ПРОТОКОЛ № XIII

 

            Днес, 29.10.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0118/22.10.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Антонио Динев, Капка Йоргова, Румен Банков, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тринадесетото заседание на Общинския съвет.

Запозна общинските съветници с Решение за промяна на ръководството на групата съветници "БСП за България“ в ОбС - Ямбол. (приложено към материалите по заседанието)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на актуализирана програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2020 – 2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2020/2021г. в ОУ "Христо Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.37.178 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Двете могили", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.29.168 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.29.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.26.35 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.26.232 и 87374.26.239 – земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.26.35.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв. “Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост, собственост на Министерството на отбраната - бивши "Пехотински казарми".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение общината относно провеждане на публично оповестен търг за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот в ж. к. "Г. Бенковски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти и части от имоти - ПОС в ПГЗ "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ ГРАО) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - АПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно освобождаване от един месечен наем на "Галакси ГГ Христов" ООД с управител Живко Карамитев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на стълбище и подемник за инвалидни колички за обект лекарски кабинет на ул. "Г. С. Раковски" 30-А-1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" бл.23, вх. В, ет.2, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно продажба на общински имот – апартамент, находящ се на ул. "Руен", бл.8, вх.А, ет.1, ап.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. Е, ап. 135.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС – ул. „Росица“/ул. „Бистрица, ул. „Йордан Йовков“ 19 А и др..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС. – ул. „Железничарска“ и м. „Под язовира“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продължаване срока на действие на договора за наем със "СМТЛ - Дентално студио Натали" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно продължаване  срока  на  действие  на  договор за  наем сключен  с ЕТ „Дикос – Мария Георгиева“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно отпускане ЕФП на Генчо Генчев и Ана Гандева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно приемане Доклад на ВК „Екология“ към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК Екология

29.  Предложение относно избор на зам. - председател на ОбС

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков, съветници

30.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 12.11.2019г.- 30.06.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения за промени.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на актуализирана програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2020 – 2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2020/2021г. в ОУ "Христо Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.37.178 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Двете могили", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.29.168 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.29.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.26.35 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.26.232 и 87374.26.239 – земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.26.35.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв. “Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост, собственост на Министерството на отбраната - бивши "Пехотински казарми".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение общината относно провеждане на публично оповестен търг за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот в ж. к. "Г. Бенковски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти и части от имоти - ПОС в ПГЗ "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ ГРАО) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - АПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно освобождаване от един месечен наем на "Галакси ГГ Христов" ООД с управител Живко Карамитев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на стълбище и подемник за инвалидни колички за обект лекарски кабинет на ул. "Г. С. Раковски" 30-А-1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" бл.23, вх. В, ет.2, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно продажба на общински имот – апартамент, находящ се на ул. "Руен", бл.8, вх.А, ет.1, ап.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. Е, ап. 135.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС – ул. „Росица“/ул. „Бистрица, ул. „Йордан Йовков“ 19 А и др..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС. – ул. „Железничарска“ и м. „Под язовира“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продължаване срока на действие на договора за наем със "СМТЛ - Дентално студио Натали" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно продължаване  срока  на  действие  на  договор за  наем сключен  с ЕТ „Дикос – Мария Георгиева“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно отпускане ЕФП на Генчо Генчев и Ана Гандева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно приемане Доклад на ВК „Екология“ към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК Екология

29.  Предложение относно избор на зам. - председател на ОбС

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков, съветници

30.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 12.11.2019г.- 30.06.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на актуализирана програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2020 – 2025г. Част II

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Ще взема тук, на заседанието на ОбС – Ямбол, отношение по предложението, тъй като то не е разглеждано в постоянните комисии, в които членувам.

Поздравявам ръководството на общината и общинската администрация, че макар и с известно закъснение реагират на писмото на МОСВ от 10.06.2019 год. за изготвяне на нова, по-скоро актуализирана „ Програма за намаляване на ФПЧ10 и достигането на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 год.“

Често неглижиран, този проблем е сериозен. През последните години Европейската агенция по околна среда последователно поставя България на челно място с най-лошо качество на въздуха. Дори през 2017 год. с решение на Европейския съд страната ни бе осъдена за системно нарушаване на стандартите на качеството на въздуха (тогава без финансови санкции), но ако не се справяме (а ние не се справяме) – такива предстоят.

За съжаление, Ямбол е определен като зона, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10. И не защото имаме много промишлени предприятия с високотемпературни процеси, а поради близостта ни с ТЕЦ „Марица Изток“, остарелите и неефективни отоплителни уреди на домакинствата в града и използването и изгарянето най-вече на твърди горива за битово отопление. Искам да направя няколко предложения, които да обсъдим и ако преценим  за удачни, да ги включим в Плана за действие към Програмата. Но преди това, моля да коригираме в Таблица3.5 (Отчет по изпълнението на мерките от Плана за действие към Програмата за КАВ на община Ямбол), на страница 35 – премахване на  записа „Община Ямбол е извършвала необходимия контрол по отношение на спазването на законовите изисквания за строителните дейности“, тъй като той не е релевантен на дейността „Създаване на система за непрекъснато наблюдение и регистриране на броя на преминаващите МПС в община Ямбол“. И сега, към конкретните предложения за Плана за действие: В мярка Y-AIR – T-O1 (стр.68) – във възможни източници за финансиране, моля да се коригира ФЕЕ (ВИ), защото фондът се нарича „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Мярката е твърде амбициозна, тъй като по-голямата част от програмите и на двата фонда на са активни за търговци по смисъла на Търговския закон. Но, нека да остане, щом ръководството е преценило така. В мярка Y-AIR – T-05 (стр.69) – Правя предложение необходимото финансиране да се завиши на 50 000 лв. (по 10 000 лв. на година) – няма как за 5 години да заложим само 10 000 лв. за благоустройствени проекти. Такива, така или иначе, екипът на г-н Ревански извършва, тъй че няма нищо смущаващо и притеснително за бюджета, ако сумата бъде адекватно завишена. Добавяне на нова мярка  с код Y-AIR-T -17 – Дейност “Монтиране на автоматични измервателни станции за контрол на концентрациите на ФПЧ във въздуха на община Ямбол“. Задача: Непрекъснато отчитане в реално време на качеството на атмосферния въздух“, Отговорник – Община Ямбол, Срок за Изпълнение – 2022-2025 год., Финансиране  - изцяло по програма „LIFE” на ЕС, за която се очаква рекордно висок бюджет през новия програмен период  2021 – 2027. Индикатор – Намалено разпространение на емисии ФПЧ10, Ефект – Недопускане на превишаване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух.

Ал. Стойков – Нашата ГС ще подкрепи категорично тази програма. Имаме някои предложения по нея. Необходимо е мониторинга да бъде завишен, тъй като отчета е на база данни от 2017г., когато са правени замервания в града ни. Хубаво е да е по-чест, дори постоянен, както в другите градове. ФПЧ при нас са основно от използването на твърди горива за отопление, най-вече през март и април, както е отчетено през 2017г. Необходим е сериозен мониторинг, като най-сериозно е замърсяването в районите с ниско строителство, Боровец, кварталите между улици „Д. Благоев“ и к-с „Г. Бенковски“. Екоинспектори могат да проверяват какво се гори в тези домакинства. Обикновено са нерегламентирани горива, източник на замърсяване. Да се засили контрола и в районите със смесено строителство, ниско и високо. Тероризират се понякога живеещите във високите блокове. Смяната на отоплението на девет хиляди домакинства от твърдо на друго гориво не е лесен процес, но трябва да се осъществява малко по малко. Трябва да се обърне внимание точно на тези домакинства, които са в близост до високите блокове. Надяваме се Община Ямбол да е по-активна в кандидатстването по тези проекти за смяна източниците на отопление в домакинствата. Да не се отчитат пак 300 от девет хиляди в края на периода.

Миланов – репл. на К. Георгиева – Адмирирам предложенията на г-жа Георгиева, но не ми стана ясно от къде взе парите и стигат ли по 10 хиляди или ще трябват още. Ще помогне и ако г-н Ревански разясни нещата.

Георгиева – дупл. - Г-н Миланов, става въпрос за мярка, в която се залагат благоустройствени проекти, ако сте чели цялата програма разбира се, в междублокови пространства. Екипът на г-н Ревански сме свидетели, че е изключително активен в тази насока, посочена е сумата 10 хил. лв., разбира се 50 хил. лв. съм го дала съвсем ориентировъчно защо, защото в крайна сметка, когато той март месец ще отчита, тъй като ще е задължен да направи отчет за краткосрочните мерки, все пак трябва да даде някакви резултати по тази мярка. Считам, че 10 хил. лв. на година за микропроектите за междублокови пространства са нормални конкретно в тази програма, защото той ще ги отчита към тази програма, разбира се, че не са достатъчни, ние говорим конкретно за план по тази програма, а те продължават така или иначе да правят подобни проекти, а в този мисъл разбирате, че за 5 години няма как 10 хил. лв. да стоят нормално, всички сме наясно колко са 10 хил. лв. за един такъв проект, затова съм предложила 50 хил. лв., предполагам че и г-н Ревански разсъждава с тази посока, но разбира се той ще си каже. Факт е, че за 5 години няма как сумата от 10 хил. лв. да стои за тези микропроекти за междублокови пространства. Приблизително по 10 хил. лв. на година, което не означава, че това ограничава Общината и ръководството да извършва подобни неща извън тази сума.

