ПРОТОКОЛ № LV

 

            Днес, 27.04.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0063/20.04.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Анатоли Станилов, Стойко Стойков, Явор Брънков.

            На заседанието присъстваха Васил Александров и Енчо Керязов – зам.-кметове на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 26 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и петото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административна сграда на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2022г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне цена за учредяване на право на строеж върху ПИ с идентификатор: 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол за „Надстройка и пристройка на съществуваща сграда“, ул. „Вит“ № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно допускане на отклонение от правилата и нормативите за устройство на УПИ X-91 „за медицински център“, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за участие на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД в национално сдружение на ЛЗ за СИМП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на боксов клуб "Димов боксинг".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме две нови предложения, които са ви изпратени на пощата и са разгледани от ПК – предложение от кмета на общината относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот за нуждите на ДТ "Невена Коканова" – Ямбол и одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КК и КР на с. Кукорево, находящи се в м. Велев бряст, община Тунджа, предвидени за Гробищен парк. Изясни се, че апартаментът се ползва, а за гробищния парк не може да се чака, защото според директора на ОП „Комунални и обредни дейности“ ситуацията е много спешна, затова се предлагат днес.

Д-р Н. Влахова – Предлагам т.15 да отпадне от дневния ред. Има неяснота по искането на болница МБАЛ „Св. Йоан Рилски“, ние сме гласували промяна на дейността за изграждане на медицински център. Медицински център по закона на лечебните заведения е доболнично заведение без легла, тук изведнъж се появяват легла, което вече е съвсем различно и медицинския център има съвсем други параметри по изискването на Наредба №7. Нека самата болница да каже точно какво иска да прави. После разширяването на дейността на една болница става след решение на областната здравна комисия, има ли нужда от легла, което трябва да е мотивирано, има ли условия, има ли лекари. Областната здравна комисия разрешила ли е изграждането на още 22 легла и с какво това ще допринесе за качеството на обслужването на населението в гр. Ямбол? Като ниво на компетентност на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ е първо ниво, това се определя от много критерии, на които трябва да отговаря една болница. Да не говорим, че колегите в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ работят като стационар, извинявам се за твърдението, но там комуникацията със спешно отделение след 16:00 ч. е никаква. В случаи на необходимост от настаняване на граждани на техни легла, ние по никакъв начин нямаме комуникация с тази болница. При условие, че имаме и друга болница, каквато е кардиологичната, колкото и пъти да сме им се обадили не е имало никакъв проблем да се свържем с колега и да преведем пациент там. Но най-вече, че ние сме приели изграждането на медицински център, това по закона на лечебните заведения е съвсем друго заведение.

Шиков – Няма други предложения. Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти в м. Велев бряст.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се –  няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на д-р Влахова за отпадане на т.15.

Гласували       за – 16                         против – 4                              въздържали се –  12

адв. Георгиев – Гласувах против, а не излиза на системата.

Шиков – Подлагам повторно на гласуване предложението.

Гласували       за – 20                         против – 3                              въздържали се – 11

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административна сграда на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2022г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне цена за учредяване на право на строеж върху ПИ с идентификатор: 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол за „Надстройка и пристройка на съществуваща сграда“, ул. „Вит“ № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот за нуждите на ДТ "Невена Коканова" - Ямбол..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за участие на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД в национално сдружение на ЛЗ за СИМП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на боксов клуб "Димов боксинг".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КК и КР на с. Кукорево, находящи се в м. Велев бряст, община Тунджа, предвидени за Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 43, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Приема Общинска програма за закрила на детето през 2023 г.

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 3                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административна сграда на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектни предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ гр. Ямбол, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

2. Община Ямбол да осигури съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани със СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградите, както и СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда и други необходими недопустими разходи, в размер общо до 10 % от допустимите разходи.

3. Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на инвестицията по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ гр. Ямбол, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

4. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 и т. 4 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Александров - Въпреки забележките по така предложената Наредба, предлагам да бъде приета и в последствие да се правят корекции по нея. Тъй като поставяме ямболските проекти за саниране на блокове в неизгодно положение, защото от нея се получават допълнително 5 бонус точки. Предлагам, ако нямате нищо напротив да я приемете.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев - Предстои да обсъдим много важен документ, който касае всички нас, които притежаваме някаква собственост на територията на гр. Ямбол. Най-напред искам да обърна внимание по отношение на начина, по който тази наредба беше „обсъждана“, защото самата наредба беше качена не на официалната страница на страница на Община Ямбол, а на страницата на ОбС, проекти за приемане на нормативни актове от 3 април, т.е. приет е късия срок за обсъждане и никъде, никой не може да прочете за тази наредба, защото на официалната страница на Община Ямбол, няма информация за това, че се предлага приемането на такава наредба, която ще засегне всички нас. Разбира се хората от общината имаха възможност да разгласят тази наредба, да се запознаят гражданите на гр. Ямбол, да прочетат, да видят и да изразят мнение, но Вие виждате, че към списъка, който колегата Караиванова е приложила, няма постъпило нито едно предложение, което за мен предизвика съмнение, че някой се е запознал с тази наредба и е прочел по същество за какво става въпрос в нея. Липсата на гласност е една от причините да стана да се изкажа по отношение на този подзаконов нормативен акт. Освен, че хората не знаят какво ги чака от тук нататък с въпросната наредба, същата е с противоречие на законови нормативни актове, които ще ги изложат пред Вас, а пък ще ги обсъждаме дали ще я приемем или не. На първо място считам че, самата наредба има дискриминационни елементи, които поставят в неизгодно положение жителите на гр. Ямбол и буквално Ви зачитам чл.20, в която е казано, че хората, които решават да си слагат климатични инсталации на съществуващите сгради, трябва да спазят една предвидена по Наредба процедура, която е регламентирана в чл.9 от тази Наредба, в която се казва следното: „Този, който иска да си постави климатична инсталация, трябва да се обърне към общината, към гл. архитект или към упълномощен от него лице, освен това трябва да предостави цялостно решение, за цялата сграда как ще се разполагат климатичните инсталации.“ До този момент, повечето хора са си разположили климатичните инсталации на сградата. Всичко това записано в наредбата е първо неосъществимо и второ отново се създава бюрократщина с нея, т.е. всеки един гражданин от тук нататък трябва да се обръща към общината, а тя да изисква от него да предоставя цялостен проект за поставяне на климатични инсталации. Всичко това е абсурдно и невъзможно, първо защото този текст на наредбата противоречи със закона за етажната собственост. В закона за етажната собственост е казано кой може да иска да се прави, фасадите са общи части на сградата. Освен това, което ви казах току що, ще ви зачета буквално: „При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в предоставена индивидуално схема и обосновка към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.“ Препраща към чл.9 от Наредбата, в който е казано по какъв ред става: „Главният архитект на Община Ямбол или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в тази наредба.“, т.е. всеки един гражданин, ако реши от тук нататък да си слага климатична инсталация. Другия проблем, който възниква тук е по отношение на обстоятелството, ако човека реши да не спази тази наредба, санкцията е от 200 лв. до 500 лв. Интересно защо в тази наредба ще забележете, че в чл.6, ал.3, т.3 е пропуснато или избегнат термина „кабели“. Идеята на съоръженията за електрически интернет шкафове, табла, касетки, предпазни кутии, трафопостове и други разположени в имотите като елементи от градската среда е пропуснато „кабели“, а Вие знаете, че гр. Ямбол е най-окабеления град в България и всякакви кабели от интернет доставчици и кабелни телевизии висят по стените на хората. Това също е един момент, който не е разгледан и не е обсъден в тази наредба по какъв ред кабелните оператори ще бъдат накарани да си махнат кабелите от фасадите на сградите, по който ние сега виждаме как висят и са разтегнати, и скъсани, т.н. Затова колеги, ако ще приемаме наредбата аз предлагам в чл.6, ал.3, т.3 да се добави думата „кабели“. Предлагам чл.20, ал.1 от въпросната наредба да отпадне. При обсъждане, понеже е специфична наредба, касае строители и архитекти. Интересно е, че тази наредба не е изпратена на браншовите организации, а знаем, че има камара на архитектите и камара на строителите в града, да кажат тяхното мнение по тази наредба и да изразят някакво становище. Затова считам че, така както е предложена тази наредба в цялостния си вид трябва да не бъде приета, да бъде върната и да се доработи. Има смисъл от тази наредба, защото тя е закъсняла 30 години, но така, както се предлага има неща, които са несъобразени със законодателството и изцяло не трябва да бъде приета.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 18                         против – 4                              въздържали се – 10

Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 15                         против – 5                              въздържали се – 12

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Гласували       за – 21                         против – 3                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 13а от Закона за устройство на територията

1. Приема Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЯМБОЛ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Ямбол и неговите квартали.

(3) Наредбата се прилага за територията на град Ямбол и неговите квартали и обхваща всички компоненти на градската среда.

Чл. 2. (1) За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти, описани в Приложения към настоящата наредба.

(2) Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града.

(3) Стандартите не се прилагат за:

1. територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.

2. индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване“ в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3,00 метра от уличната регулационна линия;

3. обектите по чл. 147 (1) т. 1 - т. 6, т. 8 - т. 13 и т. 15 - т. 16 от ЗУТ, в имоти частна собственост.

Чл. 3. (1) Стандартите по предходните алинеи следва да се прилагат от всички лица, имащи качеството на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ, с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.

(2) Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство се съгласуват преди приемането им от НИНКН и Министерството на културата.

Чл. 4. (1) С тази наредба на територията на град Ямбол се определят зони със специфични режими на регламентиране на градските пространства и изисквания към елементите на градската среда.

 

 

ГЛАВА II

ГРАДСКА СРЕДА. ЗОНИ

 

Раздел I

Градска среда. Компоненти на градската среда

 

Чл. 5. Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.

Чл. 6.  Компонентите на градската среда са:

(1) Елементи на градските пространства : 

1.Булеварди, улици, тротоари настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;

2.Пасажи, безистени, пешеходни участъци;

3.Площади;

4.Детски и спортни площадки;

5.Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.

6.Други знакови за града пространства с характерно въздействие.

(2) Елементите на сградите и постройките са:

1. Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;

2. Съоръжения по фасади – леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;

3. Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.

(3) Други компоненти и архитектурни ансамбли:

1. Огради;

2. Елементи на градското обзавеждане - пейки, осветителни тела – улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др.;

3. Съоръжения – електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, кабели, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, зарядни станции, съоръжения за паркиране;

4. Елементи на зелената система – паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи, решетки около дървета и други.

(4) Компоненти с характерно въздействие:

1. Специфични запазени гледки от културния ландшафт на града – характерни места и гледки към природни, културни, исторически забележителности, части от града, важни сгради, ансамбли и съоръжения;

2. Осветление – интензивно и художествено осветление на пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли, паметници и монументи, мемориално-декоративни елементи и елементи на зелената система.

3. Цветови решения, материали и пропорции на компонентите по предходните алинеи, традиционно установени или проектирани в синхрон със съществуващите компоненти и/или техни елементи, които запазват и усилват тяхното естетическо въздействие.

 

 

Раздел II  

Зони на градската среда

 

Чл. 7. (1) Територията на град Ямбол се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда. 

(2) Зоните се обособяват съобразно своите специфични характеристики, в съответствие с предвижданията на ОУП и ПУП, с цел интегрирането им в градската среда.

 

 

Раздел III

Изисквания към градската среда, нейните компоненти и техните елементи

Специфични изисквания към компонентите на градската среда и

техните елементи в отделните зони

 

Чл. 8. Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града.

Чл. 9. (1). Специфичните изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, следва да отговарят на техническите стандарти и задължителните предписания, посочени в тази наредба.

(2) Главният архитект на Община Ямбол или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в тази наредба.

(3) Кметът на общината, въз основа на становище на Главния архитект, може да предлага на Общинския съвет да взема решения, с които да определя градски пространства - общинска собственост, като характерни градски пространства със самостоятелни характеристики.

(4) Характерните градски пространства по ал.3 се оформят въз основа на обемно-устройствено проучване или идеен проект, като изискванията към заданието, обема и съдържанието се съдържат в решението на Общинския съвет.

