ПРОТОКОЛ № XLIII

 

            Днес, 28.07.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0114/21.07.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Атанас Илчев, Емилия Кремъкова, Ивайло Христов, Иван Драгоев, Иван Чолаков, Стойко Стойков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и третото заседание на Общинския съвет.

Обяви сформирането на нова ГС „Бъдеще за Ямбол“. (документи приложени към материалите по заседанието)

адв. Г. Георгиев огласи Декларация от името на новата ГС:

Уважаеми господин председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл. 36 от Правилника за организация и дейността на общински съвет -Ямбол й взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол, общинските съветници Адвокат Георги Николаев Георгиев, Иван Стоев Чолаков, Еленка Христова Кънева, Ивайло Енчев Симеонов и Стоян Йорданов Стоянов, взехме решение за образуване на нова група общински съветници с наименование "Бъдеще за Ямбол" в Общински съвет Ямбол. Ние от новосформираната група заявяваме, че е време да вложим нов смисъл в думите „общински съветник", като смисълът е той да представлява цялото население на гр.Ямбол и да работи за неговите интереси. Наш дълг е да му служим.

В момента общинският съвет изглежда по-скоро като придатък на кметското управление, въпреки, че партията, с която кметът дойде на власт няма необходимото мнозинство в него. Липсват инициативи, дискусии и дебати дори по най-важните проблеми. Наблюдава се нетърпимост на общинското ръководство към всяко противно на неговото мнение, към всяка различна гледна точка, към всяко предложение, което не произтича от кмета и екипа му. А функцията на общинския съвет не е да се съгласява с кметските предложения, а да решава местните проблеми в кръга на своята компетентност, което предполага обсъждането им и активно участие в дебатите.

Местният парламент е и мястото, от което трябва да се оказва контрол върху управлението и място, където да се заявяват алтернативни позиции по различни обществени въпроси. В този смисъл сме обезпокоени от продължаващото безхаберие на ръководството на община Ямбол към наболелите проблеми на жителите на града, липсата на чуваемост към различните въпроси, поставени от гражданите и общинските съветници, липсата на прозрачност в управлението на общинската собственост и на отчетност за изразходваните публични средства. Отчетност, която да дава ясна представа за икономическа целесъобразност на изразходваните средства, да пресичаме своевременно порочния принцип „аз на тебе - ти на мене", да се търсят реалните ползи за Ямбол вместо показността и фасадното „разкрасяване" на града.

ГС „Бъдеще за Ямбол" ще работи неуморно за подобна перспектива. И ако отделните формации, представени в местният парламент, предпочитат да се борят за своите партии самостоятелно, това не променя принципно нашата задача.

Нашата ГС смята, че не могат да бъдат оставени без разгласяване и последствие случаите на непрозрачно, неправилно и нецелесъобразно изразходвани публични средства. В мандата, който остава на този местен парламент, публично ще оповестяваме всички констатирани такива нередности. В тази връзка като група общински съветници ще отправяме искания за предоставяне на информация, за която пред вас, колеги, на проведените бъдещи заседания на Общински съвет, ще искаме отчет от общинското ръководство.

Ние отваряме врата и протягаме ръка за общи действия на всички Общински съветници-социалисти, демократи, консерватори и прагматици. България и Ямбол над всичко!

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Сивкова

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме ново предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на имот ЧОС на СНЦ БЧК - Областен съвет на БЧК Ямбол, както и за предоставяне на ЕФП на Иванка Миткова.

Няма други предложения. Тъй като е предвидено изготвянето на проекта на БЧК до края на август, а финансовите помощи обикновено не ги бавим, тъй като хората са със спешен здравен проблем, въпреки закъснението, предлагам да ги включим в дневния ред.

Шиков - Подлагам на гласуване новото предложение за БЧК да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Шиков - Подлагам на гласуване предложението за ЕФП да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като новите точки са 12 и 13.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Сивкова

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол, свързано с участието им по Европейска програма на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Иванка Миткова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г.  План

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Няма да се изказвам по съдържанието на плана, предлагам да се запише периода от 2022 година.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 22                         против – няма                        въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030г.,

            Приема План за действие на Община Ямбол за периода 2022 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода 2021 – 2030г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Сивкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот?