Шиков - Г-н Стойков ме подсети нещо като мерки, които той казва за ниското строителство, което е около високото - мое лично мнение и наблюдение, че много мерки трябва да са за домакинства, които горят твърдо гориво в самите блокове, това там е наистина терор за всички живеещи, така че, ако подкрепите г-н Ревански е добре да се търсят проекти, да се финансират и да се започне с тези домакинства.

Ревански – Във връзка с това, което казаха колегите общински съветници искам да ви кажа, че преди няколко месеца водих разговори с български производители на такива измервателни станции, които онлайн измерват ФПЧ, дори имахме предложение от тях да ни направят една станция дарение и аз казах, че дарения приемаме винаги и ги приемаме много бързо. Имаше някакъв проблем с доставката на частите и ще ги потърся отново и ако инсталираме една такава станция, ако сме доволни от нейната работа, ще се възползваме от тази програма „Лайв“, която, ако не се лъжа предния програмен период аз се информирах за нея, но там 50% само участие за подмяна на уреди от твърдо гориво да преминат на газ и говорих с гражданското дружество от Ямбол Овергаз, но те ме информираха, че трябва да има самоучастие, ако няма никакво самоучастие задължително ще се възползваме. За промяната на отоплителните уреди има съфинансиране 50% и ако през този програмен период се запази това съфинансиране може би Община Ямбол ще предложи някаква сума да закупим частично такива уреди и по определени правила, които ще изготвят комисиите, гражданите на Ямбол да могат да кандидатстват и да минат от отопление на твърдо гориво, на по-екологично, което няма да замърсява толкова въздуха. Относно благоустрояването по кварталите според мен 10 хил. лв. на година са крайно недостатъчни, мисля, че там ще имаме още доста да се развихрим, така че да се надяваме, че през новия период да си свършим работата.

Шиков – искам да направя само един коментар относно 10 хил. лв., че остават да бъдат за проекти по тази програма, т.е. още едно перо в бюджета, по което могат да се изписват средства за тези проекти. Естествено, че не стигат като цяло. Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 33                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промените.

Гласували      за – 33                         против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл.31, ал.1 и чл.33 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема актуализирана Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г със следните корекции и допълнения:

Коригира се в Таблица3.5 (Отчет по изпълнението на мерките от Плана за действие към Програмата за КАВ на община Ямбол), на страница 35 – премахване на  записа „Община Ямбол е извършвала необходимия контрол по отношение на спазването на законовите изисквания за строителните дейности“, тъй като той не е релевантен на дейността „Създаване на система за непрекъснато наблюдение и регистриране на броя на преминаващите МПС в община Ямбол“;

В Плана за действие:

В мярка Y-AIR – T-O1 (стр.68) – във възможни източници за финансиране, се коригира ФЕЕ (ВИ), защото фондът се нарича „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

В мярка Y-AIR – T-05 (стр.69) – необходимото финансиране се завишава на 50 000 лв. (по 10 000 лв. на година);

Добавя се нова мярка  с код Y-AIR-T -17 – Дейност “Монтиране на автоматични измервателни станции за контрол на концентрациите на ФПЧ във въздуха на община Ямбол“.

-          задача: Непрекъснато отчитане в реално време на качеството на атмосферния въздух“, Отговорник – Община Ямбол,

-          срок за Изпълнение – 2022-2025 год.,

-          финансиране  - изцяло по програма „LIFE” на ЕС, Индикатор – Намалено разпространение на емисии ФПЧ10,

-          ефект – Недопускане на превишаване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух.)

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                         против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

1.      Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционната програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към Националния доверителен екофонд.

2.      Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства, за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

3.      Съфинансирането от страна на Община Ямбол да покрива разликата между предоставеното финансиране от Националния доверителен екофонд и предложената, в рамките на процедура съгласно Закона за обществените поръчки, цена за доставка на електрическо превозно средство категория L7e и допълнителна надстройка.

4.      При одобрение на проектното предложение и изпълнение на проекта, закупеното от Община Ямбол превозно средство да се ползва единствено от нея или неин универсален правоприемник или друга административна структура по решение на ресорния орган на изпълнителната власт, да не се прехвърля, предава, залага или по-друг начин обременява с вещни или облигационни тежести в полза на трети лица, както и да не се ползва от трети лица за период от пет години от датата на Финансирането от страна на Националния доверителен екофонд.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Има нова т.6 добавена към проекторешенията от вносителя. Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г., съгласно Приложение № 2.

3. Допълва решение по т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред с проектите:

Ø „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“

Ø „Създаване на кризисен център в община Ямбол“

Ø „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“

Ø „Обучения и заетост“

4. Допълва решение по т.4. Утвърждава целеви разходи и субсидии от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми  – 15 000 лв.

5. Променя решение по т.13. от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на  30 000 000 лв.

6. Одобрява промяна в наименованието на капиталов обект по разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2020 г. от „Изграждане на системата за видеонаблюдение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол. Нова Загора, Тунджа. Сливен и Стралджа" на „Закупуване на сървър за съхранение на записите от системата за видеонаблюдение и контрол на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа", дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците". § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40.

 

               


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към т.XIII - 3

ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.

м. ОКТОМВРИ

ОБЩО ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПО ПРИХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

0

ПО РАЗХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

19 000

Дофинансиране

-19 000

I. По собствен бюджет на Община Ямбол

Местни дейности

По разхода

 

19 000

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

37 100

Дейност 122 "Общинска администрация"

37 100

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

37 100

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

36 000

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"

36 000

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

36 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-85 650

Дейност 311 "Детски градини"

-85 650

Намалява § 10-00 Издръжка

-85 650

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

15 000

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"

15 000

Увеличава § 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

15 000

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

16 550

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

16 550

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

16 550

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

0

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

36 000

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

36 000

Дейност 759 "Други дейности по културата"

-36 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-36 000

Дофинансиране

По разхода

 

-19 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-19 000

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

-19 000

Намалява § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

-19 000

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към т.XIII - 3

ПРОМЕНИ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.

 Наименование на обектите

ОБЩО

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Преходен остатък от получени трансфери от министерства

Собствени приходи  от продажба  на нефинансови активи

Собствени приходи МД извън обхвата на § 40 

било

става

+/-

било

става

+/-

било

става

+/-

било

става

+/-

Общо промяна:

995 100

1 101 750

106 650

667 550

667 550

0

119 000

119 000

0

208 550

315 200

106 650

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА

681 100

753 100

72 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

85 550

72 000

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

314 000

348 650

34 650

0

0

0

119 000

119 000

0

195 000

229 650

34 650

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА

681 100

753 100

72 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

85 550

72 000

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"

681 100

717 100

36 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

49 550

36 000

Ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200 /ПМС 96 от 25.04.2019 г./

681 100

717 100

36 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

49 550

36 000

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

Реконструкция на игрище до бл.14 в к-с „Диана, чрез полагане на модулна мрежеста настилка за мултифункционално спортно игрище на открито

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

314 000

348 650

34 650

0

0

0

119 000

119 000

0

195 000

229 650

34 650

Дейност 122 "Общинска администрация"

0

37 100

37 100

0

0

0

0

0

0

0

37 100

37 100

Доизграждане на система за контрол на достъп

0

1 100

1 100

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

Доставка и монтаж на система за предаване на информация и озвучаване

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

19 000

0

-19 000

0

0

0

19 000

0

-19 000

0

0

0

Проектиране и изграждане на строеж "Втора учебна сграда на ОбУ "Д-р Петър Берон" гр. Ямбол"

19 000

0

-19 000

0

0

0

19 000

0

-19 000

0

0

0

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

295 000

311 550

16 550

0

0

0

100 000

119 000

19 000

195 000

192 550

-2 450

Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол

265 000

281 550

16 550

0

0

0

100 000

100 000

0

165 000

181 550

16 550

Проектиране и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане, ул. “Галац

30 000

30 000

0

0

0

0

0

19 000

19 000

30 000

11 000

-19 000

  

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Единственото, което искам да добавя е нашето становище на мен и на екипа ми във връзка с раздела за таксите за детските градини и детски ясли. Нашето желание и становище го изразих още по време на първата комисия, която разглежда тази наредба и още тогава получих обаждане от Атанас Илчев, в което категорично заявиха таксите на детските градини и детски ясли да не бъдат завишавани. Искам да кажа, че тази наредба е започнато да се работи поне още в началото на този мандат 2019 г. и ОА, отдел „Хуманитарни дейности“ се е престарал малко повече и не е прочел нашата промяна на мен и екипа ми, че вътре ясно е записано какво ни е отношението по тези такси за детски градини и детски ясли и още повече, че всички си спомняте, че преди няколко месеца намалихме таксите на детските ясли. Така че, това в никакъв случай не кореспондира с нашето желание на мен и на екипа, и на нашите общински съветници, и така най-неприятното беше, че трябваше да обяснявам, че имам само брат. Колегите от ляво друг път редовно са ме търсили по различни казуси и тук не знаем дали замълчаха удобно, за да използват тази допусната грешка в ОА. Но искам да кажа, че съм малко разочарован от тяхното поведение, никога никой не съм връщал за нищо и като поискат нещо, както от мен, от екипа или от администрацията никой не е бил неглижиран. Така че, искам да заявя категорично, това наше желание таксите да останат не променени, ако имаме някакви други намерения за в бъдеще искам да кажа, че не е това начина да се променят таксите в детските ясли и детските градини. Трябва да има много сериозна аргументация и естествено да има и допълнително финансиране и субсидиране от община Ямбол, каквато и да е промяната на таксите, ако въобще има такова предложение от нас, това не е предложение нито на мен, нито на екипа ми. Бих искал таксите да останат непроменени и да се гласува сега.(оттегля параграф 6 от проекта за наредба).

Шиков – Добре, значи от вносителя имаме оттегляне на параграф 6 от проекта за изменение на наредбата, т.е таксите ще останат 38 лв за малките групи и 28 лв за предучилищните групи.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС не приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД не приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)  - Предлагаме в чл.25 от Наредбата, т.2 и т.3 да останат 38 лв. и 28 лв.

Калиманов - Вземам думата по така предложения проект за наредба за таксите и услугите в община Ямбол. Първо започвам с процедурната част на наредбата. Наредбата е публикувана на сайта на община Ямбол на 21.09.2020 г. по Закона за нормативните актове в чл.26, §3 ясно е казано, че наредбата се публикува за 14 дневен срок и 30 дневен срок. 30 дневния срок изтича на 21.10.2020 г., това е по Закона за нормативните актове. Гледам предложението, което е входирано в ОбС, че е с дата 21.10.2020 г., какво имам в предвид. Първо, за да внесем това предложение в ОбС трябва да изтече процедурата по обсъждане, може да има становище от граждани, от институции и от всеки един от нас, включително и на 21.10.20 г. гледам, че част от ПК са заседавали по тази наредба. Виждайки предложението…

Шиков - На 21.10.20 г. няма комисия която да е заседавала и да е гледала точката. Да се придържаме към фактите.

Добре, извинявам се. Правния отдел на община Ямбол вкарва предложение с вх. номер на 22.10.2020 г., вкарва предложение, че има постъпили предложения от граждани. Не знам кой е изготвил предложението, това ми е единия въпрос към вносителя. Как едно предложение, което не е свършило общественото обсъждане е внесено, тъй като на 22.10.2020 г. вече правния отдел вижда, че има предложение от граждани и дава становище. Относно цените и услугите в самата наредба, наистина много добре се задълбочихме, услугите са наистина завишени. Мен ме смущава, аз мисля, че съм го казвал, не знам как да го кажа, комуникация има между ръководството и общинските съветници, целта е дали тази комуникация се възприема и еднозначно, не мога да се съглася с твърдението, че ние като общински съветници не комуникираме с ръководството и с администрацията. И мисля, че така добросъвестно всеки един от нас колегите общински съветници, каквото можем помагаме за нещата в нашия град Ямбол да се случват. Не мога да приема тезите от изявлението, че от ляво, от дясно, от център не подкрепят тези неща. По същество, цените и услугите са сменени много драстични, не знам дали някой си е направил труда наистина да вземе тези наредби и да ги сравнява член по член, такса по такса. Аз казах на единия от зам.-кметовете какви са цените, които се предлагат в неговия ресор и на другия, цените наистина са драстични. Това го заявих тогава и го казвам сега, аз почти от тези цени не се възползвам Гражданите, спомнете си наредбата, която приехме за работното врлеме, която наредба приехме всички единодушно и след това целия бизнес започна да звъни, който познава съветник защо сме приели това за работното време, всички си го спомняме. Според мен тези такси наистина трябва, когато се предлагат да са доре обмислени, аз разбирам и ръководството, чух и тяхната позиция, разбирам, че някои неща не са ги догледали. Според мен те не са виновни, според мен този, който изготвя тези предложения трябва да…

Шиков - Г-н Калиманов, дайте конкретните предложения, че много напреднахте във времето.

Калиманов – Конкретните предложения…

Шиков – Генерално са завишени цените, това е едното, което е.

Калиманов - А другото го оставям после да няма сърдити, казвам, че цените са завишени и да не после след две сесии да се опитваме да оправям цените отново.

 

Ревански - Искам да кажа, че тази наредба от думите на ОА мисля, че от 2016 г. това не е коригирано и може да си направите сметката тогава колко е била минималната работна заплата и сега колко е. Нашето разпореждане към ОА и всеки отдел, който извършва услуги като прибавя цени да бъдат съобразени със съседни наши градове или градове, които са приблизително с население колкото гр. Ямбол. В тази връзка искам да кажа, че е вече време Община Ямбол да започва да се превръща в община на приходите, а не на излишните разходи, както и за администрация, както беше до скоро. Още не е приключила реформата в Община Ямбол и администрацията е бих казал доста по-оптимизирана, отколкото бройката, която бях предложил преди няколко заседания, защото желанието на гражданите на Ямбол и желанието на общинските съветници, които посещават кварталите, всички знаят, че искат нашият град да продължи да се облагородява, а това естествено спада като Община Ямбол има финансов ресурс и най-важното той да се харчи по-много правилен начин, но благодаря за критиката, естествено всеки има право да си изкаже мнението.

