ПРОТОКОЛ № XLV

 

            Днес, 29.09.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0138/21.09.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Иван Тахчиев, Румен Банков, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Васил Александров зам. - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 27 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и петото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка II–ри клас с брой ученици под минималния – 13, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно участие на Община Ямбол в СНЦ "Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, ЕИК 206618781.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно приемане на План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно обявяване на общински недвижим имот кризисен център за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Кабели СрН 20 kV от СРС № 24 до нов БКТП в ПИ 77030.36.207 и от БКТП до СРС № 58 и съществуващ кабел СрН на БКТП „Компост“, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове в землището на община Тунджа и община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се на ул. "Богдан", бл.7, вх.А, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.133 по КК на град Ямбол, м. Кайнашки баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на спортен клуб по акробатика Керязов Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

21.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и едновременно изработване на РУП.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода 01.07.2021г. до 01.09.2022г.

                                                                ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

24.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

                                                                ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме ново предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми на Стоянка Атанасова.

адв. Георгиев - От името на групата общински съветници от „Бъдеще за Ямбол“, предлагам да отпаднат от дневния ред т. 8, т.9 и т.10.

Илчев – От името на групата общински съветници от „Пряка демокрация“ предлагаме да отпадне т.14 от дневния ред.

Шиков - Няма други предложения.

адв.  Георгиев – Основанието да искаме отпадането на тези три точки е обстоятелството, че кмета не е изпълнил задълженията си по закона за насърчаване на инвестициите. В чл.22и изрично е възложено на кмета на Община Ямбол, да предостави информация на сайта на общината за всички обекти, по които може да се кандидатства с инвестиционна цел, а това нещо не е направено до този момент. Така внасяйки предложението по т.8, т.9 и т.10 за фирма „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ“ ЕООД номер 1, 2 и 3, създаваме привилегировано положение спрямо един инвеститор по отношение на останали такива, които биха се появили с оглед инвестицията на Червен баир. В тази връзка считам, че тези точки трябва да отпаднат като кмета на общината трябва да изпълни задълженията си по закона за насърчаване на инвестицията, а именно да обяви на страницата на Общината това предложение от Общината за инвестиции на този обект.

Илчев – Предлагаме отпадането на т.14 за повторно разглеждане, тъй като има неясноти с наемателите.

 

Шиков - Подлагам на гласуване предложението за ЕФП да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок отпадането от проекта за дневен ред точки са 8, 9 и 10.

Гласували       за – 17                         против – 11                            въздържали се – 5

адв. Георгиев – за протокола „За“, устройството ми не работи.

Гласували       за – 18                         против – 11                            въздържали се –  5

Приема се.

Подлагам на гласуване отпадането от проекта за дневен ред на точка 14.

Гласували       за – 26                         против – 1                              въздържали се – 3

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок на новия проект за дневен ред.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 1

Шиков – за протокола „за“, грешно натиснат бутон.

Гласували       за – 30                         против – 0                              въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка II–ри клас с брой ученици под минималния – 13, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно участие на Община Ямбол в СНЦ "Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно отпускане ЕФП на Стоянка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно приемане на План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно обявяване на общински недвижим имот кризисен център за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Кабели СрН 20 kV от СРС № 24 до нов БКТП в ПИ 77030.36.207 и от БКТП до СРС № 58 и съществуващ кабел СрН на БКТП „Компост“, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове в землището на община Тунджа и община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.133 по КК на град Ямбол, м. Кайнашки баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на спортен клуб по акробатика Керязов Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

18.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и едновременно изработване на РУП.

                                                                ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода 01.07.2021г. до 01.09.2022г.

                                                                ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

21.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

                                                                ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема за сведение.

Шиков – ПК БФ трябва да има гласувано становище, не само за сведение. Останалите ПК приемат доклада. Давам 10 минути почивка за заседание на ПК БФ. (9.15 часа)

След почивката присъстват 31 съветника. (9.25 часа)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната: 

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2021 г., съгласно Приложение № 6.

        

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 1                              въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

         3.  Допълва т. 1.1.2. Трансфери между бюджети – предоставени трансфери от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. за:

ü „Извършване на текущ ремонт на ведомствен път, съставляващ ПИ с идентификатор 77030.36.170 по КК на с. Хаджидимитрово, община Тунджа от км.0+000 до км.0+800“ – 9 814 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 0                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка II–ри клас с брой ученици под минималния – 13, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка II-ри клас с брой ученици под минималния – 13, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2022/2023 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                  въздържали се – 1

 

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI-ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас през учебната 2022/2023 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2022/2023 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка VIII-ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2022/2023 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно участие на Община Ямбол в СНЦ "Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Тук има техническа грешка в основанията – т.15 на чл.21, ал.1 трябва да е, не т.1, която е за ПК и ВК.

Христов – ПК ТУИТЕ не е разглеждала точката, тъй като не е включена в дневния ред на заседанието на ПК.

Шиков - Давам 5 минути почивка за заседание на ПК ТУИТЕ. (9.40 часа)

След почивката присъстват 26 съветника. (9.45 часа)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от същия,

Дава съгласие Община Ямбол да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми на Стоянка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Стоянка … Атанасова от гр. Ямбол, живуща в … в размер на 520 лв. (петстотин и двадесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Александров – Поради спецификата на точката, предлагам да бъде разделена на две: Приемане на план за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021-2027 г.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Тюфекчиева – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, т.1 и чл.11, ал.1 от Закона за туризма и чл.8, ал.5 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

1.      Приема Програма за развитие на туризма и стратегията за опазване на културното наследство за периода 2021 – 2027 година.

