РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 29 ДЕКЕМВРИ  2005г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.       Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.       Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3.       Предложение относно Общинска програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4.       Предложение относно Програма „Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участие на местната общност”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5.       Предложение за промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2005г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.       Предложение относно инфраструктурен микропроект „Подмяна водопроводната мрежа по ул. „Вит”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.       Предложение относно проектиране и изграждане на многофункционална мини футболна площадка с изкуствена трева на територията на община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8.       Предложение относно даване съгласие за промяна на ПУП -  ПРЗ на имотите по улица „6-ти септември” попадащи в УПИ І и УПИ ІІ – За озеленяване, кв. 26 по плана на град Ямбол, кв. „Каргон”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.       Предложение относно продажба на 100 % от капитала на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.   Предложение относно предоставяне на общинска концесия върху спортен комплекс „Г. Дражев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.   Предложение относно финансиране на инфраструктурни обекти.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12.   Предложение за допълване списъка на общински жилища за продажба.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.   Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Зорница”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.   Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост на фондация „Болни от астма”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.   Управление на имоти – общинска собственост.

            15.1.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 1 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.2.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 2 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.3.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 3 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.4.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 6 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.5.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 4 на Централен общински пазар с ЕТ „Шанс – Йордан Паскалев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.6.Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 19 на Централен общински пазар с ЕТ „Шанс - Йордан Паскалев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.                                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

  1. В чл.9а, т.1 срока да стане 31.12. и в чл.11, ал.5 срока да стане 31.12.
  2. Съществуващия член 9а става чл.9б, като се създава нов чл.9а със следния текст :

Разходите за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, и за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти се разпределят пропорционално на основа на очакваните количества генериран отпадък за жилищни и нежилищни имоти.

Разходите за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване се разпределят с решение на Общински съвет за съответната година.

  1. Създава нов чл.9в със следния текст :

„Основата за определяне на таксата за битови отпадъци се определя от Общински съвет.

4. В чл.10, ал.3 „ТДД” се заменя с „общинска администрация”.

5. Променя чл.11, ал.4, като се премахва текста : ”за което уведомява ТДД”.

6.В чл.11, ал.5 текста „ТДД – Ямбол” се заменя с „общинска администрация”.

7.Променя чл.11, ал.6, като същата придобива следния вид : „Таксата се събира от общинска администрация”.

8.Чл.12, ал.8б в таблицата от група „Търговия” редовете от 1 до 5 придобиват следния вид:

1  - С хранителни и промишлени стоки

2 – С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

3 –  С безалкохолни напитки и кафе

4 – С цветя

5 – С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

  9. Група „Заведения за хранене и развлечения” от Чл.12, ал. 8 б се преименува на „Заведения”, като т.7, т.8, т.9, и т.10 отпадат.

  10. В група „Услуги” на чл.12, ал.8 от т.14  отпада „производствени дейности”.

  11. В чл.39 отпада цялата т.36 .

  12. Допълва чл.39, т.44 с  „издаване на дубликат на разрешения за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и търговия с тютюн и тютюневи изделия”.

  13. Към чл.39 създава т. 45.8 със следния текст : ”Билборд двустранен” с цена 14,60 лв/мна месец.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинския бюджет.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

Приема изменения и допълнения в раздел VІІІ „Общински дълг” от Наредба за управление на общинския бюджет като:

1.  Отменя чл. 55, чл.56, чл.57, чл.58, чл.59, чл.60, чл.61, чл.62, чл.63, чл.64, чл.65

2. Създава нов чл.66 със следния текст : Общината провежда дългова политика насочена към осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект при спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг.

3. Създава нов чл.67 със следния текст :

ал.1. Кметът на общината оповестява проекта за поемане на общински дълг за публично обсъждане от населението не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането, като представя всички параметри – предназначение, стойност, начин на финансиране.

ал.2. Кметът на общината утвърждава график и място на провеждане на обсъждането. Поканата се публикува в един местен и регионален вестник, поставя се на обществено достъпно място в сградата на общината.

ал.3. Публичното обсъждане се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси и дискусионни форми с участието на граждани, общински съветници, представители на медии, граждански сдружения и всички останали физически и юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

ал.4. За постъпилите законосъобразни и целесъобразни предложения и становища се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от предложението до общински съвет за поемане на дълг.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно Общинска програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно Програма „Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участие на местната общност”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            1.Приема програма за „Благоустрояване на обекти – общинска собственост с участие на местната общност”.

            2.При разработване на бюджета за 2006г. да се планират 150 000 лв. за финансово обезпечаване на програмата.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение за промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Да извърши вътрешни компенсирани промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за основни ремонти и придобиване на ДМА през 2005г., както следва:

1.      В §§ 55-00 „Капиталов трансфер”, задачата на обект „Нова болница” с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи се намаля с 3 986 лева, в §§ 51-00 „Основен ремонт”, функция „Здравеопазване” задачата на обект „Ремонт на отоплителна  инсталация на Детска ясла „Щурче” с източник на финансиране бюджетни средства се намаля с 1 549 лева и във функция „Образование” задачата на обект „Изолация на тавани с гипскартон на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с източник на финансиране бюджетни средства се намаля с 1 035 лева.

2.      В §§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” задачата на обект „Изграждане на собствен водоизточник на ГПЧЕ „В. Карагьозов” се завишава с 6 570 лева, от които 3 986 лева с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи и 2 584 лева с източник на финансиране бюджетни средства.

3.      Намаля плана на разходите на §§ 10-00 „Издръжка” на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и благоустройство”, функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ” с 49 000 лева. Завишава плана на разходите на §§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” на местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” със сумата от 11 000 лева. Завишава плана на разходите на местна дейност 123 „Общински съвети”, функция „Общи държавни служби” със сумата от 8 000 лева. Завишава плана на разходите §§ 10-00 „Издръжка” на местна дейност 122 „Общинска администрация” на функция „Общи държавни служби” с 30 000 лева. Упълномощава Кмета на общината да разпредели средствата по параграфи и подпараграфи. Упълномощава Кмета на общината да извърши корекция на собствения бюджет със средствата които ще постъпят от преотстъпения Данък върху доходите на физическите лица, като по разходната част се отрази в резерв.

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно инфраструктурен микропроект „Подмяна водопроводната мрежа по ул. „Вит”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            1.Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Социално инвестиционния фонд с проект „Подмяна на водопроводната мрежа по улица „Вит” и да осигури съфинансиране за проекта минимум 20 % от общата му стойност.

            2.След въвеждане на обекта в експлоатация, същият да бъде включен в баланса на Община Ямбол.

                         

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно проектиране и изграждане на многофункционална мини футболна площадка с изкуствена трева на територията на община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            1.Одобрява участието на Община Ямбол в проекта на УЕФА и БФС – „Хеттрик” за изграждане на площадка с изкуствено тревно покритие.

            В бюджета за 2006г. да залегне участието на Община Ямбол в този проект със средства в размер на 25 000 лв.

            2.След реализация на проекта „Хеттрик” да се предвидят и осигурят необходимите условия за поддържане и охрана на спортната площадка.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно даване съгласие за промяна на ПУП -  ПРЗ на имотите по улица „6-ти септември” попадащи в УПИ І и УПИ ІІ – За озеленяване, кв. 26 по плана на град Ямбол, кв. „Каргон”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие за смяна предназначението на УПИ І и УПИ ІІ, кв.26 по плана на град Ямбол – Каргон от „За озеленяване” в „За жилищно строителство”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно продажба на 100 % от капитала на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.32, ал.2, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр.28 от 19.03.2002 г.), чл.2, ал.1, т.1 и чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 8-6 от 25 юни – 2 юли 2004 г. на Общински съвет Ямбол:

1. Да се извърши продажба на 60 576 поименни акции, представляващи 100% от капитала на “Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол (наричано по-нататък “обекта” ), чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 665 500 лева. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване 6 655 лева;

2.3. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 10 % от началната  цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при “Общинска банка” АД клон гр. Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 17.02.2006 г., при повторен търг до 16.30 часа на 06.03.2006 г. В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.

2.4. Тръжната документация и информационния меморандум се заплащат  срещу такса на стойност от 500,00 лева до 16.00 часа, на гише № 6 в Центъра за административни услуги на Община Ямбол, и получават в стая 402 на общината, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  в срок от 13.02.2006 г. до 15.02.2006 г. включително, при повторен търг до 16.00 часа на 27.02.2006 г.

2.5. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се приемат в стая 402, на ІV етаж на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол, до 17.00 часа на 20.02.2006 г. За повторния търг до 17.00 часа на 08.03.2006 г.

2.6. Времето за оглед на обекта е всеки работен ден  до 16.02.2006 г. включително от 10.00 до 12.00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка и представяне на квитанция за закупена тръжна документация в стая 402 на Община Ямбол. За повторен търг от 10.00 до 12.00 часа на 01.03.2006 г.

2.7. Провеждането на публичния търг с явно наддаване се извършва в  Община  Ямбол, ул.”Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  зала 440, етаж ІV, от 9.00 часа на 21.02.2006 г. Повторен търг  ще се проведе на  09.03.2006 г. от 9.00 часа в зала 440, етаж ІV на Община Ямбол;

            3. Утвърждава  меморандума, тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на  60 576 поименни акции, представляващи 100% от капитала на “Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол,

            4. Утвърждава тръжна комисия в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Тепсизов – зам. кмет на Община Ямбол

           СЕКРЕТАР : инж. Митко Краев – директор на дирекция „ОСИД”

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Христо Попов – юрист и общински съветник

                                2. д-р Антоанета Антонова – общински съветник

                                3. Гочо Димов – юрист и общински съветник

                                4. Станчо Димитров – общински съветник

                                5. Милена Саллакова – общински съветник                                               

            резервни члеНове:

                                 1. Александър Братанов – общински съветник

                                 2. Емил Карлов – общински съветник                               

                                 3. Георги Тагарев – общински съветник

5. Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

6. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи договора за приватизация.

             

                           

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне на общинска концесия върху спортен комплекс „Г. Дражев”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

І. Приема Концесионния анализ на предоставяне на концесия на особено право на ползване върху спортен комплекс „Георги Дражев”, намиращ се на територията на Градски парк, гр. Ямбол и осъществяване на търговска дейност на негова територия.

На основание чл.71,  ал.1, т.2 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50, ал.6 от ЗФВС и  чл. 8, ал.1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии на Общински съвет – Ямбол, открива процедура за предоставяне на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху Спортен комплекс “Георги Дражев”, намиращ се на територията на Градския парк – Ямбол и за осъществяване на търговска дейност на неговата територия при следните условия:

 

1. Предмет на концесията:  Особенно право на ползване върху Спортен комплекс Георги Дражев”, с обща площ от 12320 кв.м., състоящ се от футболно игрище с площ от 6600 кв.м., сектор „А” – четири броя тенис кортове с обща площ 1300 кв.м., сектор „Б” – с обща площ 4420 кв.м. състоящ се от три броя тенис кортове, естрада с 400 места, едноетажна масивна сграда с находящи се в нея съблекални, бани, тоалетни и тренировъчни зали със застроена площ от 117 кв.м, навес от 16 кв.м., включително и върху обектите и съоръженията, които концесионерът ще изгради със свои средства върху Спортния комплекс и прилежащия обслужващ терен, включително осъществяване на търговска дейност на неговата територия.

1.1. Особеното право на ползване ще се състои в правото на концесионера да ползва Спортен комплекс “Георги Дражев”, според предназначението му, да предоставя на трети лица правото да ползват намиращите се в него спортни обекти и съоръжения и да събира цената или таксите за ползването им извън времето определено за ползването му от гражданите ,упражняващи спорт за всички. Тъй като предоставянето на временното ползване на спортните съоръжения срещу заплащане ще се извършва по занятие и с цел печалба, то едновременно ще представлява и осъществяване на търговска дейност на територията на Спортен комплекс “Георги Дражев”. Особеното право на ползване ще бъде придобито със сключване на договора за концесия.

