ПРОТОКОЛ № XV

 

            Днес, 30.11.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол от 17.30 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0130/27.11.2020г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха Атанас Илчев, Еленка Кънева, Недялка Влахова, Петър Личев, Райно Георгиев.

            На заседанието присъства Енчо Керязов заместник -кмет на община Ямбол.

В 17:30 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения за промени.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 32                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 

           1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ

И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 745 "Обредни домове и зали"

Увеличава § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“ с 5 000 лв.

Дейност 759 "Други дейности по културата"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв.

2.  Променя решение по т.4.3. от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 11 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 397 лв.

   

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам петнадесетото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколист:

 

                                                                                   Ил. Иванова