РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 НОЕМВРИ 2020г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение и отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-4/29.10.2020 – изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-24/29.10.2020 – продължаване срок наемен договор на дентално студио „Натали“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-25/29.10.2020 - продължаване срок наемен договор на ЕТ „Дикос“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2021г. по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно поемане от Община Ямбол на дългосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти от група дейности "Културна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно предоставяне на ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари", "Паркове, зони за отдих и спорт", "Комунални и обредни дейности" за управление и поддръжка на охранителни системи за видеонаблюдение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ПТ „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване на УПИ ХL „за производствена и складова дейност, търговия и услуги“ и УПИ ХLІ „за търговия, производство и обитаване“ в кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и био сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

14.  Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Хале“, бл.2, вх. Д, ет.1, ап.86, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж за изграждане на обект "Заведение за бързо хранене" с адм. адрес ул. "Хр. Смирненски" № 12 - 12А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Минзухар" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ПГЗ "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно отдаване под наем на имот- ПОС, находящ се на ул. "Стара планина" № 1 чрез провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ, находящ се на ул. "Хан Крум" № 15 и определяне на пазарна цена на частта собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имоти на ул. "Шести септември" № 22-22А и № 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно предоставяне под наем на част от имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение и отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-4/29.10.2020 – изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.45, ал.9 от с.з.

          1. Изменя Решение по точка четвърта на Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.10.2020 г., като т.13 от таблицата към чл.37, ал.1 от Наредбата придобива следния вид:

         

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

СРОК        

   ТАКСА

СРОК

ТАКСА

  СРОК

ТАКСА

 

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

7 кд

50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

-

-

-

-

 

          2. Отменя § 11 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приет с Решение по точка четвърта на Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.10.2020 г.

                                              

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-24/29.10.2020 – продължаване срок наемен договор на дентално студио „Натали“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.45, ал.9 от с.з.

отменя Решение по точка двадесета и четвърта на Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.10.2020 г.        

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отмяна на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № XIII-25/29.10.2020 - продължаване срок наемен договор на ЕТ „Дикос“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.45, ал.9 от с.з.

отменя Решение по точка двадесета и пета на Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.10.2020 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол :

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т.3 от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020г. по точка седемнадесета от дневния ред, последно променено с решение по т.3 от дванадесетото заседание на ОбС Ямбол от 24.09.2020г. по точка втора от дневния ред като утвърждава увеличение на „Численост на персонала и разходите за заплати през 2020г. на Приложение № 6 в частта за местни дейности, Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ с численост на персонала за 2020г. 22 бр. и средства за работна заплата 61 600 лв.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.

м. НОЕМВРИ

ОБЩО ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПО ПРИХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

0

ПО РАЗХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

0

Дофинансиране

0

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

 

0

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

0

Дейност 122 "Общинска администрация"

0

Намалява § 10-00 Издръжка

-5 000

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

5 000

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

30 000

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

7 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-40 500

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

47 500

Дейност 626 "Пречистване на отпадъчните води от населените места"

23 000

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

19 000

Увеличава § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

4 000

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

-30 000

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

0

Намалява § 43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

-10 300

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

10 300

Дейност 759 "Други дейности по културата"

-30 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-51 840

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

21 840

IІ. По бюджета на ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари"

Местни дейности

По разхода

 

0

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

0

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

0

Намалява § 10-00 Издръжка

-6 600

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

6 600

III. По бюджета на ОП "Паркове и зони за отдих и спорт"

Местни дейности

По разхода

 

0

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

6 560

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

2 700

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

2 700

Дейност 622 "Озеленяване"

3 860

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

3 860

Намалява § 10-00 Издръжка

-12 000

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

12 000

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

-9 100

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

-9 100

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

4 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-13 100

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

2 540

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

2 540

Увеличава § 01-00 Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоотношения

2 540

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОМЕНИ НА РАЗЧЕТА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.