Приложение 1: Програма за реализация;

Приложение 2: Концепция за развитие на споделени пространства;

Приложение 3: Концепция за развитие на велосипедния транспорт;

 

2.      Приема План за устойчива градска мобилност за периода 2021 – 2027 година.

Приложение 1: Програма за реализация;

Приложение 2: Културен календар;

Приложение 3: Възможност за интеграция на ресурси;

Приложение 4: Основни и допълващи обекти за съвместно развитие на туристически маршрути 

             

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на общински недвижим имот кризисен център за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС обявява недвижим имот Кризисен център представляващ ПИ с идентификатор 87374.528.377, с площ 759 кв.м.  по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/ 30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VI 377 за ОДО в кв.84 по ЗРП, ведно със сграда с идентификатор 87374.528.377.1 със ЗП 200 кв.м., с административен адрес:  гр. Ямбол, ул. „Ресен“ № 2  за  публична общинска собственост.

  

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Кабели СрН 20 kV от СРС № 24 до нов БКТП в ПИ 77030.36.207 и от БКТП до СРС № 58 и съществуващ кабел СрН на БКТП „Компост“, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове в землището на община Тунджа и община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Направи ми впечатление, че датата на тази оценка е на повече от една година от 08.09.2021 г., поради което считам, че не трябва да се приема това предложение, а да се направи нова оценка от лицензиран оценител.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 5                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4. т.4,  чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ да се учреди право на строеж от 6.30 кв. м. и сервитутни права от 46.50 к. м. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Йоахим Гасер - член на съвета на директорите и Димчо … Костов – прокурист, за изграждане на обект: „Кабели СрН 20 kV от СРС № 24 до нов БКТП в ПИ 77030.36.207 и от БКТП до СРС № 58 и съществуващ кабел СрН на БКТП „Компост“, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове в землището на община Тунджа и община Ямбол“ върху общински поземлен имот с идентификатор 77030.36.207, целият с площ 74 294 кв. м., с адрес: с. Хаджидимитрово, община Тунджа, м. „Гол баир“, за който е отреден УПИ I, кв. 32 по одобрен със Заповед РД-1362/31.10.2008 г. на Кмета на община Тунджа ПУП – ПРЗ, за изграждане на обект БКТП, и определя цена в размер на 1729.00 лв. /хиляда седемстотин двадесет и девет/ без ДДС за вещните права.

Заповед за учредяване на вещните права да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Михаела … Михова, с постоянен адрес: от 10.6 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.539.108, по КК на град Ямбол, целият с площ 3 905 кв. м. за построяване на подемник за инвалидни колички, във връзка със съгласуван предварителен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“ и определя пазарна цена в размер на 1910 лв. /хиляда деветстотин и десет/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.133 по КК на град Ямбол, м. Кайнашки баир.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с  идентификатор 87374.512.133 , като на Жанка … Михайлова се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 610/1106 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.512.133, целият с площ 1106 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ LII 133 за „вилно застрояване“, квартал 167 по ПУП ПРЗ на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16 /25.09.2007., находящ се в гр. Ямбол, м. Кайнашки баир, актуван с АОС 2951/22.07.2022 г. за сумата от 5 652.30 (пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на спортен клуб по акробатика Керязов Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1. от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

          Предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, част от имот - общинска собственост, заедно с изградените и/или поставените преместваеми съоръжения за срок от 3 години както следва: в спортна зала „Диана“, с идентификатор № 87374.533.6.3, АПОС №: 53/16.03.1999 г. с адрес Градски парк на:

Спортна организация

 

Забел.

1.

СПОРТЕН КЛУБ ПО АКРОБАТИКА КЕРЯЗОВ ЯМБОЛ

Зала Запад – първи етаж по график.

 

 Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 22                         против – 7                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 22                         против – 8                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за бюджетната 2022 г., приета с решение по точка 12 на 33-то заседание на  Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022 г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

70

ПИ с идентификатор 87374.523.255

190

2697/30.10.2020 г.

ул. „Преслав“ № 190

71

ПИ с идентификатор 87374.523.205

237

2747/13.11.2020 г.

ул. „Странджа“ № 110А

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публичен търг имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.255  с площ 190 кв. м., по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, който е част от УПИ I в кв. 32 и част от улица  по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Преслав“ № 190. За имота е съставен АОС № 2697/30.10.2020 г., вписан в АВ СВ Ямбол с вх. рег. № 6087 от 05.11.2020 г., акт № 139, том 20.

Начална тръжна цена на имота 18 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00  лв.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.205 с площ 237 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, който е част от УПИ XI и част от УПИ Х в кв. 55 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. "Странджа" №110А. За имота е съставен АОС № 2747/13.11.2020 г., вписан в АВ СВ Ямбол с вх. рег. № 6413 от 17.11.2020 г., акт № 158, том 21

Начална тръжна цена на имота 23 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 12 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол микробус Мерцедес Спринтер 316 CDI, рег. № У2014 АМ.

 Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаното имущество и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, решение на Общински съвет – Ямбол № ХХХІІ-15/23.12.2021 г. и решение по точка втора на протокол № 8/08.09.2022 г. на ЕСУТ при община Ямбол,  одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9, с което изменение за същия се установява устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина – Жс, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и решение на Общински съвет – Ямбол № ХХХІX-23/28.04.2022 г. одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта, с което изменение за същите се установява устройствена зона за многофункционално ползване, тип смесена централна (Ц), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

Становище на МК

Обяснителна записка

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и едновременно изработване на РУП.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 кв. 120 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ и едновременно изработване на РУП.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода 01.07.2021г. до 01.09.2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и § 3 от ПЗР на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешни здравословни проблеми на Сашо Иванов и Мариана Андреева.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и петото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 27 октомври 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова