ПРОТОКОЛ № XLIX

Днес, 15.12.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0190/14.12.2022г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 30. Отсъстваха Ивайло Христов, д-р Валентин Вълчев, Красимир Йорданов, Мариета Сивкова, Петър Личев, Тодор Тодоров, Явор Брънков.

            На заседанието присъстваха Енчо Керязов и Васил Александров – зам. - кметове на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 27 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Калиманов – от място – Противно мнение изказвам, ще гласуваме три пъти, какво толкова.

Шиков – Както и друг път съм казвал при приемане промяна на бюджета, решенията са свързани и е по-добре да се гласуват анблок.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 19                         против – 2                              въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

       1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2022 г., както следва:

По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

по разхода

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Дейност 123 „Общински съвети”

Увеличава § 10-00 „Издръжка“ с 25 000 лв.

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството  и регионалното развитие“

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 89 620 лв.

Дофинансиране

по разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 64 620 лв.

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. да бъде включен обект:

- „Основен ремонт на сградата на  ОУ „Христо Смирненски“, с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии, с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 64 620 лв.

3. Променя лимита за разход по т.6.5 от решение по т.5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022г. както следва:

 По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.“

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и деветото заседание на ОбС Ямбол.

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                                        Протоколист:

                                                                                                            Ил. Иванова