РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2024г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Заповед от Областен управител Ямбол за връщане за ново обсъждане на Решение № III-16/28.12.2023г. на ОбС Ямбол. – продажба Обществен паркинг АД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

2.      Предложение относно приемане на Доклад за СФУК през 2023г. на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление на ОС за 2024г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-6615,6616 и УПИ I-„за жилищно строителство“ в кв. 79 по плана на кв. „Каргон“, град Ямбол – ж.к. „Яворов“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.559.106 и 87374.559.107 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КПИИ за обект: Кабелна линия НН 1кV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Складова база за селскостопанска продукция" в имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем клуб - ЧОС, ул. "Царевец" № 2 на Българска евангелска църква божия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 233/464 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.113, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ № 16-18 и прекратяване на съсобствеността върху имота.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 18.79 кв.м върху ПИ 87374.552.2, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван в ателие за жилищни нужди“ в сграда с идентификатор 87374.552.2.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 24, вх. Г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

14.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите, ул. „Батак“, ул. „Търговска“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 290/3490 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.510.130, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Индустриална“ и прекратяване на съсобствеността върху имота..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 75/158 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.138, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Панайот Волов“ № 43 и прекратяване на съсобствеността върху имота.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на средства за самоучастие и предоставяне на гаранция за цялостното изпълнение на договор за предоставяне на финансово подпомагане по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Заповед от Областен управител Ямбол за връщане за ново обсъждане на Решение № III-16/28.12.2023г. на ОбС Ямбол. – продажба Обществен паркинг АД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя Решение № III-16/28.12.2023г. на ОбС Ямбол. относно продажба на дяловото участие на Община Ямбол в Обществен паркинг Ямбол АД и прекратяване участието в търговското дружество.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Доклад за СФУК през 2023г. на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.4 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.         

    

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление на ОС за 2024г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

Приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024г. на Община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол през 2024 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16, ал.1. от Закона за младежта:

 Приема Общински план за младежта 2024 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № XI-2/13.08.2020г. на Общински съвет – Ямбол и влиза в сила от 08.09.2020г., изм. Приложение № 1 с Решение № LIV-29/30.03.2023г., в сила от 18.04.2023г.), както следва:

§ 1. Ал.3 на чл.99 се изменя по следния начин: Договорената наемна цена за отдавани под наем общински терени се актуализира ежегодно до 15 февруари спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

§ 2. В чл.99 се създава алинея четвърта със следното съдържание:

(4) Актуализацията по ал.3 се извършва веднъж в годината, независимо от броя на промените в размера на минималната заплата за страната.

§ 3. В чл.99 се създава алинея пета със следното съдържание:

„(5) В проекта на договор за наем се включва изрична клауза за ежегодна актуализация на наемната цена съобразно ръста на минималната работна заплата за страната Наемателят се уведомява писмено за конкретния размер на актуализираната наемна цена.

 § 4. Приложение  № 1, неразделна част от наредбата, се изменя по следния начин:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

 

Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

А/ Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя, както следва:

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

1

2

3

4

5

6

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

7.11

4.80

3.59

2.36

2

Търговия с лекарства

10.66

8.44

4.80

3.59

3

Заведения за обществено хранене

11.89

10.65

9.39

8.39

4

Административно-правни услуги

5.96

4.80

3.59

2.36

5

Други услуги

3.59

2.36

1.96

1.18

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

покрит

1.26

0.97

0.69

0.46

 

открит

0.62

0.60

0.46

0.37

7

Площи за спортна дейност

 

 

Покрити

0.47 лв. за всички зони

 

Открити

0.23 лв. за всички зони

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

17.77

15.48

14.23

11.85

11

Хазартни игри

21.30

20.08

18.93

16.59

12

Здравни услуги

12.60 лева за  всички търговски зони

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

14

Ателиета за художествени занаяти

5.96

4.80

3.59

2.36

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

2.36

1.92

1.66

1.41

16

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

50.41 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

37.81 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

25.20 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

75.61 лева на декар (годишно)

17

Открити прилежащи площи към обекти

1.18

0.97

0.69

0.46

18

Частни училища

1.18 лева за всички зони

19

Обществена тоалетна

2.21

1.66

1.40

1.26

20

Синдикална дейност

0.74

0.57

0.44

0.29

21

Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони и билборди/

всички обекти над 20 кв. м. с 50% от базисната цена по т.21.1., 21.2.,21.3., 21.4., 21.5., 21.6.

21.1.

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

12.00

8.00

5.00

5.00

21.2.

Търговия с печатни произведения и книги

9.00

7.00

5.00

5.00

21.3.

Търговия със селкостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи и други

12.00

8.00

5.00

5.00

21.4.

Извършване на услуги

7.00

5.00

4.00

4.00

21.5.

Спорт тото

17.00

12.00

10.00

10.00

21.6.

За събирания от културно-масов характер

7.00

5.00

4.00

4.00

21.7.

Eдностранен билборд

13.00 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

21.8.

Двустранен билборд

26.00 лева /кв. м. рекламна площ за всички зони

 

 

 

 

 

 

Б/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 

 

І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”, „Цар Освободител”, „Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и пл. „Освобождение”, Градски парк

 

 

 

 

 

ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”)

 

2. ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”)

 

3. ул. „Александър Стамболийски”

 

 

 

 

4. пл. „Боровец”

 

 

 

 

5. ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до от РЗИ до ул. "Арда")

 

6. ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска комуна)

7. ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до пл. "Г. Дражев" )

8. ул. „Жорж Папазов”

 

 

 

 

9. ул. Джон Атанасов”

 

 

 

 

10.  ул. „Кабиле”

 

 

 

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г.С.Раковски” до пл. „Боровец”)

 

12.  ул.”Срем”

 

 

 

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар)

 

14. Нова автогара – Ямбол

 

 

 

 

15. пл. „Страшимир Кринчев”

 

 

 

 

16. ж.к. „Диана”

 

 

 

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”)

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета)

 

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет „Дамполис Ател“ и бензиностанцията)

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иричек”, „Лъкатник”, „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”, „Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Парк „Боровец”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 

 

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

Заключителни разпоредби

§ 5. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града, с обща прогнозна стойност 46 900,00 лв. с ДДС, както следва:

Подземни контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне педал и съд /чувал/ с обем 3 м3. Прогнозна стойност 31 708.00 лв. с включено ДДС за три броя.

Свредел навесен МТ 450 - Н Прогнозна стойност с включен ДДС 3 468,00 лв.

Пръскачка щангова – АIС - 220 - Прогнозна стойност с включен ДДС: 2 340.00 лв.

Шредер за пънове. Прогнозна стойност с включен ДДС: 4 764.00 лв.

Кофа отваряема за събиране на клони. Прогнозна стойност с включен ДДС: 3 552.00 лв.

Джойстик и хидравличен разпределител за трета функция на челен товарач на трактор Прогнозна стойност с включен ДДС: 1 068.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-6615,6616 и УПИ I-„за жилищно строителство“ в кв. 79 по плана на кв. „Каргон“, град Ямбол – ж.к. „Яворов“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.559.106 и 87374.559.107 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-6615,6616 и УПИ I-„за жилищно строителство“ в кв. 79 по плана на кв. „Каргон“, град Ямбол – ж.к. „Яворов“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.559.106 и 87374.559.107 по кадастралната карта, находящи се на ул. „Пейо К. Яворов“ №№ 50 и 52, което изменение води и до изменение на поземлен имот с идентификатор 87374.558.215 представляващ улица „Пейо К. Яворов“, общинска публична собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване (НТП) – за второстепенна улица и до изменение на поземлен имот с идентификатор 87374.559.93, общинска частна собственост, урбанизирана територия с начин на трайно ползване – за комплексно застрояване. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КПИИ за обект: Кабелна линия НН 1кV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Складова база за селскостопанска продукция" в имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00027/17.03.2023 г. на кмета на община Ямбол, Решение № № LIV-9/30.03.2023 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 13/21.12.2023 г.  на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет-Ямбол одобрява проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Складова база за селскостопанска продукция“ в  имот с идентификатор 87374.31.13, м. Смокините, гр. Ямбол, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем клуб - ЧОС, ул. "Царевец" № 2 на Българска евангелска църква Божия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост , предоставя  под наем на Българска Евангелска Църква Божия,  ЕИК 115815734, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, район Централен, ул. „Тракия“ № 15, представлявана от Дюндар Асан – председател на Духовния съвет за осъществяване на дейността на местното поделение , недвижим имот – частна общинска собственост на ул. „Царевец“ № 2, гр. Ямбол, актуван с АОС № 2067/09.03.2017г., а именно едноетажна масивна сграда, представляваща клуб с площ 76.00 кв. м.,  с  идентификатор  87374.523.336.1  по  КК  на  град   Ямбол, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.336, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора, при месечна наемна цена в размер на 145.92 лв. без ДДС, изчислена по т.15 от Приложение № 1 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС Ямбол.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 233/464 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.113, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ № 16-18 и прекратяване на съсобствеността върху имота.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, определя пазарна цена на 233/464 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.113 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв. м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ № 16-18, в размер на 42 650 лв. /четиридесет и две хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Георги Илиев с адрес гр. Ямбол, .

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал. 3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 18.79 кв.м върху ПИ 87374.552.2, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван в ателие за жилищни нужди“ в сграда с идентификатор 87374.552.2.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 24, вх. Г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Славка Костова, Станимир Костов и Красимир Костов, с постоянен адрес, гр. Ямбол, от 18.79 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.2, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 5203 кв.м,, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: ателие за жилищни нужди, в сграда с идентификатор 87374.552.2.10 по КК и КР на гр. Ямбол ж.к. Възраждане“ бл.24, вх.Г и определя цена за вещното право в размер на 1 796.80 (хиляда седемстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите, ул. „Батак“, ул. „Търговска“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за:

         1. Обект: „Реконструкция на уличен водопровод и СВО по ул. „Батак“, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 3 288.69 лв. (три хиляди двеста осемдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки)  без ДДС.

          2. Обект: „Водопроводни разклонения по уличен водопровод по ул. „Търговска“, към три броя поземлени имоти в гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 15 777.09 лв. (петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и девет стотинки)  без ДДС,

          във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 290/3490 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.510.130, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Индустриална“ и прекратяване на съсобствеността върху имота.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 290/3490 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.510.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3490 кв. м., находящ се на ул. „Индустриална“ в размер на 17 270 лв. (седемнадесет хиляди двеста и седемдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му наРЕТРОУЮТ АКСАГА“ ООД.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 75/158 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.138, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Панайот Волов“ № 43 и прекратяване на съсобствеността върху имота.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 75/158 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.553.138 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка сто тридесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 158 /сто петдесет и осем/ кв. м., находящ се на ул. „Панайот Волов“ № 43 в размер на 9 080 лв. /девет хиляди и осемдесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Иван Костов и Пенка Костова от гр. Ямбол

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал. 3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.         Поземлен имот с идентификатор 87374.72.120 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 4394 кв. м, земеделска земя в землището на гр. Ямбол, категория 6 с НТП „друг вид нива“, находящ се в м. „Азмака“, актуван с АОС № 1139/03.12.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  101 910 лв. (сто и една хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС.

Депозит за участие 51 000.00 лв. (петдесет и една хиляди лева).

2.         Поземлен имот с идентификатор 87374.72.121 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 2442 кв. м, земеделска земя в землището на гр. Ямбол, категория 6 с НТП пасище, находящ се в м. „Азмака“, актуван с АОС № 1151/07.02.2005г.

Начална тръжна цена на имота  55 540.00 лв. (петдесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 27 000.00 лв. (двадесет и седем хиляди лева).

3.         Поземлен имот с идентификатор 87374.72.123 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 27414 кв. м, земеделска земя в землището на гр. Ямбол, категория 6 с НТП друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в м. „Азмака“, актуван с АОС № 915/02.07.2003г.

Начална тръжна цена на имота  741 217.00 лв. (седемстотин четиридесет и една  хиляди двеста и седемнадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 370 000.00 лв. (триста и седемдесет хиляди лева).

4.         Поземлен имот с идентификатор 87374.16.65 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 22741 кв. м, с НТП „За други

видове спорт“, за който е отреден УПИ ІI-65 „за спортни дейности“ в кв. 16 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00066/15.09.2020 г., ведно с построените сгради в имота – сграда с идентификатор 87374.16.65.1 с площ 55 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.2 с площ 230 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.3 с площ 102 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.4 с площ 229 кв. м, сграда с идентификатор 87374.16.65.8 с площ 373 кв. м, находящ се в гр. Ямбол, м. „Ормана“, актуван с АОС 2821/25.05.2021 г.

Начална тръжна цена на имота  468 400 лв. (четиристотин шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 234 000.00 лв. (двеста тридесет и четири хиляди лева).

5.           Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 4 165 кв. м, за който  е отреден УПИ ХXVIII „Незастроен имот за производствен, складов обект“, кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота  107 000 лв. (сто и седем хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие 53 000.00 лв. (петдесет и три хиляди лева).

6.         Поземлен имот с идентификатор 87374.519.139 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 7956 кв. м, идентичен с УПИ I 519.139 за производствено – складова и обслужваща дейност в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XLIV-12/25.08.2022 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 3071/06.02.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 289 400 лв. (двеста осемдесет и девет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 144 000.00 лв. (сто четиридесет и четири хиляди лева).

7.         Поземлен имот с идентификатор 87374.520.155 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-10790/30.09.2021 г. на ИД на АГКК, с площ 5097 кв.м, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв. 11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-354/29.03.1989 г., находящ се в ж. к. „Христо Ботев“, актуван с АОС № 2884/14.10.2021г.

Начална тръжна цена на имота  203 880 лв. (двеста и три хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 102 000 лв. (сто и две хиляди лева).

8.         Сграда с идентификатор 87374.520.171.3 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-10790/30.09.2021 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 197 кв. м, етажност - 5 етажа, построена през 1996 г. със степен на завършеност „груб строеж“ в ПИ с идентификатор 87374.520.171, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв. 4 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-354/29.03.1989г., с административен адрес ж. к. „Христо Ботев“, бл. 2, актувана с АОС № 2897/28.10.2021г.

Начална тръжна цена на имота  373 000 лв. (триста седемдесет и три хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие 186 000 лв. (сто осемдесет и шест хиляди хиляди лева).

9.         Поземлен имот с идентификатор 87374.521.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 214 кв. м, идентичен с УПИ I за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3039/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  19 260 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

10.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.81 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД

 на АГКК, с площ 197 кв. м, идентичен с УПИ II за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.012021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3040/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  17 730 лв. (седмнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000.00 лв. (девет хиляди лева).

11.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.82 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 199 кв. м, идентичен с УПИ III за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3041/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  17 910 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000.00 лв. (девет хиляди лева).

12.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.83 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 202 кв. м, идентичен с УПИ IV за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3042/10.01.2023г. Начална тръжна цена на имота  18 180 лв. (осемнадесет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС

Депозит за участие 9 000 лв. (девет хиляди лева).

13.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.84 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 205 кв. м, идентичен с УПИ V за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3043/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  18 450 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000 лв. (девет хиляди лева).

14.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.85 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 208 кв. м, идентичен с УПИ VI за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3044/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  18 720 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000 лв. (девет хиляди лева).

15.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.86 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 211 кв. м, идентичен с УПИ VII за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3045/10.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 18 990 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

16.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.87 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 214 кв. м, идентичен с УПИ VIII за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3046/12.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 19 260 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

17.       Поземлен имот с идентификатор 87374.521.88 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 217 кв. м, идентичен с УПИ IX за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3047/12.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 19 530 лв. (деветнадесет хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

18.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.89 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 220 кв. м, идентичен с УПИ X за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3048/12.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 19 800 лв. (деветнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

19.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.90 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 241 кв. м, идентичен с УПИ XI за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3049/13.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 21 690 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 11 000.00 лв. (единадесет хиляди лева).

20.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.91 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 245 кв. м, идентичен с УПИ XII за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3050/13.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 22 050 лв. (двадесет и две хиляди и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 11 000.00 лв. (единадесет хиляди лева).

21.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.98 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 216 кв. м, идентичен с УПИ XIX за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3057/16.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  19 440 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

22.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.99 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 212 кв. м, идентичен с УПИ XX за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3058/16.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 19 080 лв. (деветнадесет хиляди и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

23.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.100 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 209 кв. м, идентичен с УПИ XXI за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3059/16.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота  18 810 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин и десет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000.00 лв. (девет хиляди лева).

24.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.101 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 206 кв. м, идентичен с УПИ XXII за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3061/23.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 18 540 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 000.00 лв. (девет хиляди лева).

25.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.102 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 203 кв. м, идентичен с УПИ XXIII за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3062/23.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 18 270 лв. (осемнадесет хиляди двеста и седемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие  9 000 лв. (девет хиляди лева).

26.       Пoземлен имот с идентификатор 87374.521.103 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 232 кв. м, идентичен с УПИ XXIV за КОО в кв. 74д по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  № XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, актуван с АОС № 3063/23.01.2023г.

Начална тръжна цена на имота 20 880 лв. (двадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

27.       Поземлен имот с идентификатор 87374.522.318 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 197 кв. м, за който е отреден УПИ ІV за ЖС в кв. 128 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № IX-22/04.05.2012 г., находящ се на ул. „Огоста“ № 110А, актуван с  АОС 3025/08.12.2022 г.

Начална тръжна цена на имота  19 400 лв. (деветнадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 9 700.00 лв. (девет хиляди и седемстотин хиляди лева).

28.       Поземлен имот с идентификатор 87374.523.383 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 119 кв. м, за който е отреден УПИ IX 655, 656 в кв. 59 зa ЖС по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Мальовица“ № 37, актуван с АОС № 3008/10.11.2022г.

Начална тръжна цена на имота  13 150 лв. (тринадесет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 6 500.00 лв. (шест хиляди и петстотин лева).

29.       Поземлен имот с идентификатор 87374.523.445 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 156 кв. м, начин на трайно ползване – ниско застрояване, за който е отреден УПИ XV 746,747 за жилищно застрояване, 64 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Драва“ № 39, актуван с АОС 2133/13.11.2017 г.

Начална тръжна цена на имота  12 900 лв. (дванадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 6 500.00 лв. (шест хиляди и петстотин лева).

30.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 610 кв. м, идентичен с УПИ Х 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул. “Боровец”, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота  97 600 лв. (деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 49 000.00 лв. (четиридесет  и девет хиляди лева).

31.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 682 кв. м, включващ УПИ ХIX 194 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец“, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 102 300 лв. (сто и две хиляди и триста лева) без ДДС.

Депозит за участие 51 000.00 лв. (петдесет и една хиляди лева).

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от ИД на АГКК, с площ 1224 кв. м, за който е отреден УПИ І за ЖС в кв. 20 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Крайречна“ № 20, актуван с  АОС 2560/ 02.04.2020 г.

Начална тръжна цена на имота  70 200.00 лв. (седемдесет хиляди и двеста лева) без ДДС.

Депозит за участие 35 000.00 лв. (тридесет и пет хиляди лева).

33.       Незастроен поземлен имот  с идентификатор 87374.531.228 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 256 кв. м, находящ се на ул. „Видин“ № 21, актуван с АОС 997/15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  73 500 лв. (седемдесет и три хиляди и петстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 37 000.00 лв. (тридесет и седем хиляди лева).

34.       Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1617/21.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  218 870 лв. (двеста и осемнадесет осемстотин и седемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 110 000.00 лв. (сто и десет хиляди лева).

35.       Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.13 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият втори етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1618/21.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 229 800 лв. (двеста двадесет и девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 115 000.00 лв. (сто и петнадесет хиляди лева).

36.       Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.14 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият трети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1619/21.07.2010г.

Начална тръжна цена на имота  227 300 лв. (двеста двадесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС.

Депозит за участие 113 600.00 лв. (сто и тринадесет хиляди и шестстотин лева).

37.       Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  220 900 лв. (двеста и двадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 110 000.00 лв. (сто и десет хиляди лева).

38.       Самостоятелен обект за обществено и делово обслужване в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 347 кв. м и 15.24 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 227 040.00 лв. (двеста двадесет и седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 114 000.00 лв. (сто и четиринадесет хиляди лева).

39.       Самостоятелен обект за обществено хранене в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК – целият подземен етаж от шестетажна монолитна сграда с идентификатор 87374.541.36.2, построена  през 1970 г., с площ 233 кв. м и 10.23 % ид. ч. от общите части на сградата, равно на 30.69 кв. м, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, актуван с АОС 1658/06.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 165 620 лв. (сто шестдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 83 000.00 лв. (осемдесет и три хиляди лева).

40.       Поземлен имот с идентификатор 87374.549.108 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 1838 кв. м, за който е отреден УПИ XI-108 в кв. 26 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № IX-22/04.05.2012 г., който е част от УПИ I за ЖС в кв. 65 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLIV-11/24.04.2019 г., находящ се на ул. „Битоля“ № 35, актуван с АОС 3075/28.02.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  278 150 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв. (сто и четиридесет хиляди лева).

41.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.78, с площ 763 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XX за „Жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3097 от 10.04.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  114 450 лв. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 57 000.00 лв. (петдесет и седем хиляди лева).

42.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.81, с площ 2019 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVIII за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3100 от 10.04.2023г.

Начална тръжна цена на имота 281 380.00 лв. (двеста осемдесет и една хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв. (сто и четиридесет хиляди лева).

43.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.82, с площ 1045 кв. м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVII за „Търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж. к. „Златен рог“, актуван с АОС 3101 от 10.04.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  163 700.00 лв. (сто шестдесет и три хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 80 000.00 лв. (осемдесет хиляди лева).

44.       Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.83 по КК и КР, с площ 774 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XIX за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3102 от 10.04.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  117 650 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 58 000.00 лв. (петдесет и осем хиляди лева).

45.       Поземлен имот с идентификатор 87374.562.201 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК с площ 481 кв. м, за който е отреден УПИ VI-201 в кв. 25 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 3077/28.02.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  4 837.40 лв. (четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Депозит за участие 2 400.00 лв. (две хиляди и четиридесет хиляди лева).

46.       Поземлен имот с идентификатор 87374.567.237 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 571 кв. м, за който е отреден УПИ XX - 237 за вилно строителство в кв. 85 по плана на гр. Ямбол, одобрени с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3120/01.08.2023 г.

Начална тръжна цена на имота 5 400 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие 2 700.00 лв. (две хиляди и седемстотин лева).

47.       Поземлен имот с идентификатор 87374.567.258 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 480 кв. м, идентичен с УПИ XXXIX 258 в кв. 85 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., одобрен със заповед XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 2447/15.08.2019 г., вписан по надлежния ред.

Начална тръжна цена на имота  5 040 лв. (пет хиляди и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 2 500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева).

48.       Поземлен имот с идентификатор 87374.567.259 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 655 кв. м, за който е отреден УПИ XL 259 в кв. 85 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., одобрен със заповед XLVII-16/25.09.2007 г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3142/20.10.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  6 780 лв. (шест хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 3 400.00 лв. (три хиляди и четиристотин лева).

49.       Поземлен имот с идентификатор 87374.567.260 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 446 кв. м, за който е отреден УПИ XLI 260 в кв. 85 по планa на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3143/20.10.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  4 710 лв. (четири хиляди седемстотин и десет лева) без ДДС.

Депозит за участие 2 300.00 лв. (две хиляди и триста лева).

50.       Поземлен имот с идентификатор 87374.568.24 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 600 кв. м, за вилно застрояване, с УПИ XIII-24 в кв. 86 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., одобрен със заповед XLVII-16/25.09.2007г., находящ се в м. „Стари лозя“, актуван с АОС 3118/13.07.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  6 230 лв. (шест хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 3 000.00 лв. (три хиляди лева).

51.       Поземлен имот с идентификатор 87374.574.1 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 296 кв. м.  вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1371/06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  8 300 лв. (осем хиляди и триста лева) без ДДС.

Депозит за участие 4 000.00 лв. (четири хиляди лева).

52.       Поземлен имот с идентификатор 87374.574.4 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 834 кв. м.  вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1372/06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  19 750 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 10 000.00 лв. (десет хиляди лева).

53.       Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от ИД на АГКК, с площ 551 кв.м, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1381/12.04.2007 г., находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1381/12.04.2007 г. Начална тръжна цена на имота  15 190 лв. (петнадесет хиляди сто и деветдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00 лв. (осем хиляди лева).

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на средства за самоучастие и предоставяне на гаранция за цялостното изпълнение на договор за предоставяне на финансово подпомагане по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява размер на средствата за самоучастие по договор за предоставяне на финансово подпомагане по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти, за изграждането на спортен обект - Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) гр. Ямбол в УПИ II-112, кв. 156 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, одобрен със Заповед № I-A-1273/14.09.1990г. и Решение LX-5 от 27.07.2023г. на ОбС-Ямбол, които са посочени в проектното предложение и приложенията към същото, вкл. приложение № 7 – Финансов план, представляващи сума в размер на  316 420,00 лева с ДДС (триста и шестнадесет хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст.), които да бъдат предвидени в бюджета на община Ямбол за 2024 г.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да подпише от името на община Ямбол Запис на заповед, със срок за предявяване на плащането до 31.10.2025 г. в полза на Министерството на младежта и спорта. Същото да послужи за целите на обезпечаване на авансово плащане в размер на 316 420,00 лева с ДДС (триста и шестнадесет хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст.) по договор за предоставяне на финансово подпомагане по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти, за изграждането на спортен обект - Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) гр. Ямбол в УПИ II-112, кв. 156 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, одобрен със Заповед № I-A-1273/14.09.1990г. и Решение LX-5 от 27.07.2023г. на ОбС-Ямбол.