РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНА НА 18 МАЙ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Предложение относно удостояване с  Голямата награда на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

3.Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

4.Предложение относно присъждане награди в областта на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

5.Предложение относно присъждане награда  на изявен спортен деятел.

ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

6.Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на  община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на  община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.Предложение относно информация за оптималното използване на сградния фонд на ЦДГ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12.Доклад от комисията по провеждане на присъствен конкурс за определяне на концесионер за предоставяне на общинска концесия.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.Предложение относно разрешение за сключване на договори за банкови           гаранции на „Комуналуниверс” ЕООД за участие в обществени поръчки

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

14.Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.Предложение относно приемане отчета на „Инфрастроймонтаж” ЕООД към 18.10.2005г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16.Предложение относно конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

17.Предложение за приемане Регламент за участието на Община Ямбол в разработката и кандидатстване с проекти по структурните и кохезионния фондове на ЕС и други програми за финансиране.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.Предложение относно предоставяне на дълготрайни материални активи от обект „Нова болница” на „ДКЦ-1- Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.1.Предложение относно определяне на дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверяване на годишен счетоводен отчет на „ДКЦ -1- Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19.Предложение относно промени по автобусни линии № 1, 20 и 25 от общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

21.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на пакет от две автобусни линии Ямбол – Нова Загора (през Роза и Гълъбинци) от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия Варна - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

23.Предложение относно провеждането на конкурс за възлагане обслужването на   автобусна линия София - Ямбол от републиканската транспортна схема – квота община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

24.Предложения относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ ІV в кв.74 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

25.Предложения относно даване съгласие за промяна в ПУП – ПРЗ на УПИ І  в кв.8 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

26.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество. (по предложение на ПК ОИ).

            26.1Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти,         невключени в имуществото на общински търговски дружество, които се       използват за стопански цели. (магазини).

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.2.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на ул. „Търговска „ 56 – гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.3.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на пл.”Освобождение” №10.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.4.Предложение относно осигуряване на допълнителен сграден фонд за дейността на Общ. служба „Земеделие и гори ”Тунджа - Ямбол”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договор      за наем за отдаден обект №14Б находящ се на Централен общински пазар.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.6.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект  на „Диана фиш 13” ООД.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.7.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на „Тракия” ООД.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.8.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Гамон - Калина Казакова”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.9.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ ”Малин Борисов Хаджиев ХБМ”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.10.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел дружество на художниците – Ямбол.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.11.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на ЕТ „Станислава - Стоян Йовчев”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.12.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем  за отдаден обект на ЕТ ”А- З- Зинаида Коева”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            26.13.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за отдаден обект на сдружение с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно удостояване с  Голямата награда на град Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.1, раздел ІІІ от Статута за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот удостоява с Голямата награда на град Ямбол за 2006 година лекаря и общественик д-р Дончо Бинев Тенев за изключителния му принос в развитието на здравеопазването и обществения живот в общината.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно присъждане награди на учители по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от три минимални работни заплати за изключителен принос в областта на образованието на:

            Гено Николов Стайков – директор на ОУ „Св. Климент Охридски”

            Мария Стоянова Демирева – учител по математика в ОУ „Хр. Смирненски”.

           

            2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „СРЕБЪРЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от две минимални работни заплати за изключителен принос в областта на образованието на:

            Петя Иванова Георгиева – директор на ОДК Ямбол

            Жана Георгиева Русенова – начален учител в НУ „Стр. Кринчев”

            Дафина Костадинова Попова – учител по философия в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

            3.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  , ОбС – Ямбол награждава :

            -  с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 1 – 17 награди

            -  с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/, съгласно Приложение 2 – 18 награди

 

            4.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота, съгласно Приложение 3 – 32 награди

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно присъждане награди на ученици по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание т.1 от Раздел II на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Златен плакет /златен плакет и парична премия от две минимални работни заплати за индивидуални постижения и четири минимални работни заплати за колективни постижения/

за призови награди в международни конкурси и състезания в областта на науката, изкуството, техниката и спорта на:

            Ясен Живков Иванов - ОУ „Св. Климент Охридски”, VІІ клас, спорт;

            Йордан Тодоров Радев - МГ „Атанас Радев”, биология;

            Момчил Иванов Иванов - МГ „Атанас Радев”, информатика.

           

            2.На основание т.2 от Раздел II на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Сребърен плакет /сребърен плакет и парична премия от една минимална работна заплата за индивидуални постижения и две минимални работни заплати за колективни постижения/ за талантливи деца и ученици, които са завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН, съгласно Приложение 1 – 18 награди.

 

3.На основание т.3 от Раздел IІ на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Бронзов плакет / Бронзов плакет и парична премия от 1/2 минимална работна заплата за индивидуални постижения и 1 минимална работна заплата за колективни постижения/ за талантливи деца и ученици, които са завоювали второ или трето място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН, съгласно Приложение 2 – 27 награди.

 

4.На основание т.4 от Раздел IІ на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда Почетна грамота /грамота и предметна награда/ за талантливи деца и ученици завоювали призови места в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от други институции, съгласно Приложение 3 – 53 награди.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно присъждане награди в областта на културата по случай 24 май.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от три минимални работни заплати за изключителен принос в областта на културата и навършване на 50 годишна възраст на Димитър Бечев Димитров.

           

            2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „СРЕБЪРЕН” /медал с лика на Ради Иванов Колесов и парична награда от две минимални работни заплати за активна журналистическа дейност и навършване на 50 годишна възраст на Илко Колев Капелев.

 

            3.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, ОбС – Ямбол награждава :

     -  с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

            Райна Петкова Чуховска – дарител на ХГ „Ж. Папазов”;

            Иван Стефанов Стефанов – за цялостна обществена дейност;

            Димитър Тодоров Димитров – актьор в Куклен театър Ямбол;

            Красимира Николаева Султанова – артист, концертмайстор;

            Радка Милчева Калудова – библиотекар и читалищен деятел.

 

       -  с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

            Христина Петрова Женкова – дългогодишен читалищен деятел.

            4.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

            Марияна Томова Шутова – артист, оркестрант;

            Екатерина Георгиева Мошелова – библиотекар, поетеса;

            Донка Димитрова Бабачева – поетеса;

            Иван Петков Барев – учител, поет;

            Гарабед Торос Гарабедян – читалищен деец.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно присъждане награда  на изявен спортен деятел.

ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.4 от Раздел ІІІ на Статута за морално и материално стимулиране в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, във връзка с решение по т.І от Протокол № 58/19.04.2006г. на ПК „СОТМДНО” Общински съвет Ямбол награждава ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЛОЧЕВ с ПОЧЕТЕН ЗНАК на гр. Ямбол, грамота и парична награда от три минимални работни заплати.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Променя сборния бюджет на Община Ямбол както следва:

 

По прихода – в частта за местните дейности увеличава §§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” с 90 000 лева.

 

По разхода – в частта за местните дейности увеличава общите разходи с 90 000 лева, в т.ч.:

- намаля размера на средствата по §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 832 – „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” в собствения бюджет на Община Ямбол с 56 000 лева;

- намаля размера на средствата по §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 898 – „Други дейности по икономиката” в собствения бюджет на Община Ямбол с 20 000 лева;

 

- допълва  разчета  за  финансиране   на   капиталовите разходи  в §§ 52-00 „Придобиване на ДМА”, функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 – „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” в собствения бюджет на Община Ямбол с „Доставка и монтаж на 28 броя часовникови броячи за светофарни уредби” на стойност 21 100 лева;

 

- определя бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи на второстепенен разпоредител ОП „Комунални дейности” в размер на 144 900 лв.,  както следва:

                                               

Функция „Икономически дейности и услуги”

                                 Бюджетна  

                                 дейност

 

 

 

 

       параграф

Дейност 832 – „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

Дейност 898 – „Други дейности по икономиката”

§§01-00

ФРЗ

19 750

38 658

 

Численост на персонала

6

12

§§02-00

Други възнаграждения и плащания

592

1 160

 

§§05-00

Задължителни осигурителни вноски

5 732

11 218

§§10-00

Издръжка

8 926

58 864

ОБЩО:

 

35 000

109 900

 

            2.Определя средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала на ОП „Комунални дейности”, както следва:

- от 01.05.2006 г. – 388,14 лева

- от 01.07.2006 г. – 411,43 лева

 

            3.Утвърждава средствата за работна заплата на ОП „Комунални дейности” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Ямбол за 2006 година в размер на 58 408 лева.

 

            4.Намаля средствата по собствения бюджет на Община Ямбол по §§ 10-00 „Издръжка” на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 6 950 лева, увеличава бюджетните кредити по §§ 10-00 „Издръжка” на местна дейност 524 „ДСП, трапезарии и други социални услуги” в собствения бюджет на Община Ямбол с 6 950 лева за проект „Топъл обяд”.

 

            5.Създава се нов ред в Таблица 9 на приетия за 2006 г. бюджет на Община Ямбол, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с наименование „Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк съгласно Общинския план за развитие” със стойност 230 000 лева. Гласуваните при приемането на бюджета на общината средства по Таблица 9, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” 200 000 лева се намалят със 100 000 лева. В списъка с капиталовите разходи се извършват следните промени:

      - в §§ 52-00 , т. V. 14. „Инфраструктура индустриална зона” с източници на финансиране бюджетни средства 150 000 лева и извънбюджетни средства 50 000 лева се променя на бюджетни средства 20 000 лева и извънбюджетни средства 180 000 лева

      - в §§ 52-00 , т. V. 13. „Реконструкция главен водопровод в участък пресечка "Гр. Игнатиев" до Стара автогара” с източник на финансиране извънбюджетни средства 82 500 лева отпада

      - - в §§ 52-00 , т. V. 15. „Асфалтиране улици в ж.к. "Яворов" с източник на финансиране извънбюджетни средства 74 500 лева се променя на 27 000 лева

 

            6.Намаля годишния план на приходите и разходите по сборния бюджет на Община Ямбол за 2006 г. в частта за местните приходи и разходи със сумата от 32 000 лева. Намалението по приходната част да се отрази със знак (-) по §§ 61-02 „Предоставени трансфери”. Намалението на плана на местните разходи да се отрази по §§10-00 на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”.

 

            7.Упълномощава Кмета да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1.      На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл.45а от ЗОС  приема допълнения и изменения в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Общински съвет – Ямбол, както следва:

§ 1. В чл.4, ал.2 т.3 след думите „не са” да се допълни следния текст: „продавали или” и  § 2. Да се заличи изразаслед 13 март 1990 г.”  и се запише и чете следния текст: „след 1 юни 1996 г.”. 

             § 3. В чл.4, ал.2, в т.6 след думата „регистрация” да се допълни текста „през последните 5 г.” .

            § 4. На същия ред след „гр. Ямбол” да се заличи текста: ”като тя е с повече от 5 години”.

            § 5. В чл.7, ал.2 в т. 5 след „и др.”  да се допълни следния текст: „като се приложат следните документи:

-         за дохода на лицето от месторабота;

-         от Дирекция „Социално подпомагане” в Община Ямбол за получаване на социално помощи, детски, по майчинство и др.;

-         от НОИ за получаване на пенсия или друг документ, удостоверяващ размера на доходите на кандидата;

-         Удостоверение от Дирекция „Земеделие и гори – „Тунджа – Ямбол” за доходи от земеделски земи под аренда;

-         Удостоверение за имотно състояние от   Дирекция към Национална агенция по приходите, гр. Ямбол;

-         Удостоверение  от Службата по вписванията, че не е продавано или прехвърлено недвижимо имущество за последните 10 години преди кандидатстването за настаняване в общинско жилище под наем;

-          Удостоверение  от Сектор „Регистрация на населението” в Общинската администрация на Община Ямбол  за постоянен и настоящ адрес за последните 5 години;

-         Решение на ТЕЛК (Трудово експертна лекарска комисия) за определена степен на нетрудоспособност, заверено към датата на подаване на молба-декларация”

                § 6.  В чл.9, в т.3 след думата  „странатада се допълни следния текст: „като командирован”.

