ПРОТОКОЛ № XVII

 

            Днес, 18.01.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол от 17.30 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0006/13.01.2021г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха Ивайло Симеонов, Мария Тюфекчиева, Недялка Влахова, Петър Личев, Русин Ребров.

            На заседанието присъства Енчо Керязов заместник -кмет на община Ямбол.

В 17:30 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри седемнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMO001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения за промени.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMO001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMO001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Т. Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Възникват у мен три въпроса. В т.1 от решението ясно се вижда, че това е една нова дейност, която ще бъде местна дейност. Първият ми въпрос е, след като мине 27 април и програмата, този проект ще остане ли като местна дейност финансирана от Община Ямбол? Втория ми въпрос е защо само 200 лица, от повече нямаме ли нужда в Ямбол? Достатъчни ли са тези 200 човека или така е преценила Общината, че са достатъчни? И третият ми въпрос е, след като вече знам колко е преходния ни остатък в Общината, мислим ли тази дейност като свърши проекта да я финансираме от бюджета на Община Ямбол?

Керязов – На въпроса защо са подадени 200 бр., разговаряхме с Министерството на труда и социалната политика, след изтичане на този проект, ще се подаде анекс и ще участваме с максимален брой хора, които могат да попаднат в този критерий. В момента имаме 200 бр., които сме подготвили и отговарят на тези критерии, затова кандидатстваме с 200 бр. Нашето желание е да станат над 1000 бр. Ще кандидатстваме с възможно най-много на брой хора. Дали ще продължи тази програма след обявения срок, надяваме се, че ще продължи.

Шиков – Не е взето решение, ако се спре програмата общината да продължи със собствено финансиране за момента. Има време до април месец и ОбС може да вземе друго решение.

Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да разкрие социалната услуга топъл обяд като местна дейност;

2.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. през 2021г.

  

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам седемнадесетото заседание на ОбС Ямбол.

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколисти:

                                                                                  Ил. Иванова           

                                                                                  Ан. Господинова