РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно меморандум споразумение с „Язаки Европа” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.План за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол за 2007г.                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно финансова помощ на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ант. Антонова

            4.Предложение от кмета на общината относно изменения и допълнения на НРУРОЖ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно приемане плана за работа на ОбС Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            8.Предложение относно кандидатстване по програма „Деинстуционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”, фаза ІІ.                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно изменение и допълнение на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно актуализиране на цени по наемни договори и базисни цени.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Предложение относно временно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост (сграда на у-ще „Стр. Кринчев”) на дирекция „Бюро по труд” Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.Предложение от кмета на общината относно промяна на решение по т.18.2 от дневния ред на 37 сесия, второ заседание, 05.12.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            14.Предложение от Ал. Братанов относно отпускане еднократна помощ на Ал. Русев за възстановяване щети от наводнение по сграда – паметник на културата.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ал. Братанов

            15.Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР по искане на „Диана бус” ЕАД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно приемане плана за работа на ОбС Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема План за работата на ОбС - Ямбол за периода месец март - май 2007г.

 

МАРТ

1.      Отчет за дейността на ОбС Ямбол през второто шестмесечие на 2006г.

Отг. Предс. ОбС-Ямбол

2.      Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол през 2006г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

3.      План за приватизация през 2007 г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

4.      Предложение за сборен бюджет на община Ямбол за 2007 г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

5.      Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС - Ямбол.

Отг. Кмет на Община Ямбол

6.      Предложение за актуализиране на месечните наемни цени по сключени договори за наем и определяне на базисни наемни цени.

Отг. Кмет на Община Ямбол

7.      Информация относно спечелен проект по програма ФАР 2004 - Разкриване на център за обществена подкрепа за деца и семейства.

Отг. Кмет на Община Ямбол

8.      Предложение относно приемане методика и формуляр за кандидатстване на спортните клубове и НПО за субсидии на дейности от общинския бюджет.

Отг. Кмет на Община Ямбол

9.      Предложения за оптимизиране мрежата на учебните заведения в община Ямбол

Отг. Кмет на Община Ямбол

10.  Предложение за разкриване на една седмична група в детска ясла № 12 "Щурче"

Отг. Кмет на Община Ямбол

11.  Предложения за замяна на общински жилищни имоти с жилищни имоти - частна общинска собственост.

Отг. Кмет на Община Ямбол

12.  Информация за подготовката и списък на обществените поръчки за 2007г.    във връзка с придобиване на ДМА и бюджет 2007г. /чл.7ал.1.т.22 Правилника за работа на.../

Отг. Кмет на Община Ямбол

13.  Предложения за управление и разпореждане с общинско имущество.

Отг. Кмет на Община Ямбол

14. Предложения за награждаване на здравни работници по случай 7 април – международен ден на здравето, съгласно приетия на 21 декември 2006 година Статут за наградите на Община Ямбол.

Отг. ПК ЗСД при ОбС Ямбол       

АПРИЛ

 

1. Предложение за промяна в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

Отг. Кмет на Община Ямбол

2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти (съгласно чл.1, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС ).

Отг. Кмет на Община Ямбол

3. Предложение относно определяне Списък на общинските жилища по брой, вид и предназначение.

Отг. Кмет на Община Ямбол

4. Предложение относно приемане списък на общинските гаражи за 2007г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

5. Предложение относно приемане програма за основните ремонти в учебните заведения и ЦДГ за учебната 2007 - 2008г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

6. Предложение относно приемане програма за развитие на социалните услуги в Община Ямбол за 2007г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

7. Предложение относно приемане на стратегия за закрила на детето за периода 2007 - 2009г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

8. Предложения за награждаване на културни институти, творчески групи и формации, културни и просветни дейци, спортисти, съгласно приетия на 21 декември 2006 година Статут за наградите на Община Ямбол.

Отг. ПК при ОбС Ямбол

9. Предложение относно приемане на работна програма за изпълнение на ОПР 2007 – 2013г. през 2007г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

10. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на ОбС Ямбол, приети през второто полугодие на 2006г., съгласно чл.44, ал.1, т.7 ЗМСМА.

Отг. Кмет на Община Ямбол

11. Информация за състоянието на сметището в с. Хаджидимитрово и перспективите за изграждане на ЗПТБО.

Отг. Кмет на Община Ямбол

12. Предложения относно бъдещето функциониране на Младежки дом Ямбол.

Отг. Кмет на Община Ямбол

13. Отчет за изпълнението на ОПР за 2006г.

Отг. Кмет на Община Ямбол       

14. Информация относно състояние на материално техническата база на ДТ „Н. Коканова”.

Отг. Кмет на Община Ямбол

15.  Предложение относно по-ефективна организация на ползване на почивна база в гр. Несебър.

Отг. Кмет на Община Ямбол

            16. Предложения за управление и разпореждане с общинско имущество.

                                                                                                Отг. Кмет на Община Ямбол

МАЙ

1.      Предложение за разкриване на оздравителна група в Детска ясла № 8 "Майчина ласка".

Отг. Кмет на Община Ямбол

2.      Предложение относно прекратяване участието на община Ямбол в „Дружество за заетост и структурно развитие" ООД, гр. Ямбол и „Екоинженеринг" ООД гр. Сливен.

Отг. Кмет на Община Ямбол

3.      Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация   на „Инвестстройпроект" ЕООД.

Отг. Кмет на Община Ямбол

4.      Предложение относно отчет и анализ на общинските дружества със 100% общинско участие за 2006г.

Отг. Кмет на Община Ямбол

5.      Предложения за управление и разпореждане с общинско имущество.

Отг. Кмет на Община Ямбол

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно кандидатстване по програма „Деинстуционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”, фаза ІІ.                                                                                                                                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с предложение по Програма ФАР ВG 2005/017-353.01.02 „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи" ФАЗА II за разкриване на „Комплекс за социални услуги за деца - Център за настаняване от семеен тип" в Община Ямбол. Предоставя за нуждите на проекта, недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещения на първи и втори етаж от източното крило на южен блок на ДЯ № 8 „Майчина ласка", находяща се в ж-к „Диана" №5, гр. Ямбол, с площ 522 кв. м. за срок от пет години.

            2. Задължава кмета на община Ямбол да внася информация в Общ. съвет Ямбол за развитието на проекта на всеки етап от реализирането му.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.                                                                                                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно актуализиране на цени по наемни договори и базисни цени.                                                                                                                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол месечните наемни цени по сключените с Община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират за 2007г. с 6.5% (К = 0.065).

            2.Упълномощава кмета на общината да осъществи контрол по изпълнение на т.1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            I. Изважда и отписва от баланса на Инвестстройпроект" ЕООД - гр.Ямбол:

            • Недвижим имот представляващ масивна сграда „Учебна база", находяща се в поземлен имот .№ 033001, отдел 162, подотдел „и", в местността „Бакаджик", по КВС на с.Чарган, Община Тунджа;

            • Недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 420 кв. м., съставляващо УПИ 1-203 в кв.27 по плана на с. Медвен, заедно с построената в него двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. и второстепенна постройка - лятна кухня със застроена площ от 54 кв. м., находяща се в с. Медвен, Община Котел.

 

            П. Дава съгласие да се извърши доброволна делба на съсобствено имущество, включено в капитала на „Инвестстройпроект" ЕООД - гр. Ямбол между Община Ямбол, Община „Тунджа" и Община Стралджа при следните условия:

            1. Община Тунджа получава в дял и става собственик на недвижим имот, представляващ

масивна сграда „Учебна база", находяща се в поземлен имот .№ 033001, отдел 162, подотдел „и", в местността „Бакаджик", по КВС на с. Чарган, Община Тунджа.

            2. Община Стралджа получава в дял и става собственик на недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 420 кв. м., съставляващо УПИ 1-203 в кв.27 по плана на с.Медвен, заедно с построената в него двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м. и второстепенна постройка - лятна кухня със застроена площ от 54 кв. м., находяща се в с. Медвен, Община Котел.

            3. Община Ямбол получава в дял и става собственик на недвижим имот, представляващ административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул."Васил Карагьозов" № 2 с обща площ от б27 кв.м., състояща се от: партер със ЗП – 75 кв .м. и четири етажа с по 138 кв. м. и на идеалните части от имуществото на Община „Тунджа" и Община Стралджа, включено в капитала на „Инвестстройпроект" ЕООД – гр Ямбол.

            4. Във връзка с прекратяването на съсобствеността върху имуществото, включено в капитала на „Инвестстройпроект" ЕООД – гр. Ямбол, възлага на кмета на Община Ямбол да сключи с кметовете на Община „Тунджа" и Община Стралджа предварителен, а след извършване на оценка по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС и окончателен договор, в който Община „Тунджа" и Община Стралджа заявят, че са удовлетворени и нямат претенции към имуществото и дяловете в „Инвестстройпроект" ЕООД.

 

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно временно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост (сграда на у-ще „Стр. Кринчев”) на дирекция „Бюро по труд” Ямбол.                                                                                                                                                                   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Бюрото по труда да остане в сградата на ул. „Ал. Стамболийски” до приключване ремонта на сградата на ул. „В. Карагьозов” № 2.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно промяна на решение по т.18.2 от дневния ред на 37 сесия, второ заседание, 05.12.2006г.                                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС променя решение 3 по т.18.2. на Тридесет и седмата сесия на Общински съвет — Ямбол, второ заседание, проведено на 5 декември 2006 г., във връзка с прието Решение по т.2 на Четиридесетата сесия на ОбС, проведена на 26 януари 2007 г. като се запише и чете следния текст:

            „3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи с ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - БУРГАС, ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА" - ЯМБОЛ Договор за безвъзмездно управление на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 916/ 02.07.2003 г., намиращ се на ул. „Васил Карагьозов" № 2, гр. Ямбол, вписан в Службата по вписванията - Ямбол, с вх. рег. № 8541 от 22.12.2004 г., том XXVIII, стр. 187, партида ТУ/ 644/ 04, с обща площ 627.00 кв. м., в т. ч. партер със застроена площ 75.00 кв. м. и четири етажа, всеки от които по 138.00 кв. м., за срок от 10 (десет) години, считано от датата на предаването на сградата с предавателно - приемателен протокол".

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение от Ал. Братанов относно отпускане еднократна помощ на Ал. Русев за възстановяване щети от наводнение по сграда – паметник на културата.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ал. Братанов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Общинската администрация да подготви проект за ремонт на канализационната мрежа на ул. „М. Дринов”.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР по искане на „Диана бус” ЕАД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 49/22.11.2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / — План за регулация / ПР /, като се запази улична отсечка между кв.1 и кв.3 и се урегулира нов парцел по кадастралните граници на имота на заявителите.