ПРОТОКОЛ № III

 

            Днес, 13.12.2019г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0148/06.12.2019г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Александър Стойков и Татяна Петкова.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

            В 9:02 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри третото заседание на Общинския съвет. Запозна съветниците с постъпило Решение за образуване на ГС „Българска нова демокрация“. (приложено към материалите по заседанието)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал Атанасов Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ   XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

25.  Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков - Имате думата по дневния ред.  Няма желаещи. Аз имам предложение за нова точка в дневния ред - Предложение относно приемане на решение за изменение на Решение № L-17/25.09.2019г. - имот на НЧ Зора в к-с Златен рог. Има краен срок за изменението и трябва да се разгледа преди 25.12.2019г.

Ревански – Оттеглям т.23 от проекта за дневен ред, тъй като по друг начин ще се определи състава на ОСНВ.

адв. Георгиев – Предлагам да отпадне т.25 от проекта за дневен ред. Внесена първоначално от кмета, днес ни е предоставен нов материал като обосновка, който не е разгледан предварително и нямаме правилниците на ОП.

Шиков – Няма други предложения. Подлагам на гласуване първото предложениеq ще предложа да е т.23.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на  г-н Георгиев.

Гласували      за – 5                          против – 24                           въздържали се – 5

Не се приема.

Шиков – Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал Атанасов Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ   XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на решение за изменение на Решение № L-17/25.09.2019г. на ОбС -Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

24.  Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

25.  Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „ТОШИ ТРАНС“ ЕООД разрешение за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп до ПИ 87374.36.93 по ККарта на гр. Ямбол, местност „Бахчите”, преминаващ през ПИ 87374.36.251 по ККарта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II – за Винпром и на обслужващата улица пред УПИ II в кв. 160 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага да се добави в текста, след определената цена „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за добавяне на текст.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.75 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка седемдесет и пет) по КК на гр. Ямбол, с площ 83.48 (осемдесет и три цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо мазе № 9, с площ 3.61 (три цяло и шестдесет и един) кв. м., находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.542.177.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.542.177 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 574 за частна общинска собственост от 15.05.2002г., с административен адрес гр. Ямбол, ул.„Срем“ бл.3, вх.Г, ет.4, ап.75, в размер на 36 120.00 лв. (тридесет и шест хиляди сто и двадесет лева) без ДДС, на която цена го продава на Йорданка … Георгиева и Иван … Георгиев, с адрес гр. Ямбол ...

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага да се добави в текста, след определената цена „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за добавяне на текст.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.33.10.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и три точка десет точка две) по КК на гр. Ямбол, с площ 62.48 (шестдесет и два цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо мазе № 2, с площ 2.92 (две цяло и деветдесет и два) кв. м., находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.521.33.10, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.521.33 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 259 за частна общинска собственост от 20.07.2001г., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ бл.8, вх.А, ет.1, ап.2, в размер на 20 500.00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, на която цена го продава на Ваня … Добрева, с адрес гр. Ямбол …

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага да се добави в текста, след определената цена „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за добавяне на текст.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.33.10.146 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и три точка десет точка сто четиридесет и шест/, с площ 62.48 /шестдесет и две точка четиридесет и осем/ кв. м., мазе № 11 с площ 4.11 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.33.10, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.33 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146, в размер на 20 900.00 /двадесет хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС, на която цена го продава на Таня … Лазарова и Коста … Лазаров.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка четиридесет и едно/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 564 за частна общинска собственост от 13.05.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Диана” бл. 21, вх. Б, ет. 7, ап. 41, с площ 64.12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет/ кв.м., прилежащо мазе № 41, с площ 2.54 /две цяло петдесет и четири/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 /седми/ етаж в сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.21 по КК на град Ямбол, в размер на 28 800.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Димитър … Радев, с постоянен адрес град Ямбол …

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.15.6.109 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка петнадесет точка шест точка сто и девет/ по КК на град Ямбол, актуван с акт № 646 за частна общинска собственост от 01.08.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” бл. 12, вх. Е, ет. 2, ап. 109, с площ 112.91 /сто и дванадесет цяло и деветдесет и един/ кв.м., прилежащо мазе № 6, с площ 3.74 /три цяло седемдесет и четири/ кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 /втори/ етаж в сграда с идентификатор 87374.521.15.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.15 по КК на град Ямбол, в размер на 36 000.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Жулиета … Павлова, с постоянен адрес град Ямбол …

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага да се добави в текста, след определената цена „без ДДС“. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за добавяне на текст.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 21.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.317, по КК на град Ямбол, целият с площ 378 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка и преустройство на жилищна сграда с идентификатор 87374.553.317.2“ с площ 78 кв.м., в това число ЗП съществуваща сграда 57 кв.м. и ЗП разлика за отстъпено право на строеж 21 кв.м., находящ се на ул. „Клокотница“ № 13 и определя пазарна цена в размер на 1 260.00 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/, без ДДС, на която учредява правото на Живко … Тодоров, с местоживеене: гр. Ямбол …

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, определя пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване от 123.74 кв.м. върху ПИ 87374.540.277 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ I 277 в кв. 32 по ПУП ПРЗ на град Ямбол, целият с площ 485 кв.м., с административен адрес  ул. „Страхил Войвода“ № 64-64 А, град Ямбол, за обект: „Пристройка и надстройка към жилищна сграда в УПИ I -277, кв. 32 по плана на град Ямбол – ЦГЧ“, в размер на 11 900 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Мирослав … Марков, живущ в град Ямбол ...

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.559.35,  като на Веселин … Василев и Диана … Василева се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 51/251 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.559.35, целият с площ 251 кв.м., по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , за който е отреден УПИ XXII 6659 6660 в кв.80 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., находящ се на ул. „Юндола“ № 70, актуван с АОС 2411/05.07.2019  г. за сумата от 3 130.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал …Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10б, ал.1 и ал.2, 19а, ал.6 от ЗСПЗЗ и § 27, (2), т.2 и т.3 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ наследниците на Паскал … Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол да бъдат обезщетени с равностойни по площ и категория земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

1.      Имот с идентификатор 87374.10.36 по КК на гр. Ямбол, адрес на поземления имот: м. „Хангара“, гр. Ямбол, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 3570 кв.м., категория на земята при неполивни условия: 4. Имотът е актуван с Акт №1555/08.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 18.06.2009г., с вх. рег. №4372, том 14, стр.111

2.      Част от имот с идентификатор 87374.10.37 по КК на гр. Ямбол, с площ от 2430 кв.м., адрес на поземления имот: м. „Хангара“, гр. Ямбол, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 4779 кв.м., категория на земята при неполивни условия: 4. Имотът е актуван с Акт № 1554/08.06.2009г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 18.06.2009г., с вх. рег. № 4365, том 14, стр.106.

Съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ решението следва да се връчи по реда на АПК на лицето по чл. 45д, ал.2 от ППЗСПЗЗ и служебно на общинска служба по земеделие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ   XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС дава съгласие за прилагане на плана за регулация за УПИ XLII, кв. 167, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м.„Кайнашки баир“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС  и прекратяване съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на дела на Община Ямбол както следва;

1. Сашо … Михайлов с постоянен адрес с. Борилово, община Стара Загора получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.512.507 с площ 17 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.573.166 с площ 2 кв.м., които ще бъдат обединени в нов поземлен имот по КККР на град Ямбол идентичен с УПИ XLII, кв. 167, по ПУП ПР за СО „Кринчовица“, м. „Кайнашки баир“, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол и който остава изцяло негова собственост.

2. Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 57374.512.508 с площ 32 кв.м., който ще бъде обединен с  ПИ с идентификатор 87374.512.120 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица.

3. За уравнение на дяловете Сашо … Михайлов да заплати на Община Ямбол сума в размер на 190.00 лв. без ДДС, в т.ч. 170 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.512.507 с площ 17 кв.м. и 20.00 лв. без ДДС за ПИ с проектен идентификатор 87374.573.166 с площ 2 кв.м.

Договор за доброволната делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка сто деветдесет и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 152 (сто петдесет и два) кв.м., находящ се на ул. „Крушево” № 24 в размер на 9 540.00 лв. (девет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Исмаил … Смаилов от гр. Ямбол, … 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.4     (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 261 (двеста шестдесет и един) кв.м., находящ се на ул. „Акация” № 6 в размер на 16 810.00 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и десет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Сюлейман … Сюлейманов от гр. Ямбол, ..   

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 70.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС № 80/23.07.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 221.90 лв., без ДДС (определена по т.12 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол)

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 1 300.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага да се определи наемна цена от 300 лв. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за промяна на наемната цена.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал.8 от  ЗОС и чл.19, ал.1 и чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗЕСМФИ дава съгласие за сключване на договор за предоставяне под наем на „БТК" ЕАД (Vivacom) на 3,75 кв.м. от открита площ - част от покрива на народно читалище „Зора-1945“, сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, публична общинска собственост, находяща се на ул. „Преслав“ № 114 за срок от 10 год. и определя наемна цена в размер на 300 лв. /месец без ДДС.

Договор за наем да се сключи от кмета на Община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Васил … Атанасов от гр. Ямбол, … се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.555.414 с площ 41 кв.м. и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ ХVI „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 8 по плана на кв. Каргон в гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Предлагам корекция на срока от три на пет години. Трябва да има въздух, народните читалища се издържат от делегирани дейности, в малък размер. Сградата, където им даваме помещение има нужда от инвестиции, ремонт и като удължим срока ще имат възможност да се настанят и работят по-добре и спокойно.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     г-н Калиманов.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетата промяна.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя на Народно читалище „Диана – 1944“ гр. Ямбол, ЕИК 128613376, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Йордан Йовков“ № 34, представлявано Теодор Илев – председател, безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот частна общинска собственост, находящ се на ул. „Йордан Йовков“ № 34, гр. Ямбол, актуван с АОС № 216/19.04.2001г. а именно: помещения с площ 56.00 кв.м., представляващи част от І етаж от сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по КК на град Ямбол, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.01.2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Предлага нова т. II с текст - Представителите на общината в смесените дружества с нейно участие над 10 % да внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояния на тези дружествата на всяко тримесечие пред Общинския съвет. (приложен протокол)

Шиков – Срокът е кратък, не знам дали ще има някаква промяна всяко тримесечие. Моето предложение е да дават годишен отчет.

(от зала се предлагат различни срокове)

Сивкова – Предлагам да бъде информацията на шест месеца, тъй като годишно с бюджета трябва да има отчет и на ТД с общинско участие. До сега не сме получавали и това.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на     г-жа Сивкова.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК със срок за информацията шест месеца.

Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетата промяна.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

I. Избира и упълномощава за представители на Община Ямбол в общите събрания на смесените дружества, както следва:

За „Общинска банка“ АД – Мария Тюфекчиева

За „Йордан Мишев“ АД – Димитър Горнаков

За „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Тодор Тодоров

За МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Валентин Ревански – кмет на община Ямбол

За „Обществен паркинг“ АД – Станислав Говедаров

II. Представителите на общината в смесените дружества с нейно участие над 10 % да внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояния на тези дружествата на всяко шестмесечие пред Общинския съвет.

 

 

Калиманов – отр. вот – Гласувах против, не че имам нещо против, но трябва да се върнем на едни принципни решения. Какво ми прави впечатление, за какво гласувах против, гледам предходния мандат и по-предходния мандат и виждам, че ние избрахме едно управление, което казваше, че ще има промяна. Нали така беше? Това ново управление, доколкото ми е известно все още в този ОбС нямат мнозинство те са 13, 9, 9, с опозиция и т.н. и имам чувството, че се копират нещата от г-н Славов, както беше в предходния мандат. Няма в тези дружества, независимо кои са лицата от съветниците, не виждам един различен от ПП „Пряка демокрация“. Много моля, следващия път, когато правите такива предложения да знаете, че вие не сте с мнозинство в този ОбС и трябва да се съобразявате, че все пак има БСП, ГЕРБ и др. политически сили. Така че, нека равномерно, ако искаме да вървим в името на гражданите да бъдем реалисти.

Шиков – Господин Калиманов, можеше да споделите това на заседанието на ПК, можеше и сега при обсъждането да се изкажете, да направите предложения. Никой не каза нищо по този въпрос, не стана да направи предложение. Единствено чухме протест срещу предложението.

Виждам, че се появиха медии с камери, правя процедурно предложение медиите да останат в залата и да излъчват заседанието. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. – Имахме нужда от допълнителни разяснения и информация, затова на заседание на ПК поканихме експерт от администрацията, както и секретаря на общината г-н Колев. Искам да благодаря и на г-жа Сивкова, за дейното участие по тази точка, след коментарите и анализите гласуването на комисията беше следното „за“ – 2, „против“ – 1 и „въздържали се“ – 4. Комисията не приема предложението. (приложен протокол)

Брънков - Аз ще подкрепя така направеното предложение, както съм го правил и предни години, да се използват отчисленията, които се натрупват в РИОСВ по сметката на общината, а именно 3 500 000 лв., за да може да се възстановят разходите направени по сепариране на отпадъците. Имам едно питане към кмета и неговия екип. Направили ли са си анализ и мислят ли за в бъдеще общината да изпълнява тази функция, да сепарира и да преработва отпадъците, след приключване на договора, който е действащ от фирмата?

Ревански – Искам първо да кажа, че искането да се изтеглят тези средства не е прецедент, същото го правят община Тунджа, община Стара Загора. А относно питането на г-н Брънков да, ще си направим такъв анализ, но беше редно, както вие казахте, че сте подкрепяли преди години подобно предложение по време на предното управление също да се направи такъв анализ и според мен, след като се направи точна преценка за сепарирането на отпадъците вече тогава да се вземе решение и да бъде предоставено на ОбС да го гласува, защото смятам, че основната отговорност трябва да бъде в ОбС и да преценят това, а ние ще си направим нашето предложение.

Сивкова – Сметката, в която се събират от няколко години пари в РИО – Стара Загора е предназначена съгласно наредбата основно за инвестиции и затова, за да можем ние в момента, в който ни потрябват средства да можем да ползваме тази сметка. А такива средства ще ни трябват, защото има решение на сдружението на петте общини да се прави втора клетка, ще ни трябват пари за проектиране, ще ни трябват пари за строителство. Имаме да изпълняваме предписания на Басейнова дирекция Пловдив, заради които не ни дават да се увеличи капацитета на клетка едно. Няма разрешение, има и други дейности, и просто не е целесъобразно средствата от тази сметка да се ползват за текущи разходи, каквито са сепарирането и предварителната преработка на отпадък. Няма и в същото време, както каза и г-н Ревански пък и на комисията стана ясно, няма цялостен анализ на общината каква ще бъде политиката през този мандат в сферата на управление на отпадъците, какви средства ще се правят, какви средства са ни необходими, изобщо за какво ще може да се влагат тези средства. Те са средства, които се отделят всяка година на база на тон депониран отпадък на регионалното депо и трябва много внимателно да се подхожда, когато се теглят тези пари, за да се плащат текущи разходи, просто тяхното предназначение по наредбата е основно за инвестиции. В същото време в план-сметката, която е за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, там няма посочен източник, сметка от чужди средства за РИОСВ за следващата година, за плащането на каквито и да е дейности, така че става едно двойно финансиране на тази дейност. Това е, което исках да споделя с вас, това е и което съм казала и на заседание на комисията.  

Ревански – Искам да ви кажа, че не е казано, че тези средства ще бъдат използвани за текущи разходи, предстои изграждане и на компостираща инсталация, която чакаме във всеки момент да бъде одобрен проекта, така че тези средства ще се използват по предназначение, а не за текущи разходи.

 Христов - За да обединя мнението на г-н кмета и г-жа Сивкова, искам просто леко да разясня. Благодарение на отношението на експерта от администрацията и на г-н секретаря, диалога беше градивен и искам да кажа, ч       е резултата от този вот, в който повечето са „въздържали се“ и да е така размит в трита варианта, е че имаме нужда от по-ясни и по-конкретно записани неща. Така че, затова е, не че имаме някакви сериозни разногласия, дълго време се коментираха и по време на комисията нещата, така че съм съгласен и с г-н Кмета и с г-жа Сивкова, просто искам да обединя тяхното мнение, както те го предоставиха и да ви кажа, че са нужни по-ясно и по-конкретно оформяне на предложенията.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.I от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 8                 въздържали се – 3

            Приема се.

            Ефт. Важаров е „за“.

Подлагам на гласуване т.II от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 8                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

I.На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.25, ал.2, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства по реда на чл. 64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора в размер на 696 871.76 (шестстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) и 139 374.35 (сто тридесет и девет хиляди триста седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) начислен и внесен ДДС от Община Ямбол съгласно разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС, в общ размер на 836 246.11 (осемстотин тридесет и шест хиляди двеста четиридесет и шест лева и единадесет стотинки) да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. – Има допълнение - предлагаме да се потърси административна отговорност на директорите на ДГ „Свобода“ и ДГ „Пролет“. (приложен протокол)

Калиманов – Аз пак напомням от тази трибуна за втори път желая, когато заседава комисията по БФ да има представител от ОА. Официално за втори път го казвам.

Брънков - Аз ще подкрепя предложението, но просто изказването на председателя на комисията за търсенето на отговорност, нека първо да видим защо се е стигнало до там и тогава да взимаме такива крайни решения.

Илчев - Ще си позволя да разясня, след разискване по този въпрос и след разгледаните материали ние установихме, че има неизплатени заплати, които са за цялата година. Това е общо разяснението, хората трябва да си получат заплатите и съответно след разискване на въпроса от колегите от ПК БФ взехме това решение, тъй като и ние искаме да разберем защо се е случило така и смятаме, че това е най-доброто решение, което може да се вземе.

Брънков – репл. – Може би аз не се изказах правилно, аз подкрепям това и е редно да се изплатят възнагражденията на хората, които се забавиха известно време. Въпроса ми е как се е стигнало до този процес и дали са виновни самите директори? Това ми беше мисълта да не прибързваме с някакви законови действия спрямо тях.

Илчев – дупл. - Аз отново ще си позволя да разясня, стигнало се е след не предприети мерки от страна на директорите, съответно има раздут щат, който не съответства на децата в детската градина, съответно цяла година се задържат тези хора.

Шиков - Ще си позволя да кажа мнение, още февруари месец е имало индикации, че в тази детска градина ще има проблем, говорено е със служителите от ОА, те са препоръчали мерки, съкращаване на хора, никакви мерки не са предприети по време на годината, при което естествено промяна не е настъпила и се е стигнало до тази ситуация.

Георгиев - Мисля, че не е редно в отсъствието на директорката, ние да я нападаме така и да си правим свои заключения дали е била или не права, така че моля да се въздържаме, защото не е етично и не е коректно.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване с предложената промяна.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Рунков - Гласувах „въздържал се“.

Шиков – Значи стават за – 30, въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1 като в допълнение предлага да се потърси административна отговорност на директорите на ДГ „Свобода“ и ДГ „Пролет“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. – Има предложение - По време на сесията финансов служител да ни запознае извършвани ли са от някои институции разходи по подготовката на емисията и колко са.  (приложен протокол)

Шиков – Г-жа Царева ще ни запознае с отговора на искането на ПК БФ.

Царева - Във връзка с взетото решение от ОбС за емитиране на дългосрочен дълг и обявената процедура за избор на финансов посредник беше обявена такава процедура. В рамките на срока, в който трябваше да се представят оферти единствено банка ОББ беше тази, която представи своите документи и с нея беше сключен договор за изготвяне и координиране, и съгласуване на предложения за записване при условия на частно предлагане на емисия от частна облигация емитирана от Община Ямбол и в рамките на този договор сумата, която е заплатена е 10 800 лв. Това е като разход по емитирането на дълга.

Ревански - Искам да кажа първо, че по принцип нямам нищо против като имаме нужда да изтеглим заем, но в никакъв случай при такива условия и в никакъв случай докато не се направят нови количествено стойностни сметки на обектите, защото само единия обект улично осветление, който проверихме се оказа, че неколкократно му е завишена цената, затова заемите трябва да бъдат прецизирани. Разговарял съм с г-жа Данкинова, от фонд ФЛАГ има много по-изгодни финансови инструменти, по които може да ни бъде отпуснат заем и по нейно уверение заема би могъл да бъде под 1% годишна лихва, така че според мен такива условия трябва да се прецизират, затова какво трябва да се направи и евентуално да се възползваме от заем, но в никакъв случай в такъв размер и преди да се направят точни сметки.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Г. Георгиев, Яв. Брънков гласуват „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3 и чл.13 от Закона за общинския дълг:

1. Прекратява процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.

2. Окончателно се преустановяват всички действия, свързани с процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг, а именно: организиране и осъществяване на подписката по записване на облигациите, регистриране на облигационната емисия в Централен депозитар, както и всички други правни и фактически действия, необходими за издаване на облигационната емисия. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на решение за изменение на Решение № L-17/25.09.2019г. на ОбС -Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. – Предлагат проект за решение - 1. Отменя решение по т. 17 от L заседание на ОбС – Ямбол. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39. ал.4, от ЗОС и чл.13, ал.4 от НРПУРОИ предоставя на НЧ „Зора – 1945“, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф. д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление на гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател, временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещение с площ 43.61 кв. м., разположено на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с адм. адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен Рог“ № 2, актувана с АЧОС № 1790/01.07.2013г.  (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК за промяна на решението.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок новото решение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Отменя решение по т. 17 от L заседание на ОбС – Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39. ал.4, от ЗОС и чл.13, ал.4 от НРПУРОИ предоставя на НЧ „Зора – 1945“, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф. д. 721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление на гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател, временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещение с площ 43.61 кв. м., разположено на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на гр. Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с адм. адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен Рог“ № 2, актувана с АЧОС № 1790/01.07.2013г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Р. Банков, Д. Горнаков гласуват „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Мария … Тюфекчиева.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Основните ни мотиви са да направим икономия на средствата на данъкоплатците. Всички са запознати през последните години как работят тези общински предприятия и с каква натовареност са и каква работа са свършили и аз смятам, че е необходима промяна в тези четири предприятия и да ги обединим в две общински предприятия.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. - Всички гласуващи „за“ са с особено мнение и препоръчват на вносителя на заседанието на ОбС – Ямбол на 13.12.2019 год. да предостави информация за състоянието на четирите общински предприятия и програми за повишаване на ефективността им след преобразуването. (приложен протокол)

Георгиева – Групата съветници БСП за България ще подкрепи така направеното предложение на вносителя макар и с известни сериозни резерви. През 2015 г. нашата група се яви на местни избори с ангажимент за създаване на такива общински предприятия. Считаме, че четири години, вече сме 2019 г. може да се прецени как работят тези предприятия, каква ефективност имат, как могат да се преобразуват и дали някои от тях трябва да се закрият. Това обаче, което аз искам да споделя с вас като наше притеснение и се надявам в следващите месеци като отмине този санитарен толеранс към Вас г-н Ревански, защото разбираме, че все пак Ви трябва време да навлезете в тази работа е да ни давате малко повече информация, защото да, снощи получихме една обосновка, но ние имахме конкретни питания и те бяха: „Какъв е бил обхвата на дейност до този момент?“. Примерно „Спортни имоти“ какво е правило, колко човека са го правили и как са били разпределени, при преобразуването на предприятието тази дейност, от колко човека ще се върши, това ще намали ли нейния обхват и до какво ще доведе. Възникна още един въпрос при обсъждане на нашата група, тези между блоковите пространства, които също са място за отдих влизат ли в ОП „Паркове и зони за отдих“, т.е. кой ще върши тази дейност освен градския парк и лесопарк „Боворец“. Аз считам и ние считаме, че трябваше да си дадете малко повече време, да огледате всички общински предприятия, нямаше да има такъв проблем, да наблюдавате тяхната работа, да изискате малко по-подробна информация за ефективност и тогава примерно февруари, март да излезете с едно по-аргументирано решение пред нас. Въпреки всичко пак повтарям ще Ви подкрепим, защото разбираме Вашето желание да реализирате определени икономии, все пак да покажете една промяна в управлението на общинските предприятия. Дано всичко приключи добре, дано гражданите не пострадат от това и все пак ние като социалисти няма как да не се притесняваме за тези хора, които ще бъдат съкратени, защото за съжаление се намираме в тежки месеци, зимни месеци, когато сметките са доста по-високи, когато предстоят празници, а това е един изключително смущаващ за нас момент, но така или иначе ще Ви подкрепим в днешното предложение. Просто ще Ви помоля, когато правите предложение, защото за платени зони за паркиране, за две седмици и половина ние получихме три различни визии за това предприятие и това няма как да не ни смути. Затова давайте си малко повече време, ще ги обсъждаме нещата, ще излизаме наистина с едно разумно решение, което не трябва да бъде прибързано.

Ревански – Не съм сигурен дали за тези 100 дни имаме толеранс или караме по общия ред, но относно предприятията, които ме попитахте за повече информация искам да ми посочите общински съветник, който е дошъл за информация при мен или при някой от заместник кметовете, или председателя на ОбС и той е бил върнат. А що се отнася до съкращаването на няколко работни места, искам да кажа, че това не е моя тежест, ваша или на някой от общинските съветници тук, това решение е взето в предни мандати, но на първо място са гражданите и данъкоплатците и те нито на мен, нито на вас ще простят разхищение. Използвам момента да се обърна и към г-жа Сивкова, и към г-н Брънков, извън протокола малко, но относно тези средства, които ще си ги теглим от РИОСВ, тъй като имаме още леки притеснения около работата на ОА и преди няколко дни се оказа, че има хора, които там не работят правилно и констатирахме една злоупотреба и бяхме принудени да се разделим с двама служители. Искам отново да повторя, просто бяхме принудени да се разделим с тези двама служители, не че нещо друго е имало. Искам да ви призова относно този казус, с тези средства имате пълната свобода да търсите отговорност и да питате служителите от ОА, които отговарят за тези средства.

Брънков – Групата на ПП ГЕРБ няма против да се правят икономии при преобразуване на тези предприятия, но силно се надяваме, че ОА правилно си е направила разчетите, тъй като, както г-жа Георгиева спомена за няколко дни получихме три различни предложения, де факто едно с две допълнения и силно се надяваме функциите на тези предприятия в последствие да не се влошат, което ще доведе до дискомфорт на нашите съграждани относно услугите, които те предлагат. Искаме да ви кажем, че ще следим изкъсо процесите, които ще се случват в новосформираните предприятия и своевременно ще се намесваме, ако видим някакви нередности в тази връзка.

Христов – Аз най-вече искам да успокоя г-жа Георгиева и г-н Брънков в момента с техните опасения, искам да ви кажа, че аз мога да взема отношение за ОП „Паркове и зони за отдих“, г-н Ревански ми беше поставил задача да наблюдавам това предприятие от няколко седмици, така че има обосновка на това, което предлагат. Отделно искам да ви кажа, че ако изчакаме тези два, три месеца до февруари, които вие предлагате точно това ОП няма да даде някакви сериозни данни, защото просто не сме в период на вегетация, растителността и поддръжката е доста по-слаба за цялата община. На г-н Брънков, искам да кажа за влошаването на работата на ОП и до момента срещаме сериозно отношение и забележки относно тяхната работа, така че не вярвам да се влоши.

Тодоров – Искам да взема отношение по тази точка, поради две причини. Виждам, че за всички нас основния проблем е дали тези две предприятия ще функционират правилно, добре, какво качество на услуга ще предлагат. Аз смятам, че това изцяло зависи от ръководството на даденото предприятие, от неговия директор, от структурата и при едно правилно управление на това предприятие смятам, че няма да има никакъв проблем свързан с качеството на дадената услуга. Относно финансовата сметка искам да ви кажа, че това са доста сериозни пари, които ние ще спестим. Това са осем броя детски площадки на година, нови, които ние можем да създадем с тези пари. Това е една писта за лека атлетика на стадиона, който имаме и който там е в отвратително състояние тази писта, така че смятам, че това спестяване може да се отрази страшно добре на града, всяка една година може да се правят инвестиции, нови неща и смятам, че това ще бъде много по-добре и за гражданите.

Сивкова – Аз подкрепям това предложение и смятам, че е целесъобразно да се обединят предприятията, така както и председателя на нашата група съветници обяви мотивите. Правя едно конкретно предложение, което е свързано с констатиран от мен проблем, че елементите на градското обзавеждане, които представляват пейки, фонтани, кашпи, цветарници и всички такива дребни елементи, които ги има по центъра, между блоковите и кварталните пространства не са обхванати от нито едно предприятие, и ги няма в правилниците като предметна дейност за поддръжка на тези елементи. Всички знаем, че колкото и да е дребен един проблем се оказва, че е много важен особено с поддръжка на скамейките, пейките, местата за отдих, които хората по места са си създали. Затова аз имам предложение, което и в писмена форма съм подготвила - Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол и елементите на градското обзавеждане по чл.7, т.5 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

Брънков – репл. на Христов - Искам просто да допълня, аз нямам такава информация, че има несъгласие относно работата на парковете и зоните за отдих, но тук става въпрос, че се обединяват две предприятия и се намаля персонал, което видимо може да доведе проблеми за функционирането на новото предприятие, затова става въпрос. Обединяват се много функции, а се намалят хората, това имам в предвид.

Говедаров - Изслушахме доста неща по тази конкретна точка смятам, че първо, намаляването на тези бройки са обосновани по няколко причини. Ако си направите труда да видите основно кои бройки се съкращават, това с ръководните. За функционирането основно на тези предприятия г-н Ивайло Христов каза, че е нужна работна ръка, която в определени моменти не е нужна, а е сезонна. Така че, предлагам ви да преминем към гласуване и да спрем да го разискваме.

адв. Георгиев - Аз считам, че това решение е твърде прибързано за окрупняване на създадените общински предприятия, които са в изпълнение на закона за общинската собственост и те подпомагат дейността на общината там, където общината не може да свърши сама тази работа. Първо, самото предложение по тази точка е направено след като мина председателския съвет, на който ние гласувахме дневен ред. След това, до вчера нямаше нито каквито и да е било мотивировки защо трябва да вземем това решение, изключая мотивировката предложението, че се касае за икономия, която икономия неясно по какъв начин ще се реализира изключая трудовите възнаграждения на лицата, на които ще бъде прекратен договора. Виждам тази обосновка, която е представена вчера следобед без автор на обосновката, два листа, която говори за съкращение в щата и с икономия на някакви парични средства. На първо място трябваше да има ясна обосновка за отчет на дейността на всяко едно от тези предприятия. Кои от тези предприятия се самоиздържат, кои от тези предприятия реализират някакви приходи и тази дейност, която се предлага само и единствено да се съкратят определени места, ще може ли да се върши в бъдеще време с тези лица, които остават? На следващо място говорим за икономии, представена е някаква план-сметка за икономия на някакви парични средства. Къде ще отидат тези парични средства? За какво, за подобряване дейността на общинските предприятия ли ще отидат, нова техника ли ще закупим, няма никаква информация по тази насока. Заради това аз смятам, че за мен единственото и вярно, което прочетох в това предложение е, че искаме да сменим четири директора и да сложим двама нови наши хора, това е истината, друга истина няма според мен. Заради това смятам, че проекторешението е твърде прибързано и не бива с лека ръка сега да го гласуваме, да направим някакво преобразуване без да има реален отчет кое предприятие каква работа върши и как я върши. Затова ще помоля всички общински съветници, на които предстои да се гласува това решение, да се гласува против това решение.

Тодоров – репл. - Г-н Георгиев, искам да Ви кажа, че цялата информация е налична и Вие можете да се запознаете с нея. Това, че Вие не го правите и чакате някой тук да излезе, и да държи реч един час, и да запознава всички, това е излишно. Аз смятам, че Вие можете лично да се запознаете със състоянието на всяко едно предприятие.

Илчев - Като председател на нашата група, аз искам да кажа благодаря на забележките, които направиха колегите, но мисля, че все пак е взето под внимание всички ваши притеснения и решението е взето след като внимателно е обмислено. Какво може да се случи след сливането на тези предприятия, то е решено да е в плюс на общината, а какво в последствие може да стане, това не е финално решение, ако се наложи след това ние можем отново да назначим хора, ако е нужно, но засега това е едно решение, което ще доведе до плюс общината. И относно материалите и това, което г-н Ревански каза още в началото, никога на никой не е отказвано среща или разяснение по дадена точка. Също така материалите по заседанието са в 202 ст., може да се запознаете предварително и ако имате въпроси може да ви се помогне.

Шиков – Имам предложение, не знам дали сте забелязали, но в края на правилниците пише, че тези правилници влизат в сила от деня на приемане на решението, предлагам това нещо да се промени от 01.01.2020 г. И другото предложение по правилниците е следното, ако сте разглеждали обосновката и погледнете правилника за устройство и дейност на предприятието платени зони за паркиране и общински пазари ще забележите разминаване в структура и числен състав, звено административно счетоводна дейност две бройки и в следващото звено шестнадесет бройки, докато в следващото звено са три административно счетоводни позиции и петнадесет от другите, ако искаме да сме коректни би трябвало да приемем и тази промяна в правилника. Може да го обобщим като едно предложение за промяна на Правилника влиза в сила от 01.01.2020 г. и част трета, чл.7 се променят т.2 и т.3, бройките стават съответно три и петнадесет вместо две и шестнадесет. Това беше моето изказване и предложение.

Калиманов – проц. – Да не излизаме в почивка, почти 11 часа е, а да довършим работата си по точката.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

Кремъкова – предложение от 01.02. да са правилниците

Шиков – Прекратяваме дебатите, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

Д. Рунков гласува „за“.

Подлагам на гласуване първото предложение, което направих за щатните бройки на ОП ПЗП.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение, което направих за влизане в сила правилниците на ОП.

Гласували      за – 21                        против – 7                             въздържали се – 6

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията с приетите промени.

            адв. Георгиев – прот. мнение - …

            Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията с приетите промени.

Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

Д. Рунков гласува „за“ не „въздържал се“.

 

адв. Георгиев – Гласувахме едно незаконосъобразно решение и ще ви кажа защо. Първо, нямаме акт съгласно разпоредбата на чл.52 от ЗОС, с която казваме какво става със старите предприятия. Няма такъв акт, четете решението, пише следното: „отменя правилниците“. Следващото решение е създава, т.е. в момента новите дружества има още четири стари, тъй като ние не сме казали какво става с тях и ще се окаже, че имаме шест дружества. Затова, считам че така гласуваното решение е незаконосъобразно и ще падне. Или трябва да го прегласуваме, с което да кажем какво ще стане с общинските предприятия вливаме ли ги, разделяме ли ги, прекратяваме ли ги, какво правим с тях нямаме информация тук в диспозитива на решението има че създаваме. Не е правилно така, както е посочено като решение и заради това нашето решение е незаконосъобразно, да знаете. Затова гласувах против.

 

            Шиков – Предлагам да преразгледаме решението.

Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

            Правя конкретно предложение да се запише преобразува, вместо създава.

            (несъгласие от зала)

            Тогава обявявам 20 минути почивка и заседание на ПК ЗОРПК.

            След почивката кворум 30 съветника.

 

            Шиков – Предлагам прегласуване на т.25.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

            Горнаков – По протокол на ПК ЗОРПК (приложен) - Комисията предлага в решението по т.1 текста де се смени на: Прекратява дейността и отменя правилниците на – ОП „Платени зони за паркиране"; ОП „Общински пазари"; ОП „Паркове и зони за отдих"; ОП „Спортни имоти"

            Шиков – Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРПК за промяна в решението.

Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на т.25. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията с приетите промени.

Гласували      за – 25                        против – 4                             въздържали се – 4

Приема се.

 

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗОС:

I. Прекратява дейността и отменя правилниците за устройството и дейността на:

1. ОП „Платени зони за паркиране";

2. ОП „Общински пазари";

3. ОП „Паркове и зони за отдих";

4. ОП „Спортни имоти".

II. Създава Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1.Определя предмета на дейност на Общинското предприятие   - Управлява и поддържа платените зони за паркиране, организира дейността по принудителното отстраняване на неправилно паркираните автомобили на територията на Община Ямбол, управлява и поддържа общинските пазари и всички обекти, разположени върху тяхната територия.

2.Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 29.

3.Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари". Приложение 1.

III. Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1.Определя предмета на дейност на Общинското предприятие   - Управлява и поддържа общинските спортни обекти, организира ползването им, озеленява и ремонтира съоръженията в Градски парк, парк „Боровец", спортна зала „Диана", Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев". Почиства, поддържа чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол. Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол и елементите на градското обзавеждане по чл.7, т.5 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

2.Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" град Ямбол - Градски парк, спортна зала „Диана".

3.Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт". Приложение 2, с определения по т.1 предмет на дейност.

IV.Възлага на кмета на община Ямбол да назначи директори на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт".

V. Възлага на кмета на община Ямбол и директорите на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" или на упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

VI.Общинските предприятия ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" се задължават да поемат всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам третото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 30.12.2019г.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол: (п)

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

                                                           Протоколисти: (п)

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

                                                                                              (п)

                                                                                              Ан. Господинова