 Наименование на обектите

ОБЩО

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Собствени приходи МД извън обхвата на § 40 

било

става

разлика +/-

било

става

разлика +/-

Общо промяна:

6 000

109 240

103 240

6 000

109 240

103 240

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

6 000

109 240

103 240

6 000

109 240

103 240

Дейност 122 "Общинска администрация"

6 000

11 000

5 000

6 000

11 000

5 000

Преносими компютри

6 000

11 000

5 000

6 000

11 000

5 000

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

0

47 500

47 500

0

47 500

47 500

Доставка и монтаж на съоръжения за  фитнес на открито в ПИ 87374.547.15 по КК на гр. Ямбол

0

47 500

47 500

0

47 500

47 500

Дейност 622 "Озеленяване"

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

Изграждане на поливна система на парк Боровец

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

0

10 300

10 300

0

10 300

10 300

Тенис -маса шоудаун / за незрящи/ в спортен клуб на инвалидите "Ямбол 99"

0

3 700

3 700

0

3 700

3 700

Баскетболно табло "Schelde" 2 бр., ринг "Schelde"    2 бр. и протектор за баскетболно табло 2 бр. в спортна зала на Градски стадион

0

6 600

6 600

0

6 600

6 600

Дейност 759 "Други дейности по културата"

0

21 840

21 840

0

21 840

21 840

Метална конструкция с три струи син светодиоден кабел и студено бял стринг 2 бр. в ЦГЧ

0

14 280

14 280

0

14 280

14 280

Арка с ефектна украса на входа на Градски парк

0

7 560

7 560

0

7 560

7 560

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

0

6 600

6 600

0

6 600

6 600

Допълнително оборудване на автомати за билети за платено паркиранеStrada“ за 22 бр. парко-автомати на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари

0

6 600

6 600

0

6 600

6 600

 

 

4. Променя решение по т.5.5 от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по т.17 от дневния ред – частта от дейност 123 „Общински съвети“ – сумата 40 000 лв. да се увеличи на 45 000 лв. Средствата се осигуряват от дейност 123 ОбС §10-00 – издръжка на 5 000 лв.

5. Увеличава се дофинансиране по дейност 738 (читалища) §45-00 „субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ с 1000 лв. Средствата да се осигурят от дейност 759 (други дейности по култура) §10-00.

6. Променя решение по т.4.1 от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 39 100 лв.;

7.   Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

По бюджета на ОП „Комунални и обредни дейности“

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 745 "Обредни домове и зали"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 3 700 лв.

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 3 700 лв.

8. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъде включен обект:

- „Изграждане на урнови (колумбарийни) стени в Гробищен парк“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 745 „Обредни домове и зали“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 3 700  лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г., изм. и доп. С Решение № ХLІ-2/31.01.2019г., в сила от 06.02.2019г.), както следва:

§ 1. Чл. 16, ал.2 се изменя по следния начин:

„При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.“

Заключителни разпоредби

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание. 

 

 

С П Р А В К А

 

за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, обявен с рег. № О – 0388/13.10.2020 г.

 

 

Участник в общественото обсъждане

Предложение/Мнение

Приема/ не приема предложението

Мотиви

1

2

3

4

1.

Постъпило е „възражение“, с което се иска, „данъкът да се определи на 2,0 %, … или „по-малък“

Не се приема

По същество няма формирани мотиви, а е изложено  виждането на лицето за необходимостта размерът на данъка да е съобразен с условията на икономическа криза

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2021г. по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да разкрие обществена трапезария като местна дейност;
  2. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно поемане от Община Ямбол на дългосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти от група дейности "Културна инфраструктура".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договори за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на следните проекти от група дейности „Културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ с комбинирана подкрепа, а именно: проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, проект „Ремонт и модернизация на Младежки дом“, проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ и проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“, при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – до 1 800 000 лева (един милион и осемстотин хиляди лева), разпределени в отделни кредити за всеки проект;

·         Валута на дълга – лева;

·         Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·         Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 144 месеца, считано от датата на подписване на съответния договор за кредит;

Източници за погасяване на главницата – от приходите, генерирани по проектите, където е приложимо, и от собствени бюджетни средства;

·         Максимален лихвен процент:

Референтен лихвен процент на ОББ за бизнес клиенти плюс максимална надбавка от 0,64% на годишна база;

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”;

·         Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви исканията за кредит, да ги подаде в офиса на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, да подпише договорите за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01 за изпълнението на Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-Втора фаза”, финансиран по оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от ЗОД:

1.                  Община Ямбол да сключи анекс към договор за кредит № 717/04.02.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да удължи срока на поетия дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- Втора фаза”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“.

 

2.                  Общински съвет – Ямбол изменя и допълва Решение от Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол/11.10.2013г., изменено и допълнено с решение от Дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол/28.09.2016г. и с решение от Тридесет и седмото заседание на Общински съвет Ямбол/30.10.2018г., както следва:

 

2.1.            Текстът в т.1 на Решение от Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол/11.10.2013г., последно изменено с решение от Тридесет и седмото заседание на Общински съвет Ямбол/30.10.2018г., подточка Условия за погасяване, се изменя по следния начин:

 

          - Срок на погасяване – до 25.12.2021г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

3.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за анекс към кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекса към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

                                    

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с, чл.12, ал.1, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

1.             Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ – бюджетна дейност към Община Ямбол и предоставя общинско имущество за управление и поддръжка, съгласно Приложение №2 – неразделна част от правилника, както следва:

§1. Създава нов раздел VІ.А, с чл.23 и алинеи от „1“ до „3“, в следния вид:

 

„РАЗДЕЛ  VІ.А

 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

чл.23.(1) Община Ямбол предоставя на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол за управление и поддръжка недвижимо имущество, подробно описано в Таблица № 1 - Приложение №2 – неразделна част от настоящия правилник.

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

(3) Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.“

§2. Допълва Раздел VІІ, с нов § 7, с текст, както следва:

 „§7. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

2.             Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия за предоставеното за управление по т.1 в Приложение № 2, Таблица № 1 към правилника на предприятието недвижимото имущество, в т.ч. и съответните счетоводни операции по отписване на активите от счетоводните регистри на Община Ямбол и заприходяването на същите в счетоводните регистри на ОП „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол.

 

Приложение № 2

към Правилник за устройството и дейността на ОП "Комунални и обредни дейности", гр.Ямбол

Таблица №1 – недвижими имотиобщинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на предприятието

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

ПЛОЩ

КВ.М.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/ОПИСАНИЕ

АОС №

І. Квартални клубове

1

 

 

 

 

 

Кв. Клуб „Център“

650.00

гр. Ямбол, ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 7, вх. Г, ет. 0, частна общинска собственост, тип За културна и обществена дейност, бр. нива 1, площ по документ 650. кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-28-66/11.03.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ЯМБОЛ, СОС 87374.535.29.3.88

1778/13.03.2013г.

2

 

 

 

 

Кв. Клуб „Хале“

87.00

гр. Ямбол, ж.к. ХАЛЕ, ет. 1, частна общинска собственост, тип За културна и обществена дейност, бр. нива 1, площ по документ 87. кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК,

Заповед за изменение на КККР № 18-5498-16.07.2015/16.07.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ЯМБОЛ, СОС 87374.546.36.2.9

1816/01.10.2013г.

3

 

 

 

Кв. Клуб „Яворов“

31.20

Гр. Ямбол, ул. ПЕЙО К. ЯВОРОВ №5, ет.2, частна общинска собственост, тип За културна и обществена дейност, бр. нива 1,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, СОС 87374.558.2.1.2                   /две стаи/

992/10.03.2004г.

4

Кв. Клуб „Зорница“

 

Гр. Ямбол, ул. ЗОРНИЦА БЛ.1

 

5

 

 

 

Кв. Клуб „М.Вълев“

ЗП 93.00

Гр. Ямбол, ул. МАТВЕЙ ВЪЛЕВ №52, застроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.262, 440кв.м., ведно с административна сграда с идентификатор 87374.531.262, със ЗП 93кв.м., етажност 1.

