РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 4 НОЕМВРИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура "Енергийна ефективност на сгради" по програма ВЕЕЕЕС, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура "Енергийна ефективност на сгради" по програма ВЕЕЕЕС, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Процедура BGENERGY-2.002 "Енергийна ефективност в сгради" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за ОУ "Любен Каравелов", гр. Ямбол.

2. Дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта да бъде включен чуждестранен партньор (публични или частни правни субекти, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от държавите-донори (Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия), като за целта бъдат проведени предварителни преговори за получаване на Писмо за намерение за партньорство с подходящ партньор от страна-донор по Програмата.

3. Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на резултатите по проекта, като Община Ямбол - бенефициент по програмата, се задължава:

- Да не променя  собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за период от минимум 5 (пет) години след приключването на проекта и в рамките на същия период да използва оборудването/актива в полза на общите цели на проекта;

- Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове), както по време на изпълнението на проекта, така и за период от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет  по проекта;

- Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив  за период от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет  по проекта.

4. Община Ямбол поема ангажимент да осигури съфинансиране до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

5. Община Ямбол поема ангажимент да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

6. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, 2 и 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол, като кандидат-бенефициент с проектно предложение по отворената покана за набиране на проектни предложения по Процедура "Енергийна ефективност в сгради" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС).