Осма сесия проведена
на 25 юни - 2 юли 2004г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнението на приетите решения от Общински съвет - Ямбол за периода м.ноември 2003г. до м.април 2004г.
    ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

2.План за работа на Общински съвет - Ямбол за периода 1.07.2004г. - 31.12.2004г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

3. Предложение за изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).
   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4.Приемане Наредба за управление на общинския бюджет.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

5. .Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол. (за ползване на басейн в ГПЧЕ и почивна станция "Лада-3")
   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6. Отчет и анализ на финансово-счетоводната дейност на общинските дружества за 2003г.
   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложение за увеличаване капитала на "Ямболгаз 92" АД.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

8. Отмяна на решение на ОбС Ямбол по т.7 на 44 сесия от 23-30 май 2003г. ("Обреден комплекс").
   ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСП

9. Предложение до МС на РБ относно отпускане персонална пенсия на детето Стилиян Дианов Кавръков.
   ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

10. Предложение относно освобождаване депозита на участника в присъствен конкурс за определяне на концесионер за осъществяване на концесия с предмет: "Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града".
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

11.Предложение за изменение на решение на ОбС Ямбол за предоставяне за ползване на общински недвижим имот на ЛРД "Диана".
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

12.Молба от Общинска организация на инвалидите -Ямбол за удължаване срока на действие на договор за наем на "Клуб на инвалида", ул."Ал.Стамболийски" № 29.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

13.Предложение относно Доклад от провеждането на ограничен конкурс за определяне на изпълнители за правен анализ и оценка на "Диана бус" ЕАД.
   ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

14.Покана за общо събрание на "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД.
   ВНОСИТЕЛ: Ив.Стефанов

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА  -   Отчет за изпълнението на приетите решения от Общински съвет - Ямбол за периода м.ноември 2003г. до м.април 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     Приема Отчет за изпълнението на приетите решения от Общински съвет - Ямбол за периода м.ноември 2003г. до м.април 2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА  -  План за работа на Общински съвет - Ямбол за периода 1.07.2004г. - 31.12.2004г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
     Приема плана за работа на Общински съвет Ямбол за периода 1.07.2004г. - 31.12.2004г.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Предложение за изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

     Приема изменения и допълнения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  - Приемане Наредба за управление на общинския бюджет.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

     Приема Наредба за управление на общинския бюджет.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -  Предложение относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол. (за ползване на басейн в ГПЧЕ и почивна станция "Лада-3")
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА  -  Отчет и анализ на финансово-счетоводната дейност на общинските дружества за 2003г.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Утвърждава отчета и анализа на финансово-счетоводната дейност на общинските предприятия за 2003г.
2. Освобождава от отговорност управителите на "Полисстрой" ЕООД, "Комуналуниверс" ЕООД, "Инфрастроймонтаж" ЕООД, "Инвестстройпроект" ЕООД, "Обреден комплекс" ЕООД, "СЦ № І-Ямбол" ЕООД, "ДКЦ № 1-Ямбол" ЕООД, "Дезинфекционна станция" ЕООД, "Дамполис" ЕООД за 2003г.
3. Не освобождава от отговорност Надзорния съвет и Управителния съвет на "Диана бус" ЕАД Ямбол за 2003г.
4. На основание приетия план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2004г. се открива процедура за приватизация и определя метод на приватизация чрез публичен търг на общинските дружества:
      4.1. "Инфрастроймонтаж" ЕООД - Ямбол;
      4.2. "Полисстрой" ЕООД - Ямбол;
      4.3."Инвестстройпроект" ЕООД;
      4.4."Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол.
5. Да се включи към списъка на плана за приватизация на общинската собственост в община Ямбол "Дезинфекционна станция" ЕООД.
6. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на общинските дружества "Инфрастроймонтаж" ЕООД, "Полисстрой" ЕООД, "Инвестстройпроект" ЕООД, "Комуналуниверс" ЕООД, "Дезинфекционна станция" ЕООД.
7.Забранява извършването на разпоредителни сделки с обектите /вкл. и с имуществото, водено към тях/, сключването на договори за наем, дялово участие за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит, освен с решение на ОбС.
8. На основание чл.8, ал.1, т.11 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик избира за проверители за 2004г. Слав Минчев Танев - експерт счетоводител на "Полисстрой" ЕООД и Стоян Стоянов - дипл.експерт счетоводител на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.
9. На основание чл.15, т.5 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик избира Стоян Стоянов - дипл.експерт счетоводител за одитор на "Диана бус" ЕАД за 2004г.
10.Най-малко един месец преди изтичане срока на полиците за застраховка да бъдат внесени оферти в ПК за разглеждане и становище от управителите на общинските предприятия.
11.На основание чл. 47, ал.1 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества задължава търговските дружества "Полисстрой" ЕООД, "Инфрастроймонтаж" ЕООД, "Комуналуниверс" ЕООД "Обреден комплекс" ЕООД, "Стоматологичен център № І - Ямбол" ЕООД да приведат дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба след данъчно облагане по сметките на Община Ямбол в Общинска банка Ямбол, а остатъка от печалбата да се отнесе в група "Други резерви" на баланса.
12.На основание чл. 53, ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик в "Дезинфекционна станция" ЕООД загубата да се покрие от "общи резерви" на баланса на дружеството, а за "Диана бус" ЕАД загубата з 2003г. да се покрие от остатъка на неразпределена печалба от минали години и от други резерви на баланса на дружеството.
13.Преотстъпва дължимия дивидент в размер на 4041 лв. за финансовата 2003г. на "ДКЦ № 1-Ямбол" ЕООД, който да бъде използван за погасяване на част от стойността на закупения мамограф.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА   -   Предложение за увеличаване капитала на "Ямболгаз 92" АД.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

     Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА  -  на решение на ОбС Ямбол по т.7 на 44 сесия от 23-30 май 2003г. ("Обреден комплекс").

      ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСП

Общински съвет РЕШИ:

1.Отменя решение по т.7 на 44 сесия на ОбС Ямбол от 23-30 май 2003г.
2.На основание чл.29(1) от Наредбата за условията и реда, при които общините упражняват правата си на собственик упълномощава кмета на община Ямбол да продължи договора на г-жа Добра Стоянова за управление до края на настоящата календарна годината.
3.Възлага на кмета да определи длъжностни лица за извършване на административно-управленски дейности, свързани с регистрацията на покойниците и гробните места, събиране на такси, даване час на погребения.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА   -   Предложение до МС на РБ относно отпускане персонална пенсия на детето Стилиян Дианов Кавръков.

      ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

Общински съвет РЕШИ:

     Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Стилиян Дианов Кавръков ЕГН 0252049045 от гр.Ямбол, ул. "Матвей Вълев" № 88.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА   -   Предложение относно освобождаване депозита на участника в присъствен конкурс за определяне на концесионер за осъществяване на концесия с предмет: "Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града".

      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

    Освобожава внесения депозит в размер на 3 000 /три хиляди/ лв. за участие в конкурс за предоставяне на концесия с предмет "Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града" от "Ямбол бус" ООД.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложение за изменение на решение на ОбС Ямбол за предоставяне за ползване на общински недвижим имот на ЛРД "Диана".

       ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отменя решение по т.12 на 18-та сесия на ОбС Ямбол (проведена на 06.10.2000г.), с което на основание чл.3, ал.2, т.2 и ч.12, ал.2 от ЗОС и чл.13 от НРПУРОИ на ОбС-Ямбол предоставя безвъзмездно на Ловно-рибарско дружество "Диана" - Ямбол за ползване обект "Гребен канал" с площ 77 000 кв.м., заедно с прилежащия терен с площ 34 500 кв.м., намиращи се в кв.152, парцел VІ по плана на Промишлена зона, гр.Ямбол, отреден за Младежки парк, за спортно-риболовна дейност, за срок от 6 (шест) години.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА   -   Молба от Общинска организация на инвалидите -Ямбол за удължаване срока на действие на договор за наем на "Клуб на инвалида", ул."Ал.Стамболийски" № 29.

       ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

1. Отлага решаването на въпроса за удължаване срока на договора за ползване на сградата на ул."Ал.Стамболийски" № 29, гр.Ямбол с Общинската организация на ивналидите Ямбол.
2.Задължава общинската администрация да представи проект за решение.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifDescription: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА  -   Предложение относно Доклад от провеждането на ограничен конкурс за определяне на изпълнители за правен анализ и оценка на "Диана бус" ЕАД.

       ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

1.Утвърждава доклада на комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и изготвяне на приватизационна оценка на "Диана бус" ЕАД в частта за оределяне изпълнител за изготвяне на приватизационна оценка на "Диана бус" ЕАД.
2.Не утвърждава доклада на комисията в частта за изготвяне на анализ на правното сътояние на "Диана бус" ЕАД.
3.Упълномощава кмета на община Ямбол да проведе отново ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние на "Диана бус" ЕАД.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  -   Покана за общо събрание на "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД.

       ВНОСИТЕЛ: Ив.Стефанов

Общински съвет РЕШИ:

Оттеглена от вносителя.