ПРОТОКОЛ № VII

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

            Днес, 15.04.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0037/08.04.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха адв. Георги Георгиев, Иван Чолаков.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри седмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне състава на обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Годишен план на ПИЦ за борба с наркоманите и ОСНВ за 2020г. и промяна в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за разкриване  и функциониране на Кризисен център в община Ямбол по ОП РЧР 2014-2020, процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" - Ремонт и модернизация на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Емине" № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ 1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно обявяване на част от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на земеделието, храните и горите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложението относно продължаване срока на договор за наем на фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания за общински имот на ул. "Цар Иван Александър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно предоставяне под наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно даване на съгласие за проект за изменение на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-199 „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, кв. 143 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

27.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III - за ОП „Агрохимическо обслужване“, кв. 141 по плана за гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

28.  Предложение относно отмяна на Решение на ОбС Ямбол по т.5.2 на 34 заседание, проведено на 28.06.2018г. - ПУП - ПРЗ, м. Зайчара.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

29.  Предложение относно съгласие за рекултивация на нарушен терен, ЧОС, част от поземлен имот 87374.15.95 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: ГС БСП

32.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. и на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

35.  Предложение относно приемане на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По първите три точки, върнати от областния управител, мотивите са в заповедите на областния управител.

Миланов – Предлагам да отпаднат т.24 и т.25 от дневния ред, тъй като не са добре мотивирани и изяснени процедурите, които трябва да спазят. Да има време да се преработят и разгледат от ПК.

Георгиева – Предлагам да отпаднат т.1, 2 и 3 от дневния ред като се позовавам на чл.45, ал.7 от ЗМСМА.

Предлагам наименованието на т.21 да се промени в съответствие със съдържанието на решението, не е продължаване срок на наемен договор, а сключване на нов договор.

Шиков – Не е спазен срока за ново обсъждане заради обявеното извънредно положение. Така че е хубаво сега да ги преразгледаме тези точки, чисто процедурно, за да можем да си обявим отново наредбите на сайта и да им тече срока.

 

 

 

Шиков – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението т.24 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 6                          против – 24                            въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението т.25 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 7                          против – 24                            въздържали се – 1

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението т.1 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 16                        против – 14                            въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението т.2 да отпадне от дневния ред.

Гласували      за – 15                        против – 15                            въздържали се – 1

Не се приема.

Калиманов – Предлагам да прегласуваме последното предложение, явно има неща неясно.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 13                        против – 16                            въздържали се – 1

Не се приема.

Предлагам да гласуваме трите точки да останат в дневния ред или не анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 8                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок първите три точки да отпаднат от дневния ред.

Гласували      за – 9                          против – 19                            въздържали се – 1

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за промяна наименованието на т.21.

Гласували      за – 32                        против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетите промени.

Гласували      за – 20                        против – 8                              въздържали се – 1

Приема се.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне състава на обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Годишен план на ПИЦ за борба с наркоманите и ОСНВ за 2020г. и промяна в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за разкриване  и функциониране на Кризисен център в община Ямбол по ОП РЧР 2014-2020, процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" - Ремонт и модернизация на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Емине" № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ 1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно обявяване на част от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на земеделието, храните и горите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложението относно сключване на договор за наем с фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания за общински имот на ул. "Цар Иван Александър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно предоставяне под наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно даване на съгласие за проект за изменение на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-199 „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, кв. 143 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

27.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III - за ОП „Агрохимическо обслужване“, кв. 141 по плана за гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

28.  Предложение относно отмяна на Решение на ОбС Ямбол по т.5.2 на 34 заседание, проведено на 28.06.2018г. - ПУП - ПРЗ, м. Зайчара.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

29.  Предложение относно съгласие за рекултивация на нарушен терен, ЧОС, част от поземлен имот 87374.15.95 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: ГС БСП

32.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. и на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

35.  Предложение относно приемане на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Георгиева – Записано е следното, връщане за ново обсъждане Наредба за изменение на НРПУРОИ приета с решение по т. 5 от дневния ред на заседание на 27 февруари 2020г., т.е. в момента какво обсъждаме това, което първоначално разглеждахме и беше проекта на страницата на община Ямбол или както е записано в заповедта, разглеждаме това, което сме гласували…

Шиков - Разглеждаме началното предложение без направените промени.

Йорданов – Началната Наредба, която е направена без направените промени г-н Шиков, все още е действаща Наредба, ние нямаме какво да я разглеждаме нея, т.е. действа това, което е било преди направеното предложение. ОбС се е произнесъл вече, определил е какви трябва да бъдат началните тръжни цени, не виждам какво има да обсъждаме в една стара действа Наредба, просто трябва да се качи това, което сме приели на сайта на общината…

Шиков - Ще се качи, така ще стане.

Йорданов - Нямам как да приемаме нещо, което е в сила. Това, което е висяло на сайта на общината не е прието, не е в сила. Кое да разглеждаме на това, което не е влязло в сила?

Шиков - То не е влязло но е предложение от ОА.

Йорданов - Както каза г-жа Георгиева, областния управител връща това, което сме приели ние, не това, което е стояло на сайта на общината.

Шиков - Ако искаме да не приемем това гласуваме, че сме против Наредбата да бъде изменена. Имаше предложение за промяна на едни цени, ние в зала ги сменихме. Имаше предложение за промяна, което стоя на сайта, ние в зала не искахме да е така и го сменихме, в момента в зала, ако искаме пак можем да го сменим, да гласуваме предложение за промяна и пак ще ни го върнат със същите мотиви. Добре, а защо да не свършим работата, да гласуваме да отпадне началния вариант, администрацията ще го качи няколко дни в новия вариант и на следващата сесия ще го гласуваме заедно. Не мога да разбера в момента всъщност ние се опитваме да изиграем някаква игра с Областната управа просто за заяждането или се опитваме колкото се може по-бързо да приемем нещата с нашите промени... (Георгиева – от място – Няма такова нещо.)… Тези три точки така или иначе са ни върнати, ако искаме да ходим на съд ще отнеме доста повече време да влязат в сила, отколкото единия месец, който ни трябва. Според мен е напълно безсмислено и загуба на време. Да, ако целта е да се съдим с Областна управа, предполагам, че ще имаме повече възможности за в бъдеще за по-сериозни неща, запазете си за тогава този ентусиазъм.

Банков – Има едно цялостно неразбиране в подхода към тези точки. В ЗМСМА ясно е казано какво може да направи освен това, да бъде дадено решение за ново разглеждане. Ако това решение не се гледа от ОбС в срока, който е заложен, то реално не влиза в сила. И в случая сега ние какво гледаме, ние гледаме заповедта, ако ние искаме и държим на нашето решение би следвало да си препотвърдим решението, нищо друго не можем да направим. Но в никакъв случай не си препотвърждаваме решението, защото, ако ние го препотвърдим в този вид, в който сме го приели предния път, което той атакува, то ще отиде в съда и Вие казвате, че ще падне…

Шиков – Точно така.

Банков - В момента затова беше и предложението да отпаднат, като отпаднат трите решения не влизат в сила.

Шиков - Ние в момента гласуваме да потвърдим или да отхвърлим нашето настояване да остане…Въпреки всичко ние да искаме да се приеме наредбата в този и вид.

Банков - Решението го има, искате да кажете да си отменим решението.

Шиков - Искам да кажа, който гласува „за“ ще трябва да ходим на съд, нали мнозинството е „за“.

Банков – Вие трябва да преговорите правилно решението, което ще гласуваме Областния управител е върнал решението. То не влиза в сила. Можем да го потвърдим, отменим или променим общинския съвет.

Шиков - Може би е моя грешка. Всъщност г-жа Георгиева е права ние всъщност е гласуваме не началния й вид, а ние сега искаме да гласуваме за или против да настояваме за нашите промени.

Банков - Ние в случая коментираме решението си от февруари месец във вида, в който сме го приели.

Шиков - Добре, извинявам се моя е грешката.

Банков - Потвърждаваме ли го или не го потвърждаваме, но със заповедта на областния, то вече не работи.

Шиков - Съгласих се.

            Кр. Йорданов – Да приемем на К. Георгиева предложението т.1 да отпадне.

            Шиков – Не може, дневния ред е приет.

            Подлагам на гласуване потвърждаването на решението на ОбС по тази точка от 27.02.2020г.

Гласували      за – 8                          против – 23                            въздържали се – 1

Не се приема.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Калиманов – Областния управител връща за ново обсъждане тази точка. Ние като общински съветници имаме право да обсъждаме и правим промени в залата при разглеждането на тези документи. Така е и в Народното събрание. Дали ще участвам на сайта е друг въпрос, но моите права като съветник трябва да бъдат гарантирани. Не от „Ж. Папазов“ да ми казват какво да праву.

            Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване потвърждаването на решението на ОбС по тази точка от 27.02.2020г.

Гласували      за – 9                          против – 23                            въздържали се – няма

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване потвърждаването на решението на ОбС по тази точка от 27.02.2020г.

Гласували      за – няма                    против – 31                            въздържали се – 1

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – направих си труда да сравня предходните две програми, които са приети в предходния ОбС 2015 – 2019 г., почти да не кажа 90% се препокриват нещата, само са сменени годината на действието. Единственото ново нещо, което е в тази програма е, че в ;предвид създалата се ситуация COVID – 19, това са две изречения. Прави ми впечатление, че в тази дирекция „Хуманитарни дейности“ нови идеи не се раждат. То е лесно естествено, че, когато работиш в този сектор от години само да сменяш едни години и да слагаш едни два реда нови. Но аз мисля, че общината, когато приема такива планове трябва да си поставя свои цели на общинско ниво. Естествено, че има постановления на министерствата, които трябва да бъдат в тези планове, но ми се струва, че община Ямбол също трябва да има свои цели и виждания как трябва да се развива нашия град. Само един коментар ще направя в приложението, което е към този годишен план, тъй като аз бях свидетел на едно мероприятията, което мина Кукерландия, което се проведе между 27 и 29.02.2020 г. и може би повечето от вас присъстваха на тези мероприятия. Прави ми впечатление, че в една от дейностите „Аз съм кукерче“ са изписали какво е направено, но аз бях там и видях кои бяха организатори на това мероприятие, отговорници, институции и организации, които участваха и видях, че има един пропуск, детските градини активно участваха, няма ги, читалищата участваха , няма ги. На другото мероприятие, което беше детски коледарски празник през месец декември, по същия начин детски градини, всички бяхме долу в градския парк, видяхме как децата ни поздравиха, обаче не са отразени, че детските градини също участват в това мероприятие, читалищата, които посетихме тогава „Пробуда“ и „Зора“, също бяха организатори, също ги няма в приложението. Много моля, поне тези неща, които са минали и които сме ги видели с очите си, поне да бъдат доблестни и да ги слагат в приложенията. Това ми беше забележката, следващия път пак ще следя дали има промяна през 2021 г. или пак ще бъде същото.

Ревански – репл. – Във връзка с изказването на г-н Калиманов, искам да попитам дали е имало представители на БСП на тази комисия като е приемала този документ? Искам да попитам той има ли конкретни предложения или някакви иновации към тази наредба и с удоволствие ще го изслушам и ако са добри ще бъдат добавени. Относно това дали са били отразени децата от детските градини и читалищата, напълно приемам забележката, информиран съм от зам. – кмета Енчо Керязов и отговорния по тази организация ще му бъде направена забележка или ще бъдат взети по-сериозни мерки. Вие затова сте общински съветници да давате предложения и да ги приемате, а аз и ОА да ги изпълняваме. Аз работата си като кмет не я приемам като управление, а я приемам като работа. Ако някой си мисли, че кмета, администрацията и екипа са в община Ямбол, за да управляват много бъркат, ние сме тук, за да работим. Това се отнася и за общинските съветници и с радост ще приемам всякакви добри предложения.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

               Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020 година.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. З във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

 

 

           

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, чл. 16, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, във връзка с писмо с вх. № 2801-21592 от 08.11.2019 г. от Национален компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет:

1. Освобождава състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, избрана с Решение по точка седма на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29 Февруари 2016 г., и с промяна в състава съгласно Решение по точка втора на двадесет и четвъртото заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 27 Октомври 2017 г.

2. Определя 7 членен състав на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол, както следва:

·  Тодор Тодоров – общински съветник;

·  Георги Георгиев – общински съветник;

·  Катя Арабаджиева – представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди;

·  Петя Желязковастарши счетоводител в отдел „БС“ Община Ямбол;

·  Маргарита Тодорова – началник отдел „Бюджетно счетоводство“ Община Ямбол;

·  Лидия Кръстева – юрисконсулт в дирекция „ПД” Община Ямбол;

·  Радина Радева – ст. експерт в дирекция „ОСИД” Община Ямбол.

 

3. Избира за Председател на комисията по т. 2 Лидия Кръстева – юрисконсулт в дирекция „ПД” Община Ямбол.

4. Определя режийни разноски, в размер на 1% върху изплащащите се компенсации на правоимащите в съответствие с изискванията на § 17, ал. 1 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ.

5. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

         

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне състава на обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

          Общински съвет Ямбол определя състав на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1.  Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол;

2.  Антон Шиков – председател на Общински съвет - Ямбол;

3.  Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол;

4.  Росен Русев – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

5.  Милена Алексиева – управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка“ – Ямбол;

6.  Надежда Димитрова – управител на ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖ за лица с умствена изостаналост - Ямбол;

7.  Христо Христов – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол;

8.  Таня Дженкова - директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – област Ямбол;

9.  Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел СКИ „Ямбол 99“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Годишен план на ПИЦ за борба с наркоманите и ОСНВ за 2020г. и промяна в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Планът е кратък, сбит, много добре синтезиран, личи си, че има нови хора явно в тази комисия, иновативен, подкрепям предложението.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал.1 и ал.2 от от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите:

1. Приема годишен план за действие на Превантивно информационен център за борба с наркоманиите и Общински съвет по наркотични вещества за 2020 година. /Приложение № 1/.

2. Одобрява промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол, като в чл. 21 от същия се създава ал.3 със следното съдържание: „В Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите се назначават служители, които са психолози, съгласно длъжностно щатно разписание, утвърдено от кмета на община Ямбол.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за разкриване  и функциониране на Кризисен център в община Ямбол по ОП РЧР 2014-2020, процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова - Моля да бъде уточнено Община Ямбол ще кандидатства за основен ремонт, реконструкция, оборудване, обзавеждане на сградата предназначена за Кризисен център или ще бъде по така наречените „меки мерки", както са описани в допустими дейности по разкриване и функциониране, т.е. подбор и наемане на персонала, обучение и супервизия, разкриване и функциониране. Общата стойност на проектното предложение е 208 567,80 лева като е посочено, че ще стартира след приключване на ремонт, оборудване, обзавеждане и ще продължи 19 месеца.

Община разполага ли с анализ, който да доказва потребността на общността от такъв вид социална услуга, тъй като по данни и проучвания от много време се говори за разкриване на социална услуга за хора без подслон. Виждаме тук, че целевата група е деца и лица жертви на различни видове насилие. Ако общината разполага, нека да бъдем запознати с фактите и потребността на общината, защо трябва да подкрепим това решение, тъй като сме свидетели, че разкриването е най-малкия проблем, проблема възниква тепърва, след това със запълването на капацитета, обслужването и най – вече устойчивостта, включително и финансовата обезпеченост на всяка една услуга.

Относно мрежата от социални услуги налични и надграждането им с разкриването на Кризисния център, при условие че говорим за конфиденциалност и работа вътре в услугата от специалистите с потребителите настанени в центъра, взаимовръзката и посочените услуги като ЦОП, ЦСРИ и Центъра за личностна подкрепа е трудно осъществима да не говорим не разрешена. Съгласно Методическото ръководство за условията и  реда за предоставяне на социалната услуга Кризисен център, утвърдена от изпълнителния директор на АСП е разписано ясно за организацията на работа и кадровия ресурс.

Не на последно място от подготвения материал, не става ясно къде ще бъде разположен тази социална услуга, като местонахождение. Имаме ли сграда, в какъв вид, как ще се осигури нейното реконструиране ако има такава, с какъв финансов ресурс и отговаря ли на изискванията по местонахождение, съгласно методиката.

Ревански – Г-жо Йоргова, аз виждам, че сте се подготвили доста добре с това, което е написано, Ваше е решението дали ще подкрепите този проект. Този проект е наследен и ако не се подкрепи естествено трябва да се знае цялата отговорност и всички последствия, защото, ако не бъде подкрепен има възможност и останалите проекти, по които община Ямбол е кандидатствала по време на предното ръководство да не бъдат осъществени. Относно въпросите и детайлите, по които искате да се запознаете с тях, председателя на Вашата комисия г-н Илчев ги има тези детайли и предполагам, че след заседанието ще Ви ги покаже. Относно локацията на този кризисен център, то не трябва да се казва… (Шиков - То си пише, че е тайна.)… Относно хората, които са бездомни съм разговарял с зам.-кмета Енчо Керязов и в момента оглеждат сграда, която е подходяща за нещо такова.

Калиманов – Има ОССПУ към Община Ямбол, участват някои от сега предложените лица, има си правилник за работа този съвет и работи до сформиране на нов. Въпросът ми е събирал ли се е този съвет и обсъдил ли е създаването на тази нова социална услуга в Ямбол.

Ревански – г-жа Неда Бъчварова ме увери, че има нужда от този проект, но решението е на общинския съвет. И да, събирал се е съвета по социално подпомагане.

Сивкова – Има нови съветници в този ОбС, но има и стари. Този Кризисен център е в Инвестиционната програма на Община Ямбол от преди няколко години. На 29 юли 2019г. общински съвет е взел решение за кандидатстване с проектно предложение за изграждане на Кризисен център на ул. „Ресен“. Така че този дебат ме учудва. ОА внесла ли е до края на 2019г. проекта за строителната част? След това са „меките мерки“, човешки ресурси и т.н.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за разкриване и функциониране на Кризисен център на територията на Община Ямбол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ал. Стойков – В тази извънредна ситуация, в която се намираме и обстановката, в която се провежда заседанието на ОбС, но виждам, че колегите от ляво много искат да дискутираме точките, та си позволих и аз да стана по тази точка. Категорично групата на ПП ГЕРБ ще подкрепим това предложение, като държим да отбележим, че това са средства отпуснати от Министерството на спорта по ангажимент, който пое лично министъра преди няколко месеца при посещение в града, с което още веднъж потвърди политиката на правителството на ПП ГЕРБ, че не се делят общините на ГЕРБ, БСП или на независими, а наистина се работи в интерес на гражданите на тези общности и поетите ангажименти независимо от резултатите на изборите се изпълняват от съответните министри от правителството.

Ревански – На мен не ми остава нищо друго освен да благодаря за поетият и спазен ангажимент на министъра на спорта и искам да припомня още един ангажимент, наистина не трябва да се делим градовете на партии. Имаше един поет ангажимент за зала „Диана“, искам него само да го припомня и се надявам, че ще имаме подкрепата на правителството да направим един хубав ремонт на нашата зала „Диана“.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.2 т.9 от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

                 Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектите за извършване на ремонтните дейности по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерство на младежта и спорта, с които община Ямбол кандидатства за 100 % финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта както следва:

-           „РЕМОНТ ЗАЛА ВОЛЕЙБОЛ“ на стойност 43 020 лв. без ДДС,

-           „РЕМОНТ ЗАЛА БОРБА“ на стойност 11 939,47 лв. без ДДС и

-           „РЕМОНТ СЪБЛЕКАЛНИ И БАНИ“ на стойност 14 194,21 лв. без ДДС.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" - Ремонт и модернизация на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Взимам думата за изказване по тази точка не само да заявя, че групата съветници от БСП ще я подкрепим, защото винаги сме насърчавали усилията на общинска администрация, независимо коя е тя, да разработи и спечели инфраструктурни европейски проекти, с които да решава местни проблеми без да отделя за това бюджетни средства, но и за да ви информирам.

Като председател на групата общински съветници на БСП се възползвах от призива на народния представител и зам.-председател на Народното събрание Кристиан Вигенин да зададем въпроси за дистанционния парламентарен контрол и чрез него отправихме питане към министъра на регионалното развитие, за да се информираме дали има опасност неизползваните средства от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол, който е с общ размер на 25 419 253,62 лв. да бъдат пренасочени за борба с COVID 19?

Конкретните въпроси, зададени на министър Петя Аврамова са:

След предоставената възможност неусвоени средства по оперативните програми да бъдат пренасочвани за борба с COVID 19 има ли намерение МРРБ да пристъпи към промени, включително прекратяване на бъдещи дейности по проекти в изпълнение на ОП „Региони в растеж“?

Може ли МРРБ да гарантира, че проектът на община Ямбол ще продължи реализацията си в договорения и одобрен размер?

Пълният отговор от министър Аврамова ще предоставя на г-н Ревански, но искам накратко да ви уведомя за него. От министерството са отговорили, че използваният досега ресурс от община Ямбол заедно с проектите в процес на оценка е 15 099 581,89 лв., като наличният ресурс, за който община Ямбол може да подаде проектни предложения по групата дейности “Културна инфраструктура“ е 9 618 243,46 лв. със срок за кандидатстване 31.12. 2020 г. От министерството отговарят, че пренасочените досега средства не касаят интегрирания план за развитие на община Ямбол, но звучи обезпокоително констатацията им, че с оглед на динамичните процеси и бързото разпространение на COVID 19 на територията на страната не са изключени и допълнителни изменения на програмата на следващ етап. Те все пак уверяват, че всяко следващо пренасочване на средства и промяна на политиката по инвестиции на ОП „Региони в растеж“ ще бъдат предварително и много добре анализирани.

Във връзка с това приветствам действията на община Ямбол да кандидатства навреме с проект за Художествената галерия.

Ще си позволя и да отправя препоръка да се ускори разработването на проектите за Младежкия дом и за Музея на бойната слава, ако наистина искаме те да бъдат одобрени, защото както виждаме всичко се мени непрекъснато, а за община Ямбол е недопустимо да не използва европейски средства за ремонт на общински сгради от културната инфраструктура, за които никога повече няма да може да отдели милиони бюджетни средства.

Ревански – Младежкия дом се работи, с архитект Камбуров се обсъждат нещата. Допълва се предложението. За музея ва бойната слава още не са ясни нещата.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ в град Ямбол по Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред посредник ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) на проектно предложение за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ в град Ямбол, по Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол и да подпише всички необходими документи за кандидатстване и одобрение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Емине" № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.551.70 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв. м., находящ се на ул. „Емине” №11 в размер на 22 530.00 лв. /двадесет и две хиляди петстотин и тридесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Камен …  Андонов от гр. Ямбол, ул. „…. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. Предлага да се добави в решението „за управление“. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж гр. Ямбол, представлявано от директора: Петя Панайотова, ЕИК: 0009704960104, с адрес: ж.к. „Д-р Д. Дончев“ № 12, гр. Ямбол, следните активи:

 

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

единична цена

Бр.

Мярка (бр., л.)

Обща стойност за дома за стари хора

 

 

 

 

 

 

ЛАМПА СОЛУКС

446003010007

12.81

3

бр

38.43

КИЛИМ ГОЛЯМ

446003010045

170.00

1

бр

170.00

ПОЖАРОГАСИТЕЛ

446003010048

60.00

5

бр

300.00

ПЕРАЛНЯ ГОРЕНЕ

446003010054

502.05

1

бр

502.05

ФУРНА ГАЗОВА

446003010057

800.40

1

бр

800.40

ПЛОТ ГАЗОВ

446003010058

900.00

1

бр

900.00

СТЕРИЛИЗАТОР

446003010061

8.37

6

бр

50.22

СТОЛЧЕ ДЕТСКО

446003010067

1.26

10

бр

12.61

ШКАФ

446003010078

6.51

1

бр

6.51

ШКАФ СЕКЦИОНЕН

446003010084

13.14

3

бр

39.43

ФОТЬОЙЛ

446003010088

155.00

1

бр

155.00

ГАРДЕРОБ СЪБЛEКАЛНЯ

446003010093

9.46

20

бр

189.20

ЛЮЛКА ДЕТСКА

446003010094

100.00

1

бр

100.00

СУШИЛНЯ ЗА БЕЛЬО

446003010095

51.65

2

бр

103.31

ПЕРДЕ

446003010097

33.33

4

бр

133.32

ХЛАДИЛНИК

446003010098

237.00

1

бр

237.00

КИЛИМ

446003010101

82.50

3

бр

247.49

КИЛИМ ГОЛЯМ

446003010109

170.00

1

бр

170.00

СУШИЛНЯ

446003010117

649.00

1

бр

649.00

КИЛИМ

446003010121

286.22

1

бр

286.22

СЕКЦИОННИ ШКАФОВЕ

446003010122

13.20

11

бр

145.20

ГАРДЕРОБ

446003010124

5.10

2

бр

10.20

МАСА

446003010125

1.10

8

бр

8.80

МАСА ХОЛНА С МЕТ.КРАКА

446003010126

2.50

4

бр

10.00

ХОЛНА МАСА С МРАМОРЕН ПЛОТ

446003010127

9.50

2

бр

19.00

СТОЛ С ТАПИЦЕРИЯ

446003010128

1.80

33

бр

59.40

ТАБУРЕТКА

446003010129

0.90

18

бр

16.20

ФОТЬОЙЛ

446003010130

3.80

4

бр

15.20

ПЪТЕКА ЗА ПОД

446003010131

1.90

2

бр

3.80

ШЕВНА МАШИНА

446003010132

19.70

2

бр

39.40

КОЛЕДНА ЕЛХА С ИГРАЧКИ

446003010133

4.00

2

бр

8.00

КАФЕМАШИНА

446003010134

10.20

2

бр

20.40

ДИВАН

446003010143

11.20

4

бр

44.80

ДИВАН ТРЪБЕН

446003010144

7.50

3

бр

22.50

ПЕРДЕТА

446003010171

2.00

3

бр

6.00

ДИАМПУЛС

446003010173

20.00

1

бр

20.00

ГАЛВАНОСТАТ

446003010174

20.00

2

бр

40.00

ЛАМПА СЛЪНЦЕ

446003010175

5.00

3

бр

15.00

НОЩНО ШКАФЧЕ

446003010183

0.90

12

бр

10.80

КАНТАР

446003010187

1.00

1

бр

1.00

ТЕНДЖЕРИ

446003010192

4.50

8

бр

36.00

ТАВИ

446003010193

1.31

20

бр

26.17

КУХНЕНСКИ ПЛОТ

446003010194

2.00

6

бр

12.00

КАЗАНИ

446003010198

5.00

13

бр

65.00

КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР

446003010205

10.00

2

бр

20.00

ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА

446003010209

1.00

1

бр

1.00

БАРАБАН МЕДИЦИНСКИ

446003010228

0.19

6

бр

1.16

ХЛАДИЛНИК

446003010229

10.00

1

бр

10.00

СТОЛ С КОЖЕНА ТАПИЦЕРИЯ

446003010230

1.00

21

бр

21.00

ПАСАТОР

446003010231

0.50

8

бр

4.00

СКШ

446003010241

0.10

5

бр

0.50

ТЕЛЕВИЗОР

446003010252

1.00

1

бр

1.00

ХРАСТОРЕЗ

446003010256

1.90

1

бр

1.90

ПРАХОСМУКАЧКА

446003010267

1.95

2

бр

3.90

РАКЛА

446003010271

0.50

3

бр

1.50

СКРИН

446003010272

1.00

1

бр

1.00

МАСА ДЕТСКА

446003010274

1.05

2

бр

2.10

КОЛИЧКА ЗА БЕЛЬО

446003010308

1.80

3

бр

5.40

ЮТИЯ

446003010324

1.50

2

бр

3.00

АКОРДИОН

446003010325

2.10

1

бр

2.10

ПЕРАЛНЯ АВТОМАТИЧНА

446003010371

20.00

2

бр

40.00

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА

3

0.00

1

бр

0.00

ПЕРАЛНЯ

20

0.00

1

бр

0.00

КОНВЕКТОМАТ

21

0.00

1

бр

0.00

 

 

4,458.403

 

 

5864.60 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ 1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.39, ал.5 от ЗОС учредява безвъзмездно право на ползване на Българската православна църква – Архиерейско наместничество Ямбол, Булстат 1190451880039, представлявано от архиерейски наместник Димитър … Драганов върху 140 кв.м. от Поземлен имот  с идентификатор 87374.521.20, целият с площ 3184 кв.м. включен в УПИ I, кв.74е по плана на град Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски“, ведно с монтирания в него православен параклис, със застроена площ 27.69 кв.м., в съответствие с изпълненото по разрешение за  строеж №РС-143/20.09.2019г. строителство на обект - „Благоустрояване, доставка и монтаж на параклис“ в УПИ I, кв.74е по плана на град Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски“.

            Кметът на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за вещното право на основание чл.39, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. Предлага да се добави в решението „за управление“. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“, представлявано от управителя: Надежда Димитрова, ЕИК: 0009704960195, с адрес: ул. „Ямболска комуна“ № 70, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

Мярка (бр., л.)

единична цена

бройки за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

Обща стойност за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

 

 

 

 

 

 

 

4

КОШАРА ДЕТСКА

446003010006

бр

4.20

4

16.81

33

ПЕРДЕ

446003010036

бр

34.17

4

136.66

37

КОШАРА ДЕТСКА

446003010040

бр

24.39

1

24.39

44

ХЛАДИЛНИК

446003010047

бр

213.90

1

213.90

88

ИХАЛАТОР

446003010091

бр

180.00

1

180.00

89

ФОТЬОЙЛ

446003010092

бр

92.40

2

184.80

113

КЛИМАТИЗАТОР

446003010116

бр

550.00

1

550.00

115

КОШАРА ДЕТСКА

446003010118

бр

84.00

1

84.00

123

МАСА ХОЛНА С МЕТ.КРАКА

446003010126

бр

2.50

1

2.50

140

ДИВАН

446003010143

бр

11.20

1

11.20

141

ДИВАН ТРЪБЕН

446003010144

бр

7.50

1

7.50

177

КАНТАР

446003010187

бр

1.00

1

1.00

246

ИНВАЛИДЕН ДЕТ.СТОЛ ДЪРВЕН

446003010263

бр

1.05

1

1.05

282

ДЮШЕК ДЕТ

446003010302

бр

0.10

2

0.20

291

ПЛ. КЪЩА

446003010311

бр

1.10

2

2.20

295

ПЛ ПЕЙКА И МАСА

446003010316

бр

1.10

2

2.20

299

БАСКЕТБОЛЕН КОШ

446003010321

бр

1.45

2

2.90

310

АБАЖУР

446003010332

бр

2.30

6

13.80

 

 

 

 

1,212.360

 

1435.12

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. Предлага да се добави в решението „за управление“. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУДВ, представлявано от управителя: Ваня Кръстева, ЕИК: 0009704960142, с адрес: ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

единична цена

 за ЦНСТ ДБУ

Мярка (бр., л.)

Обща стойност за ЦНСТ ДБУ

 

 

 

 

 

 

 

86

КАНАПЕ ЪГЛОВО ДЕТСКО

446003010089

160.00

1

бр

160.00

109

КОЛЕЛО ДЕТСКО

446003010112

65.21

2

бр

130.42

118

КИЛИМ

446003010121

286.22

1

бр

286.22

151

ДЕТСКА ПАЛАТКА

446003010155

2.50

1

бр

2.50

154

ДЕТ.ТУНЕЛ МЕК

446003010158

2.10

1

бр

2.10

161

ДЕТСКИ КОЛИЧКИ

446003010165

1.00

2

бр

2.00

163

КУБЧЕТА

446003010167

0.20

1

бр

0.20

165

МУЗИКАЛНА РИБА

446003010169

0.20

1

бр

0.20

166

ДЕТ.ИГРАЧКА РИНГОВЕ

446003010170

0.20

1

бр

0.20

168

ВЪЖЕ

446003010172

0.00

1

бр

0.00

182

ТЕНДЖЕРИ

446003010192

4.50

4

бр

18.00

183

ТАВИ

446003010193

1.31

4

бр

5.23

188

КАЗАНИ

446003010198

5.00

2

бр

10.00

191

САЧ

446003010201

0.30

2

бр

0.60

192

МИКСЕР

446003010202

10.00

1

бр

10.00

194

ВИЛИЦИ

446003010204

0.20

20

бр

4.00

204

ЛЪЖИЦИ

446003010220

0.10

20

бр

2.00

212

ХЛАДИЛНИК

446003010229

10.00

1

бр

10.00

215

КУХНЕНСКА  ВЕЗНА

446003010232

0.20

1

бр

0.20

283

ХАЛАТ БЕБЕ

446003010303

0.20

5

бр

1.00

293

ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ

446003010313

0.10

1

бр

0.10

363

СУХ БАСЕЙН

14

1,218.25

1

бр

1218.25

 

 

 

 

 

 

1863.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йорданов – Предлагам изменение на предложеното решение в първо римско от подраздел Б2 да отпадне имот под № 64 и да бъде записан в подраздел – имоти за жилищно строителство, за учредяване право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината. В този подраздел да бъде записан под № 2. Да отпадне т.21 от решението по второ римско.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на г-н Йорданов. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на г-н Йорданов.

Гласували      за – 31                        против – 2                              въздържали се – 2

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.1/ Сгради или самостоятелни обекти в сгради

 

22.

Поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 с площ 291.00 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна сграда  с идентификатор  87374.531.299.1 със застроена площ 74.00 кв.м., находящ се на ул. „Малко Търново“ № 33

291 кв.м. земя и сграда с РЗП 148 кв.м.

 

Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

62.

ПИ  с идентификатор 87374.522.221 

200

2382/10.06.2019 г.

Ул. „Въча“

63.

ПИ  с идентификатор 87374.522.220 

224

2381/10.06.2019 г.

Ул. „Въча“ № 55

Б/2.1 Имоти за жилищно строителство, за учредяване  право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината

 

2. ПИ с идентификатор 87374.537.176, 385, 2499/12.02.2020 г.,  ул. “Йордан Йовков“ № 19а

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 214 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 107 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 451  кв.м., част от  УПИ Х - За производствено складова дейност търговия и услуги в кв. 149 плана на гр. Ямбол, , находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1713/07.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 95 000.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 74 350.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92

Начална тръжна цена на имота 40 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 000.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84.

Начална тръжна цена на имота 46 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 29 870.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 32 360.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 000.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 638.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 33 240.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 500.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г. Начална тръжна цена на имота 124 800  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 62 000.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.220  с площ 224.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IХ за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Въча, № 55, актуван с АОС 2381/10.06.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 000.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.221  с площ 200.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ Х за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Въча, актуван с АОС 2382/10.06.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 15 030.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7 500.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.228  по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК   с площ 183  кв.м., идентичен с УПИ VI за ЖС в кв.124 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Огоста и ул. „Бистрица“, актуван с АОС 2439/31.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 760.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 500.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.233  с площ 152  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XI за ЖС  в кв.120 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2475/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 11 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 500.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.234  с площ 231  кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII за ЖС в кв.120 по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2476/07.11.2019 г.

            Начална тръжна цена на имота 17 400.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 8 500.00 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.239  с площ 148   кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № Р-02-18/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XI за ЖС в кв.9 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Росица“ № 11, актуван с АОС 2470/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 11 130.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 500.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 с площ 185  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ VII 754,755 за жилищно застрояване, квартал 64 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хемус“ № 3, актуван с АОС 2338/04.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 500.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 42 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г. 

Начална тръжна цена на имота 33 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 500.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 46 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  № 997 от  15.04.2004 г.

          Начална тръжна цена на имота 29 600.00  лв. без ДДС

          Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

            21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 с площ 495 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв.32 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Нови лозя, актуван с АОС 2429/23.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 2 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 400.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 с площ 1223 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за вилна сграда, идентичен с УПИ VIII 10 в кв.109 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Под Язовира, актуван с АОС 2468/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 7 200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 500.00 лв.

23. Поземлен имат с идентификатор 87374.574.47 с площ 750.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир“, актуван с АОС 1431/01.08.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 8220.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 100.00 лв.

24. 101/387 и.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.530.258 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с обща площ 387.00 кв.м., заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3 с площ от 72.14, представляващ втори етаж от масивна жилищна сграда, с прилежащо избено помещение с площ 24.74 кв.м. и стълбище с площ 6.65 кв.м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов“ № 39, актуван с АОС 843/07.04.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 30 640.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 000.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  с площ 291.00 кв.м., заедно с построената в имота еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда  с идентификатор  87374.531.299.1 със застроена площ 74.00 кв.м., находящ се на ул. „Малко Търново“ № 33, актуван с АОС 1477/18.07.2008 г.

Начална тръжна цена на имота 84 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 42 000.00 лв.

26. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 30 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 000.00 лв.

27. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, при граници: на същия етаж - няма, над обекта – няма и под обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.1, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 65 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 32 000.00 лв.

28. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 47 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

 

 

 

 ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.13 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м., находящ се на ул. „Кокиче” № 3 в размер на 16 900.00 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ирина … Митева от гр. Ямбол, …. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – 1                              въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

1.      Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;

2.      Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;

3.      Ведомствени жилища - Приложение № 3;

4.      Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение № ;

5.      Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

Приложение № 1, Приложение № 1А, Приложение № 2,  Приложение № 2А, Приложение № 3, Приложение № , Приложение  № 4.

 

 

Йорданов – отр. вот – Гласувам против, защото в наредбата за управление на общински жилища има един чл.24, ал.2, т.1, в който е записано, че предварително попадат в списъка за продажба на жилища, които се намират в сгради, чиито собственост 2/3 или повече са собственост на частни или юридически лица, което на практика означава, че ние в списъка за продажба влизат почти всички апартаменти собственост на общината и на практика няма водена политика в тази насока, с което искам да ви информирам, че ще инициираме промени в тази наредба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на част от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на земеделието, храните и горите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя. тук е необходимо мнозинство от две трети.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1 и чл.43“б“ от Закона за държавната собственост

1.Обявява за частна общинска собственост ПИ с проектен идентификатор 87374.14.85 с площ 382 кв.м., образуван от имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор по КК и КР на град Ямбол 87374.14.72, територия на транспорта с НТП - за местен път, с площ 35 565 кв.м., находящ се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащия Подробният устройствен план - парцеларен план (ПУП ПП) за обект: „Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя на с. Кабиле – с. Желю войвода до с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю войвода до заустването и в р. Тунджа“.- част от строеж обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км.276+200 да км.325+280, находящи се на територията та община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.

 

 

2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - Министерството на земеделието, храните и горите на ПИ с проектен идентификатор 87374.14.85 с площ 382 кв.м., образуван от имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор по КК и КР на град Ямбол 87374.14.72 , територия на транспорта с НТП - за местен път, с площ 35 565 кв.м., находящ се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащия Подробният устройствен план - парцеларен план (ПУП ПП) за обект: „Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя на с. Кабиле – с. Желю войвода до с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю войвода до заустването и в р. Тунджа“.- част от строеж обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км.276+200 да км.325+280, находящи се на територията та община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.

3.Упълномощавана кмета на община Ямбол, в изпълнение на настоящото решение, да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имота в полза на държавата –  Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложението относно сключване на договор за наем с фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост отдава под наем на ОФ „Мостове над Тунджа“ – Ямбол, ЕИК 128601310, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, ет.2, представлявана от Георги …. Ъков – председател на УС и Яна …  Върбанова – Стоева – изпълнителен директор, помещения /две стаи на ІІ етаж/ за офис, с обща площ 31 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на гр. Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС №440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол, за срок от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с ОФ „Мостове над Тунджа“ - Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отписване на несъбираеми вземания за общински имот на ул. "Цар Иван Александър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Драги колеги общински съветници, с уважение към Вас и най-вече към нашите съграждани бих искала да представя в кратък порядък историята на предложението, което в момента разглеждаме. Действително, към края на месец декември 2012 година не беше удължен договорът за наем на ОбС на БСП с община Ямбол, независимо от предприетите стъпки на тогавашното ръководство на политическата структура в града, а именно: заявление до Кмета на община Ямбол; заявление до ОбС – Ямбол; искане до кмета за сключване на нов договор.

На 12.02.2013 год., с писмо, тогавашният кмет уведоми  ОбС на БСП, че не може да удовлетвори молбата ни за продължаване на договора за наем и ни информира за възможност за предоставяне под наем на  друг имот, състоящ се от две стаи, намиращи се в краен квартал на град Ямбол.        Разбира се, общината получи мълчалив отказ от нас, тъй като никоя друга парламентарно представена политическа партия в града не бе настанена в помещения извън централната градска част и по своята същност предложението бе неравностойно и дори дискриминационно..

ОбС на БСП, град Ямбол притежава движимо имущество, което се съхранява в помещението на ул.  „Цар Иван Александър“ № 7 и след като нямахме сключен договор за наем, както и административен акт за извеждането ни, продължихме да съхраняваме и опазваме както собственото си имущество, така и имота, общинска собственост – с грижата на добър стопанин, съгласно предназначението му.

Нееднократно сме заявявали намерението си да продължим да заплащаме наемните си месечни вноски по договора от 2009г. В Центъра за обслужване на граждани, плащането е отказвано системно от общинските служители, осъществявайки състава на наказателното деяние безстопанственост с разпиляване на общинската собственост.

В нито един момент, в периода от 2009 г. до 2019 г. включително, Община Ямбол не се е противопоставила на ползването на имота. Според разпоредбата на чл. 236 ЗЗ , ако след изтичане на наемния срок, използването на вещта продължи със знанието и без противопоставяне на наемодателя, договорът се счита продължен за неопределен срок.

В допълнение на горното, държа да подчертая, че от 2009 г. до днес, ОбС на БСП, за своя сметка направи редица ремонти и подобрения на общинския имот, с което не само сме го съхранили в неговата цялост и сме се грижили като добър стопанин за него, но и сме увеличили неговата материална себестойност, съответно и пазарната му оценка.

Ще споделя моя личен опит от средата на 2017 год., когато бях избрана за председател на БСП. Направихме няколко опита за конструктивни разговори с предното ръководство на общината за споразумение помежду ни, удовлетворяващо най-вече интересите на гражданите на Ямбол. Без да бъдем потърсени от никого сме поискали справка за дължимите суми към общината, възразили съм срещу определени неоснователни искания, настоявала сме за споразумение. Но за съжаление не ни беше предложено такова. Бяхме посъветвани да минем през съда с ясното съзнание, че Общината ще загуби това дело. За нас това бе недопустимо – да съдим нашата община Ямбол.

На втория месец след встъпване в длъжност на новия екип на община Ямбол след Местни избори 2019, потърсих среща с ресорния заместник-кмет по общинската собственост  за представяне на проблема и за обсъждане на възможностите за неговото решаване.

Т.е., подчертавам, БСП през годините, винаги е била активната страна за намиране на правна възможност за заплащане на дължимите наемни вноски и подписването на договор за наем на помещението със срок на действие до продажбата му от Община Ямбол на трети лица.

Обсъдихме ситуацията и твърдим, че с така предложения проект за споразумение нито община Ямбол, нито нашите съграждани са ощетени. Напротив, независимо, че законът не го изисква от нас, даже категорично ни освобождава от определени задължения, ние, показвайки отговорност  като политическа партия де факто ще заплатим и недължими по ЗЗД наемни вноски под формата на текущи ремонти с представянето им пред общинска администрация, както и такса битови отпадъци за целия период.

Ревански – Приемам забележката на г-жа Георгиева за личните данни и ще ги заличим, освен това искам да, че по тази точка основния казус е, че общината трябва да си вземе дължимите задължения. Нямам нищо против всяка представена парламентарна партия да има офис в ЦГЧ, но искам да внеса едно уточнение по една Ваша реплика, която споменахте, че многократно сте идвали в Центъра за работа с клиенти да си заплатите наема, да, за предния мандат, искам да кажа от моя опит, че човек като има желание има начини. В предния мандат имах същия случай, не ми приемаха наемите и си ги заплатих по банков път, без никакъв проблем. Това може всеки гражданин да го направи, така че винаги има някаква възможност.

Георгиев – Защо трябва да ги отписваме тези задължения, щом са искали да ги платят? Може и сега да стане това.

Миланов – Ще подкрепя колегите от БСП, тъй като те нямат вина и ще помоля ОА да не допуска подобен вакуум в управлението на общинската собственост за напред.

Брънков – За да стане това трябва да нямат задължения.

Георгиева – Имаме удостоверение за липса на задължения.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                        въздържали се – 3

            Приема се.

            Р. Банков не участва в гласуването.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 173, ал.1 от ДОПК и чл.111 (б) и (в) от ЗЗД упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от счетоводните регистри на несъбираемите начислени и осчетоводени през 2014-2016 г. публични вземания с изтекъл давностен срок в размер на 7402.39 лева, като лихвите следва да се преизчислят към датата на влизане в сила на решението на ОбС-Ямбол.

 

 

            Шиков – Обявявам почивка 15 минути, 11.00 часа е.

            След почивката кворум 32 съветника.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

По повод разсъждения и въпроси в нашата постоянна комисия „Може ли земеделската земя да е предмет на наемен договор, а не на аренден, бих искала да Ви запозная със становището на юридическата общност.

Действащото законодателство не само не изключва, но и изрично посочва, че земеделската земя може да бъде предмет на наемен договор: Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закона за кооперациите, съгласно който двете форми на ползване на земеделските земи аренда и наем съществуват паралелно; Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който и наемателите, и арендаторите на земеделски площи са признати за ползващи земите на правно основание.

Т.е., сключването на договор за наем на земеделска земя не е  в противоречие със закона и не го заобикаля, т.е. договорът ще бъде действителен.

Съобразно мотивите, подробно изложени в постановено Тълкувателно решение от 20.07.2017 г. Върховният съд постановява, че договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, към който са приложими разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, е действителен независимо от наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, предвидени в специалния Закон за аренда в земеделието.

Има само няколко особености при форма за сключване на договорите за наем със срок над 1 година (чл. 4б ЗСПЗЗ)

В чл. 4б, ал. 1 се въвежда изискване договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, да се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. С това специално правило, в отклонение от режима по ЗЗД, според който наемният договор е неформален, се установява форма за валидност при сключване на договор за наем на земеделска земя с продължителност над 1 година.

В ал. 2 на чл. 4б се предвижда, че в хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на правилата относно лицата с право да сключат договор за наем по чл. 4а. Изисква се представяне на скица - нотариусът прилага към нотариалното дело скици на имотите - предмет на договора. Скиците се заявяват за получаване от нотариуса чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Проверка при вписване в службата по вписванията

В ал. 3 на чл. 4б е предвидено вписване на договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една стопанска година, по местонахождение на имотите в службата по вписванията. Към актовете, подлежащи на вписване, се прилагат скиците на имотите.

            Йорданов – Предлагам изменение на предложеното решение.  В точка първо римско да бъде записано: I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.24а, ал.5 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните поземлени имоти:

1.      87374.66.2

2.      87374.66.3

Ревански – Г-н Йорданов, напълно съм съгласен с Вашата забележка, това ми е предоставено от ОА. Ще взема необходимите мерки. Лично аз съм съгласен, че трябва двата имота да бъдат пуснати на публичен търг, който иска да заповяда и да ги наеме, това ще бъде от полза, както за община Ямбол, така и за гражданите.

Йорданов – От коя стопанска година ще започне ползването?

Шиков – Вероятно 2020-2021г. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Йорданов.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя  с промяната.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.24а, ал.5 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните поземлени имоти:

1.      поземлен имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята 5, с площ 39.874 дка.

2.      поземлен имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка.

            II. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.24а, ал.5 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните поземлени имоти:

-      Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица” и

-      Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“ при следните условия

1.      Начална тръжна цена за целия масив 4 494.00 лв.

2.      Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

3.      Почистване за собствена сметка на имотите от растителните отпадъци и привеждането им в състояние подходящо за засаждане на едногодишни култури.

4.      Промяна на начина на трайно ползване на имотите от „овощна градина“  на „нива“

5.      Срок за отдаване под наем – 5 стопански години.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Ревански - Оттеглям предложението, тъй като явно има не спазени процедури и да се огледа по-добре.

 

 

            Предложението беше оттеглено от вносителя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Миланов – Предлагам да се допълни, че ще се ползва като библиотека. Живея в този квартал и смятам, че би било добре да има библиотека там. Да не го ползват като склад. Пише в заявлението на г-жа Димитрова – поради недостатъчна на площ.

            Шиков – Предоставено е за библиотека и предния път, сега се добавя площ. Ще добавим към решението по ваше предложение – за библиотечна дейност.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението. Знаете, че тук е необходимо мнозинство от две трети.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закон за общинската собственост,  предоставя на Народно читалище „Зора - 1945”, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д.721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. ,,Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена … Димитрова – председател, временно и безвъзмездно право на ползване за библиотечна дейност, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора, върху останалата част от помещенията, с обща площ 176.39 кв. м., разположени в дясното крило на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. ,,Златен рог“ № 2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за проект за изменение на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-199 „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, кв. 143 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на УПИ XVI-199 “за производствено-складова дейност, търговия и услуги“ и УПИ X-общ кв. 143 по плана на град Ямбол – Промишлена зона, засягащо и УПИ XI-„Промишлена енергетика“ в същия квартал, и улица за достъп до новопроектиран УПИ XXVI-250.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III - за ОП „Агрохимическо обслужване“, кв. 141 по плана за гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III-за ОП „Агрохимическо обслужване“ кв. 141 по плана на град Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отмяна на Решение на ОбС Ямбол по т.5.2 на 34 заседание, проведено на 28.06.2018г. - ПУП - ПРЗ, м. Зайчара.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание