РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ДЕКЕМВРИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за УРОС за 2023г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ Съгласие, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, ул. „Г. С. Раковски“ 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 идеална част от общински застроен ПИ 87374.523.35 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Странджа" № 73-75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗПОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление на имоти ЧОС на ГД ПБЗН - МВР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 11-Е-128.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж, ул. Будак Стоян войвода 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на „Диагностично-консултативен център №1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД върху общински имот 87374.19.80 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД върху общински имот 87374.19.111 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД върху общински имот 87374.19.916 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане плана за регулация за 4 УПИ, кв. 167, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40; УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72; част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Калинка Николова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023 г.:


 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2023 г.

 

П Р И Х О Д И

 

1

От  такса битови отпадъци

4 680 000

2

Други общински средства

1 062 678

3

Други приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

1 000 000

4

Средства по чл.64 от ЗУО, Инженеринг на Кл. 2 на РДНО- Ямбол

395 897

 

Общо приходи

7 138 575

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и транспортиране

За дейностите по поддържане на чистотата

За третиране на битовите отпадъци

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и транспортиране

2 009 000

0

0

0

0

2 009 000

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

1 221 060

944 835

1 467 408

3 633 303

 

 - за третиране на битовите отпадъци

 -

 -

1 221 060

 -

 -

1 221 060

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

224 352

 -

224 352

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

5 298

 -

5 298

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

36 000

-

36 000

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 232

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

55 440

 -

55 440

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

12 096

 -

12 096

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

-

-

-

180 320

-

180 320

 

-морфология

-

-

-

34 200

-

34 200

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

23 408

23 408

 

 - разходи за отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

1 444 000

1 444 000

 

-Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

395 897

 

395 897

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 496 272

0

0

0

1 496 272

 

 - поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 496 272

 -

 -

 -

1 496 272

ОБЩО

2 009 000

1 496 272

1 221 060

944 835

1 467 408

7 138 575

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.


 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

20 659,00

0.96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

10 301,20

0.96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

6 905,20

0.96‰

1.04‰

4

Контейнер тип "Бобър"

1100

96

5 433,60

0.96‰

1.04‰

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и транспортиране, и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2023 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

      

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г. Допълнение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

       1. Одобрява промени по приходната и разходната част на бюджета на община Ямбол за 2022 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По прихода

Увеличава § 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (-)“ с (-) 195 262 лв.

Намалява § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“ с 195 262 лв.

Местни дейности

по разхода

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството  и регионалното развитие“

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 39 500 лв.

Дофинансиране

по разхода

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Дейност 540 „Домове за стари хора

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 39 500 лв.

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. да бъде включен обект:

- „Основен ремонт на сгради с идентификатори 87374.528.376.1, 87374.528.376.2 и 87374.528.376.4 по ККарта на гр. Ямбол във връзка с промяна предназначението им в Дом за стари хора, с административен адрес – гр. Ямбол, ул. “Ресен“ № 2“, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, дейност 540 „Домове за стари хора, с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 39 500 лв.

3. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

           „Грижа в дома“

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за УРОС за 2023г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ Съгласие, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, учредява на Народно читалище „Съгласие-1862“, ЕИК 000962745, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 20, представлявано от секретаря Иванка … Лазарова, безвъзмездно право на ползване, върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол – четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, с площ 347.00 кв. м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м., актуван с АЧОС 1620/22.07.2010 г., находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, ул. „Г. С. Раковски“ 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг обект „Банков офис и разплащателна каса“, с площ 194 кв. м., част от имот – публична общинска собственост на ул. „Георги С. Раковски“ № 7, актуван с АОС № 2 от 10.06.1997 г., при следните условия:

     -    Начална тръжна месечна наемна цена – 3534.68 лв., без ДДС

     -    Депозит – 8482.00 лв.

     -    Предмет на дейност – банков офис       

     -  Срок за отдаване под наем – до възникване на належаща общинска нужда от предоставеното помещение, но не повече от 5/пет/години

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 идеална част от общински застроен ПИ 87374.523.35 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Странджа" № 73-75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на ½ идеална част от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 257 /двеста петдесет и седем/ кв. м., находящ се на ул. „Странджа” № 73 - 75 в размер на 11 950 /единадесет хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Фатме …Мустафова от гр. Ямбол, с постоянен адрес: …

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗПОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с във връзка с чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост:

I.                    Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари““, като в Раздел VII чл. 22, ал.1, Таблица № 1 се прибави следното имущество: „търговски обект с идентификатор 87374.559.3, с площ 2741 кв. м., ведно с построените сграда с административни функции с идентификатор 87374.559.3.1, с площ 81 кв. м. и сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2, с площ 32 кв. м, находящ се на ул. „Атанас Кратунов” гр. Ямбол“.

 

II.                 Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление на имоти ЧОС на ГД ПБЗН - МВР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с бл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.28, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на  населението“ - Ямбол,  следните недвижими имоти-частна общинска собственост:

            Поземлен имот,  с идентификатор 87374.558.300 по КК и КР  на гр. Ямбол, с площ 2813 кв.м.,  заедно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.1 със застроена площ 752 кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.2 със застроена площ 405 кв.м. и едноетажна сграда – метална конструкция с идентификатор 87374.558.300.4 със застроена площ 102 кв.м.,  актуван с АОС №1533/18.02.2009г.,  находящ се на адрес : гр. Ямбол, ул.“Клокотница“ № 27, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

Поземлен имот, с идентификатор 87374.539.49 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 195 кв.м., заедно с триетажна масивна сграда с идентификатор 87374.539.49.1 със застроена площ 102 кв.м., актуван с АОС №223/23.04.2001г., находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав“ №  58, за срок от 5 (пет) години,  считано от датата на подписване на договора.

Заповед за безвъзмездното управление да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 11-Е-128.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,    във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1,  т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол,   определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.546.36.24.128   (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка тридесет и шест точка двадесет и четири точка сто двадесет и осем), с площ 65.48 (шестдесет и пет цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо избено помещение № 2 с площ  2.49 (две цяло четиридесет и девет) кв. м. и съответните  идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 (седми) етаж  от сграда с идентификатор 87374.546.36.24,  построена с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.36  по   КК  на   град  Ямбол,  актуван с  Акт за общинска собственост  № 558 от 24.04.2002г., с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Хале”,  бл. 11, вх. Е, ет. 7, ап. 128, в  размер на  59 500.00 лв. (петдесет и девет хиляди и петстотин лева) крайна цена, на която да  бъде  извършена  продажбата му на Дичка … Стаматова.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж, ул. Будак Стоян войвода 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Радослав … Панайотов, с местоживеене: гр. Ямбол,  от 20 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.482, по КК на град Ямбол, целият с площ 519 кв. м. за строителство на жилищна сграда с РЗП: 50 кв. м., за  допълнително право на строеж в размер на 20 кв. м., във връзка със съгласуван и одобрен инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ VII-5523 /ПИ 87374.553.482/, кв. 134, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 631.30 лв. /хиляда шестстотин тридесет и един лева и тридесет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на „Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, находящо се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 при следните условия:

-      Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 24.02.2023 г. от 10.00 ч.

-      Място на провеждане – сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Ямбол

-      Срок на отдаване под наем – 5 години

-      Начин на плащане на месечната наемна цена до 30-то число на текущия месец по банкова сметка:

IBAN BG07UNCR96601088322512

BIC код UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“ АД

 

-      Начална тръжна цена - 332.12 лв.

-      Депозит за участие – 1000 лв.

-      Определеният депозит се внася до 23.02.2023 г.

-      Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. и се получава в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, след представяне на документ за платена такса на гише „Регистратура“ до 23.02.2023 г.

-      Таксата за участие в търга е 20.00 лв.

-      Заявленията за участие в търга се приемат от 9.00 ч. до 10.00 ч. на 24.02.2023 г. в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД

-      Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина

-      В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 14.03.2023 г.

-      Други условия – обслужване на клиенти 24 часа в денонощие

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора

-      Преустройство на помещенията по условията на Закона за устройство на територията, при необходимост ще се извърши за сметка на наемателя

-      Стартиране на търговската дейност  - след въвеждане на обекта в експлоатация

 

II. Упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД върху общински имот 87374.19.80 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 105 216 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД върху общински имот 87374.19.111 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 325 418 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на  „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД върху общински имот 87374.19.916 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 170 946 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за 4 УПИ, кв. 167, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.                        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XXXIV-118, УПИ XXXV-204, УПИ XXXVI-115 и УПИ XL-119, в кв. 167, по регулационния план на СО “Кринчовица“ - гр. Ямбол и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектни идентификатори, както следва:

-      87374.512.525, с проектна площ: 21 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.523 и образува УПИ XL, в размер на: 238 лв. без ДДС

-      87374.512.526, с проектна площ: 17 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.528 и образува УПИ XXXIV, в размер на: 193 лв. без ДДС

-      87374.512.533, с проектна площ: 7 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.532 и образува УПИ XXXVI, в размер на 79 лв. без ДДС

 Общата стойност на описаните в т. I имоти в размер на 510 лв. без ДДС е цената, на която същите да се продадат на „Балкан Фрейт“ ЕООД.

 

II.                     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ дава съгласие Община Ямбол възмездно да придобие от „Балкан Фрейт“ ЕООД поземлени имоти с проектни идентификатори, както следва:

-      87374.512.524, с проектна площ: 9 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.512, в размер на: 102 лв. без ДДС

-      87374.512.527, с проектна площ: 5 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 57 лв. без ДДС

-      87374.512.530, с проектна площ: 6 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 68 лв. без ДДС

-      87374.512.531, с проектна площ: 7 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 79.10 лв. без ДДС

-      87374.512.534, с проектна площ: 6 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.573.134, в размер на: 68 лв. без ДДС

Общата стойност на описаните в т. II имоти в размер на 374.10 лв. без ДДС е цената, на която същите да се закупят от Община Ямбол.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на ПЕНКО … ВАНГЕЛОВ от гр. Ямбол и МИЛЕНА … ВАНГЕЛОВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „за производство, търговия и услуги“.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.26.246 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-26.246, с отреждане „за производство, търговия и услуги“ в кв. /масив/ 26. В номера на урегулирания поземлен имот да се впише номера на идентификационния номер на поземления имот. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40; УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72; част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на:

      УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40

      УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72

      Част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

 

2.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на:

      УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40

      УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72

      Част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Калинка Николова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Калинка … Николова от гр. Ямбол, … в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.