РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 11 ОКТОМВРИ  2006г.

 

 

           

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно удостояване на Дружество „Тракия” със „Златен герб на Ямбол”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.Предложение относно допълване на Рамков договор за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци и биомаса

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г. Допълнение към предложението за промяна.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение относно създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия ( ОГФМСП ) и приемане на Правилник за организацията, дейността, условията и реда за разходване на средствата във фонда.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение относно изготвяне на предложение за анексиране на договора за концесия с „Шеле България” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно процедурата по предоставяне на общинска концесия с предмет „Особено право на ползване върху Спортен комплекс „Георги Дражев”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

            8.Предложение относно определяне състава на Областен съвет по наркотични вещества.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно по-ефективна организация за ползване на недвижим имот – частна общинска собственост – почивна станция „Лада - № 3”, гр. Несебър.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Информация относно методика за определяне на такса смет, съобразно количеството битови отпадъци.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложение относно финансова помощ на семейства, пострадали при наводненията.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Предложение относно  избиране на нов управител на „ДАМПОЛИС - АТЕЛ” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за длъжността управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            14.Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП, кв.24, ж.к. „Хале”, застроителни петна № 5А, 5Б и 25.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ VІІ – 1460, 1461, кв.32 Аврен.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            16.1.Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - публична общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.2.Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост на СНЦ „Асоциация на българите, боледуващи от астма”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.3.Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на СНЦ „Съюз на пенсионерите-2004”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.4.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Булбанк” АД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.5.Предложение относно молба от ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” за продължаване срока на действие на договор за наем.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.6.Предложение относно молба от ЕТ „Де Мон – Иван Чолаков” за продължаване срока на действие на договор за наем.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение относно удостояване на Дружество „Тракия” със „Златен герб на Ямбол”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Удостоява дружество „Тракия” със „Златен герб на Ямбол” по случай 110 години патриотична и обществено полезна дейност.

 

           

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно допълване на Рамков договор за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци и биомаса

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Допълва Рамков договор за изграждане на предприятие за преработка на отпадъци и биомаса в частта на §5, т.1 със следния текст: " В случай, че не може да бъде намерено единство по спорните въпроси, като място на съдебно решение се определя седалището на инвеститора. В тези случаи важи немското право".

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, както следва:

 

            1.Глава втора, раздел ІІ, чл.12, ал.8 а, след  № 5 от таблицата да се добави 5а Цветя пред гробищен парк  0,50 лв. кв. м. на ден ползване на тротоарно право 1 лв./кв. м  на ден – ползване на маса  и 22 лв. на месец.

            Глава втора, раздел VІІ в чл.29 ал. 1 да се добави т.13. Издаване на служебна бележка за присъствие на погребение – 0,50 лв.

            Раздел VІІІ, чл.33 ал.1 За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

            1. до 15 години – било 17 лв. става 25 лв.

            2. за вечни времена било 83 лв. става 95 лв.

            3. за ползване на семейни гробни места

                        за 10 години и всеки следващи 10 години - било 27 лв. става 35 лв.

                        за вечни времена – било 166 лв. става 200 лв.

 

2. Глава трета в чл. 39 след № 74.2 се добавя нов номер 74.3 както следва:

 

№ по ред

 

Вид на услугата

Цена на услугата

Заплащане 

74.3.

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

10 лв. на слу-чай без ДДС

При заявяване на услугата

 

            3. Глава трета в чл. 39, след № 79 да се добавят следващите поредни номера от № 80 от таблицата за следните цени на услуги:

 

№ по ред

        

                        Вид на услугата

Цена в лв.

с ДДС

 

  Заплащане

80

Извършване на погребение в ново гробно място

83,00

С искане на услуг.

81.

Извършване на погребение в старо гроб.място

122,00

82.

Извършване на погребение в зидан гроб с материали на възложителя

163,00

83.

Подготовка, почистване и насипване с мозайка   на с материали на възложителя на

-      едно гробно място

-       за двоен гроб

 

 

25,00

34,00

84.

Повдигане на гривна и попълване с пръст 

-         на единичен гроб

-         за двоен гроб

 

15,00

26,00

85.

Изкореняване на дърво от гробно място

7,00

86.

Изкореняване на храст от гробно място

 5,00

87.

Оформяне на гроб за 40–те дни

 5,00

88.

Траурна церемония с граждански ритуал в зала

10,00

89.

Траурна церемония с граждански ритуал на гробно място

10,00

90.

Поддръжка на гробно място абонамент за  6 месеца

-         за единично гробно място

-         за двоен гроб

 

59,00

81,00

91.

Поддържане на  гробно място целогодишно

-         за единичен гроб

-         за двоен гроб

 

87,00

118,00

92.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми

19,00

93.

Разбиване на пътека  /гривна/ на единичен гроб

при нормални условия

при тежки атмосферни условия

 

21,00

26,00

94.

Разбиване на пътека /гривна/ на двоен гроб

при нормални условия

при тежки атмосферни условия

 

22,00

57,00

95.

Ползване на хладилна камера

 за 1 денонощие

за всяко следващо

 

13,00

21,00

96.

Еднократно почистване на гробно място

-         за единичен гроб

-         за двоен гроб

 

6,00

12,00

97.

Поддържане на гробно място абонамент за 3 месеца

на единичен гроб

на двоен гроб

 

 

34,00

57.00

 

 

            ІІ. Задължава кмета на община Ямбол да изготви разчет за извършване на безплатни погребения в ново гробно място за гражданите живеещи в община Ямбол и го включи в бюджета за 2007г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г. Допълнение към предложението за промяна.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. Променя сборния бюджет на Община Ямбол както следва:

 

            1. По прихода - увеличава сборния бюджет на Община Ямбол със 160 000 лева, в т.ч.:

            - В частта за местни дейности - 120 000 лева по следните параграфи:

- §§ 20-00 „Други данъци" с 35 000 лева;

- §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция" с 21 600 лева;

- §§ 27-11 „Общински такси за административни услуги" с 30 000 лева;

- §§ 37-01 „Внесен ДДС върху продажбите" с - 1 800 лева;

- §§ 31-13 „Целева субсидия за капиталови разходи" с 35 200 лева;

            - В частта за държавни дейности - 40 000 лева по следните параграфи:

            -§§31-13 „Целева субсидия за капиталови разходи" с 40 000 лв.

 

            2. По разхода - увеличава общите разходи по сборния бюджет със 160 000 лева, в т.ч.:

2.1 Завишава бюджетните кредити на второстепенен разпоредител ОП „Комунални дейности" с 34 800 лева, в т.ч. по дейности и параграфи както следва:

- местна дейност 745 „Обредни домове и зали" на

 §§ 01-00 „Заплати за персонала нает по трудови правоотношения" с 8 052 лева;

            §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 242 лева;

            §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател" с 1 975 лева;

            §§ 10-00 „Издръжка" - с 6 531 лева

            - местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"

            §§ 10-00 „Издръжка" с 18 000 лева.

2.2 Определя средна брутна работна заплата на филиал ОП „Комунални дейности" считано от 01.11.2006 г. в размер на 328,18 лева.

2.3 Завишава бюджетните кредити на второстепенен разпоредител ОДК с 15 000 лева по §§ 10-00 „Издръжка" на местна дейност 337 „Извънучилищни дейности".

2.4 Завишава собствения бюджет на Община Ямбол със 75200 лв. и променя разчета за финансиране на капиталовите разходи както следва:

- Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Доставка и монтаж на електронна везна на обект Сметище" - 35 200 лв. по §§ 52-00 „Придобиване на ДМА" на местна дейност 623 „ Чистота" с източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи.

- Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Доставка и монтаж на котел на ГПЧЕ „Васил Карагьозов" - 55 000 лева по §§ 52-00 „Придобиване на ДМА" на делегирана от държавата дейност 322 „Общообразователни училища" - 40 000 лева с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и 15 000 лева собствени бюджетни средства.

- Намаля годишната задача на обект „Ремонт плувен басейн в МГ „Атанас Радев" със 7 000 лева собствени бюджетни средства;

- Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Доставка и монтаж на котел за ДКЦ - 1" -27 000 лева по §§ 52-00 „ Придобиване на ДМА" на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването" с източник на финансиране собствени бюджетни средства. С предоставените ДМА да се завиши капитала на дружеството.;

- Намаля годишната задача на обект „Реконструкция на ул. „Преслав" с 20 000 лева собствени бюджетни средства;

- Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „ Проект за реконструкция на път ІІ-53 в участъка от кръстовище на „ХЕС” до кръстовище с ул. „Ат. Кратунов” ( от км. 146+253.34 до км. 148+103.34) и обходен път - Ямбол - Роза - Меден кладенец - Скалица - III - 536 от км. 0+000 до км. 5+000 "- 20 000 лева по §§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи" на местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

3. Намаля бюджетните кредити по §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на делегирана от държавата дейност 311 ЦДГ на филиал ЦДГ с 17 500 лева. Увеличава §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на делегирана от държавата дейност 322 „Общообразователни училища" на филиал „Христо Смирненски" с 6 500 лева и §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на делегирана от държавата дейност 322 „Общообразователни училища" на филиал „Атанас Кожухаров" с 11 000 лева.

         4. Намаля бюджетните кредити по §§ 10-00 „Издръжка" на местна дейност 898 „Други дейности по икономиката" на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити ОП „Комунални дейности" с 19200лв.

            Увеличава бюджетните кредити по §§ 52-00 „Придобиване на ДМА" на местна дейност 898 „Други дейности по икономиката" на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити ОП „Комунални дейности" с 19200 лв. и допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи със следните обекти:

- „Закупуване и монтаж на 6 бр. павилиони" - 7 200 лв. с източник на финансиране - собствени бюджетни средства

- „Изграждане на огради на платени зони за паркиране " - 3500 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

- „Електрозахранване и осветление на платени зони за паркиране"- 8500 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни  средства

            5. Намаля §10 на Местни дейности 619 с 5 000 лв. Увеличава §51 на Местни дейности 311 с 5 000 лв. и допълва разчета на финансиране на КР с нов обект „Ремонт козирка на ЦДГ „Пламъче”.

            6. Във връзка с нормалното функциониране на Младежкия дом задължава общинската администрация да внесе на следващата актуализация на бюджета предложение за закупуване и монтиране на нов котел Плам 650 на стойност до 30 хил. лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА Предложение относно създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия ( ОГФМСП ) и приемане на Правилник за организацията, дейността, условията и реда за разходване на средствата във фонда.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Създава Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, считано от 01.01.2007 г.

            2. Назначава съвместна комисия в състав: трима общински съветници, определени от председателя на Общински съвет - Ямбол, трима представители на общинска администрация - Ямбол и председател /зам.-кмет/, определени от кмета на общината, която в срок до 30.11.2006г. да разгледа проект на Правилник за организацията, дейността, условията и реда за разходване на средствата в ОГФМСП, и да го внесе за приемане в Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно изготвяне на предложение за анексиране на договора за концесия с „Шеле България” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Задължава общинската администрация до 31.10.2006г. да изготви:

            1.Точни разчети за стойността на услугата по сметосъбиране и сметоизвозването за предстоящата календарна година, съобразени с намаления брой население на град Ямбол и количеството на битовите отпадъци;

            2.Методика за ценообразуване;

            3.Проект на допълнително споразумение (анекс) за промяна в клаузите на концесионния договор;

            4. Анализ за  качеството на услугата.

            ІІ. Избира временна комисия от 7 общински съветника в състав Г. Димов, Хр. Попов, Ив. Стефанов, Ж. Желев, Р. Банков, Илко Славейков, Анг. Мирилиев, която да анализира материалите по т.І и внесе в ОбС Ямбол проект за сключване на допълнително споразумение до 15.11.2006г.

 

 

           

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА Предложение относно процедурата по предоставяне на общинска концесия с предмет „Особено право на ползване върху Спортен комплекс „Георги Дражев”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. По реда чл.27, ал.2, т.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии и § 3 от ПЗР на ЗК във връзка с член 71, ал.1, т.2 ЗОС, ОбС Ямбол приключва процедурата по предоставяне на концесия по преценка, че няма спечелил конкурса за предоставяне на концесия с предмет - Особено право на ползване върху спортен комплекс „Г. Дражев" с обща площ от 12320 кв. м., състоящ се от футболно игрище с площ 6600 кв. м., сектор „А" - 4 бр. тенис кортове с обща площ 1300 кв. м., сектор „Б" - с обща площ 4420 кв. м., състоящ се от 3 бр. тенис кортове, естрада с 400 .места, едноетажна масивна сграда с находящи се в нея съблекални, бани, тоалетни и тренировъчни зали със застроена площ от 117 кв. м., навес от 16 кв. м., вкл. и върху обектите и съоръженията, които концесионерът ще изгради със свои средства върху спортния комплекс и прилежащия обслужващ терен, вкл. осъществяване на търговска дейност на неговата територия, при спазване изискванията на чл. 11, ал.4 от НПОК.

            2. Задължава кмета на община Ямбол в срок до 30.11.2006г. да внесе предложение за регламентиране ползването и поддържането на спортните обекти в спортен комплекс „Г. Дражев”, съгласно ЗОС.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА Предложение относно определяне състава на Областен съвет по наркотични вещества.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.      

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно по-ефективна организация за ползване на недвижим имот – частна общинска собственост – почивна станция „Лада - № 3”, гр. Несебър.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Задължава кмета на община Ямбол до 30.11.2006г. да внесе финансово – икономически анализ на двата варианта – І и ІІІ, съответно двете предложения на ПК ОИ и  ПК ОРЗ, за управлението на почивната станция „Лада-№ 3”, гр. Несебър с проекти за решение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА Информация относно методика за определяне на такса смет, съобразно количеството битови отпадъци.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      Приема информацията за сведение.

2.  Задължава кмета на община Ямбол, при разработката на план - сметката за такса смет за 2007г. за гражданите на община Ямбол, да определи таксата в левове на ползвател, съгласно чл.67, ал.2, предложение 1 от ЗМДТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно финансова помощ на семейства, пострадали при наводненията.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров                         

_______________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отпуска помощ с общ размер от 2000 лв., разделена по равни суми от по 400 лв. за подпомагане на петте пострадали домакинства при наводнението на 28.08.2006г.

            2. Упълномощава кмета със свои заповеди да отпусне еднократни помощи в размер на 400 лв. на:

- Тодор Атанасов Киров, ЕГН 7103309108 , адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Марко" № 46а;

- Елена Димитрова Жейнова, ЕГН 2611202195, адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Марко" № 78;

- Радка Ганева Димитрова, ЕГН 3509139114, адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Марко" № 24;

- Жана Христова Соваджиева, ЕГН 3204299119, адрес гр. Ямбол, ул. „Средна гора" № 12;

- Стефка Димитрова Дамянова - Динева, ЕГН 5405269130, адрес гр. Ямбол, ул. „Средна гора" № 5.

 

            3.Задължава кмета на община Ямбол, при разработката на бюджета за 2007г., да включи и реконструкция на ул. „Крали Марко” с цел нейното отводняване

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно  избиране на нов управител на „ДАМПОЛИС - АТЕЛ” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.137, ал.1, т.5 във вр. с чл.141, ал.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от длъжността управител на "ДАМПОЛИС -АТЕЛ" ЕООД г-н Саркис Ховсеп Дзахигян.

            2.На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества избира Иван Янев Колев от гр. Ямбол, ж.к."Бенковски" бл.19, вх. Г, ет.4, ап. 10, ЕГН 5211119087 за управител на "ДАМПОЛИС -АТЕЛ" ЕООД .

            3.Упълномощава кмета на основание чл.10, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества да подпише договор за управление с избрания управител за срок от 6 месеца и месечно възнаграждение 200 лв.

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване на резултатите от проведения конкурс за длъжността управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Утвърждава протокола и класирането на Комисията за провеждане на конкурс за управител на „Комуналуниверс" ЕООД.

            2.Избира за управител на „Комуналуниверс" ЕООД класирания на първо място в конкурса инж. Атанас Пеев Карамарков и възлага на кмета да сключи договор за управление до 25.10.2006г.

            3.В договора за управление на Комуналуниверс” ЕООД да се вклюи текст за обезщетение на управителя, при пенсиониране в размер от две до шест работни заплати.

            Определя обезщетение в размер на шест работни заплати, при пенсиониране на досегашния управител на Комуналуниверс” ЕООД - Ц. Атанасов.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП, кв.24, ж.к. „Хале”, застроителни петна № 5А, 5Б и 25.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл. 134, ал.2, т.6 и чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 25/ 04.07.2006 г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация на УПИ I - за жилищно строителство, кв. 24 по плана на гр.Ямбол - ж. к. „Хале", като се обособят самостоятелни УПИ за застроителни петна №№ 5А, 5Б и 25, с предназначение „За комплексно обществено обслужване".

            2.Предлага на собствениците на сградите да изкупят общинската част от новосъздадените съсобствени имоти.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ VІІ – 1460, 1461, кв.32 Аврен.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 134, ал.2, т.6 във връзка с чл. 134, ал.2, т. 4 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 31/01. 08. 2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / — План за регулация на УПИ VІІ-1460,1461, кв. 32 по плана на гр. Ямбол - Аврен, като се урегулира нова тупична улица, съгласно приложената скица -проект.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.1.Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - публична общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

________________________________________________________________________________

                                                                      

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост предоставя на Дирекция „Социално подпомагане" в Община Ямбол безвъзмездно право на ползване върху другата 1/2 част от първия етаж на недвижим имот — публична общинска собственост, находящ се на ул. „Марко Бехар" № 2, гр. Ямбол с обща площ 314.00 кв. м. за срок от три години.

 

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Договор за безвъзмездно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.2.Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост на СНЦ „Асоциация на българите, боледуващи от астма”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел - „Асоциация на българите, боледуващи от астма - дишам свободно", гр. Ямбол помещение (стая № 3, южно по схемата на сградата), представляващо част от имот - частна общинска собственост, актуван е АОС № 699/08.10.2002 г., намиращ се на ул. „Цар Иван Шишман" № 4 А, с площ 16.33 кв. м., за срок от 3 (три) години.

Месечната наемна цена се определя по т. 56 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол (х 0.98 лв./ кв. м., втора търговска зона)

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем.

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.3.Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на СНЦ „Съюз на пенсионерите-2004”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.4.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Булбанк” АД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_________________________________________________________________________________

                                                                                             

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.5.Предложение относно молба от ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” за продължаване срока на действие на договор за наем.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        16.6.Предложение относно молба от ЕТ „Де Мон – Иван Чолаков” за продължаване срока на действие на договор за наем.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.