1.2. Търговската дейност се състои и в продажба на стоки и услуги, свързани с обслужваща и спомагателна дейност, предмет на концесията на територията на спортен комплекс „Г. Дражев”. Правото да  се осъществява търговската дейност се придобива от момента на сключването на договора за концесия.

1.3. Правото да се  организират спортни състезания на Спортен комплекс “Георги Дражев” не може да принадлежи на концесионера, освен ако той не е спортна организация, получила спортен лиценз по реда и условията на ЗФВС. Ако концесионерът няма такъв лиценз състезанията ще се организират от съответните спортни организации, които ще трябва да сключат договор с концесионера за временното възмездно ползване на спортните обекти и съоръжения - обекти на концесията. Размерът на наемът за ползване на обектите на концесията ще се определи с договора между концесионера и спортната организация, която организира състезанието. Изискване към концесионера е размерът на наема да не осуетява провеждането на спортното състезание.

1.4. При осъществяване на ползването концесионерът е ограничен от предназначението на Спортен комплекс “Георги Дражев”. Той не може да го използва за други цели нито сам, нито да го предоставя на трети лица  за такива цели. Като изключение, Спортен комплекс “Георги Дражев” може да се използва за културни  прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да й бъдат нанесени вреди.

 

2. Срок на концесията: 25 години, с възможност за продължаването му при условията на чл. 68, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

3. Начин на определяне на концесионера – чрез присъствен конкурс при следните критерии:

Ø      предложено концесионно възнаграждение – 15 точки;

Ø      срок на благоустрояване и застрояване на спортния комплекс – 25 точки;

Ø      вид и количество на обектите, които концесионерът ще изгради или монтира на спортния комплекс, съответствието им с целта на концесията, обща стойност на инвестицията – 60 точки.

 

4. Депозит за участие в конкурса: 10 000 лева, внесени на гише № 6 в Центъра за административни услуги на Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол.

 

 

5. Основни права и задължения на концесията:

 

5.1. Права на концесионера:

5.1.1. Особено право на ползване върху Спортен комплекс “Георги Дражев” (като съвкупност от спортни сгради, съоръжения и прилежащ терен), както и особено право на ползване върху новите обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради за своя сметка на територията на Спортния комплекс.

5.1.2. Да приема Спортен комплекс “Георги Дражев” и намиращите се в него обекти, съоръжения и движими вещи по опис.

5.1.3. Изключително право да осъществява търговска дейност на територията на Спортен комплекс “Георги Дражев”, съгласно т. 1.1 и т. 1.2.

5.1.4. Да иска изменение на договора за концесия при условията и реда на чл.307 от Търговския закон и чл.75,ал.2 от Закона за общинската собственост.

5.1.5. Да ползва всички мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се на територията на  Спортен комплекс “Георги Дражев” за осъществяване на дейностите предмет на концесионния договор.

5.1.6. Да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си  и за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождащи от което и да е лице.

5.1.7. Да запази собствеността си върху внесените в Спортният комплекс вещи за осъществяване на правата и изпълнението на задълженията си по концесията ,които не са трайно прикрепени към земята и сградите.

5.1.8. Правото след изтичане на срока на концесионния договор при равни други условия да бъде предпочетен, като концесионер за Спортния комплекс.

5.1.9. Право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор.

 

5.2. Задължения на концесионера:

5.2.1. Да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени в концесионния договор.

5.2.2. Да извършва необходимото поддържане и ремонти на Спортен комплекс “Георги Дражев”,намиращите се в него съоръжения и зелени площи, съобразно определената в договора на концесия степен на интензивност, както и да плаща консумативните разходи за нейното ползване, независимо от фактически реализираните приходи от търговската и др. дейности, които осъществява на нейна територия.

5.2.3. Да осигурява ежедневно свободен и безплатен достъп до футболното игрище, както и един корт за тенис до него на гражданите и футболни клубове, като достъпът да става по график, одобрен от кмета на община Ямбол или упълномощено от него длъжностно лице от общинска администрация.

5.2.4. Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност и отбраната на страната.

5.2.5. Да осигурява опазването на обществения ред, здравето, спокойствието и имуществото на посетителите на  Спортен комплекс “Георги Дражев”.

5.2.6. Да не допуска ползването на спортните обекти и съоръжения в Спортен комплекс “Георги Дражев” за други цели, освен спортни. По изключение, при условията на чл.51, ал.1 от  Закона за физическото възпитание и спорта, тези обекти могат да се ползват  и за културни прояви с обществен характер.

5.2.7. Да предоставя ползването на спортните обекти и съоръжения в Спортен комплекс “Георги Дражев” с предимство на спортни организации, които провеждат спортни прояви.

5.2.8. При осъществяване на дейността си да спазва изискванията на нормативните актове за опазването на околната среда, националната сигурност, здравето на гражданите и обществения ред.

5.2.9. След прекратяване на договора за концесия да върне на концедента Спортен комплекс “Георги Дражев”, заедно с изградените от него обекти, трайно прикрепени към нейния терен.

5.2.10. Да заплаща сума в размер на 2000 лева ежегодно (извън концесионното възнаграждение), за срока на действие на концесионния договор. Средствата се привеждат по сметката на Община Ямбол до 10-то число на месец януари всяка година и се разходват целево за дейността на местни спортни клубове, за финансиране на спортни прояви и стимулиране на изявени спортисти от гр. Ямбол.

5.2.11.Да реализира  инвестиционната програма съгласно точка 6 или представената в конкурса оферта.  До 31.01. ежегодно да представя графика за реализацията й.

 

 

 

5.3. Права на Община Ямбол като концедент:

5.3.1. Да получава концесионното възнаграждение в определените  с договора за концесия размери и срокове.

5.3.2. Да придобие право на собственост върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена на Спортния комплекс, вкл. и върху строителната документация.

5.3.3. Да иска изменение на договора за концесия при условията и реда на чл.307 от Търговския закон и чл.75,ал.2 от Закона за общинската собственост.

5.3.4. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера .

5.3.5. Да   приеме обекта на концесията след изтичане  на срока на договора по опис.

5.3.6. Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му.

5.3.7. Да иска прекратяване на договора за концесия  по реда на чл.87 от Закона на задълженията и договорите  и при условията на чл.73,ал.3 и чл.75,ал.2 от Закона за общинската собственост.

5.3.8. Да иска заплащане на  сума в размер на 2000 лева ежегодно (извън концесионното възнаграждение), за срока на действие на концесионния договор. Средствата се привеждат по сметката на Община Ямбол до 10-то число на месец януари всяка година и се разходват целево за дейността на местни спортни клубове, за финансиране на спортни прояви и стимулиране на изявени спортисти от гр. Ямбол.

 

5.4. Задължения на Община Ямбол като концетент:

 

5.4.1. Да осигурява спокойното и безпрепятствено осъществяване дейността на концесионера.

5.4.2. Да предаде на концесионера Спортен комплекс ”Георги Дражев” по опис.

5.4.3. Да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му по концесионния договор.

5.4.4. Да не предоставя на други лица особено право на ползване върху Спортен комплекс ”Георги Дражев”  и правото да осъществяват търговска дейност  на нейната територия.

           

            6. Минимален размер на вложените инвестициите върху Спортен комплекс „Георги Дражев” в размер на  870 000 лв., включващи следните видове работи: реконструкция на съществуващи тенис кортове; реконструкция на съществуващото футболно игрище; изграждане на обслужваща сграда съгласно застроителния план; изграждане покривна конструкция на тенис кортовете; монтиране на нова осветление на спортните съоръжения.

Инвестиционната програма се разпределя по години:

1-ва година – реконструкция на съществуващо  футболното игрище, както и един тенис корт до него, съгласно утвърдени от общината проекти – на стойност минимум 100 000 лв.;

2-ра година – 4 броя тенис кортове, съгласно одобрен от общината проект на стойност 85 000 лв.;

3-та година – реконструкция на 2 бр. съществуващи тенис кортове с бърза настилка на стойност 185 000 лв.;

4-та година – изграждане на обслужваща сграда на стойност 250 000 лв.;

5-та година – изграждане покривна конструкция на тенис кортове и  монтиране на ново осветление на спортните на спортните съоръжения – 250 000 лв.

 

7. Начален срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

 

8. Гаранция за изпълнение на задължението по концесионния договор:  авансово плащане на концесионното възнаграждение и задържане на депозита като гаранция за изпълнение на останалите задължения на концесионера по договора.

 

9.Размерът на концесионното възнаграждение: годишно концесионно възнаграждение – постигнато на конкурса, но не по-малко от 1000 лева.

Изплащането на концесионното възнаграждение по години от концесионния период е както следва: за втората година – 20 % от концесионното възнаграждение; за третата година – 40 % от концесионното възнаграждение; за четвъртата година – 60 % от концесионното възнаграждение; за петата година – 80 % от концесионното възнаграждение; за шестата година и до края на концесионния период – 100 % от концесионното възнаграждение по концесионния договор.

 

10.Концесионния договор се прекратява в следните случаи:

-         По взаимно съгласие на страните;

-         В случай, че изпълнението на договора стане невъзможно или ненужно, поради обстоятелства независещи от страните и представляваща опасност за  националната сигурност, отбрана, околна среда, защитени от закона територии и обекти, обществен ред;

-         При прекратяване на юридическото лице  - концесионер, освен ако Общинския съвет не приеме решение за прехвърляне на правата и задълженията на правоприемника му;

-         При влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесията;

-         Едностранно от концедента в случаите, че концесионера не изпълни някои от задълженията си по т. 5.2.11.

 

11. Концесията се осъществява при условията на опазване на националната сигурност, отбраната на страната, околната среда и обществения ред.

 

12. Концесионерът има задължението да поддържа Спортен комплекс „Георги Дражев” и намиращите се на него спортни обекти и съоръжения, както и зелените площи.

Поддържането се изразява в почистването на Спортния комплекс като цяло: на тенис кортовете; футболното игрище и другите спортни обекти и съоръжения; в поддържане на  дървесната и храстова растителност и равна повърхност на зелените площи, плътното им покритие без плевели и свежата им зелена окраска.

 

13. Начален размер на годишното концесионно възнаграждение, под което не се приемат предложения за участие в конкурса: 1000 (хиляда) лева, което се плаща по сметка N 3010132000 в търговска банка “Общинска банка” АД – клон Ямбол, б.к. 13074410, БИН 7311570009. Концесионерът се освобождава от плащането му за първата година от сключването на договора.

 

II. Възлага на кмета на община Ямбол да включи като задължителни клаузи в  концесионния договор приетите условия по т.І и да организира конкурс за предоставяне на концесия, съгласно разпоредбите на Наредбата за предоставяне на общински концесии.

 

ІІ.1. Определя общинските съветници – Александър Братанов, Иван Стефанов, Атанас Карамарков и Гочо Димов за членове в комисията по провеждане на конкурса.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно финансиране на инфраструктурни обекти.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие кмета на община Ямбол да търси средства от финансови институции за финансиране на инфраструктурни обекти – рехабилитация на уличната мрежа, осветление и благоустрояване на жилищни райони на град Ямбол, с цел изпълнение на приетите планове за развитие 2005г. – 2006г., 2007г. – 2013г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение за допълване списъка на общински жилища за продажба.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Допълва списъка на жилища за продажба съгласно Приложение №1.

 

                                                                    

 

                                                                                        Приложение № 1

 

Жилища за продажба

 

 

 

Адрес

Вид

ж. к.  (ул.)

бл.

вх.

ет.

ап.

1.

ж. к. „Гр. Игнатиев”

72

Е

8

138

двустаен

2.

ж. к. „Диана”

21

Г

7

88

двустаен

3.

ж. к. „Хале”

8

Л

8

237

двустаен

4.

ж. к. „Хале”

13

Б

7

81

тристаен

5.

ул. „Руен”

20

-

3

8

едностаен

6.

ул. „Милин камък”

7

А

2

7

едностаен

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Зорница”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 от ЗОС  и чл. 35, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, учредява право на строеж чрез търгове с явно наддаване върху имоти – частна общинска собственост:  

            1.1. Отстъпено право на строеж за ЗП 102 кв. м. върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № К 4, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Б 1, застроително петно № Б 2, зелени площи.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2800 лв. и депозит за участие 1400 лв.

            1.2. Отстъпено право на строеж за ЗП 194 кв. м. върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Б 2, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Б1, застроително петно № Б 3.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  3700 лв. и депозит за участие 1500 лв.     

            1.3. Отстъпено право на строеж за ЗП 102 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Б 10, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Б 11, застроително петно № Б 12, общинска земя.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2200 лв. и депозит за участие  1000 лв.     

            1.4. Отстъпено право на строеж за ЗП 75 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Б 11, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, зелени площи, застроително петно № Б 12, застроително петно № Б 10.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1700 лв. и депозит за участие 800 лв.        

            1.5. Отстъпено право на строеж за ЗП 71 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Б 12, в УПИ І, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: зелени площи, застроително петно № Б 10, застроително петно № Б 11.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1700 лв. и депозит за участие 800 лв.                 

            1.6. Отстъпено право на строеж за ЗП 79 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 1, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица,  зелени площи, междублоково пространство, застроително петно № Ж 2.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2300 лв. и депозит за участие 1000 лв.        

            1.7. Отстъпено право на строеж за ЗП 64 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 2, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица,  застроително петно № Ж 1, междублоково пространство, застроително петно № Ж 3.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1900 лв. и депозит за участие 800 лв.        

            1.8. Отстъпено право на строеж за ЗП 51 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 3, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица,  застроително петно № Ж 2, междублоково пространство, пергула.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1600 лв. и депозит за участие 800 лв.        

            1.9. Отстъпено право на строеж за ЗП 80 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 4, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, пергула,  междублоково пространство, застроително петно № Ж 5.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2200 лв. и депозит за участие  1000 лв.        

            1.10. Отстъпено право на строеж за ЗП 78 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 5, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Ж 4, междублоково пространство, застроително петно № Ж 6.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2200 лв. и депозит за участие 1000 лв.        

            1.11. Отстъпено право на строеж за ЗП 67 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 6, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Ж 5, междублоково пространство, застроително петно № Ж 7.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1950 лв. и депозит за участие  900 лв.        

            1.12. Отстъпено право на строеж за ЗП 52 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Ж 7, в УПИ V, кв. 4 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Ж 6, междублоково пространство, зелени площи.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1600 лв. и депозит за участие 800 лв.        

            1.13. Отстъпено право на строеж за ЗП 198 кв. м. и РЗП 331 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Е 1, в УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, зелени площи, междублоково пространство, застроително петно № Е 2.   Отреждане – жилищно и комплексно обществено обслужване. Двуетажно застрояване. Начална офертна цена  11 800 лв. и депозит за участие 5000 лв.        

            1.14. Отстъпено право на строеж за ЗП 187 кв. м. и РЗП 329 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Е 2, в УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Е 1, междублоково пространство, застроително петно № Е 3.   Отреждане – жилищно и комплексно обществено обслужване. Двуетажно застрояване. Начална офертна цена  11 800 лв. и депозит за участие 5000 лв.        

            1.15. Отстъпено право на строеж за ЗП 106 кв. м. и РЗП 212 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Е 3, в УПИ ІІІ, кв. 3 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Е 2, междублоково пространство.   Отреждане – жилищно и комплексно обществено обслужване. Двуетажно застрояване. Начална офертна цена  5100 лв. и депозит за участие 2000 лв.        

            1.16. Отстъпено право на строеж за ЗП 65 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Г 1, в УПИ ІІ, кв. 2 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, междублоково пространство, застроително петно № Г 2.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1800 лв. и депозит за участие 900 лв.        

            1.17. Отстъпено право на строеж за ЗП 64 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Г 2, в УПИ ІІ, кв. 2 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Г 1, междублоково пространство, зелени площи.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1800 лв. и депозит за участие 900 лв.        

            1.18. Отстъпено право на строеж за ЗП 162 кв. м. и РЗП 368 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № В 1, в УПИ V, кв. 1 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № В 2, трафопост,  зелени площи, улица.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Двуетажно застрояване. Начална офертна цена  6600 лв. и депозит за участие 3000 лв.        

            1.19. Отстъпено право на строеж за ЗП 36 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № В 2, в УПИ V, кв. 1 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, междублоково пространство, трафопост, застроително петно № В1.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  1100 лв. и депозит за участие 500 лв.        

            1.20. Отстъпено право на строеж за ЗП 134 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Л 1, в УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Л 2, междублоково пространство, улица.   Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  3200 лв. и депозит за участие 1500 лв.        

            1.21. Отстъпено право на строеж за ЗП 108 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Л 2, в УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, застроително петно № Л 3, междублоково пространство, застроително петно № Л 1. Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2600 лв. и депозит за участие  1200 лв.        

            1.22. Отстъпено право на строеж за ЗП 117 кв. м.  върху общинска земя,  съставляваща застроително петно № Л 3, в УПИ І, кв. 1 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Зорница” при граници на застроителното петно: улица, междублоково пространство, застроително петно № Л 2. Отреждане – комплексно обществено обслужване. Едноетажно застрояване. Начална офертна цена  2800 лв. и депозит за участие  1200 лв.        

     

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  – Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост на фондация „Болни от астма”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Фондация „Болни от астма”, гр. Ямбол, представлявана от председателя на УС – Кина Атанасова Асенова помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на недвижим имот – частна общинска собственост на ул. „Търговска” №55, гр. Ямбол, с площ 47.66 кв.м., за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора.

Месечната наемна цена се определя по т. 56 на Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол (47.66 кв.м. х 0.92 лв./кв.м = 43.85 лв., без ДДС).

 

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем.

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Управление на имоти общинска собственост.

15.1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 1 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

               1. На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор от 09.12.2002 г. с ЕТ „ТЕДИ-КАМИ-90”, гр. Ямбол, представляван от Ваня Тодорова Желева, за отдаден под наем Обект № 1- Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с площ  45.30 кв.м., считано от 01.01.2006 г.

 

                2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  - Управление на имоти общинска собственост.

15.2. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 2 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор за наем от 09.12.2002 г. с ЕТ „ТЕДИ-КАМИ-90”, гр. Ямбол, представляван от Ваня Тодорова Желева, за отдаден под наем Обект № 2 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 62.30 кв.м., считано от 01.03.2006 г.

 

          2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  - Управление на имоти общинска собственост.

15.3. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 3 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор от 09.12.2002 г.  с ЕТ „ТЕДИ-КАМИ-90”, гр. Ямбол, представляван от Ваня Тодорова Желева, за отдаден под наем Обект № 3 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с площ 51.00 кв.м., считано от 01.03.2006 г.

                           

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  - Управление на имоти общинска собственост.

15.4. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 6 на Централен общински пазар с ЕТ „Теди – Ками 90”, Ваня Желева.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор от 09.12.2002 г. с ЕТ „ТЕДИ-КАМИ-90”, гр. Ямбол, представляван от Ваня Тодорова Желева, за отдаден под наем Обект № 6 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 74.50 кв.м., считано от 01.03.2006 г.

 

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  - Управление на имоти общинска собственост.

15.5. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 4 на Централен общински пазар с ЕТ „Шанс – Йордан Паскалев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор № І-9 от 07.02.2003 г., сключен с ЕТ „Шанс-Йордан Паскалев”, представляван от Йордан Митев Паскалев, гр. Ямбол, за отдаден под наем общински Обект № 4 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с площ 64.40  кв.м., считано от 10.02.2006 г.

 

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  - Управление на имоти общинска собственост.

15.6. Предложение относно продължаване срок на наемен договор за обект № 19 на Централен общински пазар с ЕТ „Шанс – Йордан Паскалев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ:К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор № І-8 от 05.02.2003 г., сключен с ЕТ „Шанс-Йордан Паскалев”, представляван от Йордан Митев Паскалев, гр. Ямбол, за отдаден под наем общински Обект № 19 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Г. Дражев”, гр. Ямбол, с площ 46.10  кв.м., считано от 01.01.2006 г.

 

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.