Сивкова - Искам да взема специално отношение за таксите за техническите услуги, където има завишение. Коментирахме го в групата с общинските съветници и специално искам да изкажа моето мнение като човек работил доста години в сферата на териториалното устройство, че с тази промяна, която сега се предлага цените всъщност в Ямбол се изравняват с цените в други градове, т.е. в годините ние имахме ниски такси на техническите услуги. И само като един пример ще ви кажа, че в много съседни общини, дори много по-малки общини от много години таксата за една скица е 20 лв., а ние чак сега я правим на 20 лв., така че на някои може да му се струва сериозно завишението, но технически в сферата на техническите услуги аз считам, че това, което се предлага е адекватно на таксите, които се заплащат за този вид услуги и в съседни общини, така че аз подкрепям това, което е като предложение.

Шиков – Аз ще взема отношение по процедурната част на нещата, тъй като донякъде участвам в нея. Кметът и общинската администрация искаха да влезе на тази сесия промяната на Наредбата за местните такси и цените на услугите и понеже крайния срок беше 21.10. за материали, и срока на обявлението на наредбата беше 21.10. казах на юридическия отдел да си внесе предложението за наредбата и справката за постъпилите предложения, а да си изготви предложението по справката допълнително с уговорката да се разгледат тук на сесията предложенията и да се гласуват. Така че предлагам на вашето внимание тези предложения.

В чл. 46, ал.1: „Услуги, предоставяни от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт":

1. Ползване на сауна – 15.00 лв. на час;

2. За ползване на ползване на баскетболна зала на Градски стадион – 50.00 лв. на час

В чл.53, в т.2 „Ползване на басейн“

3. за възрастни – от 5.00 на 7.00 лв.

4. Цени на абонаментни карти за един месец: - за ученици – 17 на 30.00 лв.

5. за възрастни – 20 на 40.00 лв.

6. В чл.52, ал.1, нова т.24 „Квартални клубове“ - Ползване на квартален клуб – 15.00 лв. на час.

Предлагам да ги гласуваме едно по едно.

Илчев – За ползване на баскетболното игрище ми се вижда доста завишена таксата, ако се съберат десет човека ще трябва да дадат по пет лева на час. За футбол на малки вратички  е 2.50.

Говедаров – Предлагам да е 30 лв. на час, ползва се от всички желаещи за този час.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване на първото предложение.

Гласували      за – 25                        против – 1                  въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване на второто предложение за 50 лв. на час.

Гласували      за – няма                    против – 26                въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване на второто предложение с поправката на г-н Говедаров за 30 лв. на час.

Гласували      за – 29                        против – няма           въздържали се – 4

Приема се.

Чолаков – проц. питане. – Защо правим разлика между стадиона и зала „Диана“? каква е разлика? И в едното може да се спортува, и в другото, защото тук предлагат само за стадиона.

Шиков - Там са на друг наем, тук говорим, че има предложение за цената на стадиона, цената на залата си е определена, никой не е предлагал корекция там. Цената на залата е доста по-скъпа.

Чолаков – Игрището е едно и също.

Подлагам на гласуване на третото предложение.

Гласували      за – 17                        против – 10                въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване на четвъртото предложение.

Гласували      за – 4                          против – 19                въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване на петото предложение.

Гласували      за – 19                        против – 2                  въздържали се – 10

Приема се.

Подлагам на гласуване на шестото предложение.

Гласували      за – 26                        против – 3                  въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                         против –1                   въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 от Закона за местните данъци и такси:

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL- 6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г.), както следва:

 

§ 1. т.1 Чл.19, ал.2, раздел „I” се изменя, както следва: І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА – съгласно схема Приложение №1;

Приложение №1 към чл.19, ал.2, раздел „I” се изменя съгласно, схемите към проекта на наредба.

 

§ 2. чл. 20, ал., т.1 се изменя, както следва:

т. 1 от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" - за открита търговска дейност за ползване на търговска площ от Централен пазар, пазар "Стара автогара", „Животински пазар", „Пазар Боровец" и пазар в ж.к. „Г. Бенковски";

 

§ 3. В чл.21 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1, т.1 придобива следния вид:

 

Вид дейност

 

Такса, лв. без ДДС

за м2/месец

 

Такса, лв. без ДДС за м2/ден

Такса, лв., без ДДС за м2/ден – за официални или организирани празници, базари и др.

Зона І

Зона II

Зона І

Зона ІІ

Зона І

Зона ІІ

1. Търговия с хранителни стоки

42.00

37.00

3.00

3.00

6.00

6.00

2. Търговия с промишлени стоки

42.00

37.00

4.00

4.00

5.40

5.40

3. Търговия с книги

23.00

21.00

1.10

1.00

-

-

4. Търговия със селскостопански продукти-пред собствени магазини за плод и зеленчук

30.00

25.00

2.50

2.50

-

-

5. Търговия със сувенири, картички, мартеници, художествени занаяти и др.

30.00

25.00

2.00

1.50

3.00

2.50

6. Търговия с цветя

-

-

10.00

10.00

18.00

18.00

7. Търговия с цветя пред собствен магазин

30.00

25.00

-

-

-

-

8. Разполагане на маси пред заведения - летен сезон - зимен сезон

6.00 /летен/

4.00

/зимен/

5.00

/летен/

3.00

/зимен/

 

0.50

 

0.50

 

 

-

 

-

9.Разполагане на хладилни витрини, витрини за сладолед, щендери и др.

42.00

37.00

3.00

3.00

5.40

5.40

10. Разполагане на строителни материали и строителни площадки

3.00

3.00

-

-

-

-

11. Търговия с балони

60.00

60.00

4.00

4.00

7.20

7.20

12. Разполагане на автомати за кафе, напитки и закуски

29.00/бр.

25.00/бр.

-

-

-

-

13. Други дейности

42.00

37.00

4.00

2.00

7.20

3.60

 

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и др. преместваеми съоръжения/

Такса, лв., без ДДС за м2/месец

Зона І

Зона ІІ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

1. Търговия с хранителни стоки

10.00

 

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

10.00

 

7.00

3. Търговия с книги

7.00

 

5.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи, смески и др.

10.00

 

7.00

УСЛУГИ

 

 

5. Извършване на услуги

5.00

 

4.00

С РАЗВЛЕКАТЕЛНО И ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

6. За събирания от културно-масов характер

5.00

 

4.00

7. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

3.00

1.50

8.  Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др. към маси пред заведения по одобрен проект

0.40

0.30

9. С развлекателен характер – спортни, атракционни и детски съоръжения

20.00

10.00

10. Циркове

1.00

на ден за м2

0.90

на ден за м2

11. Охрана на паркинги, тоалетни и др.

10.00

 

7.00

12. Спорт ТОТО

15.00

 

10.00

 

13. Таксата на всички помещения над 20кв.м. се намалява за горницата над 20кв.м. с 50%

 

Таблицата след ал.1, т.3 придобива следния вид:

ДЕЙНОСТ/ЕЛЕМЕНТ

мярка

Такса в лв. без ДДС

1 зона

II зона

1. За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други

на ден/за едно лице

30.00

30.00

2. За използване на автомобил с високоговорител

на ден/за един автомобил

30.00

30.00

3. За провеждане на шествие

на ден

50.00

50.00

4. За поставяне на транспаранти ленти, хоругви, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

кв. м. на ден

2.00

2.00

кв. м. на месец-едностранен

30.00

30.00

кв. м. на месец-двустранен

40.00

40.00

5. За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др.; За фирмени указателни табели с примерно съдържание- име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др.

кв. м. на месец

10.00

10.00

6. Билборд

кв. м. на месец-едностранен

10.00

10.00

кв. м. на месец-двустранен

20.00

20.00

7. Рамка с размери 1 м./1.50 м.

на ден

2.00

2.00

8. За промоции на леки автомобили

за брой на ден

80.00

80.00

9. Промоции, демонстрации, рекламни кампании и др.

кв. м. на ден

5.00

5.00

10. Поставяне на шатри

кв. м. на ден

5.00

5.00

 

(2) Таксите се плащат до 25-то число на месеца, за който се отнасят /текущия/, с изключение на първата такса, която се заплаща при издаване на разрешението.

 

§ 4. чл. 22 се изменя, както следва:

(1)   Таксите, които се събират от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" по този раздел, се определят, както следва:

 

МЯСТО/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Такса с ДДС  за м2/месец

Такса с ДДС за м2/ден

1. За централен пазар и пазар „Стара автогара” за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

24.00 лв.

2.40 лв

2. За пазар в ж.к. „Г. Бенковски“ и пазар „Боровец“-за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

22.00 лв.

2.00 лв.

3. За продажба от ППС на селскостопанска продукция и/или цветя

-

2.40 лв.

4. За продажба на животни на „Животински пазар“

 

-

4.00 лв.

5. За търговия с промишлени стоки

 

-

3.50 лв.

6. За търговия с промишлени стоки втора употреба

 

-

1.50 лв.

7. Базар - изложба на животни и птици в празнични и почивни дни на „Животински пазар“

-

66.00 лв.

 

§ 5. Таблицата към чл. 23, ал.1 се изменя, както следва:

 

МЯСТО/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Такса с ДДС

1

Продажба на цветя пред Гробищен парк за м2 на ден

3.60 лв.

2

Ползване на маса пред Гробищен парк за месец

36.00 лв.

