АД – гр. Ямбол за възстановяване на разходите направени за същото лице за медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

 

 

         

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне на ОП ПЗОС на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща недвижим имот, съоръжения и движими вещи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 1                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя за управление на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” поземлен имот с идентификатор 77030.32.300 с площ 7999  кв.м. по КККР, одобрени със заповед РД-18-723/14.03.2018 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ II 300 "За производствено складова дейност и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер" по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед РД-0645/03.06.2016 г. в м. „Гол баир, землище на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, ведно с изградената в него компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща съоръжения и движими вещи по списък Приложение 1 – отчетна карта към настоящето решение.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат безвъзмездното предоставяне на описания имот, вещи и съоръжения по Приложение 1, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Светла ... Атанасова от гр. Сливен, … става собственик на ПИ с проектен идентификатор 87374.550.133 с площ 1340 кв.м., съответстваща на документа за собственост и на отредения за имота нов УПИ II – за смесено предназначение – жилищно застрояване и обществено обслужване, кв.22,  Община Ямбол става собственик на ПИ с проектен идентификатор 87374.550.136 целият с площ 722 кв.м. (в т.ч. 185 кв.м. от съсобствения ПИ с предходен идентификатор 87374.550.108) и да сключи окончателен договор в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ II-за детска градина кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж за подемник за инвалидни колички при промяна предназначението на обект в кабинет по дентална медицина, ул. "Крали Марко" 82-А-Ателие 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Стоян … Стоянов, с местоживеене: … от 1.5 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.542.224 по КК на град Ямбол, целият с площ 5446.00 кв. м. за подемник за инвалидни колички, във връзка със съгласуван предварителен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор: 87374.542.224.3.248 от ателие за творческа дейност в кабинет по дентална медицина“ и определя пазарна цена в размер на 200.80 лв. (двеста лева и осемдесет ст.) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска  собственост в  Приложение  № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират със 7.8 %, считано от 01.02.2022 г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.02.2022 г.

 

 

Приложение № 1

Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

А/ Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

1

2

3

4

5

6

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

6.08

4.11

3.07

2.02

2

Търговия с лекарства

9.12

7.22

4.11

3.07

3

Заведения за обществено хранене

10.17

9.11

8.03

7.18

4

Административно-правни услуги

5.10

4.11

3.07

2.02

5

Други услуги

3.07

2.02

1.68

1.01

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

покрит

1.08

0.83

0.59

0.39

 

открит

0.53

0.51

0.39

0.32

7

Площи за спортна дейност

 

 

Покрити

0.40 лв. за всички зони

 

Открити

0.20 лв. за всички зони

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

15.20

13.24

12.17

10.14

11

Хазартни игри

18.22

17.18

16.19

14.19

12

Здравни услуги

10.78 лева за  всички търговски зони

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

14

Ателиета за художествени занаяти

5.10

4.11

3.07

2.02

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

2.02

1.64

1.42

1.21

16

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

43.12 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

32.34 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

21.56 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

64.68 лева на декар (годишно)

17

Открити прилежащи площи към обекти

1.01

0.83

0.59

0.39

18

Частни училища

1.01 лева за всички зони

19

Обществена тоалетна

1.89

1.42

1.20

1.08

20

Синдикална дейност

0.63

0.49

0.38

0.25

 

 

 

 

 

 

Б/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 

 

 

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”, „Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”.

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”)

 

 

2. ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”)

 

 

3. ул. „Александър Стамболийски”

 

 

 

 

4. пл. „Боровец”

 

 

 

 

5. ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до от РЗИ до ул. "Арда")

 

 

6. ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна)

 

 

7. ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. "Г. Дражев" )

 

8. ул. „Жорж Папазов”

 

 

 

 

9. ул. Джон Атанасов”

 

 

 

 

10.  ул. „Кабиле”

 

 

 

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г.С.Раковски” до пл. „Боровец”)

 

 

12.  ул.”Срем”

 

 

 

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар)

 

 

14. Нова автогара – Ямбол

 

 

 

 

15. пл. „Страшимир Кринчев”

 

 

 

 

16. ж.к. „Диана”

 

 

 

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”)

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета)

 

 

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет „Дамполис Ател“ и бензиностанцията)

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иричек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Градски парк

 

 

 

 

3. Парк „Боровец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост по искане на ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване обект: кафе-сладкарница без алкохол, с обща площ 25.38 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.1.1 по КК на град Ямбол, част от първи етаж от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № № 626 от 23.04.2001 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 1, при граници от всички страни с имот с идентификатор 87374.537.83, при следните условия:

1.      Начална тръжна цена – 258.00 лв. без ДДС;

2.      Срок за отдаване под наем – 5 години;

3.      Предмет на дейност, осъществявана в обекта – кафе-сладкарница.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, т. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване обект: обект – помещение за спортно-тренировъчна дейност с обща площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“, представляващ имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 183/10.01.2000 г., с идентификатор 87374.531.251.1, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 8, за срок от 5 години и начална тръжна цена 528.84 лв. без ДДС, при следните условия:

-      Вид дейност: спортно-тренировъчна;

-      Изисквания към кандидатите: дружества занимаващи се със спортна дейност;

-      Достъп до помещението: през южния вход на ОУ „П. Р. Славейков“;

-      Охрана: охраната на ОУ „П. Р. Славейков“.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение на Общински съвет-Ямбол № XXVII-9/29.07.2021 г., Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен, ПИ 87374.543.393, състоящо се в промяна на устройствената зона за УПИ IV-1452 от Жс /устройствена жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване/ в устройствена зона с обществено-обслужващи функции, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 127 ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“; Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и  одобряване на задание за същото; Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.19.1000.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Шиков – Има допълнение към това предложение, което не е гледано от ПК ТУИТЕ, затова давам пет минути почивка за заседание на ПК.

След почивката присъстват 33 съветника.

Христов - ПК ТУИТЕ приема допълнението към предложението. (приложен протокол)

Шиков - Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя, която остана не гласувана, а предното гласуване е за т.4.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 3 , изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп по отношение на ПИ с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона, като подробният устройствен план се одобри след одобряване на Общия устройствен план.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ за промяна на устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп).

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  Светлозар … Желев разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Червен баир“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „база за търговия с нехранителни стоки“.

            При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1000 с отреждане за „база за търговия с нехранителни стоки“, кв.(кадастрален район) 19.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схеми за вертикално планиране, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Светлозар … Желев, съвместно с Луиз … Луизов, като собственик на ПИ с идентификатор 87374.19.1001, в  качеството им на заинтересовани лица от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.19.100 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ около 160 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.19.1003). Съгласието се дава на двамата, тъй като съгласно протокола от 26.08.2021 г. за предварителен оглед, одобрен от Областно пътно управление – Ямбол, конкретизираната пътна връзка е за осигуряване на транспортен достъп, както за ПИ с идентификатор 87374.19.1000, предмет на настоящото разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и  транспортен достъп, така и за ПИ с идентификатор 87374.19.1001, собственост на Луиз Луизов, от което следва, че последният също се явява като заинтересовано лице, относно промяната на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.19.100 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ около 160 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.19.1003).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ и одобряване на задание за същото, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.19.1001 и одобряване на задание за същото, даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.19.100 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.19.1001.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план – План за регулация и застрояване и транспортен достъп по отношение на ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона като подробният устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план.

2.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“ за промяна на устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствена зона за предимно производствени дейности Пп;

3.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ЛУИЗ … ЛУИЗОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Червен баир“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „база за търговия с нехранителни стоки“. При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.19.1001 да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-1001 с отреждане за „база за търговия с нехранителни стоки“ в кв./кадастрален район/ 19. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схеми за вертикално планиране, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

4.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на ЛУИЗ … ЛУИЗОВ, съвместно със Светлозар Желев - собственик на ПИ 87374.19.1000, в  качеството им на заинтересовани лица от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.19.100 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ около 160 кв. м. /проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.19.1003/. Съгласието се дава на двамата, тъй като съгласно протокола от 26.08.2021 г. за предварителен оглед, одобрен от Областно пътно управление – Ямбол, конкретизираната пътна връзка е за осигуряване на транспортен достъп, както за ПИ 87374.19.1001, предмет на настоящото разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и транспортен достъп, така и за ПИ 87374.19.1000, собственост на Светлозар Желев, от което следва, че последният също се явява като заинтересовано лице, относно промяната на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.19.100 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ около 160 кв. м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.19.1003).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

                                             

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година на община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Наясно съм, че съгласно Закона за защита от бедствия ние сме длъжни да приемем такава програма, но ми се струва, че трябва да бъде адекватна. Правя конкретно предложение, намираме се в началото на 2022 г. и няма как на днешния ден ние тук да гласуваме програма за период 2021 г. – 2025 г., така че първото ми предложение е тя да се наименува „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 г. – 2025 г.“ Второто предложение, което искам да направя разбира се е в конструктивен план и се надявам да бъдат възприети тези предложения. В таблицата в т.1.1.2 „Организиране и провеждане на обучения, тренировки и учения …да се добави - Център за спешна медицинска помощ Ямбол“. Това е в синхрон с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия. Предлагам също така промяна в т.1.1.6 там, където е записано обучение на населението за оказване на…при бедствия“. По принцип подобни обучения се правят по целеви възрастови групи, затова предлагам това да бъде допълнително уточнено и записано и последно, предлагам да отпадне от тази програма т.2.5.2, която е относно изграждане на ефективна система за предупреждение на населението на общината, чрез използване на съвременни технологии. Искам да ви информирам, че това не е в правомощията на общинска администрация, това се организира на държавно ниво, а това, което нас ни касае при изграждането на една такава система, ние да я пускаме, така че няма как сами да я изградим, затова предлагам да отпадне т.2.5.2. Това са моите предложения по програмата, надявам се да възприемете аргументите, които ви предоставих.

Сивкова - Имам предложение по самия текст на решението. Считам, че тъй като на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на чл.65, ал.1, т.9 от Закона за защита при бедствия предлагам ОбС – Ямбол да приеме следното решение, този текст би трябвало да е в мотивационната част, а самото решение да бъде само: приема без изготвената, „приема общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022 – 2025 г.“

Шиков - Предложението трябва да звучи: „На основание … ОбС - Ямбол  приема общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2022 – 2025 г.“

Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок петте предложения от зала. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок петте предложения от зала.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетите промени.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.65, ал.1, т.9 от Закона за защита при бедствия приема Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 година.

Приети промени в текста на програмата:

-      в.т.1.1.2 в графа отговорни институции се добавя ЦСМП Ямбол;

-      в т.1.1.6 добива вида - обучение на населението по целеви възрастови групи за оказване на първа долекарска помощ при бедствия;

-      отпада т.2.5.2.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Преди да кажа моите предложения относно планът, които да допълним и мисля, че ще бъдат приети, трябва да направим един анализ, че през 2020 г. особено в дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“, по отношение на младежкия сектор през 2021 г. се направиха доста неща. Първо, сформира се една група от младежи, които ще учредят младежкия парламент. Сформира се група за подготовка на правилник, който се надявам, че тази година ще бъде приет, чрез който младежки организации ще могат да бъдат финансирани с проектни идеи и програми от Община Ямбол, както го правим и за спортните организации в нашия град, така да направим и за младежките организации. И също така това, което си спомням, има решение на ОбС, чакаме заповед на кмета и евентуално сформиране на обществения съвет към кмета по въпросите на младежта, който всички ние тук единодушно приехме. Предложенията, които правя са на стр. 6 в плана и изречението, в което пише 2022 г., че предстои да се случат, да сложим едни срокове все пак, специално тези три направления държа да имат срокове в този план. Първото е сформирането на ефективно заработване на младежки консултативен съвет от кмета да се случи поне до март 2022 г. Второто ми предложение е съвместно с младежките НПО-та и младежкия културен център „Георги Братанов“ ще приключи започнатото възстановяване на младежкия парламент да се случи до април 2022 г. и последното ми предложение по отношение на младежките организации да се изработи този правилник и да се случи поне до март 2022 г. Това са моите предложения, планът е много добър, има напредък, няма копи-пейст, както се е случвало през годините и мисля, че така, ако продължаваме младежкия сектор в Община Ямбол ще бъде много добър.

Шиков – Съгласен съм с г-н Калиманов, че от доста време за първи път по тази програма е работено. Конкретно по неговото предложение, след като за цялата 2022 г. предстои да се случи това мисля, че поставянето на тези срокове това да се случи долу горе в първото тримесечие при положение, че почти е февруари месец е малко прибързано и правя предложение тези срокове за трите неща да ги сложим до средата на годината, до края на юли месец.

Калиманов – от място оттегля предложението си.

Миланов – Искам да помоля да не вкарваме срокове в планът поради една проста причина, този план за изпълнението на тези дейности през тази година и по никоя друга дейност няма заложени дати. Ако има желание да се направят срокове, те да бъдат направени в една етапна оперативна разбивка за изпълнение на годишния план. В тази връзка предлагам и двете предложения да отпаднат, така ще бъде по-коректно според мен.

Шиков – репл. – Г-н Миланов, съгласен съм и оттеглям своето предложение да не вкарваме срокове, защото по никой друг аспект няма заложени такива.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16, ал.1. от Закона за младежта,

Приема Общински годишен план за младежта 2022 г.

           

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение  ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021, изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021), както следва:

 

§ 1. Позиция № 5 от Таблицата след чл. 35, ал.1 придобива следния вид:

 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

- разрешение

30КД

25,00

- холограмен стикер

30КД

10,00

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол) – Има предложение - да се добави текст към чл.8, ал.1 от §1, след „общинска собственост“ – „… извън предоставените спортни обекти и съоръжения …“.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Взех активно участие в процедурата, на която беше одобрена наредбата, направих своите предложения, предполагам всички са се запознали и аз държа едно от тях отново да подложа тук на гласуване. Предложението, което правя е следното: в чл.8, ал.5 за срока на действие, да не бъде до пет години, предлагам да бъде до три години. Мотивите ми за това предложение - официално поисках справка от общинска администрация, за какъв срок на действие спортните клубове, на които сме предоставили спортни обекти, ги ползват. Оказа се, от справката, която ми беше предоставена, че от 30 клуба, на които сме предоставили помещения за ползване за спортни тренировки 27 са със срок на договор от три години, само на три от клубовете два футболни клуба и тенис кортовете са дадени за десет години. Ако всички са с десет годишни договори, добре за пет години, но при положение, че са 27 клуба са до три години, ние им казваме до пет години. За мен това е нереалистично. Или сменяме договорите и ги правим до пет години или десет години, или сменяме срока, който вие вносителите предлагате до пет години. Нямам нищо против спортните клубове да бъдат финансирани, да бъдат подпомагани, но трябва да спазваме някакъв такт. Аз предлагам срока да бъде до три години.

Миланов – репл. – Обсъждането на двете неща свързано, според мен е голяма грешка. Ако аз имам пари и си направя спортен клуб, и построя на моя терен спортни съоръжения, няма ли да имам право да се възползвам от това или ще имам право. Какво общо имат годините, за които един спортен клуб, ние сме му отдали общинска собственост да развива дейността си, може за пет години да сключи договора. Не казвам, че не е резонно като предложение да го направите, но го обвързвате с това, че ние сме подписали 27 договора от три години, според мен Вашето предложение беше просто некоректно. Не би трябвало да се прави връзката с общинската собственост, клубовете, които са наели зали и договорите, които евентуално след нашето гласуване ще има право да се сключат къде да се сложат тези рекламни пана. Главния въпрос е дали в общината да се финансират клубовете с пари или да им се даде имущество, за да могат те да си направят договорите, които искат и да получават същите пари.

Динев – Искам да се съглася изцяло със становището на г-н Миланов и да внеса едно уточнение за г-н Калиманов. Тук идеята и като цяло връзката, която се прави между инфраструктурата и обектите, които са предоставени на спортните клубове, как разграничи от мотивите за промяна в наредбата. Идеята е спортните клубове да имат възможност да сключват договори до пет години със спонсори, които да ползват инфраструктурата им. И основния смисъл на тази промяна в наредбата е спортните клубове да имат възможност да се обръщат към по-големи спонсори, които са на държавно ниво, а не само към местни фирми и благодетели. Идеята е клубовете да имат възможност да развиват даден спорт, което става с подкрепата на големи фирми, които обявяват в цялата държава и могат да си позволят спонсорират клубове, които да рекламират техния бранд, тяхната марка. В случая Вие казвате, че всички знаем за какво става въпрос. Идеята е, че за привличането на спонсор ние трябва да предоставим достатъчно място, в което този спонсор въз основа, на неговия бизнес план си прави реклама, защото тук отново искам да поясня, че идеята не е да се молим на фирми и въз основа на приятелство, познанство или на някакви симпатии да искаме помощи и финансиране и дарения, а идеята е да изготвим маркетингов план, чрез който спонсорите да подпомагат своята дейност, подпомагайки спортните клубове и това е много голяма разлика. Следователно, за да бъде стабилно за фирмите, срока за реклама трябва да бъде пет години. Дали ще е точно пет години е въпрос на договорка. Затова се надяваме да не се направи промяна на срока в наредбата.

адв. Георгиев – Г-н Председател, не можах да разбера нещо в цялата тази схема. Спонсорските договори, трябва да бъдат обвързани с договорите клубовете. На мен ми давате срок от три години да ползвам дадено съоръжение, а аз сключвам договор за реклама за пет години. Каква е логиката? На мен ми предоставяте за три години даденото съоръжение за ползване, а аз ще сключвам договор за реклама пет години.

Шиков – Дискусията е, че г-н Калиманов, както г-н Миланов отбеляза, направи връзка между това за колко време на различните клубове на територията на община Ямбол са предоставени спортни съоръжения. Нямаше нищо общо със съоръженията, които се предоставят за реклама и това, което се предлага тук в този член, касае само какви пространства от Община Ямбол ще бъдат предоставени за разполагане на преместваеми съоръжения. Двата срока нямат нищо общо и от тази гледна точка г-н Миланов, правилно отбеляза, че не е хубаво да обвързваме едното с другото, т.е. клуба след три години може да не се нуждае от този терен, който му предоставяме, може да си е построил стадион. Но рекламите, които той е сключил с голям спонсор са предмет на друг договор, който ние се опитваме да уточним тук.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 3                           против – 22                            въздържали се – 8

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от АПК, чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта приема Наредбата за изменение на наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол както следва:

 

§1. чл. 8 се изменя по следния начин:

„Чл.8. (1) На спортните клубове и техните обединения, отговарящи на изискванията на чл. 3 от настоящата Наредба, може да се предоставя безвъзмездно общинска собственост, извън предоставените спортни обекти и съоръжения, за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения, отговарящи на разпоредбите на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, с цел популяризиране дейностите им, както и тези на техните спонсори и дарители.

(2) Предоставянето става въз основа на мотивирано искане от заинтересованото лице, което се предоставя за становище на Експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. При положително становище и съгласуване с Дирекция „УТС“ и Дирекция „ОСИД“ се внася за вземане на решение в Общински съвет Ямбол. Срокът за предоставяне не може да бъде повече от 5 години.

(3) Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност или други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху целесъобразността и необходимостта от безвъзмездно предоставяне. Съотношението между предоставените дарения, спонсорство и времето и размера на поставените рекламни материали и информационни съоръжения не трябва да бъде по-малко от определените цени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Ямбол. Комисията или упълномощеното лице имат право да изискват всички необходими документи, както и информация за оферти, сключени договори и други и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

 

                                    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба изменя Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол (приета с Решение № XI-1/13.08.2020г., в сила от 08.09.2020г., доп. с Решение № XX15/25.02.2021г., в сила от 15.03.2021г.) и се приема на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от АПК, чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта с Решение № ……

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК приема Наредба за изменение на наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол както следва:

§1.  Чл. 2, ал. 1, т.2 се изменя както следва:

2. Единият от законните представители на детето е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ямбол не по-малко от 2 години преди датата на раждането.

§2.  Чл. 5, ал. 2 се изменя както следва:

(2) Еднократната помощ при раждане/осиновяване на дете по ал. 1 може да бъде поискана в срок от 6 календарни месеца, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

§3.  Чл. 13, ал. 1 се допълва с точка 4:

4. При раждане/осиновяване на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 700.00 лв., при положение, че поредността на първото от новородените/осиновени деца е до четвърто включително.

§4.  Отменя се чл. 14.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение ………………..

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и третото заседание на ОбС Ямбол. Ще имаме едно кратко заседание от 17.00 часа на 15 или 16 февруари. Следващото редовно заседание ще е на 24 февруари 2022г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:            (п)

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:         (п)

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

                                                                                                (п)

                                                                                    Ан. Господинова