Чл. 10. Привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи, в съответствие с изискванията на тази наредба се извършва от заинтересованите лица по чл. 3 ал. 1.

 

 

ГЛАВА III

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. 

 

Раздел I

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И КЪМ ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Чл.11. (1) Със стандартите приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.

(2) Допълнителните изисквания спрямо подробните устройствени планове се приемат с решение от Общинския съвет, след предложение от кмета на общината, въз основа на доклад на Главния архитект, на база специфични особености за имота.

Чл. 12 (1) Определят се допълнителни изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл. 7 ал.2 т.1.

(2) Новото застрояване в имоти със съществуваща сграда недвижима културна ценност се допуска единствено при възстановяване на изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застрояване и архитектурни планове;

(3)Промяна на предназначението на обекти в сграда недвижима културна ценност, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство /ЗКН/;

(4)        Поставяне на климатични инсталации по фасадите на сгради към улицата, улиците /при две и повече улици/ в среда на паметници на културата, става само и единствено при съгласувана от Главния архитект схема за подредба на климатичните тела прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;

(5)        В имоти без статут на недвижима културна ценност, но в охранителната зона на недвижима културна ценност /НКЦ/, се допуска промяна на застрояването и ново застрояване при съобразяване на архитектурата на НКЦ и местните характеристики по отношение на мащаб, пропорции, материали, начин на обработка и цвят на НКЦ.

 

Чл. 13 Допълнителни изисквания  за територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на застрояване прилежащо към важни транспортни и/или пешеходни артерии:

1.         В териториите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии максимално се запазва съществуващото улично озеленяване и се дообогатява, а новите улични фронтове, когато е възможно се изграждат с висока едроразмерна дървесна растителност. зелените площи се устройват с местни растителни видове или с традиционни за уличното озеленяване на града.

2.         пешеходните площи се изграждат от дълготрайни материали, отговарящи на местните климатични особености и лесна поддръжка.

3.         елементите на градското обзавеждане (пейки, кошчета, стойки за велосипеди, стълбове за осветление и т.н.) се изработват по индивидуални проекти чрез конкурс или се използват готови каталожни продукти одобрени от ОЕСУТ, като се подчиняват на единна концепция за визия по отношение на дизайн, материали и детайли.

4.         В имотите граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии паркирането се осигурява във вътрешността на имота с единичен автомобилен подход за достъп, а при свързано застрояване с проход със светла височина наймалко 3,20м, като партерите към уличната регулация се изграждат за общесвено обслужване и публичен достъп ;

5.         не се допуска разполагане на ОВК инсталации по покривите и фасадите към улицата без да бъдат визуално прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;

 

Чл.14. (1) Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част – „Архитектурна“, „Конструктивна“, ,„Паркоустрояване и благоустрояване“ или друга, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обосновка за спазване на съответния стандарт, одобрен по реда на наредбата. 

(2)        В случаите по чл. 147 от ЗУТ, когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж се изготвя и представя от възложителя обосновка, в съответствие с изискванията на тази наредба. 

(3)        Обосновката по ал.1 и ал.2 се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, одобрени в наредбата, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект.   

 

Чл. 15. (1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.

Чл. 16. (1) При одобряването на инвестиционните проекти следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящата наредба и стандартите в Приложенията по чл.2 ал.1, като съответния стандарт се вписва като условие в издаденото разрешение за строеж по реда на чл.148 от Закона за устройство на територията.

(2)        При констатирани несъответствия между инвестиционния проект и стандартите и техническите изисквания в настоящата наредба, компетентният орган дава указания на заинтересованите лица по чл.3 ал.1 да ги отстрани с указан срок. 

(3)        След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба.

 

 

РАЗДЕЛ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

 

Чл. 17. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти.

Чл. 18. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.

Чл. 19. (1). При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите й, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради.

(2). Отклонение от ал. 1 се допуска, когато:

1. при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс.

2. при прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.

Чл. 20. (1) При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и обосновка към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.

(2) При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционният проект на цялата сграда.

(3) Отклонение от ал. 1 се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване.

Чл. 21. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в ЦГЧ, за които има утвърдена цветова схема и тези в парковете.

Чл. 22. (1) Цветовото фасадно оформяне на сградите в жилищни комплекси, на които се прилагат мерки за енергийна ефективност се предвиждат в цветовите гами съгласно Приложение №1 към тази наредба.

(2) Приоритетно се разглеждат, съгласуват и изпълняват тези около главни публични пространства, формиращи облика на града и тангиращи на главни пътни артерии, с цел постигане на ансамблово и архитектурно единство и цялостно композиционно решение.

 

ГЛАВА IV

КОНТРОЛ

 

Чл. 23. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба е превантивен и последващ и се осъществява от Кмета на Община Ямбол или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да извършват проверки и да санкционират въз основа на определените в тази наредба норми.

(3) При извършването на проверки лицата по ал. 2 имат право:

1. на свободен достъп;

2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;

3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;

4. да дават предписания за предотвратяване и\или отстраняване на нарушения на специфичните правила и стандартите, регламентирани с тази наредба;

5. да съставят актове за установени административни нарушения.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Ямбол или упълномощените от него лица по ал. 1.

Чл. 24. За нарушения на тази наредба на виновните физически лица се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.

Чл. 25. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Кметът на Община Ямбол може да предоставя свои функции по тази наредба на Главния архитект и на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 2. Главният архитект на Община Ямбол може да предоставя свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 3. За неуредените по тази наредба въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на административни актове, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс.

§ 4. По смисъла на тази наредба:

1. „Градска среда“ е система от градски пространства и елементите в тях, която създава уникален и разпознаваем облик, характерен за града.

2. „Градско пространство“ е обособена част от града – улици, площади, градини, пространства между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др., заедно с ограждащите ги фасади и други елементи, които имат единно визуално въздействие, характерен облик, историческо или традиционно установено значение за града.

3. „Градски дизайн“ е комплексно оформяне и обзавеждане на градските пространства в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги сгради и постройки

4. „Архитектурен ансамбъл“ - териториално обособима структура от сгради в т. ч. и недвижимо културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда

5. „Компоненти на градската среда“ са сградите и ансамблите, уличните и пешеходни пространства и зелените пространства.

6. „Характерно въздействие“ е съвкупност от елементи на градския дизайн, които имат интегрираща роля за уникалния и характерен облик на града и обвързват околното пространство в един ансамбъл, имащ роля на символ на града.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на тази наредба с издаване на акт за одобряването им от компетентния орган, се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване или одобряването му от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 13а от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

Приложение №1 към чл.22 ал.1

 

ЦВЕТОВОТО ФАСАДНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИТЕ В ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

Територията на Община Ямбол се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда. Зоните се обособяват в съответствие с предвижданията на действащия Общ устройствен план, с цел интегрирането им в градска среда, както следва:

1.      Централна градска част  - територия заключена между – от юг –бул.“Крайречен“, ул.“Н. Петрини“, ул.“Мир“, от запад – ул.“Българка“, ул.“Цар Иван Александър“, ул.“Стилияна Параскевова“, ул.“Арда“, от север – ул.“Димитър Благоев“, изток – ул.“Ген. В. Заимов“, ул.“Търговска“, ул.“Грабово“ и ул. „Граф Игнатиев“

2.      ж.к. „Златен рог“ 1 и 2

3.      I-ви жилищен район“  - територия заключена между – от юг – ул. „Д. Благоев“, от запад – р. Тунджа, от изток “Парк Боровец“ и на север ул. “Тимок“ и ул.“Сибир“

4.      ж.к. „Зорница“, ж.к. „Диана“ и ж.к. „Хале“, кв.“Аврен“

5.      ж.к. „Граф Игнатиев“

6.      ж.к. „Възраждане“ и ж.к. „Васил Левски“

7.      ж.к. „Каргон“

8.      ж.к. „Д-р Д. Дончев“

9.      ж. к “Георги Бенковски“

10.   ж.к. „Христо Ботев“

11.  Промишлена зона

-          Индустриална зона на запад от основно корито на р. Тунджа, ограничена от строителни граници на гр. Ямбол от север, запад, юг и частично от запад.

-          Индустриална зона южно от обходен път „Юг“ – на юг от кв. “Каргон“, кв. „Граф Игнатиев“, кв. „Диана до южна строителна граница на гр. Ямбол. Предприятие „Кабиле“ – при граници: от ул. „Будак Стоян войвода“ до ул. “Индже войвода“. От ул. “Индже войвода“ до околовръстен път „Юг“. На запад по околовръстен път „Юг“ до ул. “Будак Стоян войвода“.

-          Индустриална зона на изток от стара строителна граница на гр. Ямбол до нова строителна граница на изток и юг, на север до имоти, към нова болница. Територии между път /шосе/ Ямбол - Елхово и обходен път“ Юг“ - м. “Пумпалово дере“, територии между „Чаргански път“, ул. “Милин камък“, ул. “Търговска“, обходен път „Изток“, включително имоти източно от околовръстен път „Изток“, територии южно от Новата болница до „Чаргански път“.

 

Приложение 2 – цветови гами по зони

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев  – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема за информация отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2022 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев  – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2022г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев  – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам да гласуваме т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.1, т. 6, и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема годишния финансов отчет и баланс за 2022 г. на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД, който следва да бъде преведен в срок до 30 май 2023 г. по сметка IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344 BIC: SOMBBGSF код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) “Общинска банка“ АД, клон Ямбол.

2. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл. 58, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя средства на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, в размер на 16 318.31 лева, които да се употребят за закупуване, доставка и монтаж и всички дейности, свързани със сервиза на скопично - рентгенова система за образна диагностика и работата с нея.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Миланов - Нещо ми се губи причинно следствената връзка в тази точка. Описано е много правилно вътре, че първо се приема план за разполагане на съоръженията. Преди да се приеме този план минава на експертен съвет. После, за да се измени, пак минава на експертен съвет, минава през ОбС, утвърждава се този план, това което правим в момента и може би след това трябва да се изпълнява този план. Той е изпълнен, господа или аз не минавам през парка. Кой позволи изграждането на това съоръжение преди да е минало на заседание на ОбС?

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 20                         против – 6                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основания чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Одобрява изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1, съгласно схема, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев - Решенията на ОбС трябва да почиват на закона. Това предложение, което в момента е внесено от г-н Ревански, не почива на закона и изобщо не трябва да бъде прието и гласувано. Основанието за това е следното, в самото предложение се съдържа невярна информация, която цели да заблуди общинските съветници относно процедурата, която е посочена, че е предприета. Ако четете на стр. 2 от предложението, долу има един абзац, в който е посочен, че във връзка с чл.134, ал.9 от ЗУТ, редакцията му е в сила от 01.01.2019 г., възложителите са поискали от районно управление на образованието и ЦДГ „Слънце“, положително становище за проекта за изменение. Това, което е написано, не знам кой го е писал на кмета Ревански, но това противоречи на закона и именно на въпросния чл.134, ал.9, който колеги за тези, които са подготвили предложението е с изменение от  2021 г. и там ясно и точно е посочено по какъв ред да не се пипат детските градини и техните терени. Ако ми позволите да го зачета, за да си вземем мотивирано и законосъобразно решение. Във въпросния текст от закона е въведено следното изискване: „В седем дневен срок от постъпване на заявлението по чл.135, кмета изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в четиринадесет дневен срок от постъпване на заявлението да даде писмено съгласие или отказ.“ Разбира се такъв документ Вие няма как да видите в направеното предложение, защото такова заявление до съответния държавен орган не е направено от кмета, а това е негово задължение възложено именно в разпоредбата на чл.134, ал.9. И тъй като не е направено това предложение, а е посочено, че ще се спазва разпоредбата на чл.134, ал.9 отменена редакция от 2019 г., няма как да приеме подобен род предложение за обсъждане и за гласуване. В тази връзка колеги, ще ми позволите да Ви кажа, че група общински съветници: Аз, г-жа Кънева и Ивайло Симеонов сигнализирахме до министъра на културата и образованието с писмен сигнал, с прикачените документи, който е входиран в министерството на образованието и културата под номер 91-23 от 26.04.2023 г. Досега общината не е посягала на терените за детска градина. Не бива колеги с лека ръка да даваме съгласие в идеалния център на града да се правят поредните магазинчета за кукуруз и мляко или за нещо друго и да задоволяваме частния интерес в ущърб на гражданите, на нашите деца и внуци. Затова текста и предложението е незаконосъобразно и ще помоля разчитайки на Вашата съвест да го отхвърлим във вида, в който ни е предложено.

Тодоров – репл. – Г-н Георгиев, с цялото ми уважение към Вас, но не съм съгласен. Когато Вие смятате, че нещо е незаконосъобразно това, не означава, че е така, има институции, които ще се произнесат. Пуснете си жалбата и нека институциите се произнесат и кажат кое е законно и кое не е. Относно тази сграда, тя се разрушава и пустее. Тя е върната на собствениците през 90-те години, които я продават. Още в предното управление по времето на г-н Славов мисля, че имаше внесено искане за изготвянето на ПУП, който не се осъществи и собствениците се бяха отказали явно от намеренията си, сега ги подновяват, може би за нова инвестиция. Мисля, че тогава не беше проблем и сега отново не мисля, че е. Тази сграда трябва да има площ към нея, която трябва да бъде обособена. В момента реалното положение на тази площ, всеки може да отиде и да види, там е свърталище на бездомни хора и на такива под влиянието на различни вещества. Затова смятам, че изготвянето на някакъв ПУП, превеждането на тази територия в някакво по-добро състояние, в което е сега, е правилното решение.

адв. Георгиев – дупл. – Колеги, тук не става дума, че на собственика трябва да му се даде място, никъде не го пише в закона и няма такова изискване, нито в ЗУТ, нито, в който и да е друг закон. Сградата може да съществува като самостоятелна такава и нищо не пречи на собственика да си я отремонтира. Това, че ОбС от предния мандат е отхвърлил това искане на собствениците, говори ясно, че тогава ОбС в лицето на ГЕРБ е защитил обществения интерес, а не частния.

Тодоров – от място – Те го изтеглиха.

адв. Георгиев - Не го изтеглиха, отхвърлено е. Не знам дали сте били, аз не съм, но знам, че е отхвърлено. Запазили са детската градина, запазили са нейната територия. В закона е записано ясно и точно по повод на подобни посегателства, затова е изменен 2021 г. и е казано как става тази работа. Първо се пита министъра, в който ресор е детската градина, дали е съгласен или не и чак тогава се внася предложението. Ако не е направено това, самото предложение е незаконно. На съвестта на всеки е да гласува, дали на един частен инвеститор да му се даде част от терена на детската градина и да си направи магазинчета.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – 4                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 18                         против – 15                            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Регионална агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, помещение с площ 9.20 кв. м., актуван с АОС № 1617 от 21.07.2010 г., находящ се на първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол,  за срок до възникване на належащата общинска нужда от предоставеното помещение, но не по-късно от  05.02.2028 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена за учредяване на право на строеж върху ПИ с идентификатор: 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол за „Надстройка и пристройка на съществуваща сграда“, ул. „Вит“ № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Тюркян Мустафова, с постоянен адрес: …., от 106.50 кв. м върху поземлен имот 87374.528.338 - частна общинска собственост, целият с площ 256 кв. м, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 69, за надстройка и пристройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 10 100.00 лв. (десет хиляди и сто лева) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев - Ставам за пореден път да се изкажа по отношение на предложението и на направеното проекторешение. В работата ми като професионалист се сблъсках с въпросните имоти, които общината даде на хората без да обясни за какво става въпрос. Оказа се, че общината не си е свършила работата по ПУП-а на м. Бакаджик. Защото, който го е разработил плана, не е изпратил предложението за съгласуване в РИОСВ – Стара Загора и от там нататък хората, които купиха места с надеждата, че ще започнат да строят вили, се оказа, че имат много сериозни проблеми. Тези проблеми се стоят в това, че м. Бакаджик попада в натура 2000. Попадайки там за всеки един имот РИОСВ – Стара Загора изисква ОВОС. Това е една тежка процедура, за която хората са принудени да дават пари от порядъка на десетки хиляди левове за изготвянето само на него. Без да говорим за парите, които предстоят да дадат за промяна на предназначението, понеже се води и горски фонд и всички това не е казано изобщо в това предложение какво хората трябва да направят от тук нататък. Там няма каквато и да е било инфраструктура, няма пътна инфраструктура, няма изграден ток, няма вода, т.е. всичките тези имоти, които се предлагат за продажба на хората. Трябваше общината да си свърши тази работа и да си довърши ПУП-а на м. Бакаджик, и чак тогава да предлага на хората за вилно строителство.  Тази връзка считам че, тези които купят въпросните имоти ги чака изключително тежка и тромава административна процедура и в близките години изобщо не трябва да се очаква, че там ще има каквото и да е било строителство. Затова считам че, това предложение за продажба трябва да се върне, общината да си довърши процедурата по закон и чак тогава да се предлагат на хората петна за вилно строителство.

Шиков - Една техническа корекция в предложението. Има забравени едни номерации „6, 7“ тях ще ги премахнем, когато издаваме евентуалното решение по точката. По повод на имотите, бяха закупени вече такива имоти и мисля, че всеки купувач е наясно със състоянието там.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 19                         против – 11                            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

            1. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.337 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и седем/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет/ кв.м. по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VII 15 (римско седем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  9240.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4620.00 лв.

            2. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.338 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и осем/ с площ 843.00 /осемстотин четиридесет и три / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VIII 15 (римско осем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  9273.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4635.00 лв.

           

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1. Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2. Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост – оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 96 м3 в оценителния доклад , при следните условия:

      2.1. Начална тръжна цена за 96 м3 е 9139,20 лв. без ДДС.

      2.2. Депозит за участие в търга913,92  лв. без ДДС, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

      2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

      3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот за нуждите на ДТ "Невена Коканова" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 2                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2,  във връзка  с  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА  и  чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,  учредява безвъзмездно право на ползване върху жилищен имот-частна общинска собственост,  представляващ:

-           ж.к. “Граф Игнатиев“ бл.58, вх.Е, ет.8, ап.144, град Ямбол.

Правото се учредява за срок от 5 (пет) години.  На основание чл.11, ал.3 от ЗМДТ,  ползвателя се задължава за заплаща данъка на имота.

Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредяване право на ползване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за участие на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД в национално сдружение на ЛЗ за СИМП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 19 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, дава съгласие „ДКЦ 1 Ямбол“ ЕООД да членува и да бъде вписано като учредител на Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в България.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на боксов клуб "Димов боксинг".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1, т.2 и чл.11 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

- предоставя на боксов клуб „Димов боксинг“, ЕИК 205893237, за безвъзмездно ползване имот – публична общинска собственост - физкултурен салон, заедно с изградените и/или поставените съоръжения,  представляващ  част от имота на спортно училище „Пиер дьо Кубертен“, акт за публична общинска собственост № 50/29.19.1998 г., идентификатор № 87374.555.36, с адрес гр. Ямбол, ул. „Ат Кожухаров“ № 1, за срок от 10 години.

 Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КК и КР на с. Кукорево, находящи се в м. Велев бряст, община Тунджа, предвидени за Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договори с - Петя … Сярова, Йонко … Господинов, Валентина … Гърдева и Живка … Гърдева, за придобиване собствеността на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, с площ 17 606 кв.м; 40484.1.27, с площ 9 703 кв.м  и 40484.1.30 по КК и КР на землището на с. Кукорево, с площ 7 902 кв.м, находящи се в м. Велев бряст.  Настоящото решение влиза в сила след изготвяне на пазарни оценки за имотите, като цената за 1 кв.м няма да надвишава договорената такава в размер на 8 лв.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и петото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание трябва да бъде на 25 май, но е след празничен ден, ако желаете да променим на 31 или 18 май 2023г.

(обсъждане и гласуване - 21 съветника за 25 май)

Шиков – Следващото заседание ще бъде на 25 май,

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова