РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 АПРИЛ 2020г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне състава на обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Годишен план на ПИЦ за борба с наркоманите и ОСНВ за 2020г. и промяна в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за разкриване  и функциониране на Кризисен център в община Ямбол по ОП РЧР 2014-2020, процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" - Ремонт и модернизация на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Емине" № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ 1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно обявяване на част от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на земеделието, храните и горите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложението относно сключване на договор за наем с фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания за общински имот на ул. "Цар Иван Александър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно предоставяне под наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно даване на съгласие за проект за изменение на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-199 „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, кв. 143 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

27.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III - за ОП „Агрохимическо обслужване“, кв. 141 по плана за гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

28.  Предложение относно отмяна на Решение на ОбС Ямбол по т.5.2 на 34 заседание, проведено на 28.06.2018г. - ПУП - ПРЗ, м. Зайчара.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

29.  Предложение относно съгласие за рекултивация на нарушен терен, ЧОС, част от поземлен имот 87374.15.95 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: ГС БСП

32.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. и на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

35.  Предложение относно приемане на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

           

Предложението не се прие.

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

           

Предложението не се прие.

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

               Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2020 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. З във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г.

 

 

           

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, чл. 16, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, във връзка с писмо с вх. № 2801-21592 от 08.11.2019 г. от Национален компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет:

1. Освобождава състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, избрана с Решение по точка седма на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29 Февруари 2016 г., и с промяна в състава съгласно Решение по точка втора на двадесет и четвъртото заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 27 Октомври 2017 г.

2. Определя 7 членен състав на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол, както следва:

·  Тодор Тодоров – общински съветник;

·  Георги Георгиев – общински съветник;

·  Катя Арабаджиева – представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди;

·  Петя Желязковастарши счетоводител в отдел „БС“ Община Ямбол;

·  Маргарита Тодорова – началник отдел „Бюджетно счетоводство“ Община Ямбол;

·  Лидия Кръстева – юрисконсулт в дирекция „ПД” Община Ямбол;

·  Радина Радева – ст. експерт в дирекция „ОСИД” Община Ямбол.

 

3. Избира за Председател на комисията по т. 2 Лидия Кръстева – юрисконсулт в дирекция „ПД” Община Ямбол.

4. Определя режийни разноски, в размер на 1% върху изплащащите се компенсации на правоимащите в съответствие с изискванията на § 17, ал. 1 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ.

5. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

         

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне състава на обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

          Общински съвет Ямбол определя състав на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1.  Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол;

2.  Антон Шиков – председател на Общински съвет - Ямбол;

3.  Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол;

4.  Росен Русев – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

5.  Милена Алексиева – управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка“ – Ямбол;

6.  Надежда Димитрова – управител на ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖ за лица с умствена изостаналост - Ямбол;

7.  Христо Христов – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол;

8.  Таня Дженкова - директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – област Ямбол;

9.  Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел СКИ „Ямбол 99“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Годишен план на ПИЦ за борба с наркоманите и ОСНВ за 2020г. и промяна в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал.1 и ал.2 от от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите:

1. Приема годишен план за действие на Превантивно информационен център за борба с наркоманиите и Общински съвет по наркотични вещества за 2020 година. /Приложение № 1/.

2. Одобрява промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол, като в чл. 21 от същия се създава ал.3 със следното съдържание: „В Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите се назначават служители, които са психолози, съгласно длъжностно щатно разписание, утвърдено от кмета на община Ямбол.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за разкриване  и функциониране на Кризисен център в община Ямбол по ОП РЧР 2014-2020, процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за разкриване и функциониране на Кризисен център на територията на Община Ямбол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.2 т.9 от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

                 Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектите за извършване на ремонтните дейности по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерство на младежта и спорта, с които община Ямбол кандидатства за 100 % финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта както следва:

-           „РЕМОНТ ЗАЛА ВОЛЕЙБОЛ“ на стойност 43 020 лв. без ДДС,

-           „РЕМОНТ ЗАЛА БОРБА“ на стойност 11 939,47 лв. без ДДС и

-           „РЕМОНТ СЪБЛЕКАЛНИ И БАНИ“ на стойност 14 194,21 лв. без ДДС.

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" - Ремонт и модернизация на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ в град Ямбол по Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред посредник ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) на проектно предложение за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ в град Ямбол, по Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол и да подпише всички необходими документи за кандидатстване и одобрение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Емине" № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.551.70 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 350 /триста и петдесет/ кв. м., находящ се на ул. „Емине” №11 в размер на 22 530.00 лв. /двадесет и две хиляди петстотин и тридесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Камен … Андонов от гр. Ямбол, …. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на Дом за стари хора и домашен социален патронаж гр. Ямбол, представлявано от директора: Петя Панайотова, ЕИК: 0009704960104, с адрес: ж.к. „Д-р Д. Дончев“ № 12, гр. Ямбол, следните активи:

 

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

единична цена

Бр.

Мярка (бр., л.)

Обща стойност за дома за стари хора

 

 

 

 

 

 

ЛАМПА СОЛУКС

446003010007

12.81

3

бр

38.43

КИЛИМ ГОЛЯМ

446003010045

170.00

1

бр

170.00

ПОЖАРОГАСИТЕЛ

446003010048

60.00

5

бр

300.00

ПЕРАЛНЯ ГОРЕНЕ

446003010054

502.05

1

бр

502.05

ФУРНА ГАЗОВА

446003010057

800.40

1

бр

800.40

ПЛОТ ГАЗОВ

446003010058

900.00

1

бр

900.00

СТЕРИЛИЗАТОР

446003010061

8.37

6

бр

50.22

СТОЛЧЕ ДЕТСКО

446003010067

1.26

10

бр

12.61

ШКАФ

446003010078

6.51

1

бр

6.51

ШКАФ СЕКЦИОНЕН

446003010084

13.14

3

бр

39.43

ФОТЬОЙЛ

446003010088

155.00

1

бр

155.00

ГАРДЕРОБ СЪБЛEКАЛНЯ

446003010093

9.46

20

бр

189.20

ЛЮЛКА ДЕТСКА

446003010094

100.00

1

бр

100.00

СУШИЛНЯ ЗА БЕЛЬО

446003010095

51.65

2

бр

103.31

ПЕРДЕ

446003010097

33.33

4

бр

133.32

ХЛАДИЛНИК

446003010098

237.00

1

бр

237.00

КИЛИМ

446003010101

82.50

3

бр

247.49

КИЛИМ ГОЛЯМ

446003010109

170.00

1

бр

170.00

СУШИЛНЯ

446003010117

649.00

1

бр

649.00

КИЛИМ

446003010121

286.22

1

бр

286.22

СЕКЦИОННИ ШКАФОВЕ

446003010122

13.20

11

бр

145.20

ГАРДЕРОБ

446003010124

5.10

2

бр

10.20

МАСА

446003010125

1.10

8

бр

8.80

МАСА ХОЛНА С МЕТ.КРАКА

446003010126

2.50

4

бр

10.00

ХОЛНА МАСА С МРАМОРЕН ПЛОТ

446003010127

9.50

2

бр

19.00

СТОЛ С ТАПИЦЕРИЯ

446003010128

1.80

33

бр

59.40

ТАБУРЕТКА

446003010129

0.90

18

бр

16.20

ФОТЬОЙЛ

446003010130

3.80

4

бр

15.20

ПЪТЕКА ЗА ПОД

446003010131

1.90

2

бр

3.80

ШЕВНА МАШИНА

446003010132

19.70

2

бр

39.40

КОЛЕДНА ЕЛХА С ИГРАЧКИ

446003010133

4.00

2

бр

8.00

КАФЕМАШИНА

446003010134

10.20

2

бр

20.40

ДИВАН

446003010143

11.20

4

бр

44.80

ДИВАН ТРЪБЕН

446003010144

7.50

3

бр

22.50

ПЕРДЕТА

446003010171

2.00

3

бр

6.00

ДИАМПУЛС

446003010173

20.00

1

бр

20.00

ГАЛВАНОСТАТ

446003010174

20.00

2

бр

40.00

ЛАМПА СЛЪНЦЕ

446003010175

5.00

3

бр

15.00

НОЩНО ШКАФЧЕ

446003010183

0.90

12

бр

10.80

КАНТАР

446003010187

1.00

1

бр

1.00

ТЕНДЖЕРИ

446003010192

4.50

8

бр

36.00

ТАВИ

446003010193

1.31

20

бр

26.17

КУХНЕНСКИ ПЛОТ

446003010194

2.00

6

бр

12.00

КАЗАНИ

446003010198

5.00

13

бр

65.00

КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР

446003010205

10.00

2

бр

20.00

ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА

446003010209

1.00

1

бр

1.00

БАРАБАН МЕДИЦИНСКИ

446003010228

0.19

6

бр

1.16

ХЛАДИЛНИК

446003010229

10.00

1

бр

10.00

СТОЛ С КОЖЕНА ТАПИЦЕРИЯ

446003010230

1.00

21

бр

21.00

ПАСАТОР

446003010231

0.50

8

бр

4.00

СКШ

446003010241

0.10

5

бр

0.50

ТЕЛЕВИЗОР

446003010252

1.00

1

бр

1.00

ХРАСТОРЕЗ

446003010256

1.90

1

бр

1.90

ПРАХОСМУКАЧКА

446003010267

1.95

2

бр

3.90

РАКЛА

446003010271

0.50

3

бр

1.50

СКРИН

446003010272

1.00

1

бр

1.00

МАСА ДЕТСКА

446003010274

1.05

2

бр

2.10

КОЛИЧКА ЗА БЕЛЬО

446003010308

1.80

3

бр

5.40

ЮТИЯ

446003010324

1.50

2

бр

3.00

АКОРДИОН

446003010325

2.10

1

бр

2.10

ПЕРАЛНЯ АВТОМАТИЧНА

446003010371

20.00

2

бр

40.00

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА

3

0.00

1

бр

0.00

ПЕРАЛНЯ

20

0.00

1

бр

0.00

КОНВЕКТОМАТ

21

0.00

1

бр

0.00

 

 

4,458.403

 

 

5864.60 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ 1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.39, ал.5 от ЗОС учредява безвъзмездно право на ползване на Българската православна църква – Архиерейско наместничество Ямбол, Булстат 1190451880039, представлявано от архиерейски наместник Димитър …  Драганов върху 140 кв.м. от Поземлен имот  с идентификатор 87374.521.20, целият с площ 3184 кв.м. включен в УПИ I, кв.74е по плана на град Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски“, ведно с монтирания в него православен параклис, със застроена площ 27.69 кв.м., в съответствие с изпълненото по разрешение за  строеж №РС-143/20.09.2019г. строителство на обект - „Благоустрояване, доставка и монтаж на параклис“ в УПИ I, кв.74е по плана на град Ямбол, ж.к. “Г. Бенковски“.

            Кметът на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за вещното право на основание чл.39, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“, представлявано от управителя: Надежда Димитрова, ЕИК: 0009704960195, с адрес: ул. „Ямболска комуна“ № 70, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

Мярка (бр., л.)

единична цена

бройки за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

Обща стойност за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

 

 

 

 

 

 

 

4

КОШАРА ДЕТСКА

446003010006

бр

4.20

4

16.81

33

ПЕРДЕ

446003010036

бр

34.17

4

136.66

37

КОШАРА ДЕТСКА

446003010040

бр

24.39

1

24.39

44

ХЛАДИЛНИК

446003010047

бр

213.90

1

213.90

88

ИХАЛАТОР

446003010091

бр

180.00

1

180.00

89

ФОТЬОЙЛ

446003010092

бр

92.40

2

184.80

113

КЛИМАТИЗАТОР

446003010116

бр

550.00

1

550.00

115

КОШАРА ДЕТСКА

446003010118

бр

84.00

1

84.00

123

МАСА ХОЛНА С МЕТ.КРАКА

446003010126

бр

2.50

1

2.50

140

ДИВАН

446003010143

бр

11.20

1

11.20

141

ДИВАН ТРЪБЕН

446003010144

бр

7.50

1

7.50

177

КАНТАР

446003010187

бр

1.00

1

1.00

246

ИНВАЛИДЕН ДЕТ.СТОЛ ДЪРВЕН

446003010263

бр

1.05

1

1.05

282

ДЮШЕК ДЕТ

446003010302

бр

0.10

2

0.20

291

ПЛ. КЪЩА

446003010311

бр

1.10

2

2.20

295

ПЛ ПЕЙКА И МАСА

446003010316

бр

1.10

2

2.20

299

БАСКЕТБОЛЕН КОШ

446003010321

бр

1.45

2

2.90

310

АБАЖУР

446003010332

бр

2.30

6

13.80

 

 

 

 

1,212.360

 

1435.12

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл. 44 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУДВ, представлявано от управителя: Ваня Кръстева, ЕИК: 0009704960142, с адрес: ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование на актива

Инв.№/Сериен №

единична цена

 за ЦНСТ ДБУ

Мярка (бр., л.)

Обща стойност за ЦНСТ ДБУ

 

 

 

 

 

 

 

86

КАНАПЕ ЪГЛОВО ДЕТСКО

446003010089

160.00

1

бр

160.00

109

КОЛЕЛО ДЕТСКО

446003010112

65.21

2

бр

130.42

118

КИЛИМ

446003010121

286.22

1

бр

286.22

151

ДЕТСКА ПАЛАТКА

446003010155

2.50

1

бр

2.50

154

ДЕТ.ТУНЕЛ МЕК

446003010158

2.10

1

бр

2.10

161

ДЕТСКИ КОЛИЧКИ

446003010165

1.00

2

бр

2.00

163

КУБЧЕТА

446003010167

0.20

1

бр

0.20

165

МУЗИКАЛНА РИБА

446003010169

0.20

1

бр

0.20

166

ДЕТ.ИГРАЧКА РИНГОВЕ

446003010170

0.20

1

бр

0.20

168

ВЪЖЕ

446003010172

0.00

1

бр

0.00

182

ТЕНДЖЕРИ

446003010192

4.50

4

бр

18.00

183

ТАВИ

446003010193

1.31

4

бр

5.23

188

КАЗАНИ

446003010198

5.00

2

бр

10.00

191

САЧ

446003010201

0.30

2

бр

0.60

192

МИКСЕР

446003010202

10.00

1

бр

10.00

194

ВИЛИЦИ

446003010204

0.20

20

бр

4.00

204

ЛЪЖИЦИ

446003010220

0.10

20

бр

2.00

212

ХЛАДИЛНИК

446003010229

10.00

1

бр

10.00

215

КУХНЕНСКА  ВЕЗНА

446003010232

0.20

1

бр

0.20

283

ХАЛАТ БЕБЕ

446003010303

0.20

5

бр

1.00

293

ПЛЮШЕНИ ИГРАЧКИ

446003010313

0.10

1

бр

0.10

363

СУХ БАСЕЙН

14

1,218.25

1

бр

1218.25

 

 

 

 

 

 

1863.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.1/ Сгради или самостоятелни обекти в сгради

 

22.

Поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 с площ 291.00 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна сграда  с идентификатор  87374.531.299.1 със застроена площ 74.00 кв.м., находящ се на ул. „Малко Търново“ № 33

291 кв.м. земя и сграда с РЗП 148 кв.м.

 

Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

62.

ПИ  с идентификатор 87374.522.221 

200

2382/10.06.2019 г.

Ул. „Въча“

63.

ПИ  с идентификатор 87374.522.220 

224

2381/10.06.2019 г.

Ул. „Въча“ № 55

Б/2.1 Имоти за жилищно строителство, за учредяване  право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината

 

2. ПИ с идентификатор 87374.537.176, 385, 2499/12.02.2020 г.,  ул. “Йордан Йовков“ № 19а

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 214 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 107 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 451  кв.м., част от  УПИ Х - За производствено складова дейност търговия и услуги в кв. 149 плана на гр. Ямбол, , находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1713/07.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 95 000.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 74 350.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92

Начална тръжна цена на имота 40 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 20 000.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84.

Начална тръжна цена на имота 46 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 29 870.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 32 360.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 000.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 638.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 33 240.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 500.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г. Начална тръжна цена на имота 124 800  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 62 000.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.220  с площ 224.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IХ за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Въча, № 55, актуван с АОС 2381/10.06.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 000.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.221  с площ 200.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ Х за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Въча, актуван с АОС 2382/10.06.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 15 030.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7 500.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.228  по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК   с площ 183  кв.м., идентичен с УПИ VI за ЖС в кв.124 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. Огоста и ул. „Бистрица“, актуван с АОС 2439/31.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 760.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 500.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.233  с площ 152  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XI за ЖС  в кв.120 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2475/07.11.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 11 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 500.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.234  с площ 231  кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII за ЖС в кв.120 по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС 2476/07.11.2019 г.

            Начална тръжна цена на имота 17 400.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 8 500.00 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.239  с площ 148   кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № Р-02-18/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XI за ЖС в кв.9 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Росица“ № 11, актуван с АОС 2470/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 11 130.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 500.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 с площ 185  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ VII 754,755 за жилищно застрояване, квартал 64 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хемус“ № 3, актуван с АОС 2338/04.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 13 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 500.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 42 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189, с площ 457.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ XI 578 в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г. 

Начална тръжна цена на имота 33 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 500.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена на имота 46 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  № 997 от  15.04.2004 г.

          Начална тръжна цена на имота 29 600.00  лв. без ДДС

          Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

            21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 с площ 495 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв.32 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Нови лозя, актуван с АОС 2429/23.07.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 2 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 400.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 с площ 1223 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за вилна сграда, идентичен с УПИ VIII 10 в кв.109 по плана на гр. Ямбол, находящ се в СО Кринчовица, м. Под Язовира, актуван с АОС 2468/14.10.2019 г.

Начална тръжна цена на имота 7 200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 500.00 лв.

23. Поземлен имат с идентификатор 87374.574.47 с площ 750.00  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир“, актуван с АОС 1431/01.08.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 8220.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4 100.00 лв.

24. 101/387 и.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.530.258 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, целият с обща площ 387.00 кв.м., заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3 с площ от 72.14, представляващ втори етаж от масивна жилищна сграда, с прилежащо избено помещение с площ 24.74 кв.м. и стълбище с площ 6.65 кв.м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов“ № 39, актуван с АОС 843/07.04.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 30 640.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 000.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  с площ 291.00 кв.м., заедно с построената в имота еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда  с идентификатор  87374.531.299.1 със застроена площ 74.00 кв.м., находящ се на ул. „Малко Търново“ № 33, актуван с АОС 1477/18.07.2008 г.

Начална тръжна цена на имота 84 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 42 000.00 лв.

26. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 30 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 15 000.00 лв.

27. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, при граници: на същия етаж - няма, над обекта – няма и под обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.1, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 65 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 32 000.00 лв.

28. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота 47 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

 

 

 

 ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.13 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м., находящ се на ул. „Кокиче” № 3 в размер на 16 900.00 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ирина …  Митева от гр. Ямбол, …. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 

 

1.      Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;

2.      Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;

3.      Ведомствени жилища - Приложение № 3;

4.      Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение № 3А;

5.      Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

Приложение № 1Приложение № 1АПриложение № 2 Приложение № 2АПриложение № 3Приложение № 3АПриложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на част от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на земеделието, храните и горите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1 и чл.43“б“ от Закона за държавната собственост

1.Обявява за частна общинска собственост ПИ с проектен идентификатор 87374.14.85 с площ 382 кв.м., образуван от имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор по КК и КР на град Ямбол 87374.14.72, територия на транспорта с НТП - за местен път, с площ 35 565 кв.м., находящ се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащия Подробният устройствен план - парцеларен план (ПУП ПП) за обект: „Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя на с. Кабиле – с. Желю войвода до с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю войвода до заустването и в р. Тунджа“.- част от строеж обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км.276+200 да км.325+280, находящи се на територията та община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.

 

 

2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - Министерството на земеделието, храните и горите на ПИ с проектен идентификатор 87374.14.85 с площ 382 кв.м., образуван от имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор по КК и КР на град Ямбол 87374.14.72 , територия на транспорта с НТП - за местен път, с площ 35 565 кв.м., находящ се в землище гр. Ямбол, в съответствие с действащия Подробният устройствен план - парцеларен план (ПУП ПП) за обект: „Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя на с. Кабиле – с. Желю войвода до с. Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с. Кабиле – с. Желю войвода до заустването и в р. Тунджа“.- част от строеж обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км.276+200 да км.325+280, находящи се на територията та община Ямбол и община Тунджа, област Ямбол.

3.Упълномощавана кмета на община Ямбол, в изпълнение на настоящото решение, да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имота в полза на държавата –  Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложението относно сключване на договор за наем с фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост отдава под наем на ОФ „Мостове над Тунджа“ – Ямбол, ЕИК 128601310, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, ет.2, представлявана от Георги … Ъков – председател на УС и Яна … Върбанова – Стоева – изпълнителен директор, помещения /две стаи на ІІ етаж/ за офис, с обща площ 31 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на гр. Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС №440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол, за срок от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с ОФ „Мостове над Тунджа“ - Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отписване на несъбираеми вземания за общински имот на ул. "Цар Иван Александър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 173, ал.1 от ДОПК и чл.111 (б) и (в) от ЗЗД упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от счетоводните регистри на несъбираемите начислени и осчетоводени през 2014-2016 г. публични вземания с изтекъл давностен срок в размер на 7402.39 лева, като лихвите следва да се преизчислят към датата на влизане в сила на решението на ОбС-Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.24а, ал.5 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните поземлени имоти:

1.      поземлен имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята 5, с площ 39.874 дка.

2.      поземлен имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, с начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка.

            II. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.24а, ал.5 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните поземлени имоти:

-      Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,

-      Имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица” и

-      Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“ при следните условия

1.      Начална тръжна цена за целия масив 4 494.00 лв.

2.      Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

3.      Почистване за собствена сметка на имотите от растителните отпадъци и привеждането им в състояние подходящо за засаждане на едногодишни култури.

4.      Промяна на начина на трайно ползване на имотите от „овощна градина“  на „нива“

5.      Срок за отдаване под наем – 5 стопански години.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

           

            Предложението беше оттеглено от вносителя.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закон за общинската собственост,  предоставя на Народно читалище „Зора - 1945”, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д.721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. ,,Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена … Димитрова – председател, временно и безвъзмездно право на ползване за библиотечна дейност, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора, върху останалата част от помещенията, с обща площ 176.39 кв. м., разположени в дясното крило на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. ,,Златен рог“ № 2, актувана с АЧОС №1790/01.07.2013г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за проект за изменение на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XVI-199 „За производствено-складова дейност, търговия и услуги“, кв. 143 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на УПИ XVI-199 “за производствено-складова дейност, търговия и услуги“ и УПИ X-общ кв. 143 по плана на град Ямбол – Промишлена зона, засягащо и УПИ XI-„Промишлена енергетика“ в същия квартал, и улица за достъп до новопроектиран УПИ XXVI-250.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III - за ОП „Агрохимическо обслужване“, кв. 141 по плана за гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III-за ОП „Агрохимическо обслужване“ кв. 141 по плана на град Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно отмяна на Решение на ОбС Ямбол по т.5.2 на 34 заседание, проведено на 28.06.2018г. - ПУП - ПРЗ, м. Зайчара.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 56, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Общински съвет – Ямбол отменя точка втора от решение № XXXIV-5/28.06.2018 г. с която се одобрява задание за проектиране и се дава на Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за търговска и складова дейност”.

      Настоящото решение да се съобщи на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

На основание чл.56, ал. 4 от АПК решението подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV на АПК.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно съгласие за рекултивация на нарушен терен, ЧОС, част от поземлен имот 87374.15.95 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия:

  1. Дава съгласие за рекултивиране на 16 500 кв. м, част от поземлен имот с   идентификатор 87374.15.95 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед  КД-14-28-112/01.04.2011 г. на началника  на СГКК – Ямбол, целият с площ 187 334 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - Разсадник, находящ се в гр. Ямбол, местността „Курбалъка“. Актуван с акт за частна общинска собственост  № 1154 от 22.02.2005г., вписан в АВ СВ Ямбол с вх. Рег. № 1331/22.02.2005 г., том IV.

2. Теренът да се рекултивира за ползване като разсадник;

            3. Възлага на кмета последващите, съгласно закона действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната:

1. Наемателите на общински обекти

            „ВИЕНА СТИЛ“ ООД, ЕИК 128582867, страна по договор №3478/23.03.2017 г.  с община Ямбол.  

 „Галакси ГГ Христов“ ЕООД, ЕИК 204683716, страна по договор  №3528/01.08.2018 г. с община Ямбол.

ЕТ „Йонел – Екатерина Стайкова“, ЕИК 204450993, страна по договор №3500/12.07.2017 г.   с община Ямбол  

„КРАФТ - АРКАДА“ ЕООД, ЕИК 204423957, страна по договор №3475/13.02.2017 г. с община Ямбол  

ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова“, ЕИК 128052114, страна по договор №3510/23.02.2018 г. с община Ямбол  

ЕТ „Мистрал 96 – Георги Минчев“, ЕИК 128615388, страна по договор №3501/11.09.2017 г.  с община Ямбол  

„СЕЛЕКТ СОЛО“ ЕООД, ЕИК 203149186, страна по договор  №3474/03.02.2017 г.  с община Ямбол  

Сдружение „Сити Арт Студио“, ЕИК 177141908 , страна по договор  №3539/15.03.2019 г. с община Ямбол  

ЕТ „Флорета – Недка Драгнева“ ЕООД, ЕИК 128043930, страна по договор   №3473/03.02.2017 г. с община Ямбол  

ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, страна по договор   №3386/27.01.2012 г. с община Ямбол

„Дида – Рали“ ЕООД, ЕИК 203146770, страна по договор   №3482/24.03.2017 г.  с община Ямбол - заявление вх. №  2801-06699 от 31.03.2020 г., за периода от 14.03.2020 г. до края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

„Биовет+М“ ЕООД, ЕИК 203847472, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18420/12.12.2019 г. от община Ямбол 

ЕТ „Елина – Петър Петров“, ЕИК 128006227, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18109/09.07.2019 г. от община Ямбол

ЕТ „Пиер - П – Петър Петров“, ЕИК 838106909, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18024/30.05.2019 г. от община Ямбол

„Гуфис“ ЕООД, ЕИК 200713646, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №17591/03.05.2019 г. от община Ямбол  за периода от 14.03.2020 г. до края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на поставените да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

3. Наемателите на общински обекти

ЕТ „Петров – Петър Русков“, ЕИК 128051293, страна по договор №3511/27.02.2018 г. и №3483/27.03.2017 г.;

ЕТ „Руско Минчев“, ЕИК 838123068, страна по договор №3467/15.10.2016 г.;

„Палазови - 2008“ ЕООД, ЕИК 200017457, страна по договор №3506/01.02.2018г.; „Турманов - ИМ“ ЕООД, ЕИК 200041127, страна по договор №3440/21.08.2014 г.;

„ТИМ 28“ ЕООД, ЕИК 128621313, страна по договор №3365/18.05.2011 г.;

ЕТ „Турманов - ИМ“ , ЕИК 838103076, страна по договор №3537/12.03.2019 г.;

„Калина Комерс 98“ ООД, ЕИК 128045319, страна по договор №3605/04.11.2019 г.;

„Калина Комерс 98“ ООД, ЕИК 128045319, страна по договор №3584/16.08.2019 г.;

ЕТ „Успех – Ивелина Костадинова“, ЕИК 1205532571, страна по договор №3604/04.11.2019 г.;

ЕТ „Малин Борисов Хаджиев –ХБМ“, ЕИК 838114051, страна по договор №3412/23.01.2013 г.;

„Микс -2019“ ЕООД, ЕИК 205502181, страна по договор №3540/15.03.2019 г.;

ЕТ „Антонин - 51“, ЕИК 128014779, страна по договор №3338/10.05.2010 г.;

„Катрин - 2008“ ЕООД, ЕИК 200018032, страна по договор №3336/10.05.2010 г.;

„Катрин - 2008“ ЕООД, ЕИК 200018032, страна по договор №3381/28.10.2011 г.;

„Ямбол Комерс“ ООД, ЕИК 838168469, страна по договор №3580/15.08.2019 г.;

„Ямбол Комерс“ ООД, ЕИК 838168469, страна по договор №3581/15.08.2019 г.;

„Ямбол Комерс“ ООД, ЕИК 838168469, страна по договор №3582/15.08.2019 г.;

„Ямбол Комерс“ ООД, ЕИК 838168469, страна по договор №3583/15.08.2019 г.;

„Ямбол Комерс“ ООД, ЕИК 838168469, страна по договор №3602/01.11.2019 г.;

ЕТ „Севим – Мехмед Юсеинов“, ЕИК 128036811.

за периода от 14.03.2020 г. до края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

4. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ЕТ „Ади – Атанасов – Атанас Атанасов“ ЕООД, ЕИК 128050161, разрешение за преместваемо съоръжение  №18891/26.03.2020 г. от община Ямбол;

ЕТ „Микс – Мая Ангелова“, ЕИК 128558139, разрешение за преместваемо съоръжение  №18892/02.04.2020 г. от община Ямбол;

„Турманов - ИМ“ ЕООД, ЕИК 200041127, разрешение за преместваемо съоръжение  №18471/14.01.2020 г. от община Ямбол,

за периода от 14.03.2020 г. до края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на поставените да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

5. Наемателят на общински обекти

            ЕТ „Васил Милев - Силвия“, ЕИК 838105119, кафе – аперитив, зала „Диана“

за периода от 14.03.2020 г. до края на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на Република България или до издаването на заповед, отменяща въведените ограничителни мерки за работа на търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплаща уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

            6. Срокът на картите за ползване на „Синя зона“ по постоянен или настоящ адрес издадени за период от 3 и повече месеца се удължава с периода на действие на въведеното извънредно положение.

           

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: ГС БСП

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. и на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  и чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

            2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т.4.4. от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 4,25 лв. на пенсионери, с 2,15 лв. на учащи и с 4,00 лв. на лица с редовни карти с постоянен и настоящ адрес в община Ямбол – 21 000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член в състава на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция общинския съветник Георги … Миланов.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД НА ЛИЦА С ВЪЗНИКНАЛИ СПЕШНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Предмет и цели

Чл.1. С този правилник се уреждат реда и начина за предоставяне на еднократна целева финансова помощ на лица със спешни здравословни проблеми за:

1. Подпомагане решаването на спешен здравословен проблем на лица, не разполагащи с достатъчно финансови средства за провеждане на необходимото лечение

2. Частично покриване на разходите за предоставени медицински услуги в лечебно заведение в страната - заплащане на медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

Раздел II

Целеви групи с право на финансово подпомагане

Чл.2. (1) По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица, предложения от кмета на община Ямбол и предложения на общински съветници за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица с постоянен адрес на територията на община Ямбол, с доказани възникнали спешни здравословни проблеми.

(2) Право на финансово подпомагане от общинския здравен фонд имат граждани на община Ямбол, предоставили необходимите медицински документи, удостоверяващи нуждата от спешното им лечение, нуждата от закупуване на скъпоструващи консумативи и лекарства, които не се заплащат от НЗОК

(3) Исканията за отпускане на еднократна финансова помощ се разглеждат по реда на постъпването им в канцеларията на Общински съвет, с изключение на случаите, когато Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция оцени исканията като приоритетни поради тяхната важност и неотложност.

(4) По реда на този правилник не се отпускат финансови средства за строително-монтажни дейности и за погасяване на банкови задължения.

(5) Искания за отпускане на еднократна финансова помощ се допускат за разглеждане при наличие на финансови средства, предвидени в общинския бюджет на община Ямбол за подпомагане на възникнал спешен здравословен проблем.

 

Глава втора

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I

Подаване на искане

Чл.3. (1) Искания за отпускане на финансови средства за спешен здравословен проблем се подават в деловодството на Общински съвет - Ямбол или до кмета на общината, в зависимост от размера на исканата помощ, от :лицето по чл.2, т.2, от негов законен представител (родител, настойник или попечител, дете, внук) или оторизирано лице от лечебното заведение, в което е хоспитализиран по спешност нуждаещият се гражданин. Когато искането е подадено от пълномощник, същият следва да предостави изрично писмено пълномощно, заверено от нотариус.

(2) Искането следва да съдържа:

1. трите имена;

2. постоянен и настоящ адрес, телефонен номер и/или електронна поща за връзка;

3. името и адреса на законния представител, оторизирано лице на лечебното заведение или пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.

(3) Искането трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатите средства.

Раздел II

Необходими документи

Чл.4. (1) Към искането следва да бъде приложена декларация по образец – Приложение № 1 от името на физическото лице, а при подаване чрез пълномощник-и от името на последния, за съгласие общинската администрация да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Към искането следва да се приложи и декларация от лицето по образец-Приложение № 2 за следните обстоятелства:

1. че не е вписано като ЕТ и не е съдружник в търговски дружества;

2. че има постоянен  адрес на територията на община Ямбол;

3. че не притежава движимо или недвижимо имущество, от което да получава приходи;

4. че не се е разпоредило възмездно с недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на искането за отпускане на помощ;

5. че не е сключвало договор за прехвърляне на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

6. че не е получавало еднократна финансова помощ през текущата година от Дирекция “Социално подпомагане“ - удостоверява се със служебна бележка от Дирекцията;

7. че при промяна на адресната регистрация в срок от 1 месец ще уведоми Дирекция “Хуманитарни дейности“ при Община Ямбол за това обстоятелство.

8. източниците на доходи и общия размер на доходите на лицето, подаващо искането, на семейството му (или на съжителстващите с него лица) през предходния месец

9. данни за притежаване на движима и/или недвижима собственост

(3) Епикризи, амбулаторни листи, решения на ТЕЛК/НЕЛК, рецепти, протоколи за скъпоструващи медикаменти и консумативи, не заплащани от НЗОК и други медицински документи, доказващи възникналия спешен здравословен проблем, както и финансови документи за направените разходи.

Раздел III

Произнасяне по искането

Чл.5. (1) Пакетът от документи се подава в деловодството на Общински съвет-Ямбол

(2) Документите се разглеждат от Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция на нейно заседание.

(3) Комисията се произнася със свое решение за отпускане на еднократна финансова помощ и внася предложение до председателя на Общинския съвет за включване в дневния ред на предстоящото заседание на съвета или със свое мотивирано становище отказва отпускането на еднократна финансова помощ.

(4) Всяка финансова помощ се предоставя след влизане в сила на решението на Общински съвет-Ямбол. Помощта се отпуска на лицето със заповед на кмета на общината

 

Чл.6. (1) Кметът или ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ могат да откажат отпускане на еднократна финансова помощ при следните случаи:

1. при изчерпване на финансовите средства, предвидени в бюджета на Община Ямбол за подпомагане при възникнал спешен здравен проблем;

2. при  неизчерпани възможности за кредитиране от страна на лицето за решаване на възникналия спешен здравословен проблем;

3. когато лицето е получило през бюджетната година еднократна финансова помощ от други институции;

4. когато не е налице спешен здравословен проблем;

5. когато лицето е получило еднократна финансова помощ по реда на този Правилник през предходните две бюджетни години като при неспазване на указания срок искането не подлежи на разглеждане

(2) максималният брой помощи, които едно физическо лице може да получи пожизнено по реда на настоящия Правилник, е три пъти.

(3) При констатиране на неправомерно получена еднократна финансова помощ вследствие на невярно декларирани данни или подправени документи, отпуснатите средства подлежат на възстановяване от лицето и се носи отговорност съгласно българското законодателство.

Чл.7. (1) Общият размер на еднократните финансови помощи, предоставяни по реда на този Правилник, се одобрява еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на община Ямбол.

(2) Общата сума на предоставените финансови помощи по този Правилник не може да надхвърля гласувания размер на средства по ал.1.

(3) Зам.-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ създава регистър за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година.

Глава трета

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Общинският съвет може да отпуска еднократна финансова помощ на едно физическо лице повече от три пъти пожизнено при изключителни нужди, доказани с необходимите документи.

§2. В края на всеки месец заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ изпраща до ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ информация за имената на гражданите и размера на отпуснатата еднократна помощ.

§3. ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ внася в Общински съвет - Ямбол за утвърждаване мотивираните си откази за отпускане на еднократна финансова помощ най-малко два пъти в годината.

§4. Настоящият правилник отменя Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, приет с решение по  т.2 от дневния ред на ІХ заседание на Общински съвет - Ямбол от 30.05.2008г., изменен с решение на Общински съвет-Ямбол от 44-то заседание, проведено на 25.02.-01.03.2011г., изменен с решение на Общински съвет-Ямбол № XXVIII-19/11.12.2013г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ДО

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЯМБОЛ

 

ГР. ЯМБОЛ

 

 

ИСКАНЕ

 

за отпускане на еднократна финансова помощ за възникнал спешен здравословен проблем

 

 

 

Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

ЕГН  ...............................

Постоянен адрес: гр. Ямбол, обл. Ямбол, община Ямбол

ж.к./ул. ...................................................  №. .... бл. .... вх. ..... ет. .... ап. …....................................

 

 

Мотиви за искането:...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 (излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ)

Прилагам следните документи:

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: .......................                                                                  ПОДПИС:

 

гр. Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Долуподписаният/ата    ……………………...........................................................................................

 

ЕГН ……………………………., л. к. № .............................., издадена на ..........................................

 

от    .......................................

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/а съм Община Ямбол  да съхранява и обработва личните ми данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка със заведено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

 

 

Запознат/а съм с:

1. целта и средствата за обработка на личните данни;

2. доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

3. правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация давам съгласие за обработка на личните ми данни и предоставянето им на Общински съвет в качеството му на орган с обща компетентност на самоуправление в общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: …………….                                                                                                    ДЕКЛАРАТОР:

 

гр. Ямбол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

ГР. ЯМБОЛ

 

 

Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

ЕГН  ...............................

Постоянен адрес: гр. Ямбол, обл. Ямбол, община Ямбол

ж.к./ул. ...................................................  №. .... бл. .... вх. ..... ет. .... ап. …....................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

- че не съм вписан/а като ЕТ и не съм съдружник в търговски дружества;

- че съм с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Ямбол;

- че не съм се разпоредил/а възмездно с недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаването на искането за отпускане на еднократна финансова помощ;

-че не съм сключвал/а договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане;

-че съм регистриран/а в Бюрото по труда и не съм отказвал/а предложената ми оттам работа;

-че при промяна в адресната си регистрация в срок от един месец ще уведомя Дирекция “Хуманитарни дейности“ при Община Ямбол

-доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен лица) през предходния месец са:

а). от трудова дейност                                                                                                                                                            ..................  лв.

б). от пенсии (без добавката за чужда помощ на инвалиди, ако такава е определена; извънредните пенсии; еднократните компенсации към пенсиите)                                                            ................... лв.

в). от стипендии                                                                                                                                                                                 ................... лв.

г). месечни помощи по Закона за семейните помощи за деца                                                          ................... лв.

д). от присъдени издръжки                                                                                                                                                     ................... лв.

е). други доходи                                                                                                                                                                                 ................... лв.

ОБЩО:                                                                                                                                                                                                      .....................лв.

 

 

-      че обитаваното от мен жилище е:

 

а). собствено

б). собствено (ползвател)

в).държавно

г). общинско

д). не притежавам

 

-      че аз и членовете на семейството ми притежавам/е/ следната друга недвижима и движима собственост:

 

а). друг жилищен имот                      ДА             НЕ

б). вилен имот                                    ДА              НЕ

в). земеделска земя                            ДА              НЕ

г).движима собственост.                   ДА              НЕ

 

Забележка: Вярното се маркира с кръстче

 

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося наказателна отговорност и получената неправомерно помощ подлежи на връщане.

 

 

Дата: ........................                                                                                        ДЕКЛАРАТОР:

 

гр. Ямбол