ПРОТОКОЛ № XXII

 

            Днес, 31.03.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 17.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0047/24.03.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъстваха Михаил Керемидчиев и Васил Александров – заместник-кметове на община Ямбол.

В 17:05 часа присъстваха 37 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри двадесет и второто заседание на Общинския съвет.

           

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 37                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 37                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.13, ал.4 и ал.5 от Закона за регионалното развитие:

1.      Приема План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

2.      Възлага на кмета на община Ямбол, в срок до три месеца от приемане на Плана за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година, да го предостави пред съответния областен съвет за развитие.

         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

·            Анализ

·            Визия, цели, приоритети

·            Комуникационна стратегия

o  Приложение 1 - Анкетно проучване сред гражданското общество на гр. Ямбол

o  Приложение 2 - Отговори от институции

o  Приложение 3 - Протокол ФГ

·            Зони за въздействие - карта

o  Зона 1 - Приоритетна зона - Климатично убежище - обосновка

o  Зона 2 - кв. Бенковски, кв. Хр. Ботев

o  Зона 3 - кв. Райна Княгиня

o  Зона 4 - Западна промишлена зона

o  Зона 5 - м. Гърдева глава

o  Зона 6 - кв. Златен рог

o  Зона 7 - ЦГЧ, кв. Заимов, кв. Изток

o  Зона 8 - кв. Д.Дончев, Военно поделение

o  Зона 9 - кв. Каргон

o  Зона 10 - кв. В. Левски, кв. Възраждане

o  Зона 11 - кв. Граф Игнатиев, кв. Аврен, кв. Диана, кв. Хале

o  Зона 12 - Южна промишлена зона

·            Програма за реализация

·            Мерки - климат

·            Индикатори

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и второто заседание на ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ан. Господинова