 

 

§ 6. Таблицата към чл. 33, ал.1 се изменя, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

Издаване на удостоверение за наследници

5 РД

6.00

4РЧ

18.00

 

- с уточнени данни в заявлението /попълнени коректно всички реквизити/ и починали лица в гр. Ямбол

5 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за починали лица без ЕГН, неуточнени данни в заявлението и/или починали наследници в други населени места

15 рд

6.00

-

-

2

Издаване на удостоверение за семейно положение

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

3

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

4

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

5

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

30 дни

20

 

6

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

8

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

3 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

3 рд

0.00

4РЧ

5.00

9

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

10.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

11

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

3 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

3 рд

0.00

4РЧ

5.00

12

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

13

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

-

-

-

-

-със съобщение за раждане

7 кд

0.00

-

-

- със съдебно решение

3 рд

0.00

-

-

14

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

15

Припознаване на дете

3 м

0.00

-

-

16

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -оригинал

 

 

 

 

- при подписване пред длъжностно лице на община Ямбол

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 рд

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 рд

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 рд

0.00

-

-

17

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

18

Отразяване на избор или промяна на режим на

1 рд

0.00

-

-

 

имуществените отношения между съпрузи

 

 

 

 

19

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

20

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

21

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 

 

 

 

- при съставяне на акт

веднаг а

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 РД

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 РД

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 РД

0.00

-

-

22

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

23

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

7 РД

4.00

-

-

24

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Забележка: При проверка на гражданство в МП срокът започва да тече от датата на получаване на отговора.

7 РД

0.00

-

-

25

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

 

 

- на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

-

6.00

-

-

- на представен от заявителя актуален документ по гражданско състояние

3 РД

6.00

4РЧ

18.00

26

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

3 РД

6.00

4РЧ

18.00

27

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

3 РД

3.00

4РЧ

9.00

28

Образуване на преписка за установяване на самоличност за лице без запис в регистъра за населението

7 РД

4.00

-

-

29

Окомплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15 РД

11.00

-

-

30

Възстановяване или промяна на име

3 РД

0.00

-

-

31

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

32

Промяна в актовете за гражданско състояние

3 РД

0.00

-

-

33

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

10 РД

0.00

-

-

34

Издаване на удостоверение за правно ограничение

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

35

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

36

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

3 РД

2.00

4РЧ

6.00

37

За всички други видове заявени удостоверения по гражданско състояние

7 РД

5.00

4РЧ

15.00

38

Извършване на административни услуги по гражданско състояние, заявени чрез общината до други общини

-

5.00

 

 

39

Издаване на родословно дърво

30 дни

40.00

-

 

40

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

1 ден

10.00

30 мин.

 

 

§ 7. т.1 Таблицата към чл. 34, ал.1 се изменя, както следва:

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ОБИКНОВЕНА

 

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1998

1.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

3 РД

5.00

24ч.

9.00

2014

2.

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

5РД

3.00

 

 

2071

3.

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3 РД

5.00

24ч.

9.00

2091

4.

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

5 РД

5.00

 

 

 2124

5.

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

3 РД

5.00

 

 

 

 2126

 

 6.

 

 

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

 

6.00

 

6.00

 

 

 - на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

 

 

 

 

 2131

7.

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства,данък в/у недвижимите имоти и такса битови отпадъци

24 ч

1.00

 

 

 2396

8

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство / Приложение № 2 ЗМДТ/

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2393

8.1

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2395

8.2

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2834

9.

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения   -  ДОПК чл. 87, ал. 11

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.2 Алинея 2 се заличава.

 

§ 8. чл. 35 се изменя, както следва:

 

(1) Предоставяните административни услуги в област "Транспорт", сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

1

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи

хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

3РД

0,00

2

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени

за движение на пътни превозни средства

 

 

- с часово ограничение /на месец/

30КД

15,00

- без часово ограничение /на месец/

30КД

50,00

3

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и

паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и

режима на работа на светофарните уредби по искане на

физически и юридически лица

7РД

50,00

4

За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на Община Ямбол на МПС с максимум допустима маса над 12 тона

 

 

-      За един курс

30КД

27,00

-      За един месец

30КД

100,00

-      За една година

30КД

400,00

5

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и

холограмни стикери за автомобилите

 

 

- разрешение

30КД

50,00

- холограмен стикер

30КД

20,00

6

Издаване на удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

30КД

80,00

За вписване на настъпили промени в данните на издадено удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

10КД

50,00

7

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

30КД

30,00

Залавяне, задържане и транспортиране на едро животно до животновъден обект за съхранение

 

300,00

Престой на едро животно в животновъден обект за съхранение

За 1 ден

20,00

Ветеринарен преглед на едро животно настанено в животновъден обект за съхранение

 

30,00 на преглед

Закупуване на електронен транспондер (чип) за едро животно

 

15,00 за брой

Закупуване на паспорт на едро животно

 

25,00 за брой

Поставяне на електронен транспондер (чип) и изготвяне на паспорт на едро животно.

 

50,00 на брой

Пазарна оценка за стойността на едро животно с цел продажба на търг

 

40,00

 

§ 9. Таблицата към чл. 37, ал.1 се изменя, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА