Петнадесета сесия проведена
на
28 февруари 2005г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложения относно опрощаване на задължения към държавата.
1.1. Радион Бонев Радионов.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

1.2. Николай Делчев Димов
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

1.3. Димитър Георгиев Янков и Генка Василева Янкова.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

2. Предложения относно промени на ДМА на общински дружества – изваждане от баланса жилища.

2.1. „Полисстрой” ЕООД.

2.2. „Инфрастроймонтаж” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3. Предложение относно актуализиране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение относно приемане План за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за 2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6. Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2005 година.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

7.1. Предложение относно молби от ЕТ “Драмос 1992-Даниела Кирова”, ЕТ “Анди – вис 92-Ангел Андонов” и “Стил” ЕООД за прекратяване на съсобственост в недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.2. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.5 по плана на гр.Ямбол – Златен рог -1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.3. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХХІІ, кв.62 по плана на гр.Ямбол – Каргон.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.4. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.55 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8. Предложение относно избиране на делегиран представител в Областния съвет за развитие.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

9. Предложение относно избор на съветници за участие в комисия за водене на преговори относно депо за битови отпадъците.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

10. Предложение относно осигуряване движенето на автомобили и автобуси до с.о.”Кринчовица” без заплащане на винетни такси.
ВНОСИТЕЛ: В. Стоянов

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложения относно опрощаване на задължения към държавата.
1.1. Радион Бонев Радионов.
      ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
      Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към Държавата на Радион Бонев Радионов от гр.Ямбол, ул. „Преслав”№115 с ЕГН 4002139121 в размер на 5638.94 лева главница и 1079.17 лева лихви.
      Решението на ОбС - Ямбол да се изпрати заедно с преписката на Президента на РБ.

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложения относно опрощаване на задължения към държавата.

1.2. Николай Делчев Димов
      ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
      
Предлага на Президента на Република България да не се опрощава задължението към Държавата на Николай Делчев Димов от гр.Ямбол, ул. „Ангел Кънчев” № 2, ет.4, ап.7 с ЕГН 5808039141 в размер на 411.30 лева.
      Решението на ОбС - Ямбол заедно с мотивите към него да се изпрати заедно с преписката на Президента на РБ.

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложения относно опрощаване на задължения към държавата.

1.3. Димитър Георгиев Янков и Генка Василева Янкова.
      ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

      Предлага на Президента на Република България да се опрости задължението към Държавата на Димитър Георгиев Янков от гр. Ямбол, ул.”Крали Марко” № 31, вх. Г, ап.79 с ЕГН 2804299103 и Генка Василева Янкова от гр. Ямбол, с. а. с ЕГН 2903129132 в размер на 10.44 лева за всеки от тях, лихва върху това задължение от 3.01лв., Такса битови отпадъци в размер на 39.13 лева и лихва от 9.38 лв.
      Решението на ОбС - Ямбол заедно с мотивите към него да се изпрати заедно с преписката на Президента на РБ.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Предложения относно промени на ДМА на общински дружества – изваждане от баланса жилища.
2.1. „Полисстрой” ЕООД

      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

На основание чл.9 ал.1 т.6 от НУРОУПСОЧКТД изважда от баланса на „Полисстрой” ЕООД към 31.11.2004 г.и включва в баланса на Общината – фонд отдаване под наем , жилища с обща балансова стойност в размер на 10649,58 лв. , както следва:

А д р е с

Площ

кв.м.

Отчетна стойност

Набрано изхабяване

Балансова стойност

1

2

3

4

5

6

1.

Ж.к. „Хале” 7-Б-93

77

1446,55

507,44

939,11

2.

Ж.к. „Хале” 9-Е-110

73

1585,23

555,70

1029,53

3.

Ж.к. „Хале” 9-Е-130

46

880,44

308,73

571,71

4.

Ж.к. „Хале” 9-Е-127

46

923,24

323,85

599,39

5.

Ж.к „Зорница” 2-Б-39

50

1249,76

441,70

808,06

6.

Ул. „М. камък” 7-А-3

38

1022,77

358,61

664,16

7.

Ул. „М. камък” 7-А-7

38

1098,05

384,20

713,85

8.

Ул. „М. камък” 7-Б-26

38

1022,77

358,81

663,96

9.

Ж.к. „Зл. рог” 13-135

76

1774,10

622,18

1151,92

10

Ж.к „Бенковски” 14-А-15

60

1426,60

500,47

926,13

11.

Ж.к. „Бенковски” 11-Б-19

40

966,02

336,22

629,80

12.

Ж.к. „Бенковски” 11-В-55

60

1401,45

492,13

909,32

13.

Ж.к. „Бенковски” 11-Г-86

60

1328,58

465,94

862,64

 

 

 

16125,56

5655,98

10469,58

14.

Ж.к. „ Гр. Игнатиев ” 84 - 31

98

След изчисляване

След изчисляване

След изчисляване

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложения относно промени на ДМА на общински дружества – изваждане от баланса жилища.
2.2. „Инфрастроймонтаж” ЕООД.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      1. На основание чл. 9 ал.1 т.6 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, изважда от баланса на „Инфрастроймонтаж” ЕООД и включва в баланса на община Ямбол – фонд Отдаване под наем, апартамент № 102, намиращ се в гр. Ямбол, ж.к. „Хале” бл. 7, вх. Б ет. 14.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -   Предложение относно актуализиране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:

1. Променя размера на таксите както следва :

По Раздел ІІ от НОАМТЦУ
Чл.12

(2) Такси за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и цветя, както следва:
1.на Централен пазар и пазар “Стара автогара”;
      на ден кв.м – 1 лв;
      на месец за физически лица – 11, 50 лв./кв.м.;
      на месец на юридически лица – 11, 50 лв./кв.м.

2. за пазарите в кварталите:
      на ден кв.м – 0, 80 лв;
      на месец за физически лица – 11, 50 лв./кв.м.;
      на месец на юридически лица – 11, 50 лв./кв.м.
3. за продажба с кола впрегната с добитък на ден – 2. 10 лв.
4. за продажба от лек автомобил с ремарке, бус на ден – 5, 3 0 лв.
5. за продажба от товарен автомобил или ремарке на ден – 7, 30 лв.
6.за продажба на животни на животински пазар – кв.м. на ден – 2.60 лв.
( 3 ) . Такси за търговия с промишлени стоки на пазарите:
      за продажба на промишлени стоки на ден – 1, 90 лв.
      за продажба на промишлени стоки на месец – 13,5 0 лв..
      за продажба на промишлени стоки втора употреба на ден - 0, 50 лв.
(8) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени:
      а). за търговска дейност на открито с маси; машини; хладилни витрини за сладолед; автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и др.:

 

ТЪРГОВИЯ С:

Такса – кв.м. на

месец в лв.

Такса – кв.м.на

ден в лв.

І зона

ІІ зона

І зона

ІІ зона

1.

Хранителни стоки

26

2 1

1. 10

1

2.

Книги

21

19

0,90

0,80

3.

Селстостопански продукти-пред собствени магазини за плод и зеленчук по одобрена схема

26

18

1. 1 0

0. 90

4.

Сувенири,картички,балони, мартеници, худ.занаяти

14,5 0

13, 50

0, 70

0, 60

5.

Цветя

-

-

1, 60

1, 60

6.

Лъскане на обувки, измерване на тегло, лотарийни билети,зареждане на запалки

5, 3 0

4,1 0

-

-

7.

Промишлени стоки

31, 0 0

26

1, 60

1, 10

8.

Маси пред заведения/1.05-31.10/

5,6 0

5, 3 0

-

-

б). за търговска дейност на закрито/павилиони, каравани/

Д Е Й Н О С Т И

З О

Н И

 

 

І-ва

ІІ-ра

1

2

3

4

 

ТЪРГОВИЯ

 

 

1

Магазин за хранителни и промишлени стоки

2,00

1. 40

2

Магазин за плодове и зеленчуци, книжарница, вестници

1. 40

1. 20

3

Магазин за безалкохолни напитки

1. 60

1. 40

4

Магазин за цветя

1. 70

1. 40

5

Аптека

2. 90

2. 30

6

Зоомагазин

1. 30

1. 20

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

 

7

Заведение за бързо обслужване

2. 30

2. 10

8

Питейни заведения

3. 30

2.9 0

9

Кафе сладкарници

2,00

1. 70

10

Ресторанти

3.4 0

3.1 0

 

УСЛУГИ

 

 

11

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

 

2,00

 

1. 70

12

Проектантски, административно-правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

 

1. 70

 

1. 40

13

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

1,00

0. 70

14

Обущарски, ремонт на чанти, производствени дейности

0. 90

0. 70

15

Ключарски, ремонт на битови уреди

0. 70

0. 60

16

Часовникарски, точиларски,стъклопоставяне, ремонт на пишещи машини, телефонни ап. и очила

1. 40

1. 20

 

1

2

3

4

 

Д Р У Г И

 

 

17

Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

0. 60

0. 50

18.1

Спортни, атракционни и детски съоръжения

4. 60

4.1 0

18.2

Циркове – 0. 30 лв.на кв.м. на ден

 

 

19

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

1. 10

0. 90

20

Спорт ТОТО

3.3 0

2.9 0

21

Временна автогара – павилионен тип

0. 70

0. 60

22

Спирки и павилиони обслужващи обществения транспорт

0. 90

0. 80

23

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

1. 30

1. 10

24

Паркинги – за едно паркомясто на ден

2. 30

2.00

 

 

 

 

25

Паркоместа в пешеходни зони за финансова-кредитни институции – за 1 п.м.

38.00

36.00

26

Паркоместа извън пешеходни зони – за 1 п.м.

32.00

30. 00

27

Паркоместа в зони за кратковременно паркиране по чл.99,ал.1 от ЗДП – за 30 минути

0. 70

0. 60

(9) за ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки на ден 1,10 лв./кв.м.

(10) Места за продажба на селскостапански продукти/ гъби, мед, дини, пъпеши, тикви и др. от производители – 0.90 лв/кв.м. на ден – 21.00 лв.кв.м. на месец, разположени по одобрена схема.

Чл.13.1. За ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали на месец.
       Централна градска част на кв.м. – 0, 90 лв.;
       Из кварталите на кв.м. – 0, 70 лв .

13.2. За разрешението – 2, 10 лв. Срок за издаване – 7 дни.

По Раздел ІІІ от НОАМТЦУ

Чл.16. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците в следните размери :
       1.за седмични – 26 лв.;
       2.за целодневни – 26 лв.;
       3. за полудневни детски градини 3, 10 лв

(5) При определяне броя на децата следва да се има предвид броя на живите деца до 18 години, който се отглеждат в семейството(родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

1.Детска млечна кухня – 0.70 лв на ден .Таксата се събира от длъжностните лица и се внася в общинския бюджет

По Раздел V от НОАМТЦУ

Чл.24. Размерът на таксите се определя , както следва:
       1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра –.0,40 лв/куб.м.;
       2. за пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка –0, 30 лв/куб.м.;

Чл.25. Разрешение за добив на кариерни материали , срок за издаване – 1 месец - 31, 0 0 лв.

По Раздел V І от НОАМТЦУ

Чл.27

(2) За техническите услуги, изброени в чл.107 от ЗМДТ се заплаща такси, както следва:

за издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия:

1.1 за обикновена услуга – 10 работни дни:

      формат А 4 – 7, 30 лв.;
      Формат А 3 – 14,5 0 лв.;
      Извън формат А 3 – 41, 0 0 лв.;
      По параграф 4 – 5, 3 0 лв.

1.2 за бърза услуга, със срок до 5 работни дни:

      формат А 4 – 14,5 0 лв.;
      Формат А 3 – 29, 00 лв.;
      Извън формат А 3 – 83, 0 0 лв.;
      По параграф 4 – 10, 5 0 лв.

1.3 за експресна услуга, със срок 24 часа, до 5 бр. на ден:

      формат А 4 – 22.00 лв.;
      Формат А 3 – 43,00 лв.;
      По параграф 4 – 16.00 лв.;
      за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и изчертан подземен кадастър;

по ЗУТ – 14-дневен срок;

за всички видове – 7, 30 лв. плюс стойността на скицата по т.1;

за презаверяване на скици, от издаването, на които са изтекли 6 месеца:
експресна – 5, 30 лв.;

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство:
за обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5, 3 0 лв.;
за бърза услуга, със срок от 7 работни дни – 10, 5 0 лв.;

за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:
за копие от строително разрешение, срок 1 работен ден – 5, 30 лв.;

За копие от проектна документация , срок 3 работни дни – 16,00 лв. и действителните разходи за размножаване;

за издаване на разрешения за поставяне на временни постройки, преместваеми съоръжения и рекламни елементи (по чл.56 и чл.57 от ЗУТ):

за срок до 1 месец – 2.60 лв.;
за срок повече от 1 месец – 31, 0 0 лв. ;
срок за издаване – 30 дни

По Раздел V ІІ от НОАМТЦУ

Чл.29 (1) За извършвани услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

      за издаване на удостоверение за наследници – 2,10 лв.;
      за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 1,60 лв.

за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 1,60 лв.;

за издаване на дубликат на удостоверение за раждане, граждански брак,както и повторно издаване на препис от акт за смърт –1,60 лв.;

      издаване на удостоверение за семейно положение – 1,80 лв.
      издаване на удостоверение за родствени връзки - 1,60 лв.

за адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен, или настоящ адрес – 1,60 лв.

за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария – 8,30 лв.

за заверка на покана декларация за частно посещение в Република България на лице ,живеещо в чужбина,на което родителите или един от тях са от българска народност – 2,10 лв.

      за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв.;
      за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 1,60 лв.

12 .за преписи от документи – 0,80 лв.

Чл.30 . За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 3,1 0 лв. на брой

Ч л.31

(2) Таксите по ал.1 се събират в следните размери:

1. За издаване разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:

1.1. В обекти за търговия на дребно:
1.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. първоначална такса–156 лв., годишна–104 лв.
1.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. първоначална такса – 187,00 лв., годишна – 104 лв.;

      В търговски обекти за търговия на едро първоначална такса – 208 лв., годишна такса – 156 лв.

1.3. В заведения за хранене и развлечения с категории:
Първоначална такса – 156 лв., годишна – 104 лв.

1.4. В заведения за хранене и развлечения без категории:
Първоначална такса – 52 лв., годишна – 26 лв.

2. За издаване на разрешително за съхраняване и търговия на едро и дребно на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса за упражняване на дейността, както следва:

2.1. В обекти за търговия на дребно:
2.1.1.В търговски обекти до 20 кв.м. годишна такса 93,00 лв.
2.1.2. В търговски обекти над 20 кв.м. годишна такса – 104 лв.;
2.1.3. В търговски обекти за търговия на едро годишна такса – 312 лв.
2.1.4. В заведения за хранене и развлечения с категории годишна такса – 260 лв.
2.1.5. В заведения за хранене и развлечения без категории годишна такса – 26 лв.

3. За временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки , на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др. подобни 21.00 лв. на ден.

По Раздел V ІІІ от НОАМТЦУ

Чл.33 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:
1. до 15 години - 16,00 лв.
2. за вечни времена – 78 лв.
3. За ползване на гробни семейни места
- за 10 години и всеки следващи 10 години – 26 лв.
- за вечни времена – 156 лв.

4. За придадени по регулация маломерни гробни места - безплатно
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1,т.,2 намалени с 50 на сто.

2 . Променя цените на услуги и права предоставяни от Общината на физически и юридически лица, както следва :

Чл. 39 Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях както следва:

№ по ред

Вид на услуга

Цена на

Услугата

Заплащане на таксата

1.

Изготвяне преписи на договори за наем за ползване на общински те-рени по чл.56 от ЗУТ за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

2,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

4,10 лв.

 

- експресна 24 часа

6,30 лв.

 

2.

Изготвяне на преписи от актове за общинска собственост за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

4,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

8,30 лв

 

- експресна- 24 часа

12,50 лв.

 

3.

Удостоверение за картотекиране и зав.преписка по ЗОС за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 30 дни

2,10 лв.

 

- бърза – 15 дни

4,20 лв.

 

- експресна – 7 дни

6,30 лв.

 

4.

Заповед на кмета за настаняване в общинско жилище и промяна на заповедта за брой

 

След получаване на документа

 

- обикновенна –30 дни

1,10 лв.

 

- бърза – 15 дни

2,20 лв.

 

- експресна – 7 дни

3,30 лв.

 

5.

Документи за картотекиране съгласно чл.2, ал.1, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 30 дни

2,10 лв.

 

- бърза – 15 дни

4,20 лв

 

- Експресна- 7 дни

6,30лв.

 

6.

Удостоверения за частни недвижими имоти за брой

 

С подаване на молбата

 

- обикновенна – 7 дни

2,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

4,20 лв

 

- Експресна – 24 дни

6,30лв.

 

7.

Изготвяне на преписи на договори за отстъпено право на строеж за брой

 

С подаване на молбата

 

- обикновенна - 7 дни

4,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

8,20 лв.

 

- Експресна – 24 часа

12,30 лв

 

8.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища по ЗОС за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

4,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

8,20 лв.

 

- Експресна – 24 часа

12,30 лв

 

9.

Изготвяне на препис от наста-нителна заповед в общинско жилище

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

1,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

2,20 лв

 

- Експресна – 24 часа

3,30 лв.

 

10.

Изготвяне на удостоверения за рестиц.претенции и искания по смисъла на чл.18 ЗППДОБП, обстоятелствени проверки за брой

 

След получаване на документа

 

 

- обикновенна – 30 дни

10,50 лв.

 

- бърза – 15 дни

21.00 лв.

 

- Експресна – 7 дни

31,50 лв.

 

11.

Удостоверение за изплатен приватизиран обект

 

След получаване на документа

 

- обикновенна – 7 дни

4,10 лв.

 

- бърза- 3 дни

8,20 лв.

 

- Експресна – 24 часа

12,30 лв.

 

12.

Продажба на тръжни или кон-курсни книжа за общински обекти и такса за участие за брой

 

При закупуване на тръжни или конкур-сни документи

12.1.

за продажба по приватизация за брой

Съобр.усл.търга или конкурса

 

12.2.

За концесия за брой

Съобразно усло-вията на търга или конкурса

 

12.3.

За отдаване под наем за брой

Съобразно усло-вията на търга или конкурса

 

12.4

За продажба по ЗОС за брой

Съобразно усло-вията на търга или конкурса

 

13.

Изготвяне на преписи на договори за продажба на жилища по чл.117 от ЗТСУ и по отчуждителни пре-писки за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

2,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

4,20 лв.

 

-Експресна – 24 часа

6,30 лв.

 

14.

Изготвяне препис от протокол за проведен търг или конкурс за брой

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

4,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

8,20 лв.

 

- Експресна – 24 часа

13.30 лв.

 

15.

Удостоверение за корекционен кое-фициент за данъчна оценка на земеделска земя в землището на общината

 

С подаване на мол-бата

 

- обикновенна – 7 дни

3,10 лв.

 

- бърза – 3 дни

6,20 лв.

 

-Експресна – 24 часа

9,30 лв.

 

16.

Попълване на приложение по данъчни декларации – срок 3 дни

2,10 лв.

С подаване на мол-ата

17.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект по чл.141,ал.1 от ЗУТ – 30 дни

21,00лв.

С подаване на молбата

18.

Издаване на препис от разрешение за строеж и заверка - 3 дни

5,30 лв.

С подаването на молбата

19.

Одобряване на технически работни проекти по чл.145, ал.1 и издаване на разрешения за строителство по чл.148, ал.1 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 30 дни

 

С подаване на молбата

19.1.

За жилищни сгради с височина до 10 м.

21,00 лв.

 

19.2.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

26 лв.

 

19.3.

За жилищни сгради с височина над 10 м.

31,00 лв.

 

19.4.

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

41,00 лв.

 

19.5.

За сгради на допълващото застрояване по чл.41 от ЗУТ и строежи, за които не се изисква разрешение за строеж по чл.151 от ЗУТ

10,50 лв.

 

19.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

10,50 лв.

 

19.7.

За обекти за техническата инфраструктура над 10 линейни метра

41,00 лв..

 

19.8.

За преустройство и смяна на предназначението

10,50 лв.

 

19.9.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ – срок 7 дни

10,50 лв.

С получаване на проектите

 

20.

Проверка и установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа по чл.159, ал.3 от ЗУТ

5,30 лв.

 

21.1.

Разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ

10,50лв.

С подаване на молбата

21.2.

Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти

10,50 лв.

С подаване на молбата

21.3.

Презаверяване на разрешение за строеж по чл. 153 от ЗУТ

50 % от предвидената такса

С получаване на разрешението

22.1.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен

5,30 лв.

С получаване на разрешението

22.2.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”

2,10 лв./куб.м.

 

23.

Одобряване на проект за доброволна делба за имот – 30 дни

5,30 лв.

С подаване на молбата

24

Процедура по искане за изработване на ПУП на основание чл. 124 от ЗУТ за 1 бр. преписка – 30 дни

21,00 лв.

С подаване на мол-бата

25.

Процедура по одобряване и обявяване на ПУП за 1 бр.преписка

31,00 лв.

 

26.1.

Процедура по искане за изработване на изменение на ПУП на основание чл.134, чл.135, чл.15 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ за 1 брой преписка - 30 дни

21,00 лв.

С подаване на молбата

26.2.

Процедура по одобряване и обявяване на изменението на ПУП – 30 дни

31,00 лв.

 

27.

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи за възлагане по ЗОП

 

С купуването на тръж-ните книжа в каса – “Общинска собственост

 

 

 

 

27.1.

За проектиране на 1 обект – 3 дни

31,00 лв.

 

27.2

За строителство на 1 обект – 3 дни

52 лв.

 

27.3.

По реда на ЗОП за обект – 10 дни

По калкулация

 

28.

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

С получаване на удостоверението

28.1

За преустройство и промяна функцията

31,00 лв.

 

28.2

За нов строеж

52 лв.

 

29.

Изготвяне оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ от Общински експертен съвет

1,10 лв. на кв.м.разгъната застроена площ и 0.10 лв.на метър линеен

С подаване на молбата

 

30.

Одобряване на екзукутивна документация

 

 

30.1

За жилищни сгради с височина до 10 м.

10,50 лв.

 

30.2

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 кв.м.

12,50 лв.

 

30.3

За жилищни сгради с височина над 10 м.

16,00 лв.

 

30.4

За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м.

21,00 лв.

 

30.5

За сгради на допълващото застрояване

5,30лв.

 

30.6

За обекти на техническата инфраструктура до 10 линейни метра

5,30 лв.

 

30.7

За обекти на техническата инфраструктура над 10 линейни метра

21,00 лв.

 

30.8

За преустройство и смяна на предназначението

5,30 лв.

 

31.

За издаване на строителни разрешения за огради – 0.15 лв на линеен метър

 

С получаване на разрешението

32.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината - 3 дни

1,10 лв.

С подаване на молбата

33.

Процедура по смяна предназначението на земеделските земи на осн.чл.30 от ЗОЗЗ – 30 дни

21,00 лв.

С подаване на молбата

34.

Подготовка на документи за регистриране на земеделски про-изводители – 3 дни

1,10 лв.

С подаване на мол-бата

35.

Издаване на удостоверения за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика – 3 дни

10,50 лв.

С подаване на молбата

36.

Регистрация на горска и земеделска техника – 15 дни

 

С подаване на молбата

 

- комбайни( с табела)

22,00 лв .

 

- трактори

12,50 лв.

 

- самоходни машини и верижни трактори (включително с табела)

22,00 лв.

 

- прикачни ремаркета с полицейски регистрационен номер

10,50 лв.

 

- прикачен инвентар на брой

2,10 лв.

 

37.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пеше-ходни зони в ЦГЧ с часово ограничение за месец – 15 дни

5,30 лв.

След издаване на удостоверението

38.

Пропуск за зареждане и обслужване на обекти в пеше-ходни зони в ЦГЧ без часово ограничение за месец – 15 дни

10,50 лв.

След издаване на удостоверението

39.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението - 15 дни

 

След съгласуване на проекта

 

- за улици без автобусни линии без отбиване на движението за брой
с отбиване на движение за брой

5,30 лв

10,50 лв.

 

 

- за улици с автобусни линии без отбиване на движението за брой

с отбиване на движение за брой

21,00 лв

31,00 лв.

 

 

40.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз на пътници на брой – 15 дни

10,50 лв.

След съгласуване на разписанието

41.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници на територията на общината за брой – 30 дни

16,00 лв.

След издаване на разрешението

42.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил – 30 дни

4,10 лв.

След издаване на разрешението за таксиметров превоз

43.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали за брой – 15 дни

10,50 лв.

С подаване на молбата

44.

Отразяване на промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за търговия с тютютневи изделия и лицензии за търговия с вино, спирт и спиртни напитки

 

 

3,10 лв.

 

 

7 дни

45.

Цени за реклами и обяви

 

След издаването на разрешението

45.1

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

 

 

16,00лв.

 

45.2.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

16,00 лв.

 

45.3.

За провеждане на рекламно шествие на ден

16,00 лв.

 

45.4

За реклама в/у трансп.ленти, табла на огради, стени, калкани, витрини и др - кв.м. на ден

  • кв.м. на месец

 

0,60 лв.

10,50 лв.

 

45.5

За светлинни раклами от неонови тръби, крушки и др.на стени, огради, покриви, калкани и др. кв.м.на месец

5,30 лв.

 

45.6.

За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. кв.м.на месец.

5,30 лв.

 

45.7.

Билборд

7,30 лв/м 2 на месец

 

46.

Издаване на преписи от документи от архива на общината

 

При получаване на документа

 

- обикновена – 3 дни

0,90 лв.

 

- бърза – 2 дни

1,80

 

- експресна – 24 часа

2,70

 

47.

Издаване на удостоверение удостоверяващи обстоятелства по дела водени от общината

 

При получаване на документа

 

- обикновенна – 3 дни

1,50 лв.

 

- бърза – 2 дни

3,00 лв.

 

- експресна – 24 часа

4,50 лв.

 

48.

Копирни услуги за граждани на страница

 

При заявяване на услугата

 

- формат А 4

0,08 лв.

 

- формат А 3

0,11 лв.

 

49.

Ламиниране А 4

0,70 лв.

След извършване на услугата

 

50.

Попълване на бланки за заявления, молби и декларации за един брой

0,50 лв.

При извършване на услугата

51.

За оформяне на документи за установяване на българско гражданство (процедура по чл.39 от ЗВГ)

6,80 лв.

При заявяване на услугата

52.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници (родословно дърво)

26 лв.

При заявяване на услугата

53.

Издаване на преписи от решение, протоколи и др.документи на Общински съвет – 5 дни

0,10 лв./стр.

При заявяване на услугата

54.

Заверка на преписи от решение, протоколи и др.документи на Общински съвет – 5 дни

0,50 лв./стр.

При заявяване на услугата

55.

Издаване на дубликат за диплом, свидетелство , удостоверение

 

При заявяване на услугата

 

 

- за завършен клас

1,10 лв.

 

- за основно образование

2,10 лв.

 

- за средно образование

- педагогическа характеристика с

превод на английски, френски и немски език

4,10 лв.

5,30 лв.

 

56.

Предоставяне на учебни зали за педагогическа дейност

 

При заявяване на услугата

 

- в работно време

1,10 лв./ астр. Час

 

- в извън работно време

1,10 лв./астр. час + запл. на служител

 

57.

Исторически музей

 

 

57.1.

Входен билет в музеен обект

 

 

 

- за учащи

0,30 лв.

 

- за възрастни

0,50 лв.

 

- за чужденци

0,80 лв.

 

57.2

Беседа в музеен обект

1 лв.

 

58.

Художествена галерия

 

 

58.1

Входен билет

 

 

 

- за възрастни

0,40 лв.

 

- за учащи и студенти

0,20 лв.

 

- за пенсионери

0,30 лв.

 

- за чужденци

2 лв.

 

- за войници и инвалиди

безплатно

 

58.2

Беседи

 

 

 

- на български език

2 лв.

 

- за чужденци с преводач

5 лв.

 

59.

Радиотранслационен възел

 

 

59.1.

Съобщение до 30 сек.

2,00 лв.

 

59.2.

Съобщение до 1 минута

3,00 лв.

 

59.3.

Рекламен клип до 30 сек.

5,00 лв.

 

60.

Универсална научна библиотека

 

 

60.1.

Читателски абонамент за година

2 лв.

 

60.2.

Читателски абонамент за ползване на читални за година

2 лв.

 

60.3.

Възстановяване на читателска карта

0,20 лв.

 

60.4.

Дипозит на читатели без постоянно местожителство

20 лв.

 

61.

Услуги

 

 

61.1.

Компактдискове за 3 дни

1 лв.

 

61.2

Аудиокасети за 3 дни

0,50 лв.

 

 

61.3.

Грамофонна плоча за 3 дни

0,20 лв.

 

61.4.

Лингвафони на месец

2 лв.

 

 

 

 

 

61.5

Микрофилми и микроафиши на кадър

0,20 лв

 

61.6

Звукозапис за домашни и образователни цели на 1 мин.

0,10 лв.

 

61.7

Картина оригинал за 3 месеца

2 лв.

 

62.

Методически услуги

 

При заявяване на услугата

62.1

Библиографска консултация

3 лв.

 

62.2

Справка в интернет за 30 мин.

1 лв.

 

62.3

Електронна поща (за едно съобщение)

0,30 лв.

 

62.4.

Компютърна справка (за материал)

0,50 лв.

 

62.5

Разпечатване на документи на 1 страница

0,20 лв.

 

62.6

Междубиблиотечна заемна служба (за материал)

1 лв.

 

62.7

Ксерокопие на арх.краевед.материали за 1 копие

0,50 лв.

 

62.8

Био-библиографски указател

По договаряне

 

62.9

При запис на дискета за 1 файл

0,30 лв.

 

62.10.

Автоматизирано търсяне на информация за 1 час

1 лв.

 

63.

Глоби

 

 

63.1.

Обезщетение за невърнати в срок библ.материали-худ.л-ра за 1 брой при 1 месец закъснение

1,00 лв.

 

63.2.

Обезщетение за невърнати в срок библ.материали – учебници за 1 бр. при 1 месец закъснение

3,00 лв.

 

63.3.

Пощенски разходи за едно писмо

0,50 лв.

 

64.

Камерен ансамбъл

 

 

64.1.

Билети за концерт

 

 

 

- за ученици за 1 брой

1,50 лв.

 

- за възрастни за 1 брой

2 лв.

 

65.

Младежки дом

 

 

65.1

Предоставяне голяма зала

В работно време

В извън работно време

 

40лв./астр.ч.

50лв./астр.ч.

 

65.2

Предоставяне зали и кабинети

В работно време

В извън работно време

 

10лв./астр.ч.

20лв./астр.ч.

 

65.3

Входни билети за мероприятия

организирани от младежки дом

за учащи

за възрастни

за инвалиди

 

 

0.50лв.

1.00лв.

безплатно

 

 

65.4

Цени за клубни форми

 

 

-брейк за месец

3 лв.

 

 

- вокално-инструментални групи за месец

3 лв.

 

- аеробика за месец

1 лв.

 

- музикални школи за месец

3 лв.

 

 

- други клубни форми за месец

З лв.

 

65.5

Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.

1лв.на астр.ч.

 

 

- тенис на маса

1лв.на астр.ч.

 

66.

За нерегламентирани други технически услуги

5,30 лв.

 

67.

За ползване на почивна станция “Лада 3”:

1).Цена на една нощувка за платени карти в общината

- за възрастни – 6,00 лв.;

- за деца до 7 години – 4,00 лв.

2).За свободни легла, платени в станцията за една нощувка

- за възрастни – 8,00 лв;

- за деца до 7 години – 6,00 лв.

 

 

68.

За ползване на басейн в ГПЧЕ:

1.Цени на билети.

а/.за ученици – 1 лв.

б/.за възрастни – 1.50 лв.

в/.за групи /класове/ - минимум 7 човека – 0.60 лв. /на човек/

2.Цени на абонаментни карти.

а/.за един месец – 30% намаление

- при две посещения седмично – за ученици – 6.00 лв., за възрастни – 9.00 лв.

- при три посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 12.00 лв.

б/.за два месеца – 35% намаление

- при две посещения седмично – за ученици 9.00 лв., за възрастни – 15.00 лв.

- при три посещения седмично - за ученици 15.00 лв., за възрастни – 23 лв.

в/.за три месеца – 40% намаление

- при две посещения седмично – за ученици 13.00 лв., за възрастни 21 лв.

- при три посещения седмично – за ученици 19.00 лв., за възрастни 32 лв.

 

 

 

69.

Извлечение по дохода от ведомостите по месеци и години

Срок – 30 дни

До 1г.-3 лв.

До 3 г.-6 лв.

До 5 г.- 10 лв.

С подаване на молбата

70.

Изготвяне на удостоверение образец 30 за лица, на коитообщината не е осигурител- 14 дни

До 3 г. вкл. 3 лв.

До 5 г. вкл. 5 лв.

Над 5 г.-10 лв.

С подаване на молбата

71.

Изготвяне на удостоверение УП 2 – 14 дни

3 лв.

С подаване на молбата

72.

Ползване на паркинг:

-за абонати за леки автомобили- от 1.04. до 30.09.

от 1.10. до 31.03.

-за лек автомобил с товар

 

 

-за лек автомобил без товар

 

-за лекотоварни автомобили-

от 1.04. до 30.09.

от 1.10. до 31.03.

 

-за лекотоварни автомобили с товар

 

 

-за лекотоварни автомобили без товар

 

19 лв./месец

21 лв./месец

24 лв./месец и 8,30 лв./денонощие

3,10 лв./денонощие

 

21 лв./месец

23 лв./месец

28 лв./месец и 9,30 лв./денонощие

4,10 лв./денонощие

 

73.

Регистрация на ППС с животинска тяга

2,10 лв.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно приемане План за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2005г.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Утвърждава Плана за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2005г.
1.1.”Инфрастроймонтаж” ЕООД – Ямбол;
1.2.”Полисстрой” ЕООД - Ямбол ;
1.3.”Инвестстройпроект” ЕООД – Ямбол;
1.4.”Диана бус” ЕАД – Ямбол;
1.5.”Дезинфекционна станция” ЕООД – Ямбол.

Прогнозните постъпления от приватизация на общинските дружества ”Инфрастроймонтаж” ЕООД – 90 000 лв., ”Полисстрой” ЕООД -140 000 лв., ”Инвестстройпроект” ЕООД (3/5 Община Ямбол, 1/5 Община Тунджа и 1/5 Община Стралджа) – 100 000 лв., ”Диана бус” ЕАД – 250 000 лв.; ”Дезинфекционна станция” ЕООД – 10 000 лв. при реализация и 15 000 лв. очаквани приходи от сделки по чл.35 от ЗППДОП (отм.), ще покриват капиталовите разходи за 2005г.

Прогнозните постъпления ще се конкретизират след извършване на приватизационните оценки.

2.Включва в плана за приватизация следните обекти:
2.1.Магазин, ул.”Страхил” № 25 – 120 000 лв.;
2.2.Магазин, ул.”Тракия” № 16 – 52 000 лв.;
2.3.Магазин, пл.”Стр.Кринчев” – 33 000 лв.

3.На основание чл.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, възлага на кмета да извърши маркетинг на предстоящите продажби на общинските дружества и нежилищни имоти.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА - Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2004 година.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     

1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2004г., както следва:

1.1 По прихода: 19 479 721 лв.

В т.ч.:
-Държавни дейности – 12 665 068 лв.;
-Общински дейности – 6 814 653 лв.

1.2 По разхода: 19 479 721 лв.

В т.ч.:
-Държавни дейности – 12 749 742 лв.
в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди – 84 674 лв.
-Общински дейности – 6 729 979 лв.

    • По второстепенни разпоредители

 

ФИЛИАЛИ

Окончателен план

2004 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

5925234

 

Държавни отговорности

1475850

 

Общински отговорности

4432656

 

дофинансиране

16728

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

311563

 

Държавни отговорности

311563

 

ФИЛИАЛИ

Окончателен план

 

 

2004 г.

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"

268377

 

Държавни отговорности

268377

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

442911

 

Държавни отговорности

442911

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

684950

 

Държавни отговорности

644950

 

дофинансиране

40000

6

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"

588494

 

Държавни отговорности

588494

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

380081

 

Държавни отговорности

380081

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

359137

 

Държав ни отговорности

354137

 

дофинансиране

5000

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

506782

 

Държавни отговорности

502316

 

дофинансиране

4466

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

669598

 

Държавни отговорности

669598

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

724359

 

Държавни отговорности

724359

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

609446

 

Държавни отговорности

604306

 

дофинансиране

5140

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

182587

 

Държавни отговорности

182587

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

544182

 

Държавни отговорности

544182

15

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

561288

 

Държавни отговорности

561288

16

ЦДГ

2460058

 

Държавни отговорности

1728475

 

 

Общински отговорности

731583

 

ФИЛИАЛИ

Окончателен план

 

 

2004 г.

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

144104

 

Държавни отговорности

110294

 

Общински отговорности

33810

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

38070

 

Държавни отговорности

29453

 

Общински отговорности

8617

19

М Ц Т П О

110188

 

Държавни отговорности

105943

 

Дофинансиране

4245

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

864151

 

Държавни отговорности

527179

 

Общински отговорности

336972

21

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

666289

 

Държавни отговорности

536548

 

Общински отговорности

128546

 

Дофинансиране

1195

22

КУЛТУРА

608415

 

Държавни отговорности

450038

 

Общински отговорности

157377

 

Дофинансиране

1000

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

176567

 

Общински отговорности

176567

24

Програми за заетост

529769

 

Държавни отговорности

222503

 

Общински отговорности

300366

 

дофинансиране

6900

 

РЕЗЕРВ

1123121

 

Държавни отговорности

699636

 

Общински отговорности

423485

 

ОБЩО

19479721

 

 

2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2004г. както следва:

2.1 По прихода: 19 870 754 лв.

В т.ч.:
-Държавни дейности – 12 615 652 лв.
-Общински дейности – 7 255 102 лв.

2.2 По разхода: 17 183 278 лв.

В т.ч.:
-Държавни дейности – 11 521 028 лв.
в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди – 81 502 лв.
-Общински дейности – 5 662 250 лв.

2.3. Наличност в края на периода: 2 687 476 лв.

В т.ч.:
-Държавни дейности – 1 176 126 лв.
-Общински дейности – 1 511 350 лв.

По второстепенни разпоредители  

 

 

ФИЛИАЛИ

Изпълнение 2004 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

5053851

 

 

Държавни отговорности

1136796

 

 

Общински отговорности

3900327

 

 

дофинансиране

16728

 

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

296625

 

 

Държавни отговорности

296625

 

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"

267344

 

 

Държавни отговорности

267344

 

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

435193

 

 

Държавни отговорности

435193

 

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

680554

 

 

Държавни отговорности

640554

 

 

дофинансиране

40000

 

 

 

ФИЛИАЛИ

Изпълнение 2004 г.

 

 

 

 

 

 

Държавни отговорности

580097

 

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

379855

 

 

Държавни отговорности

379855

 

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

356383

 

 

Държав ни отговорности

351383

 

 

дофинансиране

5000

 

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

496065

 

 

Държавни отговорности

491599

 

 

дофинансиране

4466

 

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

668381

 

 

Държавни отговорности

668381

 

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

724024

 

 

Държавни отговорности

724024

 

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

604737

 

 

Държавни отговорности

599597

 

 

дофинансиране

5140

 

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

182356

 

 

Държавни отговорности

182356

 

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

520881

 

 

Държавни отговорности

520881

 

15

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

542761

 

 

Държавни отговорности

542761

 

16

ЦДГ

2430024

 

 

Държавни отговорности

1698441

 

 

Общински отговорности

731583

 

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

142261

 

 

Държавни отговорности

108454

 

 

Общински отговорности

33807

 

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

37963

 

 

Държавни отговорности

29346

 

 

Общински отговорности

8617

 

19

М Ц Т П О

109259

 

 

Държавни отговорности

105014

 

 

дофинансиране

4245

 

 

 

ФИЛИАЛИ

Изпълнение 2004 г.

 

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

855127

 

 

Държавни отговорности

518178

 

 

Общински отговорности

336949

 

21

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

650773

 

 

Държавни отговорности

527173

 

 

Общински отговорности

122405

 

 

дофинансиране

1195

 

22

КУЛТУРА

560126

 

 

Държавни отговорности

412972

 

 

Общински отговорности

146154

 

 

дофинансиране

1000

 

23

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

164401

 

 

Общински отговорности

164401

 

24

Програми за заетост

444238

 

 

Държавни отговорности

222503

 

 

Общински отговорности

218007

 

 

дофинансиране

3728

 

 

ОБЩО

17183278

 

3 . Приема окончателния план и отчет за финансирането на капиталовите разходи за 2004 г. /Таблица 1/, в размер на:

План - 1 507 231 лева
Отчет – 1 067 908 лева

4. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на извънбюджетните фондове и сметки, както следва:

Фонд “Приватизация” 9%

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план 2004 г

Отчет 3 1 . 12 .

2004 г.

1.Приходи от лихви

 

123

2.Приходи от продажби

42917

6672

4.Преходен остатък

117975

117975

Всичко приходи

160892

124770

ІІ.Разходи

30000

5135

1.Др.възнагр.по извънтр.правоотн.

5000

4000

2.Разходи за ДОО

100

0

3.ЗОВ

100

0

4.Вноски за ДЗПО

100

0

5.Учебни разходи

500

0

6.Материали

1500

0

7. Р-ди за външни услуги

20000

1135

8. Командировки

200

0

9. Текущ ремонт

100

0

10.Данъци, мита и такси

2000

0

11.Други некласифицирани

400

0

ІІІ.Остатък в края на периода

130892

119635

 

Фонд “Приватизация” 91%

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план 2004 г.

Отчет 31 . 12. 04

Год.

Приходи по източници

 

 

Приходи от лихви

 

67

Приходи от продажби

433936

67459

Преходен остатък

41671

41671

Всичко приход

475607

109197

Разходи

475607

105534

Основен ремонт

100000

0

Реконстр.сгр.общ.адм-я

60000

0

Ремонт покрив зала за радостни ритуали

10000

0

Рек.отоплит.инст.зала “Диана”

20000

0

ОР ул. “Кичева”

10000

0

Придобиване на ДМА

345607

105534

-Канализация кв. Каргон

11214

11213

ЕПЖБ 19

50000

0

МС общинска администрация

1616

1616

Изгр.мед пункт “Курткая”

5000

0

Разширение гробищен парк

30000

29645

Канализация кв. Каргон

118786

0

Реконструкция улично осветл.

68991

13916

Благоустр. К-с “В.Левски”

20000

19826

Благоустр. К-с “Възраждане”

10000

1484

Изгр. улици кв.”Кючук махала”

15000

5397

Дъжд. Канализ. ул. “Ямболен”

15000

0

Ген.план по орг-я на движението

10000

3000

Капиталов трансфер – Нова болница

20000

19437

Остатък в края на периода

0

3663

 

5. Приема извършените разходи за командировка на кмета на община Ямбол в размер на 1 106 лева в страната и 1 580 лева в чужбина.

6 . Приема извършените разходи за командировка на председателя на Общински съвет на община Ямбол в размер на 1 404 лева в страната.

7 . Приема размера на просрочените вземания – 1 332 864 лв. и размера на просрочените задължения – 63 991 лв.

8. На основание чл.40, ал.10 от ЗОБ, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг както следва:

8.1 Получени заеми 2003г в размер :

1. Заем “Газификация” – 149 910,74 лв.
2. Заем “реконструкция улично осветление “- 413 881 лв.

8.2 Погасен заем към 31.12.2004 година:
1. Заем “Газификация” – 108 000 лв.
2. Заем “реконструкция улично осветление “- 100 800 лв.

8.3 Изплатени лихви в размер на 80 542,76 лв.

8.4 Остатък 354 991,74 лева

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2005 година.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
  

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2005г., по параграфи и подпараграфи съгласно Таблици 1 и 2, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА 19 753 692 лева

в това число:
1.1.1. Собствени приходи 7 854 677 лева

в това число:
Данъчни приходи 1 290 000 лева
Неданъчни приходи 4 063 813 лева

Целева субсидия за Кап.разходи 228 900 лева

Обща изр.субсидия 460 200 лева

За компенсиране на пътния данък 526 900 лева

Преходен остатък 1 511 387 лева

Трансфер за театри - 98 213 лева

В т.ч.:
Драматичен театър - 66 038 лева
Куклен театър - 32 175 лева

Погасяне на инвестиционен заем -128 310 лева

1.1.2. Приходи за държавна дейност 11 899 015 лева

Преотстъпен ДДФЛ 9 716 900 лева
Обща допълваща субсидия 1 000 989 лева
Целева субсидия за кап.р-ди 5 000 лева
Преходен остатък 1 176 126 лева

2. ПО РАЗХОДА 19 753 692 лева

в това число:
Резерв за Държавни отговорности 1 070 000 лева
Резерв за Местни отговорности 20 000 лева

2.1. Утвърждава разходите по сборният бюджет на Община Ямбол за 2005 г. съгласно Таблица 3 , като резултат от разпределението на разходите съгласно Таблици № № 4, 5, 6, 7, 8, 9 /с приетите промени/.

2.2. Утвърждава размера на бюджетните кредити на второстепенните разпоредители при условията на чл.10, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 година.

По филиали и отговорности :

ФИЛИАЛ

План 200 5 общо

ДЪРЖАВНИ

ОБЩИНСКИ

ОТГОВОРНОСТИ

ОТГОВОРНОСТИ

1.ОБЩИНА ЯМБОЛ-ОБЩО

7386270

1 202 646

61 83624

2.СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

301869

301869

 

3.ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"-ОБЩО

236512

236512

 

4. ОУ"Й.ЙОВКОВ"-ОБЩО

401205

401205

 

5.ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"-ОБЩО

607246

607246

 

6.ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"-ОБЩО

516250

516250

 

7.ОУ"Н.ПЕТРИНИ"-ОБЩО

352438

352438

 

8.ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-ОБЩО

328274

328274

 

9.ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"-ОБЩО

441674

441674

 

10.ОУ"Д-Р П.БЕРОН"-ОБЩО

621374

621374

 

11.ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"-ОБЩО

670415

670415

 

12.ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"-ОБЩО

555158

555158

 

13.НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"-ОБЩО

157078

157078