РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2023г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Разчет на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор при кандидатстване с проектно предложение по Програма УРБАКТ IV 2021 - 2027 за създаване на мрежи за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно избиране на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 г.” за календарната 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектираните УПИ X-518.189, УПИ XI-518.190, УПИ XII-518.6 и УПИ XIII, образувани след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол и за изменение и изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Галац“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - жк “Хр. Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол – КПС “Индустриална“ и „Възраждане“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху жилищни имоти -ЧОС, за нуждите на ДТ „Невена Коканова" – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху жилищни имоти -ЧОС, за нуждите на ДКТ „Георги Митев“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС, находящ се в сградата на ОУ "Хр. Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС, находящ се в сградата на ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и част от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 87374.36.102 по КК и КР на град Ямбол, м. Бахчите, предвиден за отчуждаване.( Ружа Кунева и др.)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж за промяна предназначение на таван в апаратамент, ж.к. „Възраждане“ 21, вх.В, таван № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Златен рог“ 32-Г-63.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно определяне пазарна цена на част от имот - ОС, ул. „Независима България“ 26 - 26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид.ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в СО “Кринчовица“ м. Кайнашки баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно продажба на неармирани бетонови плочи с цветно мозаечно покритие от мита мозайка, демонтирани от ул. „Г. С. Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно допускане на отклонение от правилата и нормативите за устройство на УПИ X-91 „за медицински център“, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 43, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол.

·         Анализ

o    Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

o    Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7

·         Предложение

o    Приложение 1

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол през 2023 година.

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Разчет на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

1. Приема разчета на община Ямбол за 2023 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 115 033 354 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 66 802 903 лв., в т.ч.:

-               Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 59 044 206 лв.

-               Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 91 377 лв.

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 61 604 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       7 605 716 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 48 230 451 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 755 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 12 192 850 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на – (-) 1 964 586 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 087 800 лв.;

·   Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–37 600 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 1 002 100 лв.

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 264 500 лв., от които за:

ü Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 6 000 лв.;

ü ОД на МВР гр. Ямбол – 110 000 лв.;

ü    Доставка и полагане на разливна тартанова система на ГСАГД „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол -36 000 лв.;

ü ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.  

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 5 827 586 лв.,

в това число:

ü  Проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце"" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0002-C01 – 164 500 лв.;

ü  По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 5 663 086 лв., в т.ч.

o Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" – 738 953 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – 2 813 195 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" – 620 384 лв.;

o   Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” - 1 490 554 лв.

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 2 870 308 лв. за следните проекти:

ü   „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2022-2023 г.“

ü  „Техническа помощ за изпълнение на Инвистиционната програма на гр. Ямбол“

ü  „ Грижа в дома“

ü   „ Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

ü  „ Разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол“

ü  „Приеми ме 2015“

ü  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол“

ü  „Топъл обяд в община Ямбол“

ü   „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

ü  „Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава“

ü  „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“

ü  "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце""

- Финансиране на бюджетното салдо – 31 117 495 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 115 033 354 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 66 802 903 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 747 540 лв., в т.ч. за дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти : ОУ „Христо Смирненски“ – 5 038 лв., СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 25 497 лв. и ПМГ „Атанас Радев“ – 4 702 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 47 482 911 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г. в размер на 29 021 324 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. в размер             25 956 836 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 002 100 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 4 203 164 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2023 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 47 460 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 15 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

4.4. Разходи за издаване на абонаментни карти за градски линии за пътувания на почетни граждани на гр. Ямбол– 2 800 лв.;

4.5. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 630 297 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 604 297 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 26 000 лв.;

4.6. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 590 000 лв. и за спортен календар 60 000 лв.;

4.6.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.7. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

- в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

- в детска кухня в размер на 2,40 лв. на дете на ден.

4.8. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 70 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

4.9. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

4.10. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 130 000 лв.;

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 18 500 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 9 200 лв.;

5.4. За командировки в чужбина – 15 000 лв., от които:

-               в дейност 122 „Общинска администрация” – 10 000 лв.;

-               в дейност 123 „Общински съвети” - 5 000 лв.

5.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-     в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-     в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, Приложение № 9, Приложение № 10 и Приложение № 11.

                  8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 18 962 902 лв., съгласно Приложение № 12.

      9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 4 095 000 лв.;

               10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2023 г. в размер на                14 400 000 лв.

               11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 58 077 100 лв.

               12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 100 000 000 лв.

               13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 150 000 лв.

               14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               14.3. Да отразява служебно промените по общинския разчет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               14.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                15. Възлага на кмета:

15.1. Да утвърди разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

15.2.Да организира разпределението на разчета по тримесечия и да утвърди разпределението;

15.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

                 16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  17.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

18. Приема за сведение Протокола от публичното дистанционно обсъждане на разчета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор при кандидатстване с проектно предложение по Програма УРБАКТ IV 2021 - 2027 за създаване на мрежи за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.                       Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор при кандидатстване с проектно предложение по програма УРБАКТ IV 2021-2027 за създаване на мрежа за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори.

2.                       Община Ямбол да осигури необходимото финансиране, представляващо 5% от одобрената безвъзмездна помощ, чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите по проекта

3.                       Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като бенефициент-партньор при кандидатстване по програма УРБАКТ IV 2021-2027г.

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно избиране на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16 от Закона за публичните предприятия:

Определя кмета на общината – Валентин Ревански за представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД-гр. Ямбол, като му предоставя правото да преупълномощава други лица за участие в заседанията на Общото събрание;

Извлечение от решението на Общински съвет – Ямбол да се изпрати в МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД-гр. Ямбол

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 г.” за календарната 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2022 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2022 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, ОбС- Ямбол приема Годишния отчет за 2022г. по изпълнение на Програма на община Ямбол за управление на дейностите по управление на отпадъците.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектираните УПИ X-518.189, УПИ XI-518.190, УПИ XII-518.6 и УПИ XIII, образувани след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението.

Схема.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“  в  имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол и за изменение и изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80, за изработване на проект за изменение на действащия ПУП за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и за изработване на ПУП за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад.район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир;

2.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от ЗУТ, допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.521.1, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

3.                                На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на град Ямбол;

4.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I-за специален терен и УПИ II-за озеленяване в кв. 73, и  изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 в кв./кад. район/ 19 по плана на гр. Ямбол, м. Червен баир;

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Схема 1; Схема 2; Схема 3

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Галац“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за обекти:

Обект: 1. „Реконструкция на водопровод и СВО по ул. “Галац“ от ул. „Индже войвода“ до бл. 46 в ж.к. „Възраждане“, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 79 463,59 лв. (седемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и три лева, петдесет и девет стотинки)  без ДДС.

Обект: 2. „Реконструкция на СКО на ПТГ „Иван Райнов“, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 1 331,73 лв. (хиляда триста тридесет и един лева и седемдесет и три стотинки)  без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - жк “Хр. Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Уличен водопровод и СВО в ж.к..“Христо Ботев“ в гр. Ямбол преминаващ по ПИ 87374.520.12 в участъка от о.т.332 до о.т.359 по КК на гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 27 887,22 лв. (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и седем лева, двадесет и две стотинки) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготраини материални активи  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол – КПС “Индустриална“ и „Възраждане“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за:

Обект 1: „Монтаж на GPRS контролер тип GTS 4488 в КПС „Индустриална““, с инвестиция в размер на 865,31 лв. (осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС.

Обект 2: „Монтаж на GPRS контролер тип GTS 888 в КПС „Възраждане““, с инвестиция в размер на 875,75 лв. (осемстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху жилищни имоти -ЧОС, за нуждите на ДТ „Невена Коканова" – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на ползване върху жилищни имоти-частна общинска собственост,  представляващи:

-апартамент, находящ се на ул.“Цар Освободител“ бл.1, вх.А, ет.4, ап.16, град Ямбол;

-апартамент, находящ се на ул.“Стара планина“ бл.3, вх.Д, ет.8, ап.144, град Ямбол;

-апартамент, находящ се в   ж.к.“Диана“ бл.23, вх.А, ет.5, ап.13, град Ямбол;

Правото се учредява за срок от 5 (пет) години. На основание чл.11, ал.3 от ЗМДТ, ползвателя се задължава за заплаща данъка на имота.

Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредяване право на ползване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху жилищни имоти -ЧОС, за нуждите на ДКТ „Георги Митев“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39,  ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящи се на адрес:

-ж.к.“Хале“ бл.11, вх.Е, ет.3, ап.116, град Ямбол;

Правото се учредява за срок от 5 (пет) години.  На основание чл.11, ал.3 от ЗМДТ, ползвателя се задължава за заплаща данъка на имота.

Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредяване право на ползване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС, находящ се в сградата на ОУ "Хр. Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: помещение с търговска площ 16.00 кв.м, представляващ част от имот – публична общинска собственост в сграда с идентификатор 87374.526.31.1 по КК и КР на гр. Ямбол, актувана с АОС № 257/20.07.2001 г., находяща се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 79, при следните условия:

Предмет на дейност – търговска дейност с хранителни стоки;

Площ – 16 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена - 65.76 лв. без ДДС, определена по т. 1 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

Депозит – 328.80 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

Охрана – съгласно създадената вътрешна организация на учебното заведение;

Достъп до помещението – през главния (западен) вход на основната сграда.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - ПОС, находящ се в сградата на ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: „Помещения за спортна и тренировъчна дейност“, находящ се в приземния етаж в източния корпус на гимназията с площ 338.64 кв.м, представляващ част от имот публична общинска собственост - сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по КК и КР на гр. Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв. 8, парцел I по плана на града, актуван с АОС № 80/23.07.1999 г., при следните условия:

Предмет на дейност – спортна и тренировъчна дейност;

Площ – 338.64 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135.46 без ДДС, определена по т. 7 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

Депозит – 677.30 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

Поддържане и опазване на прилежащата площ около помещението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и част от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обекти - публична общинска собственост, при следните условия:

-    Помещение – три броя закрити метални гаражни клетки с обща площ 192.00 кв.м, имот публична общинска собственост с идентификатор 87374.545.33.19 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност – авторемонтни услуги;

Площ – 192 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 387.84 лв. без ДДС, определена по т. 5 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

Депозит – 1552.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

-    Помещение – с площ 360 кв.м,  част от сграда, имот публична общинска собственост с идентификатор 87374.545.33.18, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност – авторемонтни услуги;

Площ – 360 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 727.20 лв. без ДДС, определена по т. 5 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

Депозит – 2182.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“- Ямбол, ЕИК 000962670, част от имот публична общинска собственост с идентификатор 87374.545.11 по КК и КР град Ямбол, с площ на частта от 10.00 кв.м., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска”, за поставяне на преместваемо съоръжение за срок от 10 години.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 87374.36.102 по КК и КР на град Ямбол, м. Бахчите, предвиден за отчуждаване. ( Ружа Кунева и др.)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договори с - Ружа Кунева, Светла Томанова и Пламен Томанов, за придобиване собствеността на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.883, с площ 222 кв.м, образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.102 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 7 200  лв. без ДДС.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж за промяна предназначение на таван в апаратамент, ж.к. „Възраждане“ 21, вх.В, таван № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Коста Петров, постоянен адрес: гр. Ямбол, от 25,42 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.11, по КК на град Ямбол, целият с площ 14058 кв.м. за изграждане на обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.11.48 по КК и КР на гр. Ямбол от таван в апартамент“ и определя пазарна цена в размер на 2430.80 лв. /две хиляди четиристотин и тридесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Златен рог“ 32-Г-63.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,    във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1,  т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол, определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.534.52.1.63   (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка  петстотин  тридесет и четири  точка петдесет и две точка едно точка шестдесет и три), с площ  47.52  (четиридесет и седем цяло и петдесет и два) кв. м., прилежащо избено помещение № 8 с площ 3.71  (три цяло седемдесет и едно)  кв. м. и съответните  идеални  части  от общите  части на сградата, находящ се на 3 (трети) етаж  от сграда с идентификатор 87374.534.52.1,  построена с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.534.52  по   КК  на   град  Ямбол,  актуван с  Акт за общинска собственост  № 1086 от 13.07.2004г., с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл. 32, вх. Г, ет. 3, ап. 63, в размер на 53 500.00 лв. (петдесет и три хиляди и петстотин лева) крайна цена, на която да бъде извършена продажбата му на   Маргарита Господинова.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на част от имот - ОС, ул. „Независима България“ 26 - 26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя цена на 203/406 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.234 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 406 /четиристотин и шест/ кв. м., находящ се на ул. „Независима България № 26-26А в размер на 30000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Димчо Димов и Христина Димова от гр. Ямбол, с постоянен адрес: .

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид.ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя цена на  ½ ид.ч от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.250 целият с площ 516 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-18-7905-25.08.2020 г. на началника на СГКК- Ямбол,  за който е отреден  X 250 за ЖС, квартал 30 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 2828/02.07.2021 г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“ Страхил войвода“ № 55-55А в размер на 35000 (тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Мери Костова. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в СО “Кринчовица“ м. Кайнашки баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  1. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.512.536 с площ 15 /петнадесет/ кв.м. в размер на 160.00 /сто и шестдесет/лв. без ДДС, Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.512.535 с площ 15 /петнадесет/ кв.м. в размер на 160.00 /сто и шестдесет/лв. без ДДС които се придават към УПИ XLV512.519, кв. 167 по плана на гр. Ямбол - СО „Кринчовица“ и дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне на собствеността на Пенка Стоянова, с адрес: гр. Бургас,

 

  1. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 и чл. 34, ал.1 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.537 с площ 4 /четири/ кв. м., който се отнема от имота на Радостин Мутафчиев и преминава към ПИ с идент. 87374.573.134 – за второстепенна улица.

 

  1. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 и чл. 34, ал.1 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.539 с площ 3 /три/ кв. м., който се отнема от имота на Пенка Стоянова и преминава към ПИ с идент. 87374.573.134 – за второстепенна улица.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

I.     На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение по точка 3 на петдесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2022г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

 

Подраздел Б.2 / “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

           

77.

ПИ с идентификатор 87374.549.108

1 838 кв. м

АОС № 3075 от 28.02.2023 г.

Ул. „Битоля“ № 35

78.

ПИ с идентификатор 87374.559.107

260 кв. м

АОС № 2823 от 16.06.2021 г.

Ул. „П. К. Яворов“ № 52

79.

ПИ с идентификатор 87374.562.200

289 кв. м

АОС № 3076 от 28.02.2023 г.

м. “Нови лозя“

80.

ПИ с идентификатор 87374.562.201

481 кв. м

АОС № 3077 от 28.02.2023 г.

м. “Нови лозя“

81.

ПИ с идентификатор 87374.570.315

463 кв. м

АОС № 3078 от 28.02.2023 г.

м. „Под язовира“

 

Подраздел Б.4 / “Земеделски земи за продажба“

           

43.

ПИ с идентификатор 87374.72.123

27.414 дка.

АОС № 915 от 02.07.2003 г.

м. “Азмака“

 

II.  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.16.65 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 22741 кв. м, с НТП „За други видове спорт“, за който е отреден УПИ ІI-65 „за спортни дейности“ в кв. 16 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00066/15.09.2020 г., ведно с построените сгради в имота – сграда с идентификатор 87374.16.65.1 с площ 55 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.2 с площ 230 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.3 с площ 102 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.4 с площ 229 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.8 с площ 373 кв. м, находящ се в гр. Ямбол, м. „Ормана“, актуван с АОС 2821/25.05.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 290 609.00 лв. (двеста и деветдесет хиляди шестстотин и девет лева) без ДДС.

Депозит за участие 145 000.00 лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева).

 

2.    Поземлен имот с идентификатор 87374.72.123 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 27414 кв. м, земеделска земя в землището на гр. Ямбол, категория 6 с НТП друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в м. „Азмака“, актуван с АОС № 915/02.07.2003г.

Начална тръжна цена на имота 902 540.00 лв. (деветстотин и две хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 450 000.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева).

 

3.    Поземлен имот с идентификатор 87374.519.139 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 7956 кв. м, идентичен с УПИ I 519.139 за производствено – складова и обслужваща дейност в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XLIV-12/25.08.2022 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 3071/06.02.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 289 400.00 лв. (двеста осемдесет и девет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 145 000.00 лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева).

 

4.    Поземлен имот с идентификатор 87374.521.109 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 7523 кв. м, идентичен с УПИ VI за Комплекс за образование в кв. 75В по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС 3064/23.01.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 169 300.00 лв. (сто шестдесет и девет хиляди и триста лева) без ДДС.

Депозит за участие 85 000.00 лв. (осемдесет и пет хиляди лева).

 

5.    Поземлен имот с идентификатор 87374.521.112 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 5644 кв. м, идентичен с УПИ III за КOO в кв. 75В по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС 3066/24.01.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 128 700.00 лв. (сто двадесет и осем хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 65 000.00 лв. (шестдесет и пет хиляди лева).

 

6.    Поземлен имот с идентификатор 87374.521.114 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 1067 кв. м, идентичен с УПИ V за КOO в кв. 75В по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС 3068/24.01.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 25 400.00 лв. (двадесет пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 13 000.00 лв. (тринадесет хиляди лева).

 

7.    Поземлен имот с идентификатор 87374.522.318 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 197 кв. м, за който е отреден УПИ ІV за ЖС в кв. 128 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № IX-22/04.05.2012 г., находящ се на ул. „Огоста“ № 110А, актуван с  АОС 3025/08.12.2022 г.

Начална тръжна цена на имота 19 400.00 лв. (деветнадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 (десет хиляди лева) лв.

 

Поземлен имот с идентификатор 87374.523.566 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 180 кв. м, който е част от УПИ I за ЖС в кв. 65 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994 г. находящ се на ул. „Драва“ № 36, актуван с АОС 3081/02.03.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие 7 500.00 (седем хиляди и петстотин лева) лв.

 

8.    Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1617/21.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 218 870.00 лв. (двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 110 000.00 лв. (сто и десет хиляди лева).

 

9.    Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.13 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият втори етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1618/21.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 229 800.00 лв. (двеста двадесет и девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 115 000.00 лв. (сто и петнадесет хиляди лева).

 

10.     Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият трети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1619/21.07.2010г.

Начална тръжна цена на имота 227 300.00 лв. (двеста двадесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС.

Депозит за участие 114 000.00 лв. (сто и четиринадесет хиляди лева).

 

11.         Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 220 900.00 лв. (двеста и двадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 110 000.00 лв. (сто и десет хиляди лева).

 

12.     Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36., построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 227 040.00 лв. (двеста двадесет и седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 114 000.00 лв. (сто и четиринадесет хиляди лева).

 

13.     Самостоятелен обект за обществено хранене в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият подземен етаж от шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 233 кв. м и 10.23 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 30.69 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1658/06.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 165 620.00 лв. (сто шестдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 130 000.00 лв. (сто и тридесет хиляди лева).

 

14.     Поземлен имот с идентификатор 87374.549.108 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 1838 кв. м, , за който е отреден УПИ XI-108 в кв. 26 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № IX-22/04.05.2012 г., който е част от УПИ I за ЖС в кв. 65 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLIV-11/24.04.2019 г., находящ се на ул. „Битоля“ № 35, актуван с АОС 3075/28.02.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 278 150.00 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв. (сто и четиридесет хиляди лева).

 

15.     Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.107 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 260 кв. м, който попада в УПИ I в кв.79 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-70/07.02.2000 г., находящ се на ул. „П. К. Яворов“ № 52, актуван с АОС № 2823/16.06.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 47 400 лв. (четиридесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 24 000.00 лв. (двадесет и четири хиляди лева).              

                                              

16.     Поземлен имот с идентификатор 87374.562.200 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 289 кв. м, който попада в УПИ V-200 в кв. 25 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 3076/28.02.2023г.

Начална тръжна цена на имота 3 265.70 лв. (хиляда двеста шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

Депозит за участие 1 600.00 лв. (хиляда и шестстотин лева).              

                                              

17.      Поземлен имот с идентификатор 87374.562.201 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 481 кв. м, за който е отреден УПИ VI-201 в кв. 25 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 3077/28.02.2023г.

Начална тръжна цена на имота 4 837.40 лв. (четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева и 40 стотинки) без ДДС.

Депозит за участие 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева).             

                                        

18.     Поземлен имот с идентификатор 87374.570.315 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 463 кв. м, за който е отреден УПИ IX-315 в кв. 121 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Под язовира“, актуван с АОС 3078/28.02.2023г.                                                                            

Начална тръжна цена на имота 4 680 лв. (четири хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 2 300.00 лв. (две и хиляди и триста лева).             

                                    

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продажба на неармирани бетонови плочи с цветно мозаечно покритие от мита мозайка, демонтирани от ул. „Г. С. Раковски“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 53, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

            Определя пазарна цена на употребявани неармирани бетонови плочи с цветно мозаечно покритие от мита мозайка както следва:

Голяма плоча - 120/120/10 см., площ 1.44 кв.м., тегло около 282 кг. – 4.00 лв. без ДДС;

Средна плоча - 120/60/10 см., площ 0.72 кв.м., тегло около 141 кг. – 2.00 лв. без ДДС;

Малка плоча - 60/60/10 см., 0.36 кв.м., тегло около 70 кг. – 1.00 лев без ДДС;

1 тон начупени плочи – 7.00 лв. без ДДС;

            Дава съгласие да се извърши продажбата на част от употребяваните плочи, чрез публичен търг, с посочената начална тръжна цена. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол, в сила от 08.09.2020г.), както следва:

§ 1. Приложение  № 1, неразделна част от наредбата, се изменя по следния начин:

 

Приложение № 1

Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

А/ Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

1

2

3

4

5

6

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

7.11

4.80

3.59

2.36

2

Търговия с лекарства

10.66

8.44

4.80

3.59

3

Заведения за обществено хранене

11.89

10.65

9.39

8.39

4

Административно-правни услуги

5.96

4.80

3.59

2.36

5

Други услуги

3.59

2.36

1.96

1.18

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

покрит

1.26

0.97

0.69

0.46

 

открит

0.62

0.60

0.46

0.37

7

Площи за спортна дейност

 

 

Покрити

0.47 лв. за всички зони

 

Открити

0.23 лв. за всички зони

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

17.77

15.48

14.23

11.85

11

Хазартни игри

21.30

20.08

18.93

16.59

12

Здравни услуги

12.60 лева за  всички търговски зони

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

14

Ателиета за художествени занаяти

5.96

4.80

3.59

2.36

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

2.36

1.92

1.66

1.41

16

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

50.41 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

37.81 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

21.56 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

75.61 лева на декар (годишно)

17

Открити прилежащи площи към обекти

1.18

0.97

0.69

0.46

18

Частни училища

1.18 лева за всички зони

19

Обществена тоалетна

2.21

1.66

1.40

1.26

20

Синдикална дейност

0.74

0.57

0.44

0.29

 

 

 

 

 

 

Б/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 

 

 

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”, „Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”.

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”)

 

 

2. ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”)

 

 

3. ул. „Александър Стамболийски”

 

 

 

 

4. пл. „Боровец”

 

 

 

 

5. ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до от РЗИ до ул. "Арда")

 

 

6. ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна)

 

 

7. ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. "Г. Дражев" )

 

8. ул. „Жорж Папазов”

 

 

 

 

9. ул. Джон Атанасов”

 

 

 

 

10.  ул. „Кабиле”

 

 

 

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г.С.Раковски” до пл. „Боровец”)

 

 

12.  ул.”Срем”

 

 

 

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар)

 

 

14. Нова автогара – Ямбол

 

 

 

 

15. пл. „Страшимир Кринчев”

 

 

 

 

16. ж.к. „Диана”

 

 

 

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”)

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета)

 

 

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет „Дамполис Ател“ и бензиностанцията)

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иричек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Градски парк

 

 

 

 

3. Парк „Боровец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

 

Заключителни разпоредби

 

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г.