                § 7. В чл.10, ал.1, на трети ред да се заличи думата „общината” и се запише и чете следния текст: „отдел „Общинска собственост” в Общинската администрация”.

                § 8. В същия член и алинея  (чл.10, ал.1) да се допълни след думата „декларация” следния текст : ”и представяне на документи, удостоверяващи промяната на обстоятелствата на живеене”.

                § 9. В ал.2 на същия член 10 на втори ред   вместо думата  „общината” да се  запише и чете следния текст: „отдел „Общинска собственост” в Общинската администрация на Община Ямбол”.

                § 10. В ал. 3 на същия член 10, след думата „гражданин”  да отпадне текста: „ведомството, съответно търговското дружество” и се запише и чете следния текст: „същият уведомява в едномесечен срок отдел „Общинска собственост” в Общинската администрация на Община Ямбол”.

                § 11. В чл.11, ал.1 да се добави нова т. 4 със следния текст: „нарушилите изискванията на чл.10, ал.1 за срок от 3 (три) години”.

                § 12. Да отпадне досегашния текст на чл.17  „В едно жилище се настанява само едно семейство и се запише нов текст: „ Две или повече семейства могат да се настаняват по изключение в един жилищен имот (къща), в който са обособени стаи за обитаване от повече от едно семейство, съгласно установените норми за жилищно задоволяване в чл.16, ал.1 от т.1 до т. 4 (вкл.).

                 § 13. В чл.19, ал.4   вместо думата „едномесечен” да се запише и чете думата „тримесечен” и след думата „отменида се допълни следния текст: „като лицето загубва правото да бъде настанявано в общинско жилище под наем за срок от 3 (три) години”.

                 § 14. В чл.22, ал.1 да се допълни  нова т. 8 със следния текст: „необитаване на жилището повече от 6 (шест) месеца, освен в случаите по чл.21, ал.1”.

                 §  15. В чл.22 да се допълни нова ал. 6 със следния текст: „След изтичане на определения в заповедта по ал. 2 срок за освобождаване на общинското жилище, същото се изземва по  административен ред със заповед на органа на изпълнителната власт, съгласно чл. 44, ал.1 от ЗМСМА”.

                 § 16. В чл.24, ал.3 след думата „ЗОС” се допълва следния текст: „както и общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани като негодни за обитаване по реда на Закона за устройството на територията”.

                 § 17. В чл.26, ал.2 да отпадане текста на втория ред „по критерии, определени от общинския съвет” и допълни изречението след думата  „жилището” със следния текст: „по методика, предвидена в Глава седма  на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), завишена с коефициент 3”. Третото изречение на алинеята отпада („Цената се определя по методика, предвидена в глава седма на ППЗДС, завишена с коефициент 3.”).

                 § 18. В Раздел VІ . „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се допълват  два нови параграфа със следните текстовете:          

                          „ § 2.Млади семейства” са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на приемане на решение от комисията по чл. 8 от Наредбата (НРУРОЖ на ОбС – Ямбол) за включване  в картотеката на гражданите с установени жилищни нужди”.

                             § 3. „Самотни родители са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак, се грижат сами за отглеждане на непълнолетните  деца”.

                 § 19. Параграф 2 става параграф 4 (§ 4.)

                 § 20. Параграф 3, ал.1 става параграф 5 а.1 (§ 5. ал.1).

                 § 21. Думата „власт” на трети ред в ал. 1 на досегашния параграф 3 (нов § 5) се замени с думата „част”.

                 § 22. Параграф 4 става параграф 6 (§ 6.).

                 § 23. Параграф 5 става параграф 7 (§ 7.).

                 § 24. параграф 6 става параграф 8 (§ 8.).

                 § 25. В Раздел „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”  параграфите 7,  8 и  9 стават съответно  § 9., § 10. и § 11.

 

                 Наредбата е изменена и допълнена на ХХХ-та сесия на ОбС – Ямбол, проведена на 18 май 2006 г. и влиза в сила в едномесечен срок от провеждане на заседанието на общинския съвет.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на  община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ  допълва текста на чл.19, ал.2, т.3 на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол на ОбС – Ямбол, като след думата „година”  се запише  следния израз: „ с изключение на срока за преместваемите обекти – павилиони за продажба на вестници и списания, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) години”.

           2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществи контрол по издаване на Разрешенията по реда на чл.56 от ЗУТ за преместваемите обекти, цитирани в т.1.

 

            Промяната на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол влиза в сила, в едномесечен от датата на приемане на решението от ОбС – Ямбол.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на  община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

ІІ. Допълва чл.39, т.57.1 със следния текст :

 Не се събират входни такси при следните случаи :

- за деня на град Ямбол

- за дните на европейско културно наследство

- от официални гости на Община Ямбол

- всеки четвъртък, във връзка със Заповед на Министъра на културата № РД 19-423 /  25.07.1991 г. съгласно която четвъртък е обявен за ден на безплатно посещение по препоръка на ЮНЕСКО

- от деца в предучилищна възраст

- от художествени паралелки, които посещават музея в часовете по художествено изкуство с цел рисуване на музейни експонати

 

ІІІ. Допълва чл.39, т.58.1 със следния текст:

Не се събират входни такси при следните случаи :

-         билети да не се продават по време на откриванията на изложби

-         билети да не се продават в четвъртък във връзка с горепосочената Заповед

-         билети да не се продават при посещения за деня на град Ямбол и европейското културно наследство

 

ІV. Създава нов раздел ІХ – Такса за притежаване на куче /Таксата влиза в сила от 01.01.2007 г./ със следните членове:

 

Чл. 34а (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в Община Ямбол, ако на територията на общината е постоянният му адрес / седалище, в размер на 10 лева.

(2) От такса се освобождават собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 34б В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът с постоянен адрес / седалище в Община Ямбол подава декларация в звеното за местни данъци и такси към Община Ямбол.

Чл.34в (1)Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето ако то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесетата част от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно информация за оптималното използване на сградния фонд на ЦДГ в община Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Приема информацията за оптималното използване на сградния фонд на ЦДГ в община Ямбол.

            2.До края на месец юни 2006г. общинската администрация да внесе информация за използваемостта на материалната база на Детски ясли на територията на гр. Ямбол.

            3.През месец ноември общинската администрация да внесе информация за пълняемостта на групите в детските гради и детски ясли на територията на гр. Ямбол, използваемостта на материалната база на същите и внесе предложение за оптимизирането им.

 

 

 

     

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                           На основание чл.42, ал.1, от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и по предназначение, както следва ;

1.1                                     Допълва Списъка но фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени нужди”, съгласно Приложение № 1.

1.2.                                   Жилища за замяна, съгласно Приложение № 2. А.

1.3.                                   Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3.

 

2          Упълномощава кмета на община Ямбол да осъществява контрол по управлението и разпореждането с общинските жилища, в съответствие с приетата от ОбС – Ямбол Наредба за реда за управление с общински жилища.            

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА  Доклад от комисията по провеждане на присъствен конкурс за определяне на концесионер за предоставяне на общинска концесия.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.По реда на чл.27, ал.1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии ОбС – Ямбол преценява, че няма спечелил конкурса за особено право на ползване върху спортния комплекс „Г. Дражев”.

            2.На основание чл.27, ал.2, т.1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии обявява нов конкурс при същите условия за предоставяне на концесия с предмет: Особено право на ползване върху Спортен комплекс Георги Дражев”, с обща площ от 12320 кв.м., състоящ се от футболно игрище с площ от 6600 кв.м., сектор „А” – четири броя тенис кортове с обща площ 1300 кв.м., сектор „Б” – с обща площ 4420 кв.м. състоящ се от три броя тенис кортове, естрада с 400 места, едноетажна масивна сграда с находящи се в нея съблекални, бани, тоалетни и тренировъчни зали със застроена площ от 117 кв.м., навес от 16 кв.м., включително и върху обектите и съоръженията, които концесионерът ще изгради със свои средства върху Спортния комплекс и прилежащия обслужващ терен, включително осъществяване на търговска дейност на неговата територия, при спазване изискванията на чл.11, ал.4 от Наредбата за представяне на общински концесии.

3.По реда на чл.28, ал.1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС на ОбС Ямбол освобождава депозита за участие в конкурса на „Пеликан” ООД на стойност 10 000 (десет хиляди) лева.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА Предложение относно разрешение за сключване на договори за банкови гаранции на „Комуналуниверс” ЕООД за участие в обществени поръчки

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Разрешава на управителя на „Комуналуниверс” ЕООД- гр. Ямбол, при спечелването на обществените поръчки, по които община Ямбол е възложител да сключи договори за банкови гаранции с „Общинска банка” АД- клон Ямбол в следните размери: за „Почистване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в гр. Ямбол”- 50 000 лева и „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ямбол”- 10 000 лева.

            2.Разрешава на управителя на „Комуналуниверс” ЕООД- гр. Ямбол, да обезпечи банковите гаранции и да учреди договорна ипотека върху част от недвижимите имоти до стойността на гаранцията, представляващи: котелно- парова централа и мазутно помещение- 234,5 кв.м; главен корпус- 1103 кв.м; дърводелна работилница- 59,5 кв.м; административна сграда- 186 кв.м; стопански двор и парова централа- 23490 кв.м; обработваема земя- оранжерия- 34046 кв.м; канцелария в оранжерията- 125,28 кв.м; котелно помещение в оранжерията- 103 кв.м; склад оранжерия и навес за нафта- 102,6 кв.м за 51320 лева отчетна стойност към 30.04.2006г., и определена от лицензиран оценител пазарна стойност.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. „Комуналуниверс” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Комуналуниверс” ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане да бъде приведена в срок до 30 май 2006 г. по сметка 3010132000, БИН 7311480008, БК 13074410 в „Общинска банка” АД клон Ямбол на името на Община Ямбол.

Остатъкът от печалбата да се отнесе в група „Други резерви” на баланса на дружеството.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството.

 

ІІ. „Обреден комплекс” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Обреден комплекс” ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане да бъде приведена в срок до 30 май 2006 г. по сметка 3010132000, БИН 7311480008, БК 13074410 в „Общинска банка” АД клон Ямбол на името на Община Ямбол.

Остатъкът от печалбата да се отнесе в група „Други допълнителни резерви” на баланса на дружеството.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството.

 

ІІІ. „Диагностично консултативен център № 1-Ямбол” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Диагностично консултативен център № 1 – Ямбол” ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане да бъде приведена в срок до 30 май 2006 г. по сметка 3010132000, БИН 7311480008, БК 13074410 в „Общинска банка” АД клон Ямбол на името на Община Ямбол.

Остатъкът от печалбата да се отнесе в група „Други резерви” на баланса на дружеството.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството.

 

 

 

ІV. „Стоматологичен център № 1 – Ямбол” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на ”Стоматологичен център № 1 – Ямбол” ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчното облагане да бъде приведена в срок до 30 май 2006 г. по сметка 3010132000, БИН 7311480008, БК 13074410 в „Общинска банка” АД клон Ямбол на името на Община Ямбол.

Остатъкът от печалбата да се отнесе в група „Други резерви” на баланса на дружеството.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството.

 

V. „Дезинфекционна станция” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

 

VІ. „Дамполис-Ател” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Дамполис-Ател” ЕООД.

2. На основание чл. 625 и чл. 626 от Търговския закон задължава управителя на „Дамполис - Ател ЕООД да подаде молба в съда, с която да поиска откриване производство по несъстоятелност.

 

VІІ. „Инвестройпроект” ЕООД

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланса за 2005 г. на „Инвестройпроект” ЕООД.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството.

3. Общински Съвет- Ямбол  определя временна 5- членна комисия с председател зам. кмет,  със задача да направи преглед и анализ на наличността от инвентар, медицинско оборудване и други съоръжения, съхранявани в помещенията на дружеството. Избира трима общински съветници за членове на комисията: Венелин Стоянов, Милена Саллакова и Илко Славейков.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА Предложение относно приемане отчета на „Инфрастроймонтаж” ЕООД към 18.10.2005г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  1. Приема отчета на управителя за дейността на дружеството до 18.10.2005г.
  2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда , при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност инж. Любомир Парашкевов – управител на „ Инфрастроймонтаж” ЕООД гр. Ямбол.
  3. На основание чл.40, ал.1, т.2, от Наредбата за условията и реда , при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества прекратява договора, считано от 18.10.2005г. инж. Любомир Парашкевов за възлагане управлението на  „ Инфрастроймонтаж” ЕООД гр. Ямбол. 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА Предложение относно конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага разглеждането на въпроса за следващото заседание на ОбС- Ямбол като предложението се допълни с критерии и методика за оценка на кандидатите.

 

           

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА Предложение за приемане Регламент за участието на Община Ямбол в разработката и кандидатстване с проекти по структурните и кохезионния фондове на ЕС и други програми за финансиране.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Общински съвет – Ямбол приема Регламент за участието на община Ямбол в разработката и кандидатстването с проекти по Структурните и Кохезионния Фондове на Европейския съюз и други програми за финансиране.             

 

1.                  Кандидатстването на община Ямбол, по проекти и програми, за които е необходимо и съфинансиране да се извършва при спазване на следните условия:

 

-         целите на проекта да съответстват на целите на Общинския план за развитие

-         изборът на конкретен обект или проблем – предмет на проекта, става след съгласуване със съответната ПК в ОбС Ямбол

-         целите на проекта да съдействат за решаване на важни обществени, икономически, социални и други проблеми на територията на община Ямбол

 

2.                  Кметът на община Ямбол периодично внася в ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации” информация за новооткрити процедури, по които община Ямбол е възможно да кандидатства;

 

3.                  На базата на новооткритите процедури, кметът на община Ямбол внася за съгласуване от съответната ПК на Общински съвет – Ямбол предложение за разработване на проект, в което се конкретизира целта на проекта, мотивите  за избора на обект или проблем – предмет на проекта, срок на действие, необходимо съфинансиране;       

 

4.                  След разработване на проекта, кметът на община Ямбол внася в Общински съвет – Ямбол предложение за утвърждаване на съфинансирането му;

 

5.                  Кметът на община Ямбол периодично внася в ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации” информация за утвърдените и неутвърдени проекти, с които е кандидатствала община Ямбол, както и степента на реализация на целите по стартирали през текущата година проекти;

 

6.                  В случаи на липса на технологично време за разглеждане на проект на сесия на Общински съвет – Ямбол, кметът на община Ямбол внася предложение за неговото утвърждаване в ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации” и съответната по компетентност ПК. Предложението заедно с решенията  на ПК се внасят от кмета на първото следващо заседание на ОбС;

 

7.                  Проекти, за които е необходимо съфинансиране до 10 000 лв., се внасят от кмета на община Ямбол за съгласуване и приемане от ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации” и съответната по компетентност ПК.