РЕШЕНИЯ

 

НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 09 НОЕМВРИ 2023г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1. Избор на председател на Общинския съвет.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Избор на председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

____________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол Антон Русков Шиков.