РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 28 ФЕВРУАРИ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

  1. Отчет за  изпълнението  на  сборния  бюджет  на  Община Ямбол за  2005 година.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Отчет за изпълнение Общински план за развитие 2005 – 2006г.        

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение за приемане План за приватизация общинската собственост  в Община Ямбол през 2006г.                                                                                                                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
  2. Предложение относно придобиване статут на регионални културни институти от библиотека „Г. Раковски” и Исторически музей, Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение за приемане на  сборен  бюджет на Община Ямбол за  2006 година.

                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение за актуализиране на  местните такси  и  цените  на  услугите, определени  с Наредбата за  определянето  и администрирането на  местните такси  и цените   на  услугите  в Община Ямбол,съгл.чл.9 от ЗМДТ.                                                                                                                                                                       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
  2. Предложение относно актуализиране цени по наемни договори и приложение № 1 на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

  1. Предложение относно приемане Статут за морално и материално стимулиране в община Ямбол.                                                                                                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
  2. 9.Предложение относно кандидатстване с проекти по Програма ФАР – Икономическо и социално сближаване. Грантова схема за развитие на публично – частно партньорство.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

  1. Предложения относно опрощаване задължения.

      10.1.Петя Тодорова Радкова.

      10.2.Стоян Желев Колев

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

11.  Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

            11.1.Предложение от кмета на общината относно прекратяване на съсобственост с Красимир Петров Апостолов.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.2.Предложение от кмета на общината относно прекратяване съсобственост с Тодор Стоянов Пейчев.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.3.Предложение относно предоставяне помещение под наем на спортен клуб „Виктория”.

       ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

            11.4.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Стенд-4-Недялка Димитрова” за обект № 28 А, пл.”Г. Дражев”.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.5.Предложение от кмета на общината относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Виктория – Валерий Кушминцев” за обект № 26, пл.”Г. Дражев”.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.6.Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на наемен договор за обект недвижим имот на ул. „Ж. Папазов” № 5 с Клуба на дейците на културата.

       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА Отчет за  изпълнението  на  сборния  бюджет  на  Община Ямбол за  2005 година.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

            1.  Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2005г., както следва:

1.1                   По прихода: 21 596 716 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 12 831 280 лв.

                        -Общински дейности –  8 765 436 лв.

 

            1.2                   По разхода:  21 596 716 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 13 033 953 лв.

                        в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди – 202 673 лв.

                        -Общински дейности –  8 562 763 лв.

 

1.3 По второстепенни разпоредители :

 

 

ФИЛИАЛИ

ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН 2005 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

9235983

 

Държавни отговорности

2151816

 

Общински отговорности

6900663

 

Дофинансиране

183504

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

313351

 

Държавни отговорности

313351

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ" 

263400

 

Държавни отговорности

263400

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

455931

 

Държавни отговорности

455931

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

696188

 

Държавни отговорности

695988

6

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"  

568696

 

Държавни отговорности

568696

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

391151

 

Държавни отговорности

390951

 

Дофинансиране

200

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

365067

 

Държавни отговорности

365067

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

492827

 

Държавни отговорности

486714

 

дофинансиране

6113

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

699097

 

Държавни отговорности

699097

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

744259

 

Държавни отговорности

744259

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

605122

 

Държавни отговорности

599622

 

дофинансиране

5500

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

182150

 

Държавни отговорности

182150

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

593756

 

Държавни отговорности

593756

15

Г “В. Левски”

580467

 

Държавни отговорности

580467

16

ЦДГ

2525568

 

Държавни отговорности

1778667

 

Общински отговорности

746901

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

137748

 

Държавни отговорности

104248

 

Общински отговорности

33500

18

НАОП

39456

 

Държавни отговорности

25656

 

Общински отговорности

13800

19

М  Ц  Т  П  О

131890

 

Държавни отговорности

124844

 

дофинансиране

7046

20

ДЕТСКИ  ЯСЛИ

907759

 

Държавни отговорности

565079

 

Общински отговорности

342680

21

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

680946

 

Държавни отговорности

525671

 

Общински отговорности

154965

 

дофинансиране

310

22

КУЛТУРА

624530

 

Държавни отговорности

444788

 

Общински отговорности

179742

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

182457

 

Общински отговорности

182457

 

Резерв за държавни дейности

171062

 

Резерв за местни дейности

8055

ВСИЧКО

 

Държавни отговорности

12831280

 

Общински отговорности

8562763

 

Дофинансиране

202673

 

ОБЩО

21596716

 

 

        2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2005 г. както следва:

2.1                   По прихода: 21 884 320 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 12 792 571 лв.

                        -Общински дейности – 9 091 749 лв.

            2.2                   По разхода: 20 545 075 лв.

                        В т.ч.:

                        -Държавни дейности – 12 510 096 лв.

                        в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди – 168 738 лв.

 

                        -Общински дейности –  8 034 979 лв.

 

2.3. Наличност в края на периода: 1 339 245 лв.        

В т.ч.:

                        -Държавни дейности –  451 213 лв.

                        -Общински дейности –  888 032 лв.

 

По второстепенни разпоредители

 

ФИЛИАЛИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

8506746

 

Държавни отговорности

1946844

 

Общински отговорности

6410192

 

Дофинансиране

149710

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

303488

 

Държавни отговорности

303488

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ" 

261212

 

Държавни отговорности

261212

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

454619

 

Държавни отговорности

454619

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

691168

 

Държавни отговорности

690968

6

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"  

561997

 

Държавни отговорности

561997

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

390969

 

Държавни отговорности

390769

 

Дофинансиране

200

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

361806

 

Държавни отговорности

361806

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

486967

 

Държавни отговорности

480854

 

дофинансиране

6113

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

693000

 

Държавни отговорности

693000

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

743135

 

Държавни отговорности

743135

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

599608

 

Държавни отговорности

594108

 

дофинансиране

5500

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

181624

 

Държавни отговорности

181624

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

583470

 

Държавни отговорности

583470

15

Г “В. Левски”

571020

 

Държавни отговорности

571020

16

ЦДГ

2519296

 

Държавни отговорности

1772495

 

Общински отговорности

746801

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

136753

 

Държавни отговорности

103456

 

Общински отговорности

33297

18

НАОП

39164

 

Държавни отговорности

25404

 

Общински отговорности

13760

19

М  Ц  Т  П  О

131285

 

Държавни отговорности

124380

 

дофинансиране

6905

20

ДЕТСКИ  ЯСЛИ

904328

 

Държавни отговорности

562658

 

Общински отговорности

341670

21

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

674977

 

Държавни отговорности

524998

 

Общински отговорности

149669

 

дофинансиране

310

22

КУЛТУРА

576691

 

Държавни отговорности

409053

 

Общински отговорности

167638

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

171952

 

Общински отговорности

171952

 

Резерв за държавни дейности

 /

 

Резерв за местни дейности

 /

ВСИЧКО

 

Държавни отговорности

12341358

 

Общински отговорности

8034979

 

Дофинансиране

168738

 

ОБЩО

20545075

 

3. Приема окончателния план и отчет за финансирането на капиталовите разходи за 2005 г.  в размер на:

План -   3 473 054 лева

            Отчет –  2 692 811 лева

            4. Утвърждава окончателния план и отчет на извънбюджетните сметки и фондове, както следва:

Дарение от Национална агенция “Сократ” София за ОУ “П.Р.Славейков”

 

 

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план 2005 г.

Отчет към 31.12.2005 г

1

Приходи от дарение

         10261

10261

2

Приходи от лихви

 

        1

 

Всичко приходи

 

10262

2

Разходи

         10261

  7219

 

Материали

           1270

    252

 

Разходи за външни услуги

             880

    331

 

Краткосрочни командировки в чужбина

           8111

  6636

 

 

 

 

 

Остатък в края на годината

 

  3043

 

Фонд “Приватизация” 9% - Фонд за покриване разходите от приватизация

 

 

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план

 2005 г

Отчет към 31.12.2005 г.

1

Наличност в началото на годината

           119635

        119635

2

Приходи от лихви

 

              102

3

Други неданъчни приходи

 

            1370

4

Приходи от приватизация

            72900

          22419

 

Всичко приходи

          192535

        143526

ІІ

Разходи

 

 

1

Др.възнагр. и плащания по извънтруд.правоотношения

              1500

 

2

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО

                400

 

3

Здр.осиг.вноски от работодатели

                  65

 

4

Вноски за допълн.зад.осигуряване

                  35

 

5

Материали

              2000

           1144

6

Разходи за външни услуги

            56000

         41268

 

Всичко разходи

            60000

         42412

ІІІ

Остатък в края на годината

          132535

       101114

 

Фонд “Приватизация” 91 %  - Специален фонд за инвенстиции и ДА

 

 

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план 2005 г.

Отчет към 31.12.2005 г.

1

Наличност в началото на годината

3663

3663

2

Приходи от лихви

 

28

3

Приходи от приватизация

737100

226688

 

Всичко от приходи

740763

230379

ІІ

Разходи

 

 

 

Основен ремонт в т.ч.

65000

 

1

Хидроиз.покрив над занимални ЦДГ 2 “Снежанка”

25000

 

2

Хидроиз.покрив, р-т сграда ЦДГ 19 “Малина”

25000

 

3

Реконструкция у. “Тополница”

15000

 

 

Придобиване на дълготрайни материални активи

609763

205015

1

Разширение гробищен парк

30000

23972

2

Газификация на истор.музей Ямбол

12850

12850

3

Отоплителна инсталация на градски стадион

40000

 

4

Жилищен блок на МАЛЦ

50000

 

5

Канализация кв.”Каргон”

50000

49995

6

Благоустр.к-с “Хр.Ботев”

20000

 

7

Благоустр.к-с “В.Левски”

20000

5

8

Благоустр.к-с “Възраждане”

20000

20000

9

Благоустр.ЖСК “Медик”

10000

 

9

Благоустр.”Кючук махала”

 

10000

10000

10

Изграждане на детски и спортни площадки в т.ч. Изгр.парк и детски кът

 к-с “Бенковски”

100000

30000

20633

20001

11

Изгражд.инфраструкт.на индустриална зона

69250

12000

12

Реконстр.кръстов.ул.”Страхил” и ул.”Преслав”

20000

 

13

Асфалтиране ул.”Ат.Кратунов”

52000

 

14

Изгражд.обслужваща улица към ул.”Българка”

50000

 

15

Изгражд.ул.”Амбарица”

12000

12000

16

Изгражд.ул. “Стидовска”

3663

3663

17

Изграждане ул. “Дъбилино”

40000

39897

 

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

 

 

1

Програмни продукти чрез проектиране

66000

 

 

Всичко разходи

740763

205015

 

Остатък в края на годината

 

25364

 

5. Приема извършените разходи за командировка на кмета на Община Ямбол в размер на 318 лева в страната и 401 лева в чужбина.

            6. Приема извършените разходи за командировка на председателя на Общински съвет на Община Ямбол в размер на 6 012 лева в страната.

            7. Приема извършените представителни разходи в размер на 20 251 лева.

8. На основание чл.40, ал.10 от ЗОБ, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг както следва:

  8.1 Получени заеми през 2003 г в размер :

            1. Заем “Газификация” – 149 910,74 лв.

            2. Заем “Реконструкция

    улично осветление “- 413 881 лв.

8.2 Погасен заем към 31.12.2005 година:

            1. Заем “Газификация” – 149 910.74 лв.

            2. Заем “Реконструкция

    улично осветление “- 187 200 лв.

 8.3 Изплатени лихви в размер на    111 600.05 лв., в т.ч. за 2005 година – 31 057,29 лв.

 8.4 Остатък по заем „Реконструкция улично осветление” - 226 681 лева.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА Отчет за изпълнение Общински план за развитие 2005 – 2006г.           

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА Предложение за приемане План за приватизация общинската собственост  в Община Ямбол през 2006г.                                                                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

  1. Утвърждава Плана за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2006 година.

 

 1.1 ОБЩИНСКИ  ДРУЖЕСТВА

- „Диана бус” ЕАД – Ямбол;

- "Инвестстройпроект" ЕООД - Ямбол ;

- „Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол.

 

1.2. НЕЖИЛИЩНИ  ИМОТИ

- Магазин на ул. “Тракия” № 16; 

- Магазин (бивш оказионен) на пл. “Стр. Кринчев”;

- Магазин на ул. “Страхил” № 25.

 

2. На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,  възлага на кмета да извърши маркетинг за предстояща продажба чрез търг с явно наддаване, на общинските  нежилищни имоти.

Оповестяването да се извърши чрез :

а)  публикуване на Бюлетина и Информационните карти в един местен вестник и в сайта на Общината в Интернет. 

б) предоставяне на Бюлетина и Информационните карти на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара и Търговско-промишлена палата.

 

 

     

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно придобиване статут на регионални културни институти от библиотека „Г. Раковски” и Исторически музей, Ямбол.                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      1.Общински съвет Ямбол дава съгласието си Библиотека „Г. Раковски” Ямбол да придобие статут на регионален културен институт.

      2.Общински съвет Ямбол дава съгласието си Исторически музей Ямбол да придобие статут на регионален културен институт.

                                                                                                                                      

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА Предложение за приемане на  сборен  бюджет на Община Ямбол за  2006 година.                                                                                                                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2006г., по параграфи и подпараграфи съгласно Таблица 1 (§24-05 вместо 358 000 става 448 000 лева и §24-00 вместо 470 000 става 560 000 лева) и Таблица 2, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                        20 403 333 лева

в това число:

1.1.1. Местни приходи                                    8 549 865 лева

            в това число:

                       Данъчни приходи                      1 670 000 лева

                       Неданъчни приходи                  4 480 569 лева

           Целева субсидия за КР             287 400 лева                    

           Обща изравнителна субсидия     624 900 лева

За компенсиране на пътния данък  698 800 лева

Преходен остатък                                   968 981 лева

           в т.ч. от такса битови отпадъци 85 789.52 лева

Възстановена фин. помощ              15 000 лева

Трансфер за театри                                      - 109 385 лева

            В т.ч.:

            Драматичен театър                              -  65 914 лева

            Куклен театър                                                  -  43 471 лева

Погасяване на инвестиционен заем  - 86 400 лева

            1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности -                                                                                    11 853 468 лева

                        В т.ч.:

Преотстъпен ДДФЛ                           8 673 600 лева

Обща допълваща субсидия        2 780 611 лева

Преходен остатък                             399 257 лева

           

2. ПО РАЗХОДА                                                     20 403 333 лева

            В т.ч. :

за държавни дейности        11 853 468 лева

     в т.ч. резерв                      194 643 лева

за местни дейности               8 549 865 лева

 

2.1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2005 г. в размер на 1 368 238 лева, в т.ч. от делегирани от държавата дейности – 451 213 лева и от местни дейности – 917 025 лева, за 2006 година, както следва :

            - за делегирани от държавата дейности – 399 257 лева

            - за местни дейности - 968 981 лева

2.2. Утвърждава разходите по сборният бюджет на Община Ямбол за 2006 г. съгласно Таблица 3, като резултат от разпределението на разходите съгласно Таблици №№4, 5, 6, 7, 8, 9 (8.1, д.832 пътища, зимно поддържане да стане 44 000, сигнализация да стане 90 000лвева)

2.3. Утвърждава размера на бюджетните кредити и предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети за 2006 година, по филиали и  отговорности както следва:

 

ФИЛИАЛ

План 2006 общо

 ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

   ОБЩИНСКИ ОТГОВОРНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ

  1.ОБЩИНА ЯМБОЛ-ОБЩО

8373040

1598556

6719564

54920

  2.СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

303815

303815

 

 

  3.ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"-ОБЩО

209264

209264

 

 

  4. ОУ"Й.ЙОВКОВ"-ОБЩО

433893

433893

 

 

  5.ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"-ОБЩО

662387

662387

 

 

  6.ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"-ОБЩО

495552

495552

 

 

  7.ОУ"Н.ПЕТРИНИ"-ОБЩО

380879

380879

 

 

  8.ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-ОБЩО

350748

350748

 

 

  9.ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"-ОБЩО

424350

424350

 

 

10.ОУ"Д-Р П.БЕРОН"-ОБЩО

644681

644681

 

 

11.ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"-ОБЩО

692883

692883

 

 

12.ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"-ОБЩО

549450

549450

 

 

13.НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"-ОБЩО

156546

156546

 

 

14.МГ"АТ.РАДЕВ"-ОБЩО

578888

578888

 

 

15.Г-Я"В.ЛЕВСКИ"-ОБЩО

545946

545946

 

 

16.ЦДГ-ОБЩО

2625369

1864199

761170

 

17.ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

136801

91401

45400

 

18.НАОП

39721

25121

14600

 

19.МЦТПО

96967

83367

13600

 

20.ДЕТСКИ  ЯСЛИ

932261

570761

361500

 

22.СОЦИАЛНИ УСЛУГИ(ДСХ и ДСП)

725183

533838

191345

 

23.КУЛТУРА

666249

462300

203949

 

24.ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

183817

 

183817

 

РЕЗЕРВ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ

194643

194643

 

 

ОБЩО :

20403333

11853468

8494945

54920

 

3. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи, основен ремонт съгласно Таблица 11 (§52-00, р.ІV, т.7 да стане изграждане система за слънчево отопление басейн МГ – 50 000лева, в § 51-00, раздел ІІІ, нова т.2 ремонт и пуск в експлоатация басейн МГ – 40 000лева) като в това число от Целева субсидия за капиталови разходи  287 400 лева:

                       Местна отговорност            287 400 лева

Възлагането на дейностите по таблица 11 да се извършва след разглеждането на план сметките и проектите от ПК ТУООС.

 

4. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по функции и дейности и средства за работна заплата за 12 месеца съгласно Таблица 10.

 

5. Приема план сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с Приложение №10 от §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. както следва

 

 

Наименование

Налични

01.01.2006

Приход

2006 г.

Разход

2006 г.

Остатък на

31.12.2006г.

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН  АКТ

 

За  покриване на разходите по приватизация – 9%

101114

133332

100000

134446

За придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

25364

1348138

1243000

130502

ВСИЧКО

126478

1481470

1343000

264948

 

6.Приема следните лимити за разходи:

            6.1. Социално битови разходи на персонала зает в бюджетните звена определен в размер на 3 % на база начислените средства за работна заплата.

            6.2. Упълномощава Кмета на общината да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенния, работно облекло на всички бюджетни служители в размер до 300 лева за назначените по трудови правоотношения и в размерите определени съгласно член 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, при спазване на приоритетите утвърдени с бюджета за 2006 година.

6.3. Лимит  за  представителни разходи в размер на 30 000 лева.

6.4. Лимит за командировки в чужбина в размер на 15 000 лева.

6.5. Определя разходи за обслужване на дълга към ОББ банка в размер на 20 050 лева.

6.6. Определя максимален размер на новия общински дълг – 4 000 000 лева. Определя максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 4 140 281 лева, в т.ч. от заем „Реконструкция улична осветление” – 140 281 лева.

 

 

 

7. Определя разчет за целеви разходи:

7.1. Помощ за погребения в размер 178 лв. /в т.ч.ковчег- 35,00 лв., надгробен знак с надпис- 6,50 лв., изкопаване на гробно място - 107,00 лв., превоз на покойника от дома- 25,00 лв., некролог – 4,50 лв./ за следните категории граждани:

- регистрирани в службата за социално подпомагане
- самотни лица /без близки и роднини/

- безпризорни и бездомни лица

- лица, настанени в домове в социални грижи, без доходи и без близки и роднини.

7.2. Разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50% от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в квартал "Каргон", където липсва изградена канализация – 2 000 лв.

7.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 40 000 лева, в т.ч. за хорова школа „Професор Георги Димитров” – 20 000 лева.

            7.4.Помощи по решения на Общински съвет в размер на 17 000 лв. Упълномощава Кмета, от §§ “помощи по Решение на Общински съвет”, със своя Заповед да отпуска еднократни помощи в размер до 100 лева.

            7.5. Одобрява средства в размер на 95 000 лева за съфинансиране на проекти „Детски кът в градски парк” и „Сграда на пневмофизиатрично отделение /Тубдиспансер/ към МБАЛ „Св. Пантелеймон” по Програма „Красива България”. Упълномощава Кмета на общината да извършва актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи с постъпилите средства по Програма „Красива България”.

            7.6. Одобрява средства за съфинансиране на проект „Топъл обяд за социално уязвими ученици” в размер на 5 110 лева.

            7.7. Одобрява средства в размер на 13 000 лева за участието на Община Ямбол по проект по Грантова схема за публично-частно партньорство по програма ФАР. Упълномощава Кмета на Общината със своя Заповед да направи необходимите корекции по приходната и разходната част по собствения бюджет.

            7.8. Одобрява откриването на медицински кабинет за нуждите на спортните клубове.

 

8.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:

8.1. За читалища 112 758 лева за 25 субсидирани бройки, в т.ч.:

- Читалище „Съгласие” – 49 613 лева за 11 бройки

- Читалища „Пробуда” – 22 551 лева за 5 бройки

- Читалища „Зора” – 22 551 лева за 5 бройки

- Читалища „Умение” – 4 510 лева за 1 бройка

- Регионален център „Читалища” – 13 533 лева за 3 бройки

            8.2. За спортни клубове – 177 600 лева, в т.ч. по договор с ОСК „Тунджа” – 27 600 лева. Упълномощава Кмета на общината със своя Заповед да назначи експертна комисия за разпределянето на средствата по клубове, съгласно закона за физическото възпитание и спорта.

 

9. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

9.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи за погребения, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.

9.2. Отопление, осветление, храна, издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

 

10.  За осигуряване изпълнението на бюджета:

            10.1. Дава съгласие при възникване на временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината, след решение на ОбС.

 

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, приоритетността на разходите, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2006г.:

            11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски  и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

            11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга,   в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

            11.3. Да разпредели резервният бюджетен кредит в държавните отговорности при получаване на общата допълваща субсидия в пълен размер.

            11.4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

            11.5. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти, след решение на ОбС.

            11.6. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за  Общината.

 

12. Задължава кмета на общината :

            12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

            12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

            12.3. Да извършва актуализация на бюджета при условията на §9 и §10 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г.

            12.4. Да извършва актуализация на бюджета с предоставените дарения и помощи съгласно волята на дарителите и клаузите на договорите, с приходите със случаен характер, както и предоставените средства по международни програми. Да актуализира собствените бюджети на второстепенните разпоредители в системата на образованието с постъпилите приходи от наеми и учебно производство след отчитането им през общинския бюджет. За горните актуализации да се информира ПК БФ на тримесечие, ОбС на шестмесечие.

                         12.5. Да извършва актуализация на бюджета с внесения ДДС.

            12.6. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.

 

13. Определя стойностен праг на същественост на дълготрайните активи – 500 лева /петстотин/ считано от 01.01.2006 година.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложение за актуализиране на  местните такси  и  цените  на  услугите, определени  с Наредбата за  определянето  и администрирането на  местните такси  и цените   на  услугите  в Община Ямбол,съгл.чл.9 от ЗМДТ.                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.В чл.10 да се добави второ изречение „За 2006г. срокът за първата вноска е до 30 април.”

2.Променя размера на таксите, както следва :

 

            По Раздел ІІ от НОАМТЦУ

 

Чл.12

 (2) Такси за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя, както следва:

1.на Централен пазар и пазар “Стара автогара”;

Ø      на ден кв.м – 1.10 лв

Ø      на месец за физически лица – 12,50 лв./кв.м.

Ø      на месец на юридически лица – 12,50 лв./кв.м.

2. за пазарите в кварталите

Ø      на ден кв.м – 0,90 лв.

Ø      на месец за физически лица – 12,50 лв./кв.м.

Ø      на месец на юридически лица – 12,50 лв./кв.м.

3. за продажба с кола, впрегната с добитък на ден – 2.20 лв.

4. за продажба от лек автомобил с ремарке, бус на ден – 5.60 лв.

1.       за продажба от товарен автомобил или ремарке  на ден – 7.80 лв.

2.       за продажба на животни  на животински пазар – кв.м. на ден – 2.70 лв.

(3) Такси за търговия с промишлени стоки на пазарите

Ø      за продажба на промишлени стоки на ден – 2,00 лв./кв.м.

Ø      за продажба на промишлени стоки на месец – 14.50 лв./кв.м.

Ø      за продажба на промишлени стоки втора употреба на ден  - 0,60 лв./кв.м.

(4) Регистрираните като земеделски производители  заплащат 90 % от

определените такси по чл.12, ал.2 , т.1 и т.2 , ако лично извършват търговската дейност.

(5) Пенсионери - производители на селскостопанска продукция да заплащат 80 % от таксите, определени по чл.12, ал.2 т.1 и т.2,  ако лично извършват търговската дейност.

(6) На инвалиди, притежаващи документ от ТЕЛК, ако лично извършват

търговска дейност да заплащат  50% определените такси по чл.12, ал.2 и ал.3. При изтичане на давностния срок на документа наемателя заплаща целия размер на таксата.

                (7) Таксите по чл.12, ал.2 и 3 се събират от общински пазари и се внасят в общинския бюджет.

(8) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени:

            а). за търговска дейност на открито с маси; машини; хладилни витрини за сладолед; автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и др.:

 

 

ТЪРГОВИЯ С:

Такса – кв.м. на

месец в лв.

Такса – кв.м.на

ден в лв.

І зона

ІІ зона

І зона

ІІ зона

1.

Хранителни стоки

27

22

1.20

1.10

2.

Книги

22

20

1,00

0.90

3.

Селскостопански продукти-пред собствени магазини за плод и зеленчук по одобрена схема

27

19

1.20

1,00

4.

Сувенири,картички,балони,мартеници, худ.занаяти

15.50

14.50

0,80

0,70

5.

Цветя

-

-

1,70

1,70

6.

Лъскане на обувки, измерване на тегло, лотарийни билети,зареждане на запалки

5.60

4.40

-

-

7.

Промишлени стоки

33

27

1,70

1,20

8.

Маси пред заведения/1.05-31.10/

5,90

5,60

-

-

б).за търговска дейност на закрито /павилиони, каравани/

Д Е Й Н О С Т И

З  ОН  И

 

 

І-ва

ІІ-ра

1

2

3

4

 

ТЪРГОВИЯ

 

 

1

С хранителни и промишлени стоки

2.10

1.50

2

С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

1.50

1.30

3

С безалкохолни напитки и кафе

1.70

1.50

4

С цветя

1.80

1.50

5

С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

3,00

2.40

6

Зоомагазин

1.40

1.30

 

 

 

ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

 

 

Заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер

 

 

 

1.80

 

 

1.50

 

УСЛУГИ

 

 

8

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

 

2.10

 

1.80

9

Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

 

1.80

 

1.50

10

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

1.10

0.80

11

Обущарски, ремонт на чанти,

1,00

0.80

12

Ключарски, ремонт на битови уреди

0.80

0.70

13

Часовникарски, точиларски, стъклопоставяне, ремонт на пишещи машини, телефонни ап. и очила

1.50

1.30

 

Д Р У Г И

 

 

14

Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

0.70

0.60

15.1

Спортни, атракционни и детски съоръжения

4.90

4.40

15.2

Циркове – 0.20 лв.на кв.м. на ден

 

 

16

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

1.20

1.00

17

Спорт ТОТО

3.60

3.00

18

Временна автогара – павилионен тип

0.80

0.70

19

Спирки и павилиони обслужващи обществения транспорт

1.00

0.90

20

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

1.40

1.20

21

Паркинги – за едно паркомясто на ден

2.40

2.10

 

 

 

 

22

Паркоместа в пешеходни зони за финансово-кредитни институции – за 1 п.м.

40.00

38.00

23

Паркоместа извън пешеходни зони – за 1 п.м.

34.00

31.00

24

Паркоместа в зони за кратковременно паркиране по чл.99,ал.1 от ЗДП – за 1 час

1.00

1.00

 

Таксите се заплащат от юридически и физически лица в зависимост от зоната в която се намират терените, които са определени за квадратен метър на месец, с изключение на амбулантни търговци на балони, цветя, сувенири и промишлени стоки по празници, които заплащат таксите на кв.м. на ден.

 (9) за ползване на места върху които са организирани панаири, събори  и празници за продажба на стоки  на ден – 1.20 лв./кв.м.

(10) Места за продажба на селскостопански продукти/ гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. от производители – 1,00 лв / кв.м. на ден – 22 лв. / кв.м. на месец, разположени по одобрена схема.

 

Чл.13.1. За ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други  общински терени за разполагане на строителни материали на месец:

10лв./кв.м. на месец

            За издаване на  разрешение – 10 лв. Срок за издаване – 7 дни.

 

По Раздел ІІІ

 

Чл.16.(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците в следните размери.

1.за седмични – 27 лв.

2.за целодневни27 лв.

3. за полудневни детски градини - 3.40 лв.

 Ал.5, т.1.Детска млечна кухня :

Първа група – за деца на възраст от 4 месеца до 6 месеца- 0.70 лв. на ден

Втора група – за деца на възраст от 6 месеца до 10 месеца – 0,80 лв. на ден

Трета група – за деца на възраст от 10 месеца до 3 години – 0,80лв. на ден

 Таксата се събира от длъжностните лица и се внася в общинския бюджет

 

По Раздел V

 

Чл.24. Размерът на таксите се определя , както следва:

1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра –.0,50 лв. / куб.м.

2. за пясъчно - глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка –0,40 лв./ куб.м.

 

Чл.25. Разрешение за добив на кариерни материали, срок за издаване – 1 месец  -  33 лв.

 

По Раздел VІ

Такси за технически услуги

 

            Чл.27.

            (2) За техническите услуги, изброени в чл.107 от ЗМДТ се заплаща такси, както следва:

1.      за издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия:

1.1 за обикновена услуга – 10 работни дни

Ø      формат А 4 – 7.80 лв.

Ø      Формат А 3 – 15.50 лв.

Ø      Извън формат А 3 – 43 лв.

Ø      По параграф 4 – 5.60 лв.

1.2 за бърза услуга, със срок до  5 работни дни

Ø      формат А 4 – 15.50 лв.

Ø      Формат А 3 – 30  лв.

Ø      Извън формат А 3 – 88 лв.

Ø      По параграф 4 – 11.50 лв.

1.3 за експресна услуга, със срок 24 часа, до 5 бр. на ден

Ø      формат А 4 – 23  лв.

Ø      Формат А 3 – 45  лв.

Ø      По  параграф 4 – 17 лв.

2.      .за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и изчертан подземен кадастър

Ø      по ЗУТ – 14-дневен срок

Ø      за всички видове – 7.80 лв. плюс стойността на скицата по т.1

3.      за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

Ø      експресна – 5.60 лв.;

4.      за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство:

Ø      за обикновена услуга със срок 14  работни дни – 5.60 лв.

Ø      за бърза услуга, със срок от 7 работни дни – 11.50 лв.

5.      за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Ø      за копие от строително разрешение, срок 1 работен ден  – 5.60 лв.

Ø      За копие от проектна документация , срок 3 работни дни – 17 лв. и действителните разходи за размножаване

Ø      Справка по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове – 3,00 лева

6.      за издаване на разрешения за поставяне на временни постройки, преместваеми съоръжения и рекламни елементи (по чл.56 и чл.57 от ЗУТ):

-         за срок до 1 месец – 2.70 лв.

-         за срок повече от 1 месец – 33 лв.

-         срок за издаване – 30 дни

7.      даване на строителна линия и ниво на място в седемдневен срок / при подаване на молба/ - 5 лева

 

По Раздел VІІ

 

Чл.29 (1) За извършвани услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси::

1.      за издаване на удостоверение за наследници – 2.20 лв.

2.      за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 1,70 лв.

3.      за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1,70 лв.

4.      за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, граждански брак,както и повторно издаване на препис от акт за смърт .–

1,70 лв.;

5.      издаване на удостоверение за семейно положение – 1,90 лв.

6.      издаване на удостоверение за родствени връзки  - 1,70 лв.

7.      за адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен, или настоящ адрес – 1,70 лв.

8.      за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария – 8.80 лв.

9.      за заверка на покана декларация за частно посещение в Република България на лице ,живеещо в чужбина,на което родителите или един от тях са от българска народност – 2.20 лв.

10.  за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5,30 лв.

11.  за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 1,70 лв.

12 .за преписи от документи – 0,90 лв.

Чл.30. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 3.40 лв./бр.

 

Чл.31. (2) Таксите по ал.1 се събират в следните размери:

1. За издаване разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:

1.1. В обекти за търговия на дребно:

1.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. първоначална такса –166 лв., годишна – 110 лв.

1.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. първоначална такса – 200 лв., годишна – 110 лв.;

1.2.В търговски обекти за търговия на едро първоначална такса – 220 лв., годишна такса – 166 лв.

1.3.. В заведения за хранене и развлечения с категории:

Първоначална такса – 166 лв., годишна – 110 лв.

1.4. В заведения за хранене и развлечения без категории:

Първоначална такса – 55 лв., годишна – 27 лв.

2. За издаване на разрешително за съхраняване и търговия на едро и дребно на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща  годишна такса за упражняване на дейността, както следва:

2.1. В обекти за търговия на дребно:

2.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. годишна такса 100 лв.

2.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. годишна такса – 110 лв.;

2.1.3. В търговски обекти за търговия на едро   годишна такса – 332 лв.

2.1.4. В заведения за хранене и развлечения с категории  годишна такса – 276 лв.

2.1.5. В заведения за хранене и развлечения без категории годишна такса – 27 лв.

3. За временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки , на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др. подобни 22 лв. на ден.

 

По Раздел VІІІ

 

            Чл.33 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години  - 17 лв.

2. за вечни времена – 83 лв.

3. За ползване на гробни семейни места 

- за 10 години и всеки следващи 10 години – 27 лв.

-  за вечни времена – 166 лв.

 

Чл.34. Таксите се събират от община Ямбол и се внасят в общинския бюджет.

 

            Чл. 39 Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва:

 

№ по ред

Вид на услуга

Цена на

Услугата

Заплащане на таксата

 

1.

Изготвяне преписи на договори за наем за ползване на общински терени по чл.56 от ЗУТ за брой

 

С подаване на

молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

2.20 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

4.40 лв.

 

 

- експресна 24 часа

6.80 лв.

 

 

2.

Изготвяне на преписи от актове за общинска собственост за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

4.40 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

8.80 лв.

 

 

- експресна- 24 часа

13.50 лв.

 

 

3.

Удостоверение за картотекиране и зав.преписка по ЗОС за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 30 дни

2.20 лв.

 

 

- бърза – 15 дни

4.50 лв.

 

 

- експресна – 7 дни

6.80 лв.

 

 

4.

Заповед на кмета за настаняване в общинско жилище и промяна на заповедта за брой

 

След получаване на документа

 

 

- обикновена –30 дни

1.20 лв.

 

 

- бърза – 15 дни

2.30 лв.

 

 

- експресна – 7 дни

3.60 лв.

 

 

5.

Документи за картотекиране съгласно чл.2, ал.1, ал.2 от  ЗУЖВГМЖСВ за брой

 

С подаване на

молбата

 

 

- обикновена – 30 дни

2.20 лв.

 

 

- бърза – 15 дни

4.50 лв.

 

 

- Експресна- 7 дни

6.80 лв.

 

 

6.

Удостоверения за частни недвижими имоти за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

2.20 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

4.50 лв.

 

 

- Експресна – 24 дни

6.80 лв.

 

 

7.

Изготвяне на преписи на договори за отстъпено право на строеж  за брой

 

С подаване на молбата

 

 

 

- обикновена  - 7 дни

4.20 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

8.70 лв.

 

 

- Експресна – 24 часа

13.30 лв.

 

 

8.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища по ЗОС за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

4.40 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

8.27 лв.

 

 

- Експресна – 24 часа

13.30 лв.

 

 

9.

Изготвяне на препис от наста-нителна заповед в общинско жилище

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

1.20 лв.

 

 

- бърза – 3 дни

2.30 лв.

 

 

- Експресна – 24 часа

3.60 лв.

 

 

10.

Изготвяне на удостоверения за реституц. претенции и искания по смисъла на чл.18  ЗППДОБП, обстоятелствени проверки за брой

 

След получаване на документа

 

 

- обикновена – 30 дни

11.50 лв.

 

 

- бърза – 15 дни

22 лв.

 

 

- Експресна – 7 дни

33.50 лв.

 

 

11.

Удостоверение за изплатен приватизиран обект

 

След получаване на документа

 

 

- обикновена – 7 дни

4.40 лв.

 

 

- бърза- 3 дни

8.70 лв.

 

 

- Експресна – 24 часа

13.30 лв.

 

 

13.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища по чл.117 от ЗТСУ и по отчуждителни преписки за брой

 

С подаване на молбата

 

 

- обикновена – 7 дни

2.20 лв.

 

- бърза – 3 дни

4.50 лв.

 

 -Експресна – 24 часа

6.80 лв.

 

14.

Изготвяне препис от протокол за проведен търг или конкурс за брой

 

С подаване на молбата

 

- обикновена – 7 дни

4.40 лв.

 

- бърза – 3 дни

8.70 лв.

 

- Експресна – 24 часа

14.10 лв.

 

15.

Удостоверение за корекционен  коефициент за данъчна оценка на земеделска земя в землището на общината

 

С подаване на

молбата

 

- обикновена – 7 дни

3.40 лв.

 

- бърза – 3 дни

6.70 лв.

 

 -Експресна – 24 часа

10.30 лв.

 

 

16.

Попълване на приложение по данъчни декларации – срок 3 дни

2.20 лв.

С подаване на молбата

 

17.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект по чл.141,ал.1 от ЗУТ – 30 дни

22.00 лв.

С подаване на молбата

 

18.

Издаване на препис от разрешение за строеж и заверка  - 3 дни

5.60 лв.

С подаването на молбата

 

19.

Одобряване на технически работни проекти по чл.145, ал.1 и издаване на разрешения за строителство по чл.148, ал.1 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 30 дни

 

С подаване на молбата

 

19.1.

За жилищни сгради с височина до 10 м.

22 лв.

 

 

19.2.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

27 лв.

 

 

19.3.

За жилищни сгради с височина над 10 м.

32 лв.

 

 

19.4.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

43 лв.

 

 

19.5.

За сгради на допълв застрояване по чл.41 от ЗУТ и строежи, за които не се изисква разрешение за строеж по чл.151 от ЗУТ

11.50 лв.

 

 

19.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

11.50 лв.

 

 

19.7.

За обекти за техническата инфраструктура над 10 линейни метра

43 лв..

 

 

19.8.

За преустройство и смяна на предназначението

11.50 лв.

 

 

19.9.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ – срок 7 дни

11.50 лв.

С получаване на проектите

 

20.

Проверка и установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа по чл.159, ал.3 от ЗУТ

5.60 лв.

 

 

21.1.

Разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ

11.50 лв.

С подаване на молбата

 

21.2.

Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти

11.50 лв.

С подаване на молбата

 

21.3.

Презаверяване на разрешение за строеж по чл. 153 от ЗУТ

50 % от предвидената такса

С получаване на разрешението

 

22.1.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен

5.60 лв.

 С получаване на разрешението

 

22.2.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци

2.20  лв./куб.м.

С подаване на декларация за количеството което ще се извозва

 

 

 

 

 

 

23.

Одобряване на проект за доброволна делба за имот – 30 дни

5.60 лв.

С подаване на молбата

 

24

Процедура по искане за изработване на ПУП на основание чл. 124 от ЗУТ за 1 бр. преписка – 30 дни

22 лв.

С подаване на

молбата

 

25.

Процедура по одобряване и обявяване на ПУП за 1 бр. преписка

32 лв.

 

 

26.1.

Процедура по искане за изработване на изменение на ПУП на основание чл.134, чл.135, чл.15 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ за  1 брой преписка  - 30 дни

 

 

22 лв.

С подаване на молбата

 

26.2.

Процедура по одобряване  и обявяване на изменението на ПУП – 30 дни

32 лв.

 

 

27.

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи за възлагане по ЗОП

 

С купуването на тръжните книжа в каса – Общинска собственост

 

 

 

 

 

 

27.1.

За проектиране на 1 обект – 3 дни

32 лв.

 

 

27.2

За строителство на 1 обект – 3 дни

55 лв.

 

 

27.3.

По реда на ЗОП за обект – 10 дни

По калкулация

 

 

28.

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

С получаване на удостоверението

 

28.1

За преустройство и промяна функцията

32 лв.

 

 

28.2

За нов строеж

55 лв.

 

 

29.

Изготвяне оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ от Общински експертен съвет

1.20 лв. на кв.м.разгъната застроена площ и 0.10лв. на метър линеен

С подаване на молбата

 

30.

Одобряване на екзекутивна документация

 

 

 

30.1

За жилищни сгради с височина до 10 м.

11.50 лв.

 

 

30.2

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

13.50 лв.

 

 

30.3

За жилищни сгради с височина над 10 м.

17 лв.

 

 

30.4

За нежил. сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

22 лв.

 

 

30.5

За сгради на допълващото застрояване

5.60 лв.

 

 

30.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

5.60 лв.

 

 

30.7

За обекти на техническата инфраструктура над 10 линейни метра

22 лв.

 

 

30.8

За преустройство и смяна на предназначението

5.60 лв.

 

 

31.

За издаване на строителни разрешения за огради – 0.15 лв. на линеен метър

 

С получаване на разрешението

 

32.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината  - 3 дни

1.20 лв.

С подаване на молбата

 

33.

Процедура по смяна предназначението на земеделските земи на осн.чл.30 от ЗОЗЗ – 30 дни

22 лв.

С подаване на молбата

 

34.

Подготовка на документи за регистриране на земеделски производители – 3 дни

1.20 лв.

С подаване на мол-бата

 

35.

Издаване на удостоверения за упражняване на частна ветеринарно медицинска практика – 3 дни

11.50 лв.

С подаване на молбата

 

36.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пешеходни зони в ЦГЧ с часово ограничение за месец – 15 дни

6.30 лв.

След издаване на удостоверението

 

37.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пешеходни зони в ЦГЧ без часово ограничение за месец – 15 дни

11.50 лв.

След издаване на удостоверението

 

38.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението  - 15 дни

 

След съгласуване на проекта

 

 

- за улици без автобусни линии

без отбиване на движението за брой

с отбиване на движение за брой

 

 

5.60 лв.

11.50 лв.

 

 

 

- за улици с автобусни линии

без отбиване на движението за брой

с отбиване на движение за брой

 

 

22 лв.

32 лв.

 

 

39.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз на пътници на брой – 15 дни

11.50 лв.

След съгласуване на разписанието

 

40.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината за брой – 30 дни

 

17 лв.

След издаване на разрешението

 

41.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил – 30 дни

 

4.40 лв.

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

 

42.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали за брой – 15 дни

11.50 лв.

С подаване на  молбата

 

43.

Отразяване на промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия и лицензии за търговия с вино, спирт и спиртни напитки

 

 

3.20 лв.

 

 

7 дни

 

44.

Издаване на дубликат на разрешения за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и търговия с тютюн и тютюневи изделия”.

5.00 лв.

7 дни

 

45.

Цени за реклами и обяви

 

След  издаването на разрешението

 

45.1

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

 

 

 

17 лв.

 

 

45.2.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

17 лв.

 

 

45.3.

За провеждане на рекламно шествие на ден

17 лв.

 

 

45.4

За реклама  в/у трансп.ленти, табла на огради, стени, калкани, витрини и др. –

            -    кв.м. на ден

-          кв.м. на месец

 

 

 

0,70 лв.

11.50 лв.

 

 

45.5

За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др. , кв.м.на месец

 

5.60 лв.

 

 

45.6.

За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. , кв.м.на месец.

 

5.60 лв.

 

 

45.7.

Билборд

7.80 лв/м2 на месец

 

 

45.8

Билборд двустранен

 

15,60 лв/мна месец.

 

 

46.

Издаване на преписи от документи от архива на общината

 

При получаване на документа

 

 

- обикновена – 3 дни

1.00 лв.

 

 

- бърза – 2 дни

2.00

 

 

- експресна – 24 часа

3.00

 

 

47.

Издаване на удостоверение удостоверяващи обстоятелства по дела водени от общината

 

При получаване на документа

 

 

- обикновена – 3 дни

1,60 лв.

 

 

- бърза – 2 дни

3,20 лв.

 

 

- експресна – 24 часа

4,80 лв.

 

 

48.

Копирни услуги за граждани на страница

 

При заявяване на услугата

 

 

- формат А 4

0,08 лв.

 

 

- формат А 3

0,11 лв.

 

 

49.

Ламиниране  А 4

0,80 лв.

След извършване на услугата

 

50.

Попълване на бланки за заявления, молби и декларации за един брой

0,60 лв.

При извършване на услугата

 

51.

За оформяне на документи за установяване на българско гражданство (процедура по чл.39 от ЗВГ)

7.30 лв.

При заявяване на услугата

 

52.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници (родословно дърво)

27 лв.

При заявяване на услугата

 

53.

Издаване на преписи от решение, протоколи  и др. документи на Общински съвет – 5 дни

0,10 лв./стр.

При заявяване на услугата

 

54.

Заверка на преписи от решение, протоколи и др. документи на Общински съвет – 5 дни

0,50 лв./стр.

При заявяване на услугата

 

55.

Издаване на дубликат за диплом, свидетелство , удостоверение

 

При заявяване на услугата

 

 

- за завършен клас

1.20 лв.

 

 

- за основно образование

2.20 лв.

 

 

- за средно образование

- педагогическа характеристика с превод на английски, френски и немски език

 

4.40 лв.

5.60 лв.

 

 

56.

Предоставяне на учебни зали за педагогическа дейност

 

При заявяване на услугата

 

 

- в работно време

1.20лв./астр. час

 

 

- в извън работно време

1.20лв. / астр. час + запл. на служител

 

 

57.

Исторически музей

 

 

 

57.1.

Входен билет в музеен обект

 

 

 

 

- за учащи

0,30 лв.

 

 

- за възрастни

1,00 лв.

 

 

 

 

 

 

57.2

Беседа в музеен обект

1 лв.

 

 

58.

Художествена галерия

 

 

 

58.1

Входен билет

 

 

 

 

- за възрастни

1,00 лв.

 

 

- за учащи и студенти

0,20 лв.

 

 

- за пенсионери

0,30 лв.

 

 

 

 

 

 

- за войници и инвалиди

безплатно

 

 

58.2

Беседи

 

 

 

 

- на български език

2 лв.

 

 

- за чужденци с преводач

5 лв.

 

 

59.

Радиотранслационен възел

 

 

 

59.1.

Съобщение до 30 сек.

2 лв.

 

 

59.2.

Съобщение до 1 минута

3 лв.

 

 

59.3.

Рекламен клип до 30 сек.

5 лв.

 

 

60.

Универсална научна библиотека

 

 

 

60.1.

Читателски абонамент за година – за възрастни

5 лв.

 

 

60.2

Читателски абонамент за година – за читатели до 14 години

3 лв.

 

 

60.3.

Еднократна такса за ползване на читалня и музикален отдел

1 лв.

 

 

60.3.

Дубликат на изгубена читателска карта

0,50 лв.

 

 

60.4.

Депозит на читатели без постоянно местожителство

20 лв.

 

 

61.

Услуги

 

 

 

61.1.

Компактдиск /1 брой/  за 3 дни

1 лв.

 

 

61.2

Аудиокасета /1 брой/ за 3 дни

0,50 лв.

 

 

61.3.

Грамофонна плоча /1 брой/ за 3 дни

0,20 лв.

 

 

61.4.

Лингвафони на месец

2 лв.

 

 

61.5

Микрофилми и микроафиши на кадър

0,20 лв.

 

 

61.6

Звукозапис за домашни и образователни цели на 1 мин.

0,10 лв.

 

 

61.7

Картина оригинал за 3 месеца

2 лв.

 

 

62.

Методически услуги

 

При заявяване на услугата

 

62.1

Библиографска консултация

3 лв.

 

 

62.2

Справка в интернет за 1 час

1 лв.

 

 

62.3

Електронна поща 15 минути

0,30 лв.

 

 

62.4.

Компютърна справка (за материал)

0,50 лв.

 

 

62.5

Разпечатване на документи на 1 страница

0,20 лв.

 

 

62.6

Междубиблиотечна заемна служба (за материал)

1,50 лв.

 

 

62.7

Ксерокопие на арх.краевед. материали за 1 копие

0,50 лв.

 

 

62.8

Компютърна справка в АИС „Библиотека”

 

 

 

62.8.1

Една тема до 20 източника – за 1 брой

2,00 лв.

 

 

62.8.2

Една тема до 50 източника – за 1 брой

3,00 лв

 

 

62.8.3

Една тема над 50 източника – за 1 брой

4,00 лв.

 

 

62.9

Писмени тематични библиографски справки

 

 

 

62.9.1

За всеки намерен източник на български език

0,10 лв.

 

 

62.9.2

За всеки намерен източник на друг език

0,20 лв.

 

 

62.9.3

За анотация на информационен източник

1,00 лв.

 

 

62.9.4

За реферат на информационен източник

2,00 лв.

 

 

62.9.5

Предплащане на писмените справки

1,00 лв.

 

 

62.9.6

Набиране на страница библиографски текст

0,50 лв.

 

 

62.10

Ксерокопие

 

 

 

 

- при посочени библ. данни -1 стр.

0,10 лв.

 

 

 

- при непосочени библ. данни – 1 стр.

0,20 лв

 

 

62.11

Следене на информационен източник за издирване и подбор на информация по определена тема

 

 

 

 

- годишен абонамент

6,00 лв.

 

 

 

- получаване на съдържанието на определено периодично издание

 

0,10 лв.

 

 

62.12

Писмени адресни фирмени справки

 

 

 

 

- основна цена

1,00 лв.

 

 

 

- доплащане за всеки издирен източник

0,10 лв

 

 

62.13

Библиографска консултация

1,00 лв.

 

 

62.14

Лекция за библиотечно-библ. знания

1,50 лв.

 

 

63.

Глоби

 

 

 

63.1.

Обезщетение за невърнати в срок библ.материали-худ.л-ра за 1 брой при 1 месец закъснение

0,50 лв.

 

 

63.2.

Обезщетение за невърнати в срок библ.материали – учебници за 1 бр. при 1 месец закъснение

2,00 лв.

 

 

63.3.1

Пощенски разходи  за предупредително писмо

0,80 лв.

 

 

63.3.2

Пощенски разходи  за предупредително писмо с обратна разписка

1,50 лв.

 

 

64.

Камерен ансамбъл

 

 

 

64.1.

Билети за концерт

 

 

 

 

- за ученици за 1 брой

1,50 лв.

 

 

- за възрастни за 1 брой

2 лв.

 

 

65.

Младежки дом

 

 

 

65.1

Предоставяне голяма зала

В работно време

В извън работно време

 

40лв./астр.ч.

50лв./астр.ч.                    

 

 

65.2

Предоставяне зали и кабинети

В работно време

В извън работно време

 

10лв./астр.ч.

20лв./астр.ч.                     

 

 

65.3

Входни билети за мероприятия

организирани от младежки дом

за учащи

за възрастни

за инвалиди

 

 

0.50лв.

1.00лв.

безплатно

 

 

65.4

Цени за клубни форми

 

 

 

-брейк за месец

3 лв.

 

 

 

-вокално-инструментални групи за месец

3 лв.

 

 

- аеробика за месец

1 лв.

 

 

- музикални школи за месец

3 лв.

 

 

 

- други клубни форми за месец

З лв.

 

 

65.5

Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.

 

1лв.на астр.ч.

 

 

 

- тенис на маса

1лв.на астр.ч.

 

 

66.

 

 

 

 

67.

За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на нощувка за гости на станцията, които не са жители на град Ямбол

- за възрастни – 12,00 лв;

- за деца до 7 години – 8,00 лв.

 

 

При заявяване на услугата

 

 

2). Цена на нощувка за служители от общинската администрация, служители от звена на общинска бюджетна издръжка, общински съветници и граждани на Ямбол

- за възрастни – 6,00 лв;

- за деца до 7 години – 4,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

68.

За ползване на басейн в ГПЧЕ:

1.Цени на билети.

а/.за ученици – 1 лв.

б/.за възрастни – 1.50 лв.

в/.за групи /класове/ - минимум 7 човека – 0.60 лв. /на човек/

2.Цени на абонаментни карти.

а/.за един месец – 30% намаление

- при две посещения седмично – за ученици – 6.00 лв., за възрастни – 9.00 лв.

- при три посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 12.00 лв.

б/.за два месеца – 35% намаление

- при две посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 15.00 лв.

- при три посещения седмично - за ученици 15.00 лв., за възрастни – 23 лв.

 

в/.за три месеца – 40% намаление

- при две посещения седмично – за ученици 13.00 лв., за възрастни 21 лв.

- при три посещения седмично – за ученици 19.00 лв., за възрастни 32 лв.

 

 

 

 

69.

Извлечение по дохода от ведомостите по месеци и години

Срок – 30 дни

До 1г.-3,10 лв.

До 3 г.-6,20 лв.

До 5 г.- 11 лв.

С подаване на молбата

 

70.

Изготвяне на удостоверение  образец 30  за лица, на които общината не е осигурител - 14 дни

До 1г.-3,10 лв.

До 3 г.-6,20 лв.

До 5 г.- 11 лв.

С подаване на молбата

 

71.

Изготвяне на удостоверение УП 2 – 14 дни

3,10 лв.

С подаване на молбата

 

72.

Ползване на паркинг:

-за абонати за леки автомобили- от 1.04. до 30.09.

от 1.10. до 31.03.

-за лек автомобил с товар

 

-за лек автомобил без товар

-за лекотоварни  автомобили-

от 1.04. до 30.09.

от 1.10. до 31.03.

 

-за лекотоварни автомобили с товар

-за лекотоварни автомобили без товар

 

 

20 лв./месец

22 лв./месец

25 лв./месец и 8.80 лв./денонощие

3.40 лв./денонощие

 

22 лв./месец

24 лв./месец

 

29 лв./месец и 10.30 лв./денонощие

4.40 лв./денонощие

 

 

 

 

 

73.

Регистрация на ППС с животинска тяга

2.20 лв.

 

 

 

74

 

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

 

74.1

Летен сезон

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

15 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

 

В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

 

12 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

           - за спектакли и концерти

120 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

74.2

Зимен сезон

 

 

 

 

Малък салон – зала 107

 

30 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

Голям салон – зрителна зала

 

 

 

 

В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 18лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

18 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

           - за спектакли и концерти

180 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

75

Квартални клубове

6 лева / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

76

Зали на художествената галерия

 

 

 

 

- за изложба

15 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

- за концерт

60 лева / на ден / без ДДС

При заявяване на услугата

 

77

 За ползване на общинската трибуна

8 лева / на ден за секция / без ДДС

При заявяване на услугата

 

78

За ползване на СМБ от свободно спортуващи

 

 

 

 

- баня

1,00 лв

При заявяване на услугата

 

 

- тенис на маса

1,00 лв / на час

При заявяване на услугата

 

 

- баскетболна зала, салон за бокс, ОФП

1,00 лв / на човек

При заявяване на услугата

 

 

- борба, акробатика

1,00 лв / на час / на човек

При заявяване на услугата

 

 

- зала за вдигане на тежести

1,00 лв / на час / на човек

При заявяване на услугата

 

 

- заседателна зала в спортна база “Диана”

5,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

- футболно игрище

10,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

- футболно игрище за контролни и официални срещи

50,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

- Баскетболна зала / градски стадион /

10,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

79

Спортна база “Диана” – за мероприятия и концерти

 

 

 

 

 

- летен сезон

400 лв. до 4 часа и по 50 лв. за всеки следващ час /без ДДС/

При заявяване на услугата

 

 

- зимен сезон - за зала

400 лв. до 4 часа и по 50 лв. за всеки следващ час /без ДДС/;

При заявяване на услугата

 

 

- зимен сезон – за отопление

40 лв на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 

 

 - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

50,00 лв / на час / без ДДС

При заявяване на услугата

 


            3.ОбС задължава кмета на община Ямбол да разработи внесе в ОбС схема за платени паркинги в ЦГЧ в срок до 31.03.2006г.

            4.ОбС задължава кмета на община Ямбол да организира проучване и предложи такси за бензиностанции и реклама, използвана от тях в срок до 31.03.2006г.