Шестнадесета сесия проведена
на 31 март и 1 април 2005 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април – професионалния празник на здравните специалисти.
ВНОСИТЕЛ: ПК „ЗСД”

2. Приемане на Общински план за развитие за периода 2005-2006г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3. Предложение относно приемане план за разработка на Общински план за развитие за периода 2007-2013г.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

4. Предложение относно утвърждаване на Генералния план за организация на движението на ЦГЧ в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за имоти – общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6. Предложение относно п риемане на Наредба по чл.16, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложение относно разпределение на резерва в размер на 1 070 000 лева. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8. Отчет на Кмета относно броя на висящите дела за второто шестмесечие на 2004 г., по които страна е Община Ямбол и нейните звена.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9. Отчет на Председателя на ОбС, относно броя на висящите дела за второто шестмесечие на 2004 г., по които страна е Общински съвет гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

10. Отчет на кмета за изпълнените решения на ОбС за второто шестмесечие на 2004г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2004 година. ВНОСИТЕЛ: М. Гайдаров

12. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13. Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2005 г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14. Предложение относно създаване на О бщинско предприятие „Обредни услуги” и ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15. Предложение относно п риемане на решени я за регламент за участие на Община Ямбол в разработката и кандидатстване по проекти на предприсъединителните фондове на ЕС, посолства на други държави в страната и отрасловите ведомства на Р. България.
ВНОСИТЕЛ: М. Гайдаров

16. Предложение относно п риемане регламент за начина на функциониране, финансиране и контрол връху дейността на почивните бази на Община Ямбол през 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

17. Предложение относно замяна на имот с имот – частна общинска собственост. ВНОСИТЕЛ: ПК „ОИ”

18. Предложение относно п риемане на решения за ПУП- ПРЗ „ Градски парк”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19. Предложение относно упълномощаване Кмета на Община Ямбол да сключи споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от ДПК. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20. Предложение относно предоставяне ползването на спортно – материалната база в имоти –публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

21. Предложение относно допълнение на НОАМТЦУ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22. Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.

22.1. Предложение относно прехвърляне на ДМА от обект „Нова болница”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.2. Предложение относно бъдещето развитие на общински имот „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.3. Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи, мери и пасища.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.4. Предложение относно сключване на договор с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Ямбол за управление и ползване на сгради - общинска собственост, за обслужване на социално слаби граждани в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.5. Предложение относно предоставяне ползването на помещения от ТЗ „ГРАО” към Главна дирекция „ГРАО” на МРРБ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април – професионалния празник на здравните специалисти
      ВНОСИТЕЛ: ПК „ЗСД”

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
     1.На основание т.3 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ, придружени с парична награда от три МРЗ/ за изключителен принос в областта на медицината на д-р Асен Йорданов Табаков.      2.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, ОбС – Ямбол награждава :
      - с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/: д-р Мария Ст. Боянова;
      д-р Димитър Костадинов Новаков;
      д-р Рени Костова Тотева;
      мед.сестра Надежда Иванова Василева - Александрова;

- с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:
      д-р Кирилка Костадинова Кирилова;
      д-р Дора Николова Великова;
      д-р Илиян Димчев Симеонов

     3.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот , ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :
     
акушерка Здравка Стефанова Ненкова;
      акушерка Юлия Георгиева Вратакиева.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Приемане на Общински план за развитие за периода 2005-2006г.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     Връща за доработване ОПР за периода 2005-2006г. като се отразят направените предложения и се внесе на следващото заседание на Общински съвет.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -   Предложение относно приемане план за разработка на Общински план за развитие за периода 2007-2013г.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
     1. На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА създава временна комисия в състав от 13 души за подготовка изготвянето на ОПР 2007-2013г. Комисията се състои от седем общински съветника – Иван Стефанов, Христо Христов, Атанас Карамарков, Гено Стайков, Митко Филипов, Николай Пенев, Мария Чорбаджийска; трима представители на общинската администрация – Румен Гърдев, Елена Кафеджийска, Борис Начев; трима представители на НПО – Ангел Ангелов /НТС/, Стойчо Стойчев /ЯТПП/, Георги Митев /АРРИ/.
     2. В срок до 15.04.2005г. временната комисия по т.1 да определи основните моменти за разработка в ОПР 2007-2013г. в съответствие с приоритетите на община Ямбол.
     3. В срок до 25.04.2005г. временната комисия по т.1 да предложи на кмета сключването на договор с външни експерти за разработка на ОПР 2007-2013г. на стойност до 10 000лв.
     4. В срок до 30.07.2005г. временната комисия по т.1 да обобщи и прецизира разработения ОПР 2007-2013г. и го внесе за разглеждане в ОбС Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно утвърждаване на Генералния план за организация на движението на ЦГЧ в гр. Ямбол.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

     Общински съвет РЕШИ:
     Утвърждава Генералния план за организация на движението на Централна градска част в гр. Ямбол със следните промени:

  • Въвеждане на двупосочно движение по ул. „Страхил” в отсечката улица „Преслав” – улица „Ст. Караджа”.
  • За маршрут за движение на автобусите по направления Сливен – Безмер – Кабиле – Хаджидимитрово и Веселиново да се използва маршрута Крайречен булевард – ул. „Срем” – ул. „Търговска” – ул. „Гр. Игнатиев” – ул. Ген. Заимов” – ул. „Д. Благоев” с включване по съответните направления от пл. „Боровец”.

     Не приема паркоместата до намиращи се до ритуалната зала и Исторически музей.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на базисни наемни цени за имоти – общинска собственост.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     На основание §7, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост и решение по т.11 от ХІV сесия на ОбС – Ямбол от 04 - 11.февруари 2005г. определя базисни наемни цени за имоти – общинска собственост за 2005г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол , които влиза т в сила от 01.03.2005г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба по чл.16, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     Приема Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разпределение на резерва в размер на 1 070 000 лева.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Променя сборния бюджет на Община Ямбол, както следва :
       І. По прихода

       1. Приходи за държавни дейности

било

става

Общо приходи

11 899 015

11 364 515

в т. ч. преходен остатък

1 176 126

641 626

       2. Приходи за местни дейности

 

било

става

Общо приходи

7 854 677

8 389 177

в т. ч. преходен остатък

1 511 387

2 045 887

ІІПо разхода

       1.Разходи за държавни дейности

 

било

става

Общо разходи

11 899 015

11 364 515

в т. ч. - капиталови р-ди

5 000

540 500

- резерв

1 070 000

0

       2.Разходи за местни дейности

 

било

става

Общо разходи

7 854 677

8 389 177

в т. ч. капиталови р-ди

1 388 261

1 922 761

ІІ. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с        Приложение №1 с направените корекции:

       От §52-00-І, т.2 да се вземат 40 000 лв. за реконструиране на ул. „Преслав” от ул. „ Страхил ” до ул. „Д. Благоев” включително и светофара.

       В §52-00, ІІІ да бъде записана нова точка 5 – 20 000 лв. за благоустрояване на тротоарните площи на ул. „Търговска” в дясно , от банка „Биохим” до ул. „Гр. Игнатиев” . Тези средства да бъдат взети от §52-00-І, т.2.

       §52-00-І, т.1 да се намали с 5 000 лв. и да бъдат пренасочени към §52-00-ІІ като нова точка 3 „Изграждане на собствен водоизточник на ГПЧЕ” в размер на 5 000 лв.

       V. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да разпредели, съгласно т.І, т.ІІ и т.ІІІ приходите и разходите по съответните параграфи и подпараграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

       V. Общинска администрация да предложи Проект за регламентиране на отношенията между Общината и инициативите на гражданите за благоустрояване на обекти и райони в града. Същият да включва вариант за договаряне на отношенията и разпределение на отговорностите, както и средствата за реализация на намеренията.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА - Отчет на Кмета относно броя на висящите дела за второто шестмесечие на 2004 г., по които страна е Община Ямбол и нейните звена.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
    Приема отчета за броя на висящите дела за второто шестмесечие на 2004 г., по които страна е Община Ямбол и нейните звена за сведение.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Отчет на Председателя на ОбС, относно броя на висящите дела за второто шестмесечие на 2004 г., по които страна е Общински съвет гр. Ямбол.
       
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
      Приема отчета за броя на висящите дела за второто полугодие на 2004г., по които страна е Общински съвет – Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Отчет на кмета за изпълнените решения на ОбС за второто шестмесечие на 2004г.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
     На основание чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол приема за сведение актовете издадени от кмета на Община Ямбол във основа решения на Общински съвет – Ямбол, приети за второто шестмесечие на 2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2004 година.
       
ВНОСИТЕЛ: М. Гайдаров

      Общински съвет РЕШИ:
      Приема за сведение Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2004 година.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
1.На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

      1.1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно Приложение № 1. ( имота на ул. „Зора” № 3 в Приложение №1 да отпадне от списъка);
      1.2.Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди (в т.ч.А.За продажба; Б.За замяна; В.За на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди), съгласно Приложение № 2. ( имота на ул. „Крали Марко” № 89 в Приложение №2 да отпадне от списъка. );
      1.3.Ведомствени жилища, съгласно Приложение № 3.

2.При наличие на свободен жилищен фонд да се предлагат жилища за конкретизация на отчуждени неконкретизирани собственици, съгласно изискванията на ЗУТ.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2005 г.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Обредни услуги” и ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Ямбол.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на решения за регламент за участие на Община Ямбол в разработката и кандидатстване по проекти на предприсъединителните фондове на ЕС, посолства на други държави в страната и отрасловите ведомства на Р. България.
       
ВНОСИТЕЛ: М. Гайдаров

      Общински съвет РЕШИ:
      Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно п риемане регламент за начина на функциониране, финансиране и контрол връху дейността на почивните бази на Община Ямбол през 2005г.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      1. На основание чл.12 ал.5 от ЗОС и чл.19 и чл.20 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ определя такса за един ден нощувка в почивна станция „Лада – 3”, гр.Несебър, в периода от 01.06.2005г. до 30.09.2005г., както следва:
            1.1. За служители от общинската администрация, служители от звена на общинска бюджетна издръжка, общински съветници и граждани на Ямбол – 6/4 лв. на ден за нощувка.
              1.2. За гости на станцията, които не са жители на гр. Ямбол – 12/8 лв. на ден за нощувка.
      2. Задължава кмета на общината да внесе План за бъдещото управление и ползване на недвижимия имот – почивна станция „Лада – 3”, гр. Ямбол до 30.10.2005г.
      3. Упълномощава кмета на община Ямбол да възложи разработването на работен проект за система от слънчеви колектори на почивна станция „Лада – 3”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно замяна на имот с имот – частна общинска собственост.
       
ВНОСИТЕЛ: ПК „ОИ”

      Общински съвет РЕШИ:
     Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно п риемане на решения за ПУП- ПРЗ „ Градски парк” .
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Отлага решаването на въпроса за следващо заседание.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно упълномощаване Кмета на Община Ямбол да сключи споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от ДПК.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи споразумение с Данъчна администрация за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от ДПК.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне ползването на спортно – материалната база в имоти – публична общинска собственост.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  - Предложение относно допълнение на НОАМТЦУ.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА  - Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.
       
22.1. Предложение относно прехвърляне на ДМА от обект „Нова болница”.
       
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      Общински съвет РЕШИ:
      1.На основание чл.44 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно на Детска млечна кухня от склада на обект „Нова болница” следния дълготраен материален актив:

Позиция №

Материален актив

Брой

 

Ед.цена

 

Стойност

 

448

Количка транспортна

2

3.53

7.06

 

Всичко:

 

 

7.06

2.На основание чл.44 от НРПУРОИ предоставя безвъзмездно на Община Ямбол от склада на обект „Нова болница” следния дълготраен материален актив – Позиция № 254, СОТ секция отоплителна, 2 броя, ед.цена 28.97 лв., обща стойност 57.94 лв.

Позиция №

Материален актив

Брой

 

Ед.цена

 

Стойност

 

254

СОТ секция отоплителна

2

28.97

57.94

 

Всичко:

 

 

57.94

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.
       
22.2. Предложение относно бъдещето развитие на общински имот „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       Общински съвет РЕШИ:
       1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол отдава под наем, чрез търг с тайно наддаване части от недвижимия имот “БЕЗИСТЕН” – частна общинска собственост, находящ се на пл. “Освобождение”, Централна градска част, между кв.49 и кв.74, ПИ 3143, при следните условия:

       1.1. Срок на отдаване под наем – до финансиране на проекта - Безистен като многофункционален център , но не повече от 2 ( две ) години;

       1.2.Предмет на дейност – търговска дейност с предназначение, както следва:
              
- Обектите № 1, 2, 3 и 4 - за продажба на плодове и зеленчуци;
              - Обектите № 5 и 6 – продажба на безалкохолни напитки;
              - Обектите № 7, 8 и 9 – продажба на сувенири и произведения на художественото изкуство;
              - Обект № 10 – книжарница;
              - Обектите № 11,12 и 13 – за продажба на битови произведения (ръчно производство);
              - Обектите № 14, 15 и 16 – шоколадови и захарни изделия;
              - Обектите № 17, 18, 19 и 20 – търговска дейност с пакетирани хранителни стоки;
              - Обект № 21 – търговска дейност с антикварни стоки;
              - Обектите № 22 и 23 (горна лява и дясна част на втори етаж) – търговска дейност със спортни стоки и пособия.

       1.3. Поддържане на чистотата в обекта и опазване инфраструктурата около обекта.

              Обект № 1 с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на плодове и зеленчуци; начална тръжна месечна наемна цена - 17.00 лева, без ДДС.               Обект № 2, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на плодове и зеленчуци; начална тръжна месечна наемна цена – 17.00 лева, без ДДС.               Обект № 3, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на плодове и зеленчуци; начална тръжна месечна наемна цена – 17.00 лева, без ДДС.               Обект № 4, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на плодове и зеленчуци; начална тръжна месечна наемна цена – 17.00 кв.м, без ДДС.               Обект № 5, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на безалкохолни напитки; начална тръжна месечна наемна цена – 21.00 лева, без ДДС.               Обект № 6, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на безалкохолни напитки ; начална тръжна месечна наемна цена – 21.00 лева, без ДДС.               Обект № 7, с обща площ 2.80 кв.м., с предмет на дейност – продажба на сувенири, произведения на художественото изкуство; начална тръжна месечна наемна цена – 10.00 лева, без ДДС.
              Обект № 8, с обща площ 2.67 кв.м., с предмет на дейност – продажба на на сувенири, произведения на художественото изкуство; начална тръжна месечна наемна цена – 9.50 лева, без ДДС.
              Обект № 9, с обща площ 2.67 кв.м., с предмет на дейност- продажба на сувенири, произведения на изкуството; начална тръжна месечна наемна цена – 9.50 лева, без ДДС.
              Обект № 10, с обща площ 7.75 кв.м., с предмет на дейност – книжарница; начална тръжна месечна наемна цена – 18.00 лева, без ДДС.
              Обект №11, с обща площ 2.52 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с битови предмети ; начална тръжна месечна наемна цена – 9.00 лева, без ДДС.
              Обект № 12, с обща площ 2.52 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с битови предмети; начална тръжна месечна наемна цена – 9.00 лева, без ДДС.
              Обект № 13, с обща площ 2.52 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с битови предмети; начална тръжна месечна наемна цена – 9.00 лева, без ДДС.
              Обект № 14, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на шоколадови и захарни изделия, начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 15, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – продажба на шоколадови и захарни изделия ; начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 16, с обща площ 5.72 кв.м., с предмет на дейност – продажба на захарни и шоколадови изделия ; начална тръжна месечна наемна цена – 20.00 лева , без ДДС.
              Обект № 17, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност - търговска дейност с пакетирани хранителни стоки; начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 18, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с пакетирани хранителни стоки; начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 19, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с пакетирани хранителни стоки; начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 20, с обща площ 7.22 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност с пакетирани хранителни стоки; начална тръжна месечна наемна цена – 25.00 лева, без ДДС.
              Обект № 21, с обща площ 7.34 кв.м., с предмет на дейност – Антикварни стоки; начална тръжна месечна наемна цена – 25.50 лева, без ДДС.
              Обект № 22, ІІ-ри етаж (дясно), с обща площ 23.36 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност със спортни стоки и пособия; начална тръжна месечна наемна цена- 80.00 лева, без ДДС.
              Обект № 23, ІІ етаж (ляво), с обща площ 24.97 кв.м., с предмет на дейност – търговска дейност със спортни стоки и пособия; начална тръжна месечна наемна цена - 85.50 лева, без ДДС.

       2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира провеждането на търговете за отдаване под наем на частите от недвижимия имот “БЕЗИСТЕН”, пл. “Освобождение”, гр. Ямбол.

       3. До месец май кмета да внесе проект за Безистен като многофункцио-нален център в Общински съвет.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложения относно управление и разпореж-дане с общинска собственост.
       
22.3. Предложение относно отдаване под наем на свободни земеделски земи, мери и пасища.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       Общински съвет РЕШИ:
       
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ,чл.14 ал.1 от ЗОС и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се отдадат под наем, чрез търг с явно наддаване, за срок от 5 години свободни, неполивни земеделски земи, както следва:

НИВИ

№ на имота

Местност

Кате -

г ория

Площ

дка

Начална г о д. тръжна цена на декар в лв .

Депозит в л ева

1

2

3

4

5

6

000291

Дюзлюка

ІІІ

21,172

8,00

17,00

020001

Германски могили

ІV

47,826

8,00

38,00

020027

Германски могили

ІV

104,282

8,00

84,00

020023

Германски могили

ІV

20,581

8,00

17,00

072060

Покрития кладенец

ІV

3,001

8,00

3,00

034005

Табите

ІV

5,201

8,00

5,00

042022

Чатал могила

ІV

27,870

8,00

23,00

024128

Гюр чешма

ІІІ

9,004

8,00

8,00

021039

Сухото дере

ІV

21,152

8,00

17,00

000079

Азмака

5,491

8,00

5,00

000752

Кринчовица

V

4,869

8,00

4,00

058127

Балар дере

ІV

4,172

8,00

4,00

000928

Азмака

ІІІ

3,494

8,00

3,00

029107

Двете могили

ІІІ

7,348

8,00

6,00

МЕРИ И ПАСИЩА

№ на имота

Местност

Категория

Площ / дка

Начална год. тръжна цена на декар/ лв.

Депозит /лева/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

000150

Гюр чешма

ІІІ

2,624

2,50

1,00

000319

Хановска кория

ІV

10,315

2,50

3,00

000347

Домуз дере

5,259

2,50

2,00

000348

Домуз дере

10,583

2,50

3,00

000508

Балар дере

ІV

10,069

2,50

3,00

000510

Балар дере

X

13,931

2,50

4,00

000536

Бадемлика

V

10,892

2,50

3,00

000589

Елескьой

X

62,082

2,50

16,00

000606

Зайчара

ІV

21,427

2,50

6,00

000903

Гърлата

X

57,409

2,50

15,00

000080

Азмака

3,009

2,50

1,00

000081

Азмака

1,631

2,50

1,00

000115

Германски могили

156,575

2,50

40,00

000120

Германски могили

35,902

2,50

10,00

000122

Германски могили

14,898

2,50

4,00

000909

Германски могили

ІV

1,861

2,50

1,00

000913

Червен баир

X

24,573

2,50

7,00

000915

Червен баир

X

11,959

2,50

3,00

000058

Жекови ъгъли

ІV

5,431

2,50

2,00

000939

Двете могили

ІІІ

8,641

2,50

3,00

000309

Данкини ъгъли

ІІІ

13,292

2,50

4,00

000311

Данкини ъгъли

ІІІ

67,229

2,50

17,00

000967

Данкини ъгъли

ІІІ

9,350

2,50

2,00

000969

Данкини ъгъли

ІІІ

72,718

2,50

19,00

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.
       22.4. Предложение относно сключване на договор с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Ямбол за управление и ползване на сгради - общинска собственост, за обслужване на социално слаби граждани в гр. Ямбол.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       Общински съвет РЕШИ:
       1.На основание чл.12, ал.1 от ЗОС и параграф 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавен бюджет на Република България за 2005 г. чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя безвъзмездно на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ямбол части от недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на: ул. „Марко Бехар” № 2 (1/2 от първия етаж на Детска ясла „Изтоците”), с площ 105.00 кв.м.; на ул. „Серес” № 15 – две стаи на втория етаж, с площ 31.50 кв.м. и в ж.к. „Г. Бенковски”, до жил.блок № 15, с обща площ 67.00 кв.м.

       2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Договор с директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ямбол, за безвъзмездно управление и ползване на посочените части от недвижими имоти-общинска собственост.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА Предложения относно управление и разпореждане с общинска собственост.
       
22.5. Предложение относно предоставяне ползването на помещения от ТЗ „ГРАО” към Главна дирекция „ГРАО” на МРРБ.
       ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

       Общински съвет РЕШИ:
       1.
На основание чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Ямбол, предоставя право на безвъзмездно ползване върху част от недвижим имот - публична общинска собственост – стая № 426 и стая № 428, находящи се в сградата на Община Ямбол, ул.”Г.С.Раковски” № 7, ет. 4, гр. Ямбол на Териториално звено “ГРАО” към Главна дирекция “ГРАО” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, представлявано от Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройство, за срок от 3 години, считано от 01.01.2005 г.

       2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, представлявано от Валентин Церовски- министър на регионалното развитие и благоустройство.