Четвърта сесия проведена
на 13 февруари 2004г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за 2003 година.
    ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
2. Отчет на Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и избор на нов състав на комисията.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев
4. Предложение за промени в правилника за работа на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев
5. Предложение за промяна на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол и Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот.
   ВНОСИТЕЛ: ПК "ОН"
6. Докладна записка относно предоставяне на функции по § 1, ал.4 от ДР на Закона за устройство на територията.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
7. Предложение за участие на общината в Сдружение "Ямболска регионална туристическа асоциация".
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
8. Предложение относно приемане устав и състав на съвет на директорите на "Диана бус" ЕАД-гр.Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
9. Предложение относно актуализиране наемните цени по наемни договори.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
10. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/. Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост в к-с "Златен рог-2", гр.Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
б/. Предоставяне помещения - общинска собственост за ползване от дирекция "Бюро по труда" - Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
в/. Предоставяне на общинска сграда по искане на Съюз на слепите в България и ЕООД "Успех" ССБ, клон Сливен за производствени нужди.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

ПО ТОЧКА ПЪРВА -Отчет за изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за 2003 година.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета за 2003г., както следва:

1.1. По прихода: 17 528 644 лв.
В т.ч.:
-Държавни дейности - 11 453 047 лв.
-Общински дейности - 6 075 597 лв.

1.2. По разхода: 17 528 644 лв.
В т.ч.:
-Държавни дейности - 11 654 857 лв.
в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди - 201810 лв.
-Общински дейности - 5 873 787 лв.

1.3. По второстепенни разпоредители

-

ФИЛИАЛИ

Окончателен план
2003 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

6593292

-

Държавни отговорности

2213476

-

Общински отговорности

4379816

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

266351

-

Държавни отговорности

266351

 

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ" НУ"Р.И.Колесов"

262665

--

Държавни отговорности

253394

-

Общински отговорности

9271

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

432797

--

Държавни отговорности

424001

-

Общински отговорности

8796

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

595652

--

Държавни отговорности

586381

-

Общински отговорности

9271

6

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ" НУ"Кирил и Методий"

594956

--

Държавни отговорности

587219

-

Общински отговорности

7737

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

358257

--

Държавни отговорности

353997

-

Общински отговорности

4260

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

307594

--

Държавни отговорности

303305

-

Общински отговорности

4289

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" НУ"Стр.Кринчев"

494589

--

Държавни отговорности

491555

-

Общински отговорности

3034

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

601119

----

Държавни отговорности

601119

-

Общински отговорности

-

 

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

702798

--

Държавни отговорности

698064

-

Общински отговорности

4734

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

593098

-

Държавни отговорности

593098

-

Общински отговорности

-

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

193455

-

Държавни отговорности

188732

-

Общински отговорности

4723

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

479706

-

Държавни отговорности

479706

-

Общински отговорности

-

15

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

503876

-

Държавни отговорности

503876

-

Общински отговорности

-

16

ЦДГ

2247494

-

Държавни отговорности

1548911

-

Общински отговорности

698583

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

111472

-

Държавни отговорности

82935

-

Общински отговорности

28537

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

34031

-

Държавни отговорности

25497

-

Общински отговорности

8534

 

19

М Ц Т П О

113050

-

Държавни отговорности

113050

-

Общински отговорности

-

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

757736

-

Държавни отговорности

486309

-

Общински отговорности

271427

21

О С С П

0

-

Държавни отговорности

-

-

Общински отговорности

-

22

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

626639

-

Държавни отговорности

502919

-

Общински отговорности

123720

23

КУЛТУРА

487646

-

Държавни отговорности

350962

-

Общински отговорности

136684

24

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

170371

-

Общински отговорности

170371

-

РЕЗЕРВ

0

-

Държавни отговорности

-

-

Общински отговорности

-

-

ОБЩО

17528644


2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2003г. както следва:

2.1. По прихода: 17 149 799 лв.
В т.ч.:
-Държавни дейности - 11 453 047 лв.
-Общински дейности - 5 696 752 лв.

2.2. По разхода: 16 712 996 лв.
В т.ч.:
-Държавни дейности - 11 364 359 лв.
в т.ч. дофинансиране с общ. п-ди - 179 535 лв.
-Общински дейности - 5 348 637 лв.

2.3. Наличност в края на периода: 436 803 лв.
В т.ч.:
-Държавни дейности - 268 223 лв.
-Общински дейности - 168 580 лв.

По второстепенни разпоредители

-

ФИЛИАЛИ

Изпълнение 2003 г.

1

ОБЩИНА ЯМБОЛ

5877863

-

Държавни отговорности

2011035

-

Общински отговорности

3866828

2

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

257726

-

Държавни отговорности

257726

 

3

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ" НУ"Р.И.Колесов"

261069

--

Държавни отговорности

251798

-

Общински отговорности

9271

4

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

432217

--

Държавни отговорности

423421

-

Общински отговорности

8796

5

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

592204

--

Държавни отговорности

582933

-

Общински отговорности

9271

6

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ" НУ"Кирил и Методий"

586301

--

Държавни отговорности

578564

-

Общински отговорности

7737

7

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

355610

--

Държавни отговорности

351350

-

Общински отговорности

4260

8

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

306308

--

Държавни отговорности

302019

-

Общински отговорности

4289

9

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" НУ"Стр.Кринчев"

492657

--

Държавни отговорности

489623

-

Общински отговорности

3034

10

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"

597095

----

Държавни отговорности

597095

-

Общински отговорности

-

 

11

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

699254

--

Държавни отговорности

694520

-

Общински отговорности

4734

12

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

589326

-

Държавни отговорности

589326

-

Общински отговорности

-

13

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"

190026

-

Държавни отговорности

185303

-

Общински отговорности

4723

14

МГ"АТ.РАДЕВ"

477669

-

Държавни отговорности

477669

-

Общински отговорности

-

15

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

499768

-

Държавни отговорности

499768

-

Общински отговорности

-

16

ЦДГ

2239146

-

Държавни отговорности

1540563

-

Общински отговорности

698583

17

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

110151

-

Държавни отговорности

82619

-

Общински отговорности

27532

18

ОБСЕРВ. И ПЛАНЕТ.

33689

-

Държавни отговорности

25419

-

Общински отговорности

8270

 

19

М Ц Т П О

111942

-

Държавни отговорности

111942

-

Общински отговорности

-

20

ДЕТСКИ ЯСЛИ

757341

-

Държавни отговорности

485914

-

Общински отговорности

271427

21

О С С П

0

-

Държавни отговорности

-

-

Общински отговорности

-

22

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

604199

-

Държавни отговорности

486839

-

Общински отговорности

117360

23

КУЛТУРА

473813

-

Държавни отговорности

338949

-

Общински отговорности

134864

24

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

167622

-

Общински отговорности

167622

-

РЕЗЕРВ

0

-

Държавни отговорности

-

-

Общински отговорности

-

-

ОБЩО

16712996

3. Приема окончателния план и отчет за финансирането на капиталовите разходи за 2003 г. /Таблица 1/, в размер на:
   План - 2 122 269 лева
   Отчет - 2 093 237 лева

4. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на извънбюджетните фондове и сметки, както следва:

   ПЛАН            ОТЧЕТ

Преходен остатък                170 463 лв.   170 463 лв.
Приходи                                 300 000 лв.   185 839 лв.
В т.ч. Ф"Приватизация - 9%"      27 000 лв      20 745 лв
         Ф"Приватизация - 91%"   273 000 лв    207 856 лв
Разходи                                 307 177 лв.   196 656 лв.
В т.ч. Ф"Приватизация - 9%"      30 000 лв       26 345 лв
         Ф"Приватизация - 91%"   277 117 лв     170 302 лв


Фонд "Приватизация" 9% (в лева)

№ по ред

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план 2003 г

Отчет 2003 г

1.

Приходи от лихви

-

192

2.

Приходи от продажби

27000

20553

4.

Преходен остатък

123584

123584

-

Всичко приходи

150584

144329

ІІ.

Разходи

-

-

1.

Др.възнагр.по извънтр.правоотн.

4030

1320

2.

Разходи за ДОО

30

27

3.

ЗОВ

10

4

4.

Вноски за ДЗПО

7

3

5.

Учебни разходи

400

335

6.

Материали

1200

579

7.

Р-ди за външни услуги

7000

6806

8.

Командировки

100

58

9.

Придобиване на компютри

17223

17222

-

Всичко разходи

30000

26354

ІІІ.

Остатък

120584

117975

 

Фонд "Приватизация" 91% (в лева)

№ по ред

Наименование на приходите и разходите

Уточнен план
2003 г

Отчет 2003 г

І.

Приходи по източници

-

-

1.

Приходи от лихви

-

36

2.

Приходи от продажби

273000

207820

3.

Преходен остатък

4117

4117

-

Всичко приход

277117

212009

ІІ.

Разходи

-

-

1.

Основен ремонт

95336

95333

-

Ремонт адм.сграда Бакаджик

25000

24997

-

Реконстр. ул. "Ямболен"

70336

70336

2.

Строителство

-

-

-

-Общообразователни у-ща Газиф.общ.училища

24806

24806

-

-Реконстр. ул. "Търговска"

3630

3630

-

-Реконстр.ул. "Ямболен"

21400

21387

-

-Реконстр.ул.осветление

123015

16222

3.

- Проектиране

1900

1894

-

-Отводн. и обследв.ул.Гр.Игн.

700

694

-

- Пристр.изгр.стълбище БТ

1200

1200

4.

Програмни продукти

-

-

-

- антивирусна програма

1960

1960

-

-счетоводство и каса - наеми

800

800

-

-кадри и ТРЗ

120

120

-

-под. пореден номер дубликат

150

150

-

-Схема за разполагане на РИМ

1200

1200

-

-Подробен устр.план к-с "Зорница"

2800

2800

-

Всичко разходи

277117

170302

-

Остатък

-

41671

5. Приема извършените разходи за командировка на кмета на община Ямбол в размер на 1 408 лева в страната и 914 лева в чужбина в т.ч.:
      мандат 1999-2003 - 2 214 лева
      мандат 2003-2007 - 108 лева
      Председател ОбС за 2003г. - 42.00 лева

6. Приема еднократното допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от месечната брутна работна заплата определена с индивидуалния трудов договор съгласно ПМС 40/17.02.2003г. изменено с ПМС 322/22.12.2003г.

7. Приема еднократното допълнително материално стимулиране съгласно ПМС 40/17.02.2003г. изменено с ПМС 310/22.12.2003г. и решение на общински съвет от 19.12.2003 г.

8. На основание чл.40, ал.10 от ЗОБ, приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг както следва:
8.1. Остатък от заем 2002 година 41 880
8.2. Получен заем 2003г в размер :
   1. Заем "Газификация" - 108 030,74 лв.
   2. Заем "реконструкция
   улично осветление "- 413 881 лв.

8.3. Погасен заем през 2003 година:
   1. Заем "Газификация" - 43 200 лв.
   2. Заем "реконструкция
   улично осветление "- 14 400 лв.

8.4. Изплатени лихви в размер на 33 320 лв.

8.5. Остатък 464 312 лева

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Отчет на Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и избор на нов състав на комисията.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема отчета на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Ямбол.
2. Избира за председател на Местната комисия Таня Иванова Петрова-Пеева - зам.кмет на Община Ямбол
3. Избира за членове на Местната комисия
· Желязко Калев Иванов - гл.инспектор в Община Ямбол;
· Милена Саллакова - общински съветник;
· Елена Стоянова Георгиева - общински съветник;
· Станка Димова Йорданова - представител на гражданите с дългогодишни жилищноспестовни влогове.
4. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Отлага решението и връща материала за прецизиране.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за промени в правилника за работа на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Приема следните промени в правилника за работа:

Чл.34.2. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседание на общинския съвет в размер на 10% от средното брутно възнаграждение на директор на дирекция в общинската администрация и 5% от същото за участието си в заседание на постоянните комисии.

Чл.12, т.10 /нова/ Обобщава в края на всеки месец участието на всеки общински съветник в заседанията на постоянните комисии и сесии на общинския съвет.

§ 4. Измененията в чл.34.2 и чл.12 т.10, приети на ІV сесия на ОбС Ямбол се прилагат от момента на полагане на клетва от общинските съветници.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА- Предложение за промяна на Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол и Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот.
      ВНОСИТЕЛ: ПК "ОН"

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема промените в Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол.
2. Приема промените в Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот.
/1.В раздел ІІІ, т.2 "Награда на имета на "Р.Ив.Колесов" последното изречение да завърши след "годината" и да продължи с текста "за областта на културата". Да се добави ново изречение със следния текс: "За областта на образованието се присъждат не повече от 2 златни и 3 сребърни медала за годината."
3. Към Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици на община Ямбол:
- към раздел І, т.6 да отпадне отдел "Образование и наука"
- раздел ІІ да добие следния вид:

ІІ.Форми и съдържание на наградите:

1. Златен плакет
Удостояват се талантливи деца и ученици за призови награди в международни конкурси и състезания в областта на науката, изкуството, техниката и спорта.
Присъжда се за индивидуални и колективни изяви.
Съдържание: Златен плакет и парична премия от 2 минимални работни заплати за индивидуални постижения и 4 минимални работни заплати за колективни постижения.

2. Сребърен плакет
Удостояват се талантливи деца и ученици, които са завоювали първо място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН.
Присъжда се за индивидуални и колективни изяви.
Съдържание:
Сребърен плакет и парична премия от 1 минимална работна заплата за индивидуални постижения и 2 минимални работни заплати за колективни постижения.

3. Бронзов плакет
Удостояват се талантливи деца и ученици, които са завоювали второ или трето място на национални олимпиади, конкурси и състезания в съответствие с календара на МОН.
Присъжда се за индивидуални и колективни изяви.
Съдържание:
Бронзов плакет и парична премия от 1/2 минимална работна заплата за индивидуални постижения и 1 минимална работна заплата за колективни постижения.

4. Почетна грамота - наградата е морална
Връчва се на талантливи деца и ученици за участие в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от други институции.
Съдържание: Грамота и предметна награда.

- към раздел ІІІ - т.2 с текст "Награждаването по раздел ІІ, т.1,2 и 3 се извършва на тържествен ритуал от председателя на Общински съвет.
т.3. Награждаването по т.4 се извършва на тържествен ритуал от кмета на града."
т.3 става т.4./Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА- Докладна записка относно предоставяне на функции по § 1, ал.4 от ДР на Закона за устройство на територията.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и &1, ал. 4 от ЗУТ ОбС Ямбол делегира права и определя обема на функциите по ЗУТ на главен експерт архитект Румен Андреев до провеждане на конкурс и назначаване на Главен архитект на Ямбол както следва:
   1. Ръководи заседанията и председателства общинския експертен съвет по устройство на територията
   2. Съгласува и одобрява идейни инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване за обектите, които са от компетенцията на главния архитект на Ямбол, както и такива за обекти по чл. 50 от ЗУТ;
   3. Съгласува и одобрява идейни инвестиционни проекти за реконструкции и преустройства на съществуващи сгради или на отделни обекти в тях
   4. Съгласува и одобрява идейни инвестиционни проекти за надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план
   5. Съгласува и одобрява проекти за фасадно оформление на обекти
   6. Съгласува и одобрява технически, работни инвестиционни проекти по чл. 142, 145 от ЗУТ
   7. Съгласува и одобрява схеми по чл. 56 от ЗУТ за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане
   8. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти 4 и 5 категория
   9. Издава скици /визи/ за проектиране по чл. 140 от ЗУТ и по & 6 от ПР на ЗУТ
   10. Издава разрешения за строеж или отказ да се издаде такова
   11. Издава становища за узаконяване на строежи
   12. Издава становища за законосъобразност на искането на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на устройствени планове.

ІІ. Задължава кмета на общината да издаде заповед за прехвърляне на функциите, определени в т. І от настоящото решение.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА- Предложение за участие на общината в Сдружение "Ямболска регионална туристическа асоциация".
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Упълномощава кмета да извърши необходимите действия за членство на община Ямбол в сдружение "Ямболска регионална туристическа асоциация".
2. Упълномощава кмета да представлява община Ямбол в сдружението.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА- Предложение относно приемане устав и състав на съвет на директорите на "Диана бус" ЕАД-гр.Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Отлага предложението за разглеждане на следваща сесия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА- Предложение относно актуализиране наемните цени по наемни договори.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Договорите за отдаване под наем на имотите общинска собственост за 2004г. да се актуализират с 5.6 % (К = 0.056).
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА- Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а/. Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост в к-с "Златен рог-2", гр.Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
I.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.26 и чл.27 от НРПУРОИ на Общински съвет-Ямбол, продава чрез търгове с тайно наддаване следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

   1. Общинска земя с площ 5075 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв.11 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Златен рог-2", при граници на имота: квартални улици, УПИ ІІ, УПИ ІV. Актувано с АОС № 974/18.12.2003г. Отреждане - за производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 46 900 лв.
   2. Общинска земя с площ 1230 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІІ, кв.11 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Златен рог-2", при граници на имота: квартална улица, УПИ І, УПИ ІV, УПИ VІ. Актувано с АОС № 969 /09.12.2003г. Отреждане - за производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 11 370 лв.
   3. Общинска земя с площ 1640 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот ІV, кв.11 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Златен рог-2", при граници на имота: квартална улица, УПИ І, УПИ ІІ,УПИ V. Актувано с АОС № 970/09.12.2003г .Отреждане - за производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 15 160 лв.
   4. Общинска земя с площ 8030 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот V, кв.11 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Златен рог-2", при граници на имота: ул. "Ат.Кратунов", квартална улица, УПИ VІ, УПИ ІV. Актувано с АОС № 972/09.12.2003г .Отреждане - за производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 74 200 лв.
   5. Общинска земя с площ 7470 кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот VІ, кв.11 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Златен рог-2", при граници на имота: ул. "Ат.Кратунов", квартална улица, УПИ ІІ, УПИV. Актувано с АОС № 971/09.12.2003г. Отреждане - за производствено-складова дейност, търговия и услуги. Начална офертна цена 69 100 лв.

II. Кмета на Община Ямбол да организира търговете с тайно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА- Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
б/. Предоставяне помещения - общинска собственост за ползване от дирекция "Бюро по труда" - Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ямбол, помещения на първия етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Каранова" № 3, гр.Ямбол за административна дейност, с обща площ 141 кв.м., за срок от 3 ( три) години, считано от 01.01.2004 г.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за предоставяне право на ползване на Дирекция "БЮРО ПО ТРУДА" - ЯМБОЛ върху помещения на първия етаж на общински недвижим имот, находящ се на ул."Каранова" № 3, гр.ЯмболDescription: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА- Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
в/. Предоставяне на общинска сграда по искане на Съюз на слепите в България и ЕООД "Успех" ССБ, клон Сливен за производствени нужди.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя Решение 3 по т.8 на 31-та сесия на ОбС - Ямбол, проведена на 24.07.1998 г. в частта за сектор "Б" от многофункционална сграда в ж.к."Диана" между бл.20 и бл.9, гр.Ямбол.
2. Предоставя под наем на "Успех - ССБ" ЕООД, клон Сливен за производствените нужди на работещите във филиала в гр. Ямбол част от имот - частна общинска собственост, находяща се в ж.к."Диана", сектор "Б", гр.Ямбол, с обща площ 106.84 кв.м., за срок от 3 (три) години.
Месечната наемна цена се определя по т.55 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.
3. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с "Успех - ССБ" ЕООД, клон Сливен за част от мнофункционална сграда - частна общинска собственост, находяща се в ж.к. "Диана", сектор "Б", между бл.20 и бл.9, гр.Ямбол.