562/07.05.2002г.

6

 

 

 

Кв. Клуб „Боровец“

218.00

Поземлен имот 87374.528.72, гр. Ямбол, ул. СТРАНДЖА № 56, частна общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 218 кв. м, квартал 38, парцел XIV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК

2459/01.10.2019г.

7

Кв. Клуб „Лом“

 

Гр. Ямбол, ул. ЛОМ №1,

 

8

Кв. Клуб „Нeдялко Царев“

 

Гр. Ямбол, ул. БИТОЛЯ №1

 

9

Кв. Клуб „Бакланов“

 

Гр.Ямбол,ул.ПОЛКОВНИК БАКЛАНОВ

 

10

Кв. Клуб „Граф Игнатиев“

 

Гр. Ямбол, ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ №60

 

11

 

 

 

Кв. Клуб „Христо Ботев“

54.00

Гр. Ямбол, ул. ПРЕСЛАВ №130, Сграда 87374.528.228.1, частна общинска собственост - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 36 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, със ЗП 36кв.м.

500/09.04.2002г.

12

 

 

 

 

 

Кв. Клуб „Гигант“

210.00

гр. Ямбол, ул. "СРЕМ" № 1, ет. 0, частна общинска собственост, тип За културна и обществена дейност, бр. нива 1, площ по документ 210. кв. м, съответните ид.ч. от общите части на сградата, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК,

Заповед за изменение на КККР № 18-3015-20.03.2019/20.03.2019 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ЯМБОЛ, СОС 87374.542.141.9.66

2363/23.04.2019г.

13

Кв. Клуб                         „Г. Дражев“

20.00

Гр. Ямбол, ул. ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ /ДВЕ СТАИ/

 

14

 

 

 

 

Кв. клуб

„Г. Бенковски“

 

77.00

Помещение - Клуб за културна и обществена дейност, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.26.6.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 77кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.521.26.6, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, Ж.К. Г.БЕНКОВСКИ №96

1765/05.02.2013г.

15

 

 

 

 

 

Кв. клуб                   „Златен рог“

 

 

 

 

 

 

Квартален клуб в жилищен комплекс „Златен рог“, 2 помещения с обща площ 88 кв.м. и санитарни помещения с площ 20кв.м., разположени на първия етаж, в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 468кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. ЗЛАТЕН РОГ №2

1790/01.07.2013г.

ІІ. Други обекти – недвижимо имущество общинска собственост

1

 

 

 

 

 

Административна сграда

ЗП 83.00

Гр. Ямбол, ул. „СПАРТОК“ № 16, публична общинска собственост, функц. Предн. Административна, делова сграда, брой етажи 1, застроена площ 83 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Заповед за изменение на КККР № 18-9369-20.06.2014/20.06.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ЯМБОЛ, Сграда 87374.537.42.1

1337/15.02.2007г.

2

 

 

 

 

Гробищен парк

175055

Поземлен имот 87374.32.224, гр. Ямбол, ул. граф ИГНАТИЕВ, м. ПУМПАЛОВОТО ДЕРЕ, публична общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Гробищен парк, площ 175055 кв. м,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, ведно с построените в имота:

1925/31.08.2015г.

2.1.

Дом на покойника в Гробищен парк

ЗП 262.00

Сграда с идентификатор 87374.32.224.1, едноетажна метална конструкция;

1925/31.08.2015г.

2.2.

Сервизно помещение в Гробищен парк

 

Сграда с идентификатор 87374.32.224.2, със ЗП 24кв.м.; Сграда с идентификатор 87374.32.224.3, със ЗП 9кв.м.;

Сграда с идентификатор 87374.32.224.4, със ЗП 26кв.м. – полумасивни, едноетажни.

1925/31.08.2015г.

2.3.

 

Стопанска сграда

ЗП 454

Сграда с идентификатор 87374.32.224.5 – масивна с частични стоманенобетонни елементи.

1925/31.08.2015г.

3.

 

 

 Бивши складове на ИСС

 

 

 

13 897

Поземлен имот с идентификатор 87374.519.7, гр. Ямбол, ул. ОРМАНА, частна общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 13897 кв.Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК,

ведно с построените в него:

 

 

 

2608/22.05.2020г.

3.1.

 

Склад

 

ЗП 360

С идентификатор 87374.519.7.1, конструкция метална /стоманена/, ет.1

 

2608/22.05.2020г.

3.2.

 

Склад

 

ЗП 363

С идентификатор 87374.519.7.2, конструкция метална /стоманена/,ет.1.

 

2608/22.05.2020г.

3.3.

 

Склад

 

ЗП 896

С идентификатор 87374.519.7.3, конструкция масивна – стоманобетон, ет. 1.

 

2608/22.05.2020г.

3.4.

 

Сграда

 

 ЗП 72

С идентификатор 87374.519.7.4, конструкция масивна – стоманобетон, ет. 1.

 

2608/22.05.2020г.

4

 

 

Поземлен имот- сграда

 

 

193

Поземлен имот с идентификатор 87374.531.413., частна общинска собственост, в гр. Ямбол, ул. ПОЛК.Н.БАКЛАНОВ №21, с площ 193кв.м. по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с начин на трайно ползване – за ремонт и поддържане на транспортни средства, ведно с построените в имота:

 

 

2343/13.02.2019г.

4.1.

Производствена едноетажна сграда

 

ЗП 54

Сграда с идентификатор 87374.531.413.2, със ЗП 54кв.м., конструкция – масивна

 

2343/13.02.2019г.

4.2.

Едноетажна сграда

  ЗП 28

Склад с идентификатор 87374.531.413.1, със ЗП 28кв.м., конструкция – полумасивна

 2343/13.02.2019г.

5.

 

 

 

Част от Сграда

449.60

Гр. Ямбол, ул. СЛАВЯНСКА №4, първи етаж от сграда, съответстващ на СОС с идентификатор 87374.537.198.1.1, с площ 449.60кв.м., за обществен обект-комплекс, при граници на същия етаж няма, под обекта СОС 87374.537.198.1.2. и над обекта няма.

1876/09.12.2014г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари", "Паркове, зони за отдих и спорт", "Комунални и обредни дейности" за управление и поддръжка на охранителни системи за видеонаблюдение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.16 от ЗОС и чл.3, т.2, чл.38, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

І. Предоставя на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ гр. Ямбол за управление и поддръжка изградената и монтирана система за видеонаблюдение на Централен общински пазар, находящ се на пл. „Герги Дражев“ №1 и прилежащия му терен, с подробно описани технически параметри в приемо-предавателен протокол №00002 от 28.04.2020г., на стойност 3 477.94 /три хиляди четиристотин седемдесет и седем лева, деветдесет и четири ст./ лева с ДДС.

Предаването и приемането на системата за видеонаблюдение по т.І да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и съответната да се отпише от счетоводния баланс на Община Ямбол и да се впише в счетоводните регистри на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ гр. Ямбол.

ІІ. Предоставя на ОП „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол за управление и поддръжка изградената и монтирана система за видеонаблюдение на територията на складова база – ИСС, на ул. „Ормана“ гр. Ямбол, или съгласно с АОС 2608/22.05.2020г. - Поземлен имот с идентификатор 87374.519.7, с площ 13 897 кв.м. по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ ІІ за производствени и складови дейности в кв.150 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед №І-А-1273/14.09.1990г., ведно с построени в него сгради, с идентификатори №: 1. Склад 87374.519.7.1, със ЗП 360кв.м.; 2.склад 87374.519.7.2 със ЗП 363кв.м.; 3.склад 87374.519.7.3 със ЗП 896кв.м.; 4. сграда 87374.519.7.4 със ЗП 72кв.м., с подробно описани технически параметри в приемо-предавателен протокол №00002 от 28.04.2020г., на стойност 2 822.47 /две хиляди осемстотин двадесет и два лева, четиридесет и седем ст./ лева с ДДС.

Предаването и приемането на системата за видеонаблюдение по т.ІІ да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, като съответната да се отпише от счетоводния баланс на Община Ямбол и да се впише в счетоводните регистри на ОП „Комунални и обредни дейности“ гр. Ямбол.

ІІІ. Предоставя на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ гр. Ямбол за управление и поддръжка изградената и монтирана система за видеонаблюдение на Поземлен имот с идентификатор 87374.34.216 по КК на гр. Ямбол, одобрена със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед №КД-14-28-252/03.09.2013г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 23 618кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен складов обект, ведно с построените през 1961г. в имота производствени, административни обслужващи сгради с идентификатори №: 1.Административна сграда 87374.34.216.8 със ЗП 151кв.м.; 2.Сграда КПП 87374.34.216.6 със ЗП 54кв.м.; 3.Сграда-парова централа 87374.34.216.4 със ЗП 245кв.м.; 4.Сграда-дърводелна 87374.34.216.7 със ЗП 62кв.м.; 5.сграда-главен корпус-екарисаж 87374.34.216.11 със ЗП 1110кв.м.; 6.сграда-гараж 87374.34.216.10 със ЗП 18кв.м.; 7.Сграда битови нужди 87374.34.216.12 със ЗП 32кв.м.; 8.Сграда-диагностичен пункт 87374.34.216.15 със ЗП 48кв.м.; 9. Сграда-диагностичен пункт 87374.34.216.17 със ЗП 19кв.м., намиращи се на ул. „Граф Игнатиев“ №100, гр. Ямбол. Същата се предоставя, съгласно подробно описани технически параметри в приемо-предавателен протокол №00002 от 28.04.2020г., на стойност 2 647.27 /две хиляди шестстотин четиридесет и седем лева, двадесет и седем ст./ лева с ДДС.

Предаването и приемането на системата за видеонаблюдение по т.ІІІ да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, като съответната да се отпише от счетоводния баланс на Община Ямбол и да се впише в счетоводните регистри на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ гр. Ямбол.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ПТ „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „АГРОМЕЙТ“ ООД разрешение за изработване на:

Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ПТ „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол като  изменение на действащ ПУП–ПРЗ, одобрен със заповед № I-А-797/17.08.1989 г.;

ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на град Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване на УПИ ХL „за производствена и складова дейност, търговия и услуги“ и УПИ ХLІ „за търговия, производство и обитаване“ в кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХL „за производствена и складова дейност, търговия и услуги“ и УПИ ХLІ „за търговия, производство и обитаване“ в кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и био сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на "БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ ХРАНИ" ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Хале“, бл.2, вх. Д, ет.1, ап.86, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.8.86 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка осем точка осемдесет и шест точка), с площ 97.95 (деветдесет и седем цяло и деветдесет и пет) кв. м., прилежащо избено помещение  14 с площ 10.91 (десет цяло и деветдесет и един) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 (първи) етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.8 , построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 493 / 05.04.2002г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 8788 от 14.08.2007г., том XXVIII , стр. 78, парт. 6047/07, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „ХАЛЕ”, бл.2, вх. Д, ет.1, ап.86, в размер 55 000 лв. (петдесет и пет хиляди лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Костадин Костов.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж за изграждане на обект "Заведение за бързо хранене" с адм. адрес ул. "Хр. Смирненски" № 12 - 12А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 71, ал.1 от НРПУРОИ и чл. 183, ал.2 от ЗУТ учредява право на строеж на Валентин Данев, с местоживеене: гр. Ямбол, от 54,44 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.540.269, по КК на град Ямбол, целият с площ 426 кв.м. за изграждане на обект „Заведение за бързо хранене с местоположение ПИ 87374.540.269, УПИ VIII-269, кв. 36 по плана на града“, находящ се гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ № 12-12А и определя пазарна цена в размер на 11 223.80 лв. /единадесет хиляди двеста двадесет и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Минзухар" № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.27 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка двадесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 588 /петстотин осемдесет и осем/ кв.м., находящ се на ул. „Минзухар” 2 в размер на 46 340.00 лв. /четиридесет и шест хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Теодор Иванов от гр. Ямбол, . 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ПГЗ "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.27, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ямбол, да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният обект:

  1. Обект – помещение – част от спортна база, с площ от 337 кв.м., – част от сграда публична общинска собственост, с идентификатор 8737.545.33.9 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС №2043/10.11.2016г.

1.      Начална тръжна месечна наемна цена – 525.72 лв., без ДДС;

2.      Депозит – 2104.00 лв.;

3.      Срок за отдаване под наем – 5 години;

4.      Предмет на дейност – спортна база.

5.      Достъпът до помещението и охраната на същото се осъществява съгласно утвърдената организация и утвърдения вътрешен ред на заведението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на имот- ПОС, находящ се на ул. "Стара планина" № 1 чрез провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъде проведен  публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост - Заградена част от ПИ с идентификатор 87374.532.148 с площ на частта от 4236 кв.м., ведно с гаражна клетка - сграда с идентификатор 87374.532.148.33 с площ 40 кв.м. при следните условия:

1. Предмет на дейност, осъществявана в обекта -  спортно състезателна дейност.

2. Почистването на терена, отремонтирането на сградата и обособяване на самостоятелна точка на измерване на консумираната електроенергия са за сметка на наемателя.

3. Срок на отдаване под наем на обекта - 5 години.

4. Достъп до частта от имота - осъществява се от североизточен вход

5. Начална тръжна месечна наемна цена - 820.00 лв. без ДДС.

6. Депозит за участие в търга - 3 280.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ, находящ се на ул. "Хан Крум" № 15 и определяне на пазарна цена на частта собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ определя пазарна цена на 167/543 /сто шестдесет и седем петстотин четиридесет и три/ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.542.145 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 543 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., находящ се на ул. „Хан Крум” 15, ведно с построената в имота сграда с идентификатор  87374.542.145.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто четиридесет и пет точка едно/ с площ от 135 кв.м.  в размер на 35 455.50 лв. /тридесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, в това число 24 382.00 лв. /двадесет и четири хиляди триста осемдесет и два лева/ за земята и 11 073.50 лв. /единадесет хиляди седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ за сградата, на която цена да бъде извършена продажбата им на Станимир Иванов от гр. Ямбол, . 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имоти на ул. "Шести септември" № 22-22А и № 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.77, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и  чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ

1.1              Определя пазарна цена на:

Общински ПИ  проектен идентификатор 87374.549.466 с площ 413 кв.м.  в размер на 26 850.00 лв. и ПИ с проектен идентификатор 87374.549.472 с площ 276 кв.м.; в размер на 17 270.00 лв., които се придават към УПИ III 467, кв. 26 „а“ и

Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.549.471 с площ 9 кв.м., в размер на 560.00 лв. без ДДС и ПИ с проектен идентификатор 87374.549.470 с площ 244 кв.м., в размер на 15 270 лв. без ДДС , които се придават към УПИ VI 469 , кв. 26 „а“.

1.2  Дава съгласие да се сключат от кмета на Община Ямбол предварителни договори за прехвърляне правото на собственост с ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА „ВЕТИЛ“ за имотите, които се придават към УПИ III 467, кв. 26 а“ и с наследници на Христо Христов и Желяза Маринова за имотите, които се придават към УПИ VI 469, кв. 26„а“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне под наем на част от имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, отдава под наем за срок до извършване на разпоредителна сделка с общинския имот, но не повече от 5 (пет) години, на Сдружение „Футболен фен клуб на ЦСКА „КОМАНД-ЯМБОЛ“, с ЕИК 206296316, представлявано от Господин Минев, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17 по КК на град Ямбол, с площ 136 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, с административен адрес гр.Ямбол, ул.,,Търговска“ № 57.

Определя наемна цена на месец, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ, в размер на 206.72 лв. (двеста и шест лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.

Въз основа на решението на общинския съвет, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице да сключи договор за наем.