РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 МАРТ 2024г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2023г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно участие на Община Ямбол в проектно предложение по Европейската инициатива за опазване на климата чрез общинската мрежа за ЕЕ – Еко Енергия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност Европейски цифров иновационен хъб Загоре.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно подпомагане аптечната мрежа в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Стоянов 

9.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ-I-1, кв. (кад. район) 26 по плана на гр. Ямбол, м. Маслака, ПИ 87374.26.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-36.919 и XI-36.920 с конкретно предназначение „за енергийни обекти – ТП и фотоволтаична инсталация до 200 кW“, в кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно:

1.    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

2.    Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

3.    Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

4.    Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.72.653 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.72.1033.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост, с площ 10.00 кв. м. от покривното пространство на НЧ „Зора“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне пазарна цена на застроен общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 477 кв. м., с цел продажбата му на собствениците на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода “ № 68-68А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, разположено на територията на Градски парк - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2024- 2025 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана Дичева Вълчева и Йордан Дичев Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 35 кв.м върху ПИ 87374.552.50, във връзка със съгласуван технически проект за обект „Архитектурно заснемане на пети етаж, бл. 53, вх. Д, к-с „Възраждане“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д, тавани № 1 и № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2024г. 

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно замяна на движими културни ценности между „Български военен и технически музей”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“,  и „Музей на бойната слава“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански“ 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на клуб по Водомоторни спортове 69 Рейсинг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на Тенис клуб Ямбол 2005.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно отпускане ЕФП. на Никол Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема за информация отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2023 година.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2023г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника зя организацията и дейността на НСНВ:

1. Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2022г.

2. Приема Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2023г.

 

 

     ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема Годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, ОбС- Ямбол приема Годишния отчет за 2023г. по изпълнение на Програма на Община Ямбол за управление на дейностите по управление на отпадъците.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно участие на Община Ямбол в проектно предложение по Европейската инициатива за опазване на климата чрез общинската мрежа за ЕЕ – Еко Енергия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация делегира права на Кмета на Община Ямбол да подпише писмо за подкрепа на проектно предложение „Насоки за интегрирано планиране на енергийно ефективни квартали“ на Общинска мрежа за енергийна ефективност- ЕкоЕнергия и да предприеме всички необходими действия от настоящото решение за участие на Община Ямбол в изпълнение на проекта по Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI).

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност Европейски цифров иновационен хъб Загоре.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Изменя т. 2, 6 и 7 от решение по т. 1 на 35-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 35 от 24.02.2022 г. като същите придобиват следния вид:

2. Определя Васил Александров, заместник- кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“

6. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ да участва в гласуването  от името на Общината  при приемане на решенията на Общото събрание.

7. Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“- да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

     В останалата част решение по т. 1 на  35-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 35 от 24.02.2022 г., остава непроменено.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града - аератор за тревни площи, с обща прогнозна стойност 50 000,00 лв. с ДДС.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно подпомагане аптечната мрежа в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Стоянов 

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Упълномощава кмета на община Ямбол, в срок до 1 месец от влизането в сила на настоящото решение, да организира  провеждането на среща с ръководството на  Регионална фармацевтична колегия-Ямбол и представители на всички търговски дружества, имащи аптечни обекти в град Ямбол, в която да се обсъди възможността за  циклично предоставяне на нощно аптечно дежурство до края на 2024г. на територията на община Ямбол. На срещата да присъстват и членовете на ПК ЗСДСИ към ОбС Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя и допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024г. по точка първа от дневния ред, т. 1.1.2, в частта му за:

·      Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - (-) 1 912 177 лв.,

ü Възстановяване на неверифицираните разходи на УО на ОПОС по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“ – (-) 6 832 лв.

4. Допълва решение от петото заседание на ОбС Ямбол от 15.02.2024г. по точка първа от дневния ред, т. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

·      4.13. Средства за закупуване на допълнително защитно и помощно оборудване, което да бъде предоставено на Дирекция „Жандармерия“ – Зонално жандармерийско управление – Бургас – 15 000 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

 Приема бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ-I-1, кв. (кад. район) 26 по плана на гр. Ямбол, м. Маслака, ПИ 87374.26.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № II-12/23.11.2023 г. на Общински съвет–Ямбол и протокол № 2/22.02.2024 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад. район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части Геодезия и ВиК, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема доклада на Община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № ІІ-19/23.11.2023 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка чeтвърта на протокол № 2/22.02.2024 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, състоящо се в промяна на предвиждането на ОУП за имота от устройствена зона за многофункционално ползване тип смесена централна със занижени показатели (Ц1) се променя в устройствена зона за многофункционално ползване тип смесена централна (Ц), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.                        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 22, ал.1 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XXI-230, УПИ XXV-231 и УПИ XXVII-253, образувани от УПИ XXII-116 в кв. 143, по регулационния план на град Ямбол - промишлена зона, одобрен със Заповед № ТУ/02-00068 от 13.07.2023  г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.510.232 с площ 40 кв. м., в размер на 1440 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на „ТЕРСНАБ“ ЕООД, с ЕИК: 838169699, Добрин … Андреев и Пламен … Желязков;

II.                     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава съгласие Община Ямбол безвъзмездно да придобие от „ТЕРСНАБ“ ЕООД, с ЕИК: 838169699, Добрин … Андреев и Пламен … Желязков поземлен имот с проектен идентификатор: 87374.510.233 с площ 50 кв. м., който се придава към улица.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и ПЗ за УПИ УПИ І, V и IV, кв. 165 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, с идентификатори 87374.514.27 и 87374.514.34 по кадастралната карта, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с улица с идентификатор 87374.513.23 се поставя в съответствие с проектната кадастрална граница на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.514.64.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-36.919 и XI-36.920 с конкретно предназначение „за енергийни обекти – ТП и фотоволтаична инсталация до 200 кW“, в кв. (кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 8 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на МАРТИН РУМЕНОВ РАЙКОВ разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти X-36.919 и XI-36.920 в кв.(кадастрален район) 36 по плана на гр. Ямбол, м. „Бахчите“, с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по кадастралната карта.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно:

-          Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

-          Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

-          Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

-          Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.72.653 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.72.1033.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“, като за ПИ с идентификатори 87374.72.1033 да се промени територията от „земеделска територия – обработваеми земи – ниви“ в „устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп)“;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  Стефан … Багеров и Таня … Стамова-Багерова разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-72.1033 с отреждане „за складова дейност, обществено обслужване и обитаване“, кв.(кадастрален район) 72.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите схеми.

3.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 3 , изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп по отношение на ПИ с идентификатор 87374.72.1033 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона, като Подробният устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

4.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Стефан … Багеров и Таня … Стамова-Багерова, в  качеството им на заинтересовани лица от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.72.653 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 300 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.72.1040).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА 1

СХЕМА 2

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост, с площ 10.00 кв. м. от покривното пространство на НЧ „Зора“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг, част от имот публична общинска собственост с площ от 10.00 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на сградата на Читалище „Зора“, с идентификатор 87374.530.1.1, находяща се в парцел II, от кв.112 по плана на град Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А, за изграждане на  телекомуникационни съоръжения при следните условия.:

     -   Площ – 10.00 кв. м.

     -   Начална тръжна месечна наемна цена – 420.00 лв., без ДДС

     -   Депозит – 1260.00 лв.

     -   Предмет на дейност – монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения       

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на застроен общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 477 кв. м., с цел продажбата му на собствениците на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода “ № 68-68А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.279 с площ 477 кв. м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед 18-6586-27.06.2022/27.06.2022г. на началника на СГКК- Ямбол, за който е отреден УПИ III 279 за ЖС, квартал 32 по действащия план за регулация  одобрен с Решение на ОбС Ямбол № XLVIII-1/03.10.2007г., актуван с АОС 3160 от 21.12.2023 г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“Страхил Войвода“ № 68А в размер на 61460.00 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Панайот … Петров, Христина … Мавродиева, Недялко … Мавродиев. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, разположено на територията на Градски парк - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол и чл. 56, ал. 2 и ал. 10 от ЗУТ, да се проведе търг с тайно надаване за отдаване под наем на преместваемо съоръжение, представляващо детски приключенски въжен парк, изграден с Разрешение № 21452/12.05.2023 г. за разполагане на преместваеми съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв. 1, съгласно одобрена схема и Договор № 126 от 29.12.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за обособяване на детски приключенски въжен парк – Ямбол“, с площ от 2 100 кв.м, начин на трайно ползване - атракциони, разположено на територията на Градски парк – Ямбол, върху поземлен имот, публична общинска собственост с идентификатор 87374.533.12 по КККР на град Ямбол, при следните условия:

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Начална месечна наемна цена - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 4 680 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) лева.

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2024- 2025 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия, чл.37и, ал.1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ:

   I. Определя пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 година, описани подробно в Приложение 1;

ІІ. Одобрява цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответствие с Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на Община Ямбол, съгласно Приложение 2;

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 година, съгласно Приложение 3;

            V. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.

  

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана … Вълчева и Йордан … Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.73 с площ 683 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед № 18-9021/10.08.2023 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ ХV за КОО в кв. 13 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № IА-32/19.01.2004 г., актуван с АЧОС № 3134/07.09.2023 г., находящ се в ж.к. „Диана“, в размер на 96 300.00 (деветдесет и шест хиляди и триста) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Йордан … Йорданов и Мариана … Вълчева и двамата с постоянен адрес гр. Ямбол….

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 35 кв.м върху ПИ 87374.552.50, във връзка със съгласуван технически проект за обект „Архитектурно заснемане на пети етаж, бл. 53, вх. Д, к-с „Възраждане“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д, тавани № 1 и № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Христо … Димитров с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 35 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.50, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 9 847 кв.м, попадащ в УПИ I, кв. 107 по регулационен и застроителен план на ж.к. „Възраждане“ от 1989 г., във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащи тавански помещения № 1 и № 4 към самостоятелен обект жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.50.13 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес ж.к. „Възраждане“ бл. 53, вх. Д и определя пазарна цена в размер на 3 346.90 (три хиляди триста четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, да се прехвърлят трактор LS с регистрационен номер У 05902 и трактор LS с регистрационен номер У 05903, от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описаните ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  на лотове – 9 по 10м3 и 1 по 6м3 при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена:

- за лот 10м3 е 650 (шестотин и петдесет) лв. без ДДС.

- за лот 6м3 е 390 (триста и деведесет) лв. без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 62 лв.  /шестдесет и два/, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   чл.42, ал.1  и  ал.2  от  Закона за общинската собственост   и    чл.3,  ал.1 и ал.2  от  Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища,   определя общинските жилища по брой и предназначение,  както следва:

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:

Приложение № 1                                                                                               95 броя;  

Приложение № 1А                                                                                            42 броя;

  1. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ:

Приложение № 2                                                                                           157 броя;

Приложение № 2А                                                                                           3 броя;

  1. Ведомствени жилища - Приложение №3                                                      9 броя;
  2. Резервни жилища         - Приложение №4                                                    15 броя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно замяна на движими културни ценности между „Български военен и технически музей”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“,  и „Музей на бойната слава“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Дава съгласие за осъществяване на замяна, с предмет взаимното прехвърляне на собствеността, при спазване на предвидените в чл.113 и чл.114 от Закона за културното наследство законови изисквания, на следните идентифицирани движими културни ценности, собственост на двата музея, а именно:

 

„БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, към Фондация „Български исторически военни и транспортни средства“, да прехвърли на „МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, собствеността върху:

1) САУ-100, музеен експонат № 572665, със 100 мм оръдие Д10С № С1199;

2) Специален автомобил-влекач ЗИЛ 157, с шаси № 293001, заедно с транспортно зареждаща машина (ТЗМ) – полуремарке от комплекс „С-75 Двина“ с № 2118455;

3) Товарен автомобил РЕНО AHS3, шаси № AHS 7;

4) ТАНК Т-34-85, със сериен № 288050, с купол с комплект с 85-мм танково оръдие ЗИС С-53,

с обща приблизителна стойност по експертни заключения – 500 000 лв.

 

„МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, да прехвърли на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, собствеността върху:

- ЩУРМОВО ОРЪДИЕ 75 ММ ТО КВК Т-3 С ОРЪДЕЙНО ТЯЛО № 36 (нов инв. № 6 / стар инв. № 36),

- ЩУРМОВО ОРЪДИЕ 75 ММ ТОТ КВК Т-3 БЕЗ ОРЪДЕЙНО ТЯЛО С КУПОЛА „МАЙБАХ“ № 55 (нов инв. № 8 / стар инв. № 55),

с обща приблизителна стойност по експертни заключения – 400 000 лв.

 

Замяната да бъде осъществена при следните условия:

- „МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА“, гр. Ямбол, няма да извършва доплащане на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, за получените от последния експонати;

- „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, да декларира, че получените, в резултат на замяната, движими културни ценности, няма да бъдат предмет на каквато и да било друга последваща правна сделка, с българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, с местонахождение на или извън територията на Република България. Единствено допустима би била последващата замяна на тези движими културни ценности, осъществена между  „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София, и друг музей на територията на Република България.

- Транспортът на движимите културни ценности, предмет на замяната, от гр. София до гр. Ямбол, и обратно, да бъде осъществен за сметка на „БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, гр. София.

 

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански“ 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Исмаил Мех…медов Мехмедов, с постоянен адрес: гр. Ямбол, …, от 64.63 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.22 по КК на град Ямбол, целият с площ 183 кв. м. за строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.22.1 по КК на град Ямбол и пристройка към нея“ с местоположение: ПИ 196 от УПИ I-196, 197, 198, кв. 35 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630 от 02.08.1994 г. и определя пазарна цена в размер на 5 850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обекти - публична общинска собственост, при следните условия:

-    Помещение – три броя закрити метални гаражни клетки, имот публична общинска собственост сграда с идентификатор 87374.545.33.19 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност – авторемонтни услуги;

Площ – 192 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 453.12 лв. без ДДС;

Депозит – 1820.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

 

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.27, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на мебели;

Площ – 63.64 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 150.19 лв. без ДДС;

Депозит – 600.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.27, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на метална, алуминиева и ПВЦ дограма;

Площ – 63.64 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 150.19 лв. без ДДС;

Депозит – 600.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

-    Помещение – имот публична общинска собственост част от сграда с идентификатор 87374.545.33.28, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016г.

Предмет на дейност – за ремонт и изработка на метална, алуминиева и ПВЦ дограма;

Площ – 57.12 кв.м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 134.80 лв. без ДДС;

Депозит – 540.00 лв.;

Срок за отдаване под наем - 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

 

I.          На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., приета с Решение по точка 15 на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2024г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2 / “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

           

Незастроен терен

Площ

№ на АОС

Местонахождение на имота

97. Поземлен имот с

идентификатор

87374.516.69

2 583 кв. м

3199/12.03.2024г.

ул. „Ямболен“

98. Поземлен имот с

идентификатор 87374. 523.247

213 кв. м

2692/29.10.2020г.

ул. „Яне Сандански“ № 37

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.         Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 3 996 кв. м, незастроен УПИ ХXIX за производствен, складов обект в кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота  101 235 лв. /сто и една хиляди двеста тридесет и пет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/.

 

 

2.         Поземлен имот с идентификатор 87374.516.69 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 2 583 кв. м, незастроен имот за производствен, складов обект, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС № 3199 от 12.03.2024 г.

Начална тръжна цена на имота  36 170 лв. /тридесет и шест хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/.

 

3.         Поземлен имот с идентификатор 87374.520.149 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 8 553 кв. м, за който е отреден УПИ I за комплексно ЖС в кв. 5 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001 г., находящ се в ж. к. „Христо Ботев“, актуван с АОС № 2887/14.10.2021г. Начална тръжна цена на имота 285 200 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/.

 

4.         Поземлен имот с идентификатор 87374.523.247 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 213 кв. м, който е част от УПИ Х за производствен, складов обект в кв. 32 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 37, актуван с АОС № 2692/29.10.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 27 050 лв. /двадесет и седем хиляди и петдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 458 кв. м. вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих, находящ се в м. „Манаф Чаир“, категория на земята 4, актуван с АОС 1377/11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 13 030 лв. /тринадесет хиляди и тридесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 6 500.00 лв. /шест хиляди и петстотин лева/.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 578 кв. м.  вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих, категория на земята 4, находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1378/11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота 16 660 лв. /шестнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

 

1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 58, с височина до 7.00 м., със застроена площ 220 кв.м и разгъната застроена площ 440 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 с площ 15608 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-373/09.09.2009 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 74 „ж“ по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 64 795.50 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 000.00 лева.

 

2. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 69, с височина до 7.00 м., със застроена площ 120 кв.м и разгъната застроена площ 240 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 с площ 18778 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-386/30.09.2008 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв.1 73 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  35 343 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 500.00 лева.

 

3. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено - обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 70, с височина до 7.00 м., със застроена площ 100 кв.м. и разгъната застроена площ 200 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 с площ 18778 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-386/30.09.2008 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв.1 73 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж  29 452.50 без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лева.

 

4.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.4, с височина до 7.00 м., със застроена площ 72 кв.м и разгъната застроена площ 144 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68, с площ 8759 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969а от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“

Начална тръжна цена за правото на строеж 22 000.00 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 000.00 лева.

 

5.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.2, с височина до 7.00 м., със застроена площ 72 кв.м и разгъната застроена площ 144 кв.м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68, с площ 8759 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол, за който е отреден УПИ I в кв. 152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969а от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“

Начална тръжна цена за правото на строеж 22 000.00 лева без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 000.00 лева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на клуб по Водомоторни спортове 69 Рейсинг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 и чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол, предоставя безвъзмездно за ползване за тренировъчна и състезателна дейност, част от общински имот „Младежки парк“, а именно спортен обект – Гребна база, представляваща ПИ с идентификатор 87374.15.92 по КК и КР на град Ямбол, с площ 68011 кв. м.,  с начин на трайно ползване „За водна спортна база“ на КЛУБ ПО ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ 69 РЕЙСИНГ, ЕИК 205942467, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски“ 19-А-11, за срок от 3 години.

Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно предоставяне на спортна база - ПОС на Тенис клуб Ямбол 2005.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2 и  чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.15 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол, предоставя за безвъзмездно ползване за тренировъчна и състезателна дейност, част от общински имот - „спортен комплекс „Г. Дражев“, идентификатор № 87374.533.15., с адрес: гр. Ямбол, Градски парк, състояща се от тенис кортове и прилежащата им инфраструктура на ТЕНИС КЛУБ „ЯМБОЛ 2005“, ЕИК 128039316,  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, № 80, за срок от 5 години.

          Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП. на Никол Иванова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС“ от бюджета на Община Ямбол на Никол … Иванова от гр. Ямбол, …,  в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).