Ив. Симеонов – Аз не гласувах, а излиза „против“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол

1. В Чл. 9 съществуващият текст става ал.1, а именно:

 ал.1 .Съдържание на наградата: На удостоените със званието “Почетен гражданин на град Ямбол” се връчват Знака на град Ямбол с надпис “Почетен гражданин”,  почетна грамота, подписана от председателя на Общинския съвет Ямбол и от кмета на община Ямбол.

Добавя се:

ал.2 .  Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” имат пожизнено право на:

1.    Безплатен вход в общинските културни  институции на община Ямбол, съгласно Приложение №1;

2.    Безплатна карта за градския транспорт в град Ямбол.

ал.3. На удостоените със званието „ Почетен гражданин на град Ямбол”  се издава документ, удостоверяващ правото им по ал.2. , т.1 и/или безплатна карта по ал.1, т.2,  след подадено от тях заявление.

2. Чл. 10  придобива следното съдържание:

 Званието “Почетен гражданин на град Ямбол” е награда, която е  свидетелство за признателност и благодарност на ямболското гражданство.

3.В Преходни и заключителни разпоредби се добавят  параграф:

§3.Правилника за изменение и допълнение на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол влиза в сила от 1.01.2023 г.

 

 

                                                                                       Приложение №1, към чл.9, ал.2, т.1

Художествена галерия „Жорж Папазов”

РИМ-Ямбол

Етнографски комплекс в кв. Каргона

Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” (резерват и експозиционна зала)

Музей на бойната слава

Културно- информационен център Безистен

Концертите на Камерен оркестър „Дианополис”                            

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.  Допълнение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ)

адв. Георгиев – Нашата ГС Бъдеще за Ямбол предлага решение във връзка с дарителската кампания за поставянето на пилон със знаме в парк Боровец. Сумата от 148099 лв. да бъде пренасочена за разходите по изграждането на инсталацията за геотермална енергия на ЦДГ „Слънце“. Парк Боровец се води урбанизирана територия, без ПУП е, а съгласно ЗУТ зелените системи се уреждат с такива устройствени планове. Правят се с решение на ОбС, а Община Ямбол няма такова решение. Следователно не е законов разхода за поставянето на пилона. Чл.20, т.9 от ЗПФ указва разходите за финансиране да се правят при спазване на законодателството. Не би следвало да го гласуваме този капиталов разход.

Ревански – ПУП на парк Боровец е в процес на разработка и вероятно ще влезе на следващата сесия. Възложен е още от предното ръководство на Общината. Така, че ще има ПУП на Боровец.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 9                           против – 10                            въздържали се – 8

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 3                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 19                         против – 3                              въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т.2.3. от тридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол от 08.04.2022 г., по точка пет от дневния ред: „Приема разчет на приходите по § 40 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение 3“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ)

Стоянов – От две години Община Ямбол декларира рекордни преходни остатъци, какво налага поемането на този дълг при това положение. Защо тези бюджетни излишъци не ги използваме, а да плащаме лихви и да обременяваме гражданите на Ямбол? За какво се разходва преходния остатък? Господин Ревански беше много против кредитите, а сега всяка година  кредити, докато станаха 12 милиона. Мисля, че могат да се намерят средства за вик ремонтите без този кредит.

Шиков – Дълговете по принцип не са хубаво нещо, но моментната ситуация е подходяща за това. Тук говорим за заем подобен на ВСК за общини. Само 17 хиляди е лихвата за годината. Връщането е следващата година и не се обременява следващия мандат. Има голяма вероятност за финансиране от държавата, което ще доведе до предсрочно погасяване на дълга (ма такава клауза в договора. В този участък се копае постоянно, авариите са ежедневие. Нека се приключи с ремонта преди зимата.

Стоянов – репл. – Да, идеята е прекрасна, но мисля, че могат да се намерят средства без заем. То бяха предните сесии фонтани, сега помпи, иска се и заем, а може да се пренасочат средства. Съгласен съм с необходимостта от подмяната на В и К, но може без заем.

Ал. Стойков – От името на нашата ГС ГЕРБ заявявам, че ще подкрепим предложението по целесъобразност. Кощунство е да се правят улици, да се полагат нови асфалтови покрития, без да се подмени водопровода. Много компрометирани са там ВиК линиите, особено за комплекс „Хале“ водоподаването е много зле. Подкрепяме предложението и защото този момент в държавата, в тази инфлация, е добър момент за теглене на кредит. Този е и краткосрочен и няма да е в тежест на следващото управление.

Калиманов – Искам 10 минути почивка от името на нашата ГС.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка. (9.40 часа)

След почивката присъстват 24 съветника-

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.5, т.2 и чл.17 от Закона за общинския дълг:

1.    Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел финансиране на собствен принос на проект: „Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол“, включващ съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – 1 030 757 лв. (Един милион, тридесет хиляди, седемстотин петдесет и седем лева)

·         Валута на дълга – лева

·         Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

·         Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-          Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

·         Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·         Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2.    Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

Приложения:

Приложение № 1 – Обекти включени за финансиране

Приложение № 2 – Примерен план за усвояване и погасяване

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

1. Дава съгласие Кметът на Община Ямбол да издаде Запис на заповед от името на Община Ямбол за сума в размер на 220 200 лева в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, която сума се равнява на авансовото плащане в размер на 30% от размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, гр. Ямбол”, по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” към Министерство на енергетиката.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на Решението по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41. Схема

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Сивкова - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  „ИВАНТИН“ ЕООД, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за платен паркинг и складова дейност“.            При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-36.912 с отреждане  за платен паркинг и складова дейност“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

 

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Ивелин Динев, като Управител и едноличен собственик на капитала на „ИВАНТИН“ ЕООД и собственик на поземлен имот с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“, в  качеството му на заинтересовано лице от името на община Ямбол и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанските пътища:

     - част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 32 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.908);

     - част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 1200 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.911).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. I от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т. II от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 40 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, определя за отдаване под наем чрез провеждане на публични търгове следните имоти от общинския поземлен фонд:

 1. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Кринчовица“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 21.433 дка., съгласно АОС № 101 от 29.12.1999 г.
 2. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 9.400 дка., съгласно АОС № 1290 от 14.11.2006 г.
 3. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 9.399 дка., съгласно АОС № 1291 от 14.11.2006 г.
 4. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Калъч дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 12.999 дка., съгласно АОС №1292 от 14.11.2006 г.
 5. Поземлен имот с идентификатор 87374.42.12 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Чатал могила“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 26.349 дка., съгласно АОС № 114 от 29.12.1999 г.
 6. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Джиновски кашли“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 16.998 дка., съгласно АОС № 1294 от 14.11.2006 г.
 7. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Емерлийски път“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 15.471 дка., съгласно АОС № 1293 от 14.11.2006 г.
 8. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Джиновски кашли“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 11.899 дка., съгласно АОС №1295 от 14.11.2006 г.
 9. Поземлен имот с идентификатор 87374.41.31 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Данкините агъли“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 13.600 дка., съгласно АОС № 96 от 21.05.1996 г.
 10. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гюр чешма“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 9.003 дка., съгласно АОС № 1134 от 10.11.2004 г.
 11. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гелен баир“, категория на земята при неполивни условия – IV, начин на трайно ползване – нива с площ 4.240 дка., съгласно АОС № 1551 от 08.06.2009 г.
 12. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Балар дере“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 4.172 дка., съгласно АОС № 1143 от 08.12.2004 г.
 13. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Двете могили“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 3.824 дка., съгласно АОС № 1559 от 08.06.2009г.
 14. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Гюр чешма“, категория на земята при неполивни условия - III, начин на трайно ползване – нива с площ 2.550 дка., съгласно АОС № 1542 от 04.06.2009 г.
 15. Поземлен имот с идентификатор 87374.25.175 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в местност „Чаргански път“, категория на земята при неполивни условия - IV, начин на трайно ползване – нива с площ 2.550 дка., съгласно АОС № 1558 от 08.06.2009 г.

 

II. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделските земи при начални тръжни наемни цени в съответствие с Приложение 1 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Предлагаме да се поправи техн. грешка в т.68 - ПИ последната цифра трябва да е 6, не 7.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т. I от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т. II от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г., приета с Решение по точка 12 на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ “Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“

           

68.

ПИ с идентификатор 87374.540.6

161

2943 от 29.04.2022г.

Гр. Ямбол,  ул. „Панайот Хитов“ № 33

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:     

1.      Поземлен имот с идентификатор 87374.574.1 с площ 296 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1371/06.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“. Начална тръжна цена на имота 7 030.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3500.00 лв.

2.      Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 с площ 392 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1414/21.06.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“. Начална тръжна цена на имота 9 310.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 600.00 лв.

3.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 161 кв. м., който е част от УПИ V 7 в кв. 22 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение XLVIII-1/03.10.2007 г., находящ се на ул. „Панайот Хитов“ № 33, актуван с АОС 2943/ от 29.04.2022г.

Начална тръжна цена на имота 27 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Ст. Стоянов не гласува.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Аз съм „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на ПП „Демократи за силна България“, ЕИК 131271567 помещение – самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.13 по КК на гр. Ямбол, с площ 45.25 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.40.3.16 по КК на гр. Ямбол, с площ 13.94 кв.м., за офис, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 87374.537.40.3 по КК на град Ямбол, с административен адрес ул. „Търговска” № 53, актуван с АОС № 187 от 05.02.2021 г., за срок от 5 години с месечен наем в размер на 119.56 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 и чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да предприеме действия по обединяване на ПИ с идентификатор 87374.37.440 по КККР на град Ямбол, вид територия - територия, заета от води и водни обекти, с НТП Напоителен канал с площ 2400 кв. м. и на ПИ 87374.37.439 по КК и КР, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 3466 кв. м. м. Дюзлюка в един поземлен имот и отразяването му в КК и КР на град Ямбол като имот  с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път по процедурите предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

            Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме необходимите действия.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 6                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.41,  ал.2 и чл.47,  ал.1 , т.3 от  Закона за общинската собственост и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ-ОбС Ямбол  определя пазарна цена на общински жилищен имот,  седми жилищен етаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.57.2.110 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка петстотин  четиридесет  и  осем  точка  петдесет  и седем точка две точка сто и десет/,   с площ  64.11  /шестдесет и четири цяло и единадесет/  кв. м.,   прилежащо  избено помещение № 3 с площ 2.00 /два цяло и нула/ кв.м.  и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 /седми/ етаж  от сграда с идентификатор 87374.548.57.2,  построена  с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.548.57   по  КК на град Ямбол,  актуван с АОС №  922 от 10.07.2003г.,  вписан в служба по вписванията  с  вх. рег.№ 1508 от 06.07.2009г.,  том V,  стр. 31,  парт. нд № 710/09, с   административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев”, бл.76, вх. Д, ет.7, ап.110, в  размер  61 700.00 лв. /шестдесет и една хиляди и седемстотин лева/ крайна цена, на която да бъде  извършена продажбата му на Георги  Димитров.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно mредоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол, свързано с участието им по европейска програма на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение да отпадне номерацията.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА,   във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя на СНЦ „Български червен кръст”, Булстат 000703415 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, чрез Областен съвет на Български червен кръст Ямбол безвъзмездно право на ползване върху недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно сграда за административни нужди (сектор А с площ 136.59 кв.м., сектор Б с площ 106.86 кв.м. и сектор В с площ 195.55 кв.м.), находяща се в  ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( и в близост до жил.бл.17 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол, която по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Ямбол се идентифицира със: самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.18  с площ 136.59 кв.м.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.19 с площ 106.86 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.546.41.5.20 с площ 195.55 кв.м. за  срок от 10 (десет) години.

Правото на ползване върху имота се учредява за участие в конкурс по европейска програма на НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021г., Програма „Вътрешни работи“, Процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“ и реализиране на проекта.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Иванка Миткова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Миткова от гр. Ямбол в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол, която сума да бъде изплатена след представяне на разходооправдателен протокол за закупуване на изкуствена очна леща.

 

 

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и третото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 25 август 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова