ПРОТОКОЛ № XXXII

 

            Днес, 23.12.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0159/16.12.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Мария Тюфекчиева.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански - кмет на община Ямбол, Васил Александров – зам.-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и второто заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № XXXI-21/25.11.2021г., т.2. (сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от ЗУТ, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК  

2.      Предложение относно одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно изменение на Решение № III-19/13.12.2019г. за определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: ГС БСП

5.      Предложение относно изменение и допълнение на Решение № XXXI-17/25.11.2021г. на ОбС Ямбол. (търг бензиностанция Шел)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно увеличаване на щатния брой служители в социалната услуга "Асистентска подкрепа".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост и частично прилагане на улична регулация в ПИ, находящ се на ул. "Преслав" 169, чрез извършване на доброволна делба.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от социални услуги ДСХ и ДСП на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на жилищен имот - ЧОС за нуждите на МБАЛ "Св. Пателеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен имот за построяване на "Инсталация за производство на ЕЕ от ВЕИ върху покрива на сгради, ул. „Ямболен“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно отпускане ЕФП на Маргарита Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Николай Ковачев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има две нови предложения за ЕФП на Кръстина Узунова и Катя Иванова.

Калиманов – Вносителите оттеглят т.4 от дневния ред.

Шиков – Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за ЕФП на Кръстина Узунова да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се. Ще бъде т.4.

Подлагам на гласуване предложението за ЕФП на Катя Иванова Узунова да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се. Последна точка т.18.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № XXXI-21/25.11.2021г., т.2. (сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от ЗУТ, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК  

2.      Предложение относно одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно отпускане ЕФП на Кръстина Узунова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

5.      Предложение относно изменение и допълнение на Решение № XXXI-17/25.11.2021г. на ОбС Ямбол. (търг бензиностанция Шел)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно увеличаване на щатния брой служители в социалната услуга "Асистентска подкрепа".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост и частично прилагане на улична регулация в ПИ, находящ се на ул. "Преслав" 169, чрез извършване на доброволна делба.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от социални услуги ДСХ и ДСП на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на жилищен имот - ЧОС за нуждите на МБАЛ "Св. Пателеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в съсобствен имот за построяване на "Инсталация за производство на ЕЕ от ВЕИ върху покрива на сгради, ул. „Ямболен“ № 35.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно отпускане ЕФП на Маргарита Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Николай Ковачев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Катя Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № XXXI-21/25.11.2021г., т.2. (сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от ЗУТ, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

_____________________________________________________________________________________

 

Горнаков – Нашата комисия разгледа всички постъпили документи и предлага да се отмени решението. (приложен протокол на ПК ЗОРПК)

адв. Георгиев – Не става въпрос за отменяне на цялото решение, а отменяме само тази част, която е безвъзмездното право на включването на предварителния договор.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване отмяната на Решение № XXXI-21/25.11.2021г., т.2.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя Решение № XXXI-21/25.11.2021г., т.2.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи) Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.34 и чл.13, ал.4 от Закона за регионалното развитие

1. Одобрява изготвената Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ямбол за периода 2014 – 2020 година.

Приложение:

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ямбол за периода 2014 – 2020 година.

 

         

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023”;

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие в Бюджета на Община Ямбол да бъдат планирани необходимите оборотни средства под формата на предоставяне на заем от бюджета за целите на изпълнението на проекта в рамките на неговата реализация от 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г., до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Кръстина Узунова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

_____________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Кръстина Узунова от гр. Ямбол, живуща на в размер на 1060 лв. (хиляда и шейсет лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол за 2021г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Решение № XXXI-17/25.11.2021г. на ОбС Ямбол. (търг бензиностанция Шел)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Ревански - Постъпи молба в Община Ямбол от сегашните ползватели на бензиностанция „ШЕЛ“, които евентуално ще участват в тази процедура и отправят молба, тъй като имат съмнение, че няма да се справят с това за шест месеца да изградят всичко, което сме заложили и тяхната молба е или да го изградят или да внесат средствата по сметката на община Ямбол. В тази връзка, тъй като правим промяна се възползваме леко да завишим сумата, за да се реализира по по-добър начин.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Бих искала да попитам за осветлението в този район, включено ли е към изискванията за търга или е по друг начин направено.

Ревански – Осветлението до паметника е по проекта за изграждане на осветлението в града, а осветлението по бъдещата пешеходна алея от паметника до съоръжението ще бъде част от дейностите по облагородяване, за които става дума в предложението.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 във връзка с  глава VІІІ от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъде  проведен  публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, а именно:

I. Застроен поземлен имот Бензиностанция с идентификатор 87374.532.3 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с площ 4498  кв.м., ведно с построената в имота едноетажна търговска сграда с идентификатор 87374.532.3.1 със ЗП 164, навес, газостанция и всички подобрения трайно прикрепени към имота, находящ се на ул. „Димитьр Благоев“, №16 при следните условия:

1. Предмет на дейност, осъществявана в обекта -  търговски обект, газостанция и бензиностанция

2. Специални условия по чл.85, ал.1, т.5 от  НРПУРОИ - Наемателят безвъзмездно да извърши за своя сметка в полза на Община Ямбол по одобрен проект облагородяване на пространството около паметник: „Плодородие“, чрез извършване на дейности по благоустрояване, озеленяване и внасяне на нова паркова мебел за широко обществено ползване в  ПИ с идентификатор: 87374.532.3, с площ 4498 кв. м. и   ПИ с идентификатор: 87374.532.4, с площ 8666 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, което включва

- изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение с ширина 3.50 м. по протежението на речното корито от ул. „Димитър Благоев“ до мостово съоръжение в североизточния край на ПИ с идентификатор: 87374.532.4;

- осветяване на пространството чрез монтиране на осветителни тела с поцинковани метални стълбове и светлинен добив на светлинния източник ≥20 lm/W в покрай алеята в частта и между паметник „Плодородие“ до мостово съоръжение в североизточния край на ПИ с идентификатор: 87374.532.4;

- озеленяване чрез засаждане на декоративна паркова растителност;

- монтаж на паркова мебел – пейки, кошчета за отпадъци, стойка за велосипеди и др.

- изграждане на открита площадка за игра в съответствие с одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж на стойност  90 000.00 лв. с вкл. ДДС с възложител Община Ямбол. Конкретното местоположение на площадката за игра ще бъде указано с виза за проектиране (Приложение ситуация).

3. Срок на отдаване под наем на обекта - 10 години.

4. Начална тръжна месечна наемна цена -2 851.10 лв. без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 6 900.00 лв.

6. Срок за извършване на интервенциите по т.2 – 6 м. от сключване на договора.

7.Наемателят има право да избере да не извършва дейностите по т. 2, като вместо това в едномесечен срок от сключване на договора  внесе по сметка на община Ямбол сума в размер на 280 000.00 лв.(сумата за интервенцията с ДДС), която последната ще изразходва за тези дейности, в срока по т.6.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Ревански - Искам да внеса промяна в предложението и след това да дам някакво обяснение по план-сметката. В таблица 2.3 да се добави четвърти ред, на който да е изписано 96 пъти годишно за извозване на контейнер бобър за сумата от 4 792.32 лв. Относно предложението за план-сметката искам да внеса разяснения, макар че на председателски съвет имаше обсъждане по нея. Искам да ви кажа, че завишената сума в план-сметката идва от няколко неща. Първо отчисленията са по-високи, има разходи за компостиращата инсталация, която беше изградена тази година и са заложени средства за нейната издръжка за 12 месеца и има определен аванс около 400 000 лв. за евентуално  започване на изграждането на клетка 2. И друго, има завишаване в декарите за почистване. Това не означава, че ще има повече декари включени, а че ще има по-голяма честота на почистване на определени райони.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова– ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ревански - Искам да допълня, тъй като на председателски съвет ми беше отправено питане за искане на сумите по чл.64 за сепариране, които тази година не са все още изтеглени. Да, има пропуск от ОА, но вече сме направили постъпките към РИОСВ, така че в началото на 2022 г. ще ни бъдат преведени.

Калиманов - Няма да се изказвам по план сметката, тъй като каквото имах да  кажа го направих на председателския съвет, въпреки че моята позиция не беше съгласувана с моята група. Станах да направя предложение от името на групата съветници, тъй като решенията са две, да ги гласуваме по отделно.

адв. Георгиев - За пореден път ни се предлага предложение, което ние трябва да го вземем като решение за чистотата на Ямбол, но преди да го вземем това решение очаквах, че кмета ще има анализ на това дали тази година 2021 г., дали се е справила Община Ямбол с чистотата на града. и то ние да вземем отношение по този въпрос, защото ние сме един контролен орган и като контролен орган трябва да се произнесем не по параметрите на разходите на средствата, а по това дали ни харесва качеството на работата, която тази година ни беше предложена от администрацията като почистване на града. Трябва да ви кажа, че още на предното обсъждане за предходната година г-н Ревански пое ангажимент да представя всеки месец списък с кои улици ще бъдат почиствани в града, за да могат хората да знаят и да са запознати кога тяхната улица ще бъде почистена и ще бъде изтесана от тревите и т.н. За жалост това обещание бързо беше престанало миналата година и не се изпълни, защото никъде не се качи поне един месец списък с това кои улици трябва да се почистват. Относно чистотата на града ние трябва да поздравим ямболските граждани, които тази година в големия листопад сами си чистеха улиците, защото града беше затрупан с паднали листа и всеки ден сами си метяхме и пълнихме кофите за боклук с листата, които паднаха, а пък ние плащаме за тази услуга. Тази година трябва да се каже, че Община Ямбол не успя да се справи с чистотата на града. Аз не знам и ще се радвам, ако ми се посочи къде тази година Община Ямбол изми една улица, защото имаше заложени такива средства за измиване на улиците. Коя улица се изми, защото аз не можах да разбера коя улица тази година в най-голямата жега беше измита? Трябва да си отговорим на въпроса и дали машинното почистване на града е качествено, защото и тази година са заложени големи средства за машинното почистване на града, но аз от мои лични наблюдения, но вероятно и вие като граждани на този град виждате, че машината минава и си почиства, духа вятъра и улиците отново се задръстват с боклуци, защото не се метат тротоарите. Да не говорим, че едрия битов отпадък тази година говорим за тези обемни вещи, които гражданите изхвърлят до кофите за боклук, с месеци изобщо не се извозваха. На нашата улица седя един диван повече от два месеца, освен че беше разколачен от представителите на ромската общност и така си остана, най-накрая хората сами си го изхвърлиха. В тази връзка считам, че Община Ямбол е длъжник на гражданите и гласуването на предложението за план-сметката за следващата година трябва поне според мен ние да гласуваме "против", Община Ямбол да посочи всички тези параметри, които са необходими, за да могат гражданите да знаят къде ще бъдат и как ще бъде почистен града. Защото съгласете се, че декарите не са основание да се приеме, че града ще бъде почистван, хората искат да знаят кога, как и при какви обстоятелства техните парични средства, които те отделят за такса смет ще се бъдат оползотворени на тяхната улица и там където те живеят. Затова считам, че така, какго е предложена план-сметката не дава яснота по какъв ред и по какъв начин средствата ще бъдат изразходвани целево за чистотата на този град. Искам да направя един апел към кмета на Община Ямбол за тази година, която идва 2022 г., нека бъде насочена към гражданите, за да видят, че има някакъв смисъл от това да си плащат такса смет, града да бъде почистван и да бъде в един по-приветлив вид, какъвто беше преди години.

Ревански - Не разбирам защо мислите, че средствата, които се инвестират не са насочени към гражданите на Ямбол. Всички ясно виждат през последните две години как работим и по какъв начин, и къде изразходваме средствата от данъците. За листата тази година, всички знаем, че есента е листопада и те се събират, както от общинското предприятие, така и от изпълнителя. Това, че има граждани, които са решили пред тях да си почистят искам да изкажа своята благодарност и не виждам абсолютно нищо лошо в това. За машинното метене, да си представим, ако не се мете машинно по регулите, улиците, как ще изглеждат те. За списъка на улиците, който поехме като ангажимент да качваме на сайта на общината, точно за това приемам критиката Ви. Има такива списъци, всеки месец ги разписвам, наистина не са качвани и ще бъдат качвани.

Тодоров -  Имам питане към адв. Георгиев. Недоволен сте от дейността, която извършва общината за събиране на листа и косене, това са дейности извършвани от общинското предприятие. Моя е въпрос е доволен ли сте от сметосъбирането и сметоизвозването на фирма "Грийн колект"?

адв. Георгиев - Аз лично съм доволен, защото на нашата улица редовно се изхвърлят кофите за боклук.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – 9                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022 г.:


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2022 г.

 

П Р И Х О Д И

1

От  такса битови отпадъци

4 386 000

2

Други общински средства

987 388

3

Други приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

958 800

4

Средства по чл.64 от ЗУО, Инженеринг на Кл. 2 на РДНО- Ямбол

395 897

 

Общо приходи

6 728 085

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и транспортиране

За дейностите по поддържане на чистотата

За третиране на битовите отпадъци

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и транспортиране

1 412 748

0

0

0

267 538

0

1 680 286

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

958 800

825 357

229 337

1 474 649

3 488 143

 

 - за третиране на битовите отпадъци

 -

 -

958 800

 -

191 760

 -

1 150 560

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

187 883

37 577

 -

225 460

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

4 920

-

 -

4 920

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

24 000

-

-

24 000

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 232

-

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

45 360

-

 -

45 360

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

20 059

-

 -

20 059

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

-

-

-

146 006

-

-

146 006

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

23 524

23 524

 

 - разходи за отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

1 451 125

1 451 125

 

-Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

395 897

 

 

395 897

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 559 656

0

0

0

0

1 559 656

 

 - поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 559 656

 -

 -

 -

 -

1 559 656

ОБЩО

1 412 748

1 559 656

958 800

825 357

496 875

1 474 649

6 728 085

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.


 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

18 220.80

0.96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

9 085.44

0.96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

6 090.24

0.96‰

1.04‰

4

Контейнер тип "Бобър"

1100

96

4792.32

0.96‰

1.04‰

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и транспортиране, и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и

 

за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2022 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 


 

проект 2014г. - ПТО 9мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към план-сметка за ТБО 2022 г.

РАЗЧЕТ

за необходимите средства за извършване на услугите по събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане в регионално  депо за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол за 2022 г.

Наименование на дейностите

м.ед.

2021

2022

ед.цена лв.       2021 г.

ед.цена лв.       2022 г.

2021 г.

2022 г.

1

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други  инсталации  и съоръжения и за  третирането им

1 293 600

1 337 690

1.2

Събиране и транспортиране на компост

19 340

75 058

Всичко по т.1 и т.1.2 :

 

 

 

 

 

1 312 940

1 412 748

ДДС по т.1 :

 

 

 

 

 

260 668

267 538

Обща стойност по т. 1 и 1.2 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 573 608

1 680 286

2

Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци в съоръжения и инсталации

т.

23 500

23 500

40,80

40,80

958 800

958 800

ДДС по т. 2

 

 

 

 

 

191 760

191 760

Обща стойност по т. 2 с ДДС :

 

 

 

 

 

1 150 560

1 150 560

3

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО

3.1

Обезвреждане на отпадъци

т

17 500

15 275

12,30

12,30

215 250

187 883

3.2

Мониторинг

мес.

4

4

1 025,00

1 025,00

4 100

4 100

3.3

Разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

 

 

 

 

 

21 000

20 000

3.4

Дейности необходими при експлоатацията на депото за доизграждане на газоотвеждаща система и достигане на проектните коти за депониране

 

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

3815 за цялото  РД  Ямбол  26.92 %  - 1027

1 027

1 027

1 027

1 027

3.5

Източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

м3

16 000

8 400

4,50

4,50

72 000

37 800

3.6

 Пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

м3

16 000

8 400

1,99

1,99

31 840

16 716

3.7

Поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

 

 

 

 

 

43 280

146 006

Всичко по т. 3.1- 3.7

 

 

 

 

 

388 497

413 532

ДДС по т.3.1- 3.7

 

 

 

 

 

72 579

53 505

Обща стойност  с ДДС:

 

 

 

 

 

461 076

467 037

4

Обезпечение по чл.60, ал.1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на действащо депо

т

17 500

15 275

0,89

1,54

15 575

23 524

5

Отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъците от регионални или общински депа

т

17 500

15 275

82,00

95,00

1 435 000

1 451 125

Всичко по т. 4-5

 

 

 

 

 

1 450 575

1 474 649

6

Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

 

 

 

329 914

 

ДДС по т.6

 

 

 

 

 

 

65 983

Обща стойност  с ДДС:

 

 

 

 

 

 

395 897

7

Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

7.1

Ръчно почистване на обществените територии /тротоари, ул.платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи./

дка

90 533,00

109 800,00

9,49

9,49

859 158

1 042 002

7.2

Автометене с машина на пътно платно от Общинско предприятие с 5 бр. автометачки. Почистване на регули от кал и наноси от  Общинско предприятие

дка

59840

40040

 

 

188 315

208 006

7.3

Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания до депо

т

500

342

27,07

27,07

13 535

9 249

7.4

Тесане на тротори , вкл. метене

дка

19384

26593

0,46

0,46

8 917

12 233

7.5

Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

т

801

801

31,42

31,42

25 171

25 171

7.6

Почистване на регули от кал и наноси - Общинско предприятие

м

3168

660

0,00

 

16 440

0

7.7

Миене с автоцистерна на улични платна

дка

260

500

75,44

75,44

19 614

37 720

Обща стойност по т. 7 без ДДС:

 

 

 

 

 

1 131 151

1 334 381

ДДС по т. 7

 

 

 

 

 

207 846

225 275

Обща стойност по т. 7 с ДДС:

 

 

 

 

 

1 338 997

1 559 656

ВСИЧКО РАЗХОДИ  БЕЗ ДДС:

 

 

 

 

 

5 241 963

5 924 024

ВСИЧКО РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

5 974 816

6 728 085

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Ревански – Искам да предложа промяна в ПЗР по пар.2 – да придобие следния вид - § 2. Настоящата Наредба отменя Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение XIV-5/26.11.2020г. на Общински съвет – Ямбол и Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XХІІI-22 от 24.04.2021 г. на Общински съвет – Ямбол, считано от 01.01.2022 г.

ОА ще уведоми писмено ОбС Ямбол за оттеглянето на касационните жалби.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев – Обидно е това, което ни се предлага днес да гласуваме. Нещо което е в сила. Наредбата с този текст е в сила в настоящия момент с трите процента от преди две години, в края на 2020г. я приехме Обявлението на сайта и обсъждането в нашата ПК, промяната на наредбата в този вид е незаконосъобразна. Нормативните актове трябва да отговарят на определени принципи, които са в чл.26 на ЗНА. Измененията и приемането на нормативни актове следва да отговаря на обоснованост, ефикасност и др.. Тук са нарушени, защото не променяме нищо, 2.5 % такова няма от 2020г. Това, че е на съд не отменя текста. Той се прилага от ОЯ, събират се три процента. Незаконосъобразна е тази промяна, която се предлага. И един съвет като юрист – не оттегляйте касационната жалба, решението по д.44 от април 21г. ще влезе в сила и тогава ще връщате пари на хората, половин процент. Ако бъде отменено с решението от ВКС няма да се връща. Предлагам да не се съгласяваме да гласуваме такова нещо, защото е в противоречие със закона и ние като ОбС е бива да гласуваме такива решения

Шиков – Подлагам на гласуване М. Караиванова да говори пред ОбС.

Гласували       за – 25                         против – 8                              въздържали се – 2

Приема се.

Караиванова – По казаното от адв. Георгиев - не е основателно по следните съображения – ИД на наредбата не е за изменение на данъка,  а за влизането в сила на това изменение, защото според решението на съда не е коректно влизането в сила. Публикувана е в местен вестник и от тогава сме посочили влизането в сила, а не е от 1 януари 2021г. По отношение размера данъка не се променя. Когато беше внесено предложение от г-н Калиманов за запазване на 2.5 не беше разглеждано, тъй като не променяме данъка сега. По отношение на влизането в сила, на реше на ЯАС, то ще стане след влизане в сила на определението на ВАС, не ВКС. (адв. Георгиев от място – ще влезе в сила първата инстанция от април) … Ще влезе след определението на ВАС. Оттеглянето на жалбите не е предмет на разглеждане и решение на ОбС.

Банков – Искам да направя една забележка, че местните органи на управление са ОбС и кмета. ОА е помощен орган на кмета. Моля тук да си участва местния орган. Хубаво да се избягва това гласуване и да се дават едва ли не присъди, както на предното изказване. Питам аз по текста на предложението - При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, … чл.16, ал.2, питам аз не е ли същия сегашния текст? Значи приемане същия текст. Затова е незаконосъобразна, Би трябвало едното решение да се оттегли, жалбата. … Да, ще връщаме, какво от това. И ние връщахме при предното управление. Но ако беше оттеглено до днес, да. Но сега се предлага абсолютно същия текст. Ако се изтеглят жалбите пък втори § е безмислен. Можем да отменим двете предни решения и толкава. От 1 януари влиза новата наредба. За мен така предложената наредба е незаконосъобразна.

Шиков – репл. – Съгласен съм, това са органите, които управляват. Решенията обаче на съвета се вземат с мнозинство и може да се даде думата на когото си поиска. Другото и е по повода на това, че 97% от общинските съветници не се юристи. Правят са някакви трикове да е поправи грешката с влизането в сила на наредбата. Меродавно мнение по този въпрос могат да имат трима човека в залата. Приемайки това решение, което ни се предлага, ще оставим ОА да върви по пътя за поправяне, който е избрала

Ал. Стойков – Искам 10 минути почивка от името на нашата ГС.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка да 10.15 часа.

След почивката присъстват 35 съветника.

 

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 21                         против – 12                            въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г., изм. и доп. С Решение № ХLІ-2/31.01.2019г., в сила от 06.02.2019г. изм. с Решение № ХІV-5/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение № XXIII-17/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г.)

 

§ 1. Чл. 16, ал.2 се изменя по следния начин:

„При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.“

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение XIV-5/26.11.2020г. на Общински съвет – Ямбол и Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол, приета с Решение № XХІІI-22 от 24.04.2021 г. на Общински съвет – Ямбол, считано от 01.01.2022 г.

§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила 01.01.2022 г. и подлежи на обнародване чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение  ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021, изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021), както следва:

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

(приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение  ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021, изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021)

 

§ 1. Чл.33 ал.1 от наредбата придобива следния вид:

Чл. 33. (1) Предоставяните административни услуги по регистрация и гражданско състояние, сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

           

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

 1.  

2016

Издаване на удостоверение за наследници

    5 РД

6.00

 4РЧ

18.00

 

 

- с уточнени данни в заявлението /попълнени коректно всички реквизити/ и починали лица в гр. Ямбол

   До  5 рд

6.00

До    4РЧ

18.00

- за починали лица без ЕГН, неуточнени данни в заявлението и/или починали наследници в други населени места

15 рд

6.00

-

-

 1.  

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 

- издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

30 дни

20.00

 

 1.  

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

-

-

-

-

 

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

До 3 рд

6.00

До 4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

До 3 рд

0.00

До 4РЧ

5.00

 1.  

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

До 3 рд

6.00

До 4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

До 3 рд

0.00

До 4РЧ

5.00

 1.  

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2052

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

-

-

-

-

-със съобщение за раждане

7 кд

0.00

-

-

- със съдебно решение

3 рд

0.00

-

-

 1.  

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2053

Припознаване на дете

3 м

0.00

-

-

 1.  

1999

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 

 

 

 

 

- при подписване пред длъжностно лице на община Ямбол

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 рд

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 рд

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 рд

0.00

-

-

 1.  

2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2 рд

0.00

-

-

 1.  

2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2073

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

 1.  

2019

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 

 

 

 

- при съставяне на акт

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 РД

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 РД

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 РД

0.00

-

-

 1.  

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

7 РД

4.00

-

-

 1.  

2080

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Забележка: При проверка на гражданство в МП срокът започва да тече от датата на получаване на отговора.

7 РД

0.00

-

-

 1.  

2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

 

 

 

- на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

-

6.00

-

-

- на представен от заявителя актуален документ по гражданско състояние

До 3 РД

6.00

До 4РЧ

18.00

 1.  

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

До 3 РД

6.00

До 4РЧ

18.00

 1.  

2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

До 3 РД

3.00

До 4РЧ

9.00

 1.  

-

Образуване на преписка за установяване на самоличност за лице без запис в регистъра за населението

7 РД

4.00

-

-

 1.  

2390

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15 РД

11.00

-

-

 1.  

2033

Възстановяване или промяна на име

3 РД

0.00

-

-

 1.  

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние

3 РД

0.00

-

-

 1.  

2391

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

10 РД

0.00

-

-

 1.  

2108

Издаване на удостоверение за правно ограничение

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

 1.  

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

До 3 РД

2.00

До 4РЧ

6.00

 1.  

-

За всички други видове заявени удостоверения по гражданско състояние

До 7 РД

5.00

До 4РЧ

15.00

 1.  

-

Извършване на административни услуги по гражданско състояние, заявени чрез общината до други общини

-

5.00

 

 

 1.  

-

Издаване на родословно дърво

30 дни

40.00

-

 

 1.  

-

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

1 ден

10.00

30 мин.

 

 

(2) Таксата за извършване на услугата по ал.1, т.4 се заплаща както следва :

- 50% при заявяване на услугата, с цел разглеждане и проверка за възможността за издаване на исканото удостоверение;

- 50% при получаване на удостоверението.

При невъзможност за издаване на удостоверението, поради липса на данни или информация, заплатената такса не подлежи на възстановяване.

(3) Таксата за извършване на услугата по ал.1, т. 38 се заплаща както следва:

-50 % при заявяване на услугата;

-50% при получаване на удостоверението.

При невъзможност за издаване на удостоверението, поради липса на данни или информация, заплатената такса не подлежи на възстановяване.

 

§ 2. Чл.34, ал.1 от наредбата придобива следния вид:

 

Чл. 34 (1) Предоставяните административни услуги по местни данъци и такси, сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ОБИКНОВЕНА

 

ЕКСПРЕСНА

 

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1.

 1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

3 РД

5.00

24ч.

9.00

2.

 2014

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

5РД

3.00

 

 

3.

 2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3 РД

5.00

24ч.

9.00

4.

 2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

5 РД

5.00

 

 

5.

 2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

3 РД

5.00

 

 

6.

 

 

 

 2126

 

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Забележка: на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

 

6.00

 

6.00

7.

 2131

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

24 ч

1.00

 

 

 

 

-          Издаване на препис от документ за платен  данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

24 ч

1.00

 

 

8.

 2396

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

5 РД

15.00

24ч.

30.00

9.

 2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

5 РД

15.00

24ч.

30.00

10.

 2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

5 РД

15.00

24ч.

30.00

11.

 2834

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

 

 

 

 

§ 3. Чл.35, ал.1 от наредбата придобива следния вид:

 

Чл.35 (1) Предоставяните административни услуги в област "Транспорт", сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

1

2012

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

14КД

0,00

2

2035

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

 

 

- с часово ограничение /на месец/

30 КД

15,00

- без часово ограничение /на месец/

30 КД

50,00

3

2394

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

7 РД

50,00

4

-

За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на Община Ямбол на МПС с максимум допустима маса над 12 тона

 

 

 

-      - За един курс

30КД

27,00

-      - За един месец

30КД

100,00

-      - За една година

30КД

400,00

5

2069

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

 

 

 

- разрешение

30КД

50,00

- холограмен стикер

30КД

20,00

6

3167

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

7РД

-

7

3166

Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

7РД

-

8

594

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

30КД

70,00

9

1442

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

10КД

50,00

10

1229

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

10КД

10,00

11

815

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

7КД

10,00

12

1230

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

7РД

-

13

357

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.

7РД

-

14

2087

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

30КД

30,00

 

-Залавяне, задържане и транспортиране на едро животно до животновъден обект за съхранение

 

300,00

-Престой на едро животно в животновъден обект за съхранение

За 1 ден

20,00

-Ветеринарен преглед на едро животно настанено в животновъден обект за съхранение

 

30,00 на преглед

-Закупуване на електронен транспондер (чип) за едро животно

 

15,00 за брой

-Закупуване на паспорт на едро животно

 

25,00 за брой

-Поставяне на електронен транспондер (чип) и изготвяне на паспорт на едро животно.

 

50,00 на брой

-Пазарна оценка за стойността на едро животно с цел продажба на търг

 

40,00

 

 

§ 4. Чл.36, ал.1 от наредбата придобива следния вид:

Чл.36 (1) Предоставяните административни услуги в област "Селско стопанство и екология", сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

1

2086

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

30 КД

20,00

2

2066

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

14 КД

50,00

§ 5. Чл.37, ал.1 от наредбата придобива следния вид:

 

Чл. 37 (1) За извършване на административно-технически услуги по Устройство на територията се заплащат такси, както следва:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

 

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

2001

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове  

/ПУП/

30 КД

80,00 лв

-

-

-

-

2

2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

30 кд

80,00 лв

-

-

-

-

3

-

Допускане /разрешаване/ на изменение на общ устройствен план

30 кд

80,00 лв

-

-

-

-

4

2117

Одобряване на подробен устройствен план

до приключване

   240,00 лв

-

-

-

-

5

-

Одобряване на изменение на общ устройствен план

до приключване

   240,00 лв

-

-

-

-

                    6

2025

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

30 КД

80,00 лв

 

-

-

-

-

7

-

Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

до приключване

312,00 лв

-

 -

-

-

8

1991

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

30 КД

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

9

2023

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

30 КД

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

10

-

 

 

 

Разглеждане и одобряване на проекти за премахване на строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ /съдържащ-конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/

7 КД

100,00 лв.

-

-

-

-

 

  11

 

2067

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

14 кд

60,00 лв

-

 -

-

-

 

 

12

2054

Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 

 

 

12А - С комплексен доклад за оценка на съответствието:

 

 

 

 

1. За жилищни сгради, включително пристройки, надстройки.

     14 КД

1,00 лв. /кв.м. по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

2. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

14 КД

1,40 лв. /кв.м по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.)                 

-

-

 

-

-

3. За промяна на предназначение, преустройство и/или реконструкция

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 12А.1 или 12А.2 (не по-малко от 60,00 лв.)  

-

-

-

 -

4. За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

до приключване

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 12А.1, 12А.2 или 12А.3 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

5. За ново одобряване (съгласуване) на инвестиционен проект, който е загубил правно действие.

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 50% по     т. 12А.1, 12А.2 или 12А.3 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

6. Линейни обекти.

14 КД

0,20 лв./л.м (не по-малко от 60 лв.)                 

-

-

-

-

7. Благоустройствени обекти.

14 КД

0,50 лв. /к