ОСЕМНАДЕСЕТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ
проведена на 20 май 2005 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад на комисията за водене на преговори за условията, при които Общински съвет ще даде съгласие за изграждане на Завод за ТБО и Регионално депо относно проведена среща с експерти от Дирекция „Управление на отпадъците” към Министерството на околната среда и водите.

ВНОСИТЕЛ: Комисия

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА –Доклад на комисия за водене на преговори за условията, при които Общински съвет – Ямбол ще даде съгласие за изграждане на Завод за твърди битови отпадъци и Регионално депо

ВНОСИТЕЛ: Комисия

      
Общински съвет РЕШИ:    

1Включва в плана за действие към общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците:

4.3.1.Поетапно изграждане на Регионално депо за битови отпадъци след подписване на споразумителен протокол с ПУДОС за финансиране за съвместно депониране с общините Сливен, Тунджа, Нова Загора и Стралджа, с които се определят реда и начина за приемане на отпадъците в т.ч. експлоатацията, с водеща страна община Ямбол;

4.3.2.Дружеството „ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД да подготви цялостна документация и кандидатства пред МОСВ ПУДОС – София за безвъзмездно финансиране изграждането на регионален Завод за обработка на битови отпадъци;

4.3.3.Преработка на общинския проект „Депо за ТБО на град Ямбол”, в работен проект за Регионално депо за БО.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif