РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНА НА 1 АВГУСТ  2007г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.      Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Иван и Донка Джеджеви.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3.      Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Стоянка и Васил Василеви.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4.      Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Пенка Пенева Велева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5.      Предложение относно допълване на списъка за продажба на общинските жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.      Предложение относно изготвяне оценки на земеделски земи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7.      Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР в кв.19 Каргон, Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8.      Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР за  подстанция на СХК Д. Димов, кв.79.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9.      Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР кв.155, КХЕ Иван Тенев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10.  Предложение за безвъзмездно прехвърляне на имот – държавна собственост на Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11.  Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Й. Йовков” № 5 на СОСЗР „Г. Дражев”- Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Кр. Вълев

12.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост на ул. „Ж. Папазов” № 11.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

13.  Предложение относно предоставяне под наем част от сградата на ОУ „Д. Дебелянов” на Първа частна английска гимназия.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

14.  Предложение относно предоставяне помещение на СНЦ Младежка организация Рома Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

15.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне газова горелка на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Борис Богословов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

17.  Предложение относно замяна на поземлен имот по молба на ЕТ „Гешев – Стефан Стефанов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с Михо Димов Михов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19.  Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „ЛАВИНА” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.  Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „КАМИДА ОЙЛ” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

21.  Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „ГРАНИТ ИМПЕКС” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

22.  Предложение относно обявяване сградата на читалище ”Съгласие” - гр. Ямбол за публична общинска собственост.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Канев,

                                                                                                                                  Н. Георгиева

23.  Предложение относно химн на Ямбол.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

24.  Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ат. Боев

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І.1. Намаля бюджетните кредити по §§ 10 – 00 „Издръжка” на делегираната от държавата   дейност 322 „ Общообразователни училища” в собствения бюджет на Община Ямбол със 7 320 лева.

            Увеличава бюджетните кредити по §§ 02 – 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” в бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити МЦТПО с 7 320 лева.

            2. Намаля бюджетните кредити по §§ 10 – 00 „Издръжка” на делегираната от държавата   дейност 322 „ Общообразователни училища” в собствения бюджет на Община Ямбол със 5 150 лева.

            Увеличава бюджетните кредити по §§ 02 – 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в делегираната от държавата дейност 311 „Целодневни детски градини” в бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити ЦДГ „Люляците” с 5 150 лева.

            3. Намалява резерва за местни дейности в сборния бюджет на Община Ямбол с 20 000 лв. Завишава собствения бюджет на Община Ямбол в дейност 322 – „Общообразователни училища - дофинансиране на делегирани от държавата дейности” с 20 000 лв.

            Задължава кмета на община Ямбол да разпредели средствата по училища според броя на пътуващите ученици. Със същите средства да се завишат бюджетите на училищата и се намали собствения бюджет на общината в посочената дейност.

4. Предлага на акционерите на ПБК „Тунджа” АД да приемат като акционер Община Ямбол в дружеството с вноска от 200 хил. лв. като делът на Община Ямбол бъде не по-малко от 75% от капитала на дружеството.

 

II. Приема следните промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи:

1. Отпада от разчета за финансиране на капиталовите разходи обект „Подмяна котел ГПЧЕ „В. Карагьозов” на стойност 55 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Подмяна водогрейни бойлери и циркулационни помпи ГПЧЕ „В. Карагьозов” на стойност 29 500 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

Завишава стойността на обект „Ремонт дограма на ГПЧЕ „В. Карагьозов” с 26 500 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

2.      Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Подмяна на водопроводната инсталация на Детска ясла „Щурче” на стойност 6 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. Увеличава §§ 72-00 „Предоставена временна финансова помощ” в частта за местните приходи с 6 000 лева.

3.      Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Енергийно обследване на ЦДГ „Биляна”, „Свобода” и „Слънце”  на стойност 16 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства. Намаля резерва за местни дейности в сборния бюджет на Община Ямбол с 16 000 лева.

4.      Да се предвидят 15 000 лв. за ремонт на кв. клуб „М. Вълев” в КР. Средствата да се осигурят от собствения бюджет на Община Ямбол.

5.      Средствата за изграждане на детски кътове, обект Кадастрален модел на канализацията на гр. Ямбол,  обект Проект за канализация на кв. Каргон, обект отводняване на ул. Срем, ул. Крали Марко и ул. М. Бехар да бъдат с източник на финансиране бюджетни средства, вместо ИБФ и ИБС. За целта сумите от 60 000 лв.,  30 000 лв., 120 000 лв. и 133 450 лв. да се намалят от „Резерв в местните дейности” в сборния бюджет и плана на ИБФ и ИБС да се намали със същите суми.

6.      Сумата за обект „Довършителни дейности по ремонт на съблекалня първи етаж на залата на градски стадион” в размер на 8500 лв.(по план сметка на Община Ямбол), плюс сумата за обект „Ремонт на игрище „Г. Дражев” в размер на 20 000 лв., плюс сумата за обект „Ремонт на тоалетни и съблекални в спортна зала Диана” в размер на 4000 лв., на обща стойност 32 500 лв., да бъде с източник на финансиране „Резерв в местни дейности”.

7.      Упълномощава Кмета на Община Ямбол да отрази направените промени по пълна бюджетна класификация съгласно ЕБК.

 

ІІІ. Упълномощава кмета със своя заповед да отпусне еднократна помощ в размер на 1 440 лева на брейк група „Пластик Деф Скуад” гр. Ямбол с ръководител Златомир Ангелов Костадинов.

 

ІV. Упълномощава кмета със своя заповед да отпусне еднократна помощ в размер на 1 400 лева на Мата Димитрова Стоянова – Жечева за закупуване на бебешка количка.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Иван и Донка Джеджеви.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Стоянка и Васил Василеви.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се извърши замяна между Община Ямбол, Васил Димитров Василев и Стоянка Кирилова Василева, като Община Ямбол се задължава да прехвърли на Васил Димитров Василев и Стоянка Кирилова Василева, жилище - апартамент № 6, на II етаж, вх. „А", в блок № 9, ж. к., Диана", с площ от 51,01 кв. м., с принадлежащите му мазе № 23, с площ от 2,55 кв. м. и таван № 14, с площ от 6,36 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището — апартамент е 27 100 лева без ДДС.

            2. В замяна на описаното по-горе, Васил Димитров Василев и Стоянка Кирилова Василева се задължават да прехвърлят на Община Ямбол жилище - апартамент № 71, на II етаж, вход „Д", в блок № 18, ж. к. „Райна Княгиня" с площ от 71,28 кв. м., с принадлежащо мазе с площ от 3,78 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището - апартамент е 23 600 лева без ДДС.

            3. Разликата в пазарните цени на имотите, за сумата 3500 лева и останалите дължими престации, да се заплатят от Васил и Стоянка Василеви на Община Ямбол.

            4. Договор за замяна да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 40, ал. 3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно замяна на частно жилище с общинско по молба на Пенка Пенева Велева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се извърши замяна между Община Ямбол и Пенка Пенева Велева, като Община Ямбол се задължава да прехвърли на Пенка Пенева Велева, жилище - апартамент № 194, на I етаж, вх. „К", в блок № 8, ж. к. „Хале", с площ от 79,13 кв. м., с принадлежащо мазе, с площ от 2,49 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището - апартамент е 25 200 лева без ДДС.

            2. В замяна на описаното по-горе, Пенка Пенева Велева се задължава да прехвърли на Община Ямбол жилище - апартамент № 8, на III етаж, вход „А", в блок № 18, ж. к. „Райна Княгиня" с площ от 71,28 кв. м., с принадлежащо мазе с площ от 4,67 кв. м. и съответните идеални части от общите части и правото на строеж. Пазарната оценка на жилището - апартамент е 22 300 лева без ДДС.

            3. Разликата в пазарните цени на имотите, за сумата 2900 лева и останалите дължими престации, да се заплатят от Пенка Пенева Велева на Община Ямбол.

            4. Договор за замяна да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 40, ал. 3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно допълване на списъка за продажба на общинските жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изготвяне оценки на земеделски земи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

     

      Отлага разглеждането на въпроса за следващата сесия на ОбС.

      Кмета на Община Ямбол да предостави регулационен план на имащите права по §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР в кв.19 Каргон, Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство па територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 23/ 28. 06. 2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация / ПР /на УПИ I - За жилищно строителство в кв. 19, по плана на гр. Ямбол - Каргон, състоящо се прокарване на уличната регулация в северозападния край на квартала по изградената на терена и урегулиране на паркинг, съгласно приложената скица - проект.

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР за  подстанция на СХК Д. Димов, кв.79.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 26 / 03. 06. 2007г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация / ПР /на УПИ III - За Ел. подстанция на СХК "Д. Димов" в кв.79, по плана на гр. Ямбол – І -градски район, състоящо се в урегулиране на обслужваща улица от о.т. 800 до о.т. 800 "з", смяна отреждането на УПИ III " За ел. подстанция на СХК "Д. Димов" в за "Комплексно обществено обслужване", а териториите до обходния път на хълм "Боровец" се обособят в урегулирани имоти с предназначение "Комплексно обществено обслужване.", съгласно приложената скица - проект.

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно съгласие за допускане проект за изменение на ПУП-ПР кв.155, КХЕ Иван Тенев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 27/ 11. 07. 2007 г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация /ПР/ на УПИ I - за КХЕ „Иван Тенев", кв.155 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, състоящо се в разделяне и обособяване на повече на брой урегулирани поземлени имоти /УПИ/, като новите регулационни линии съвпадат с кадастралните граници, съгласно приложената скица - проект.

 

     

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на имот – държавна собственост на Община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие да бъде безвъзмездно прехвърлен имот - държавна собственост (бивш училищен имот), актуван с АДС № 879/ 24.10.2001 г., намиращ се в кв. „Индустриалец", кв. 62. парцел ІІІ., пл. № 6828, гр. Ямбол, представляващ терен от 9 610 кв.м. и масивна двуетажна учебна сграда, със застроена площ: сутерен - 144.00 кв.м., първи етаж - 637.00'кв.м. и втори етаж 655.00 кв.м. за адаптиране за социални нужди.

            2. Упълномощава кмета па Община Ямбол да поиска от Областния управител становище, изразено на основание чл.54, ал.2 от Закона за държавната собственост  за безвъзмездно прехвърляне на цитирания в т.1 имот.

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Й. Йовков” № 5 на СОСЗР „Г. Дражев”- Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Кр. Вълев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост на ул. „Ж. Папазов” № 11.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

 

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем част от сградата на ОУ „Д. Дебелянов” на Първа частна английска гимназия.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне помещение на СНЦ Младежка организация Рома Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            Не приема  предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне газова горелка на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предоставя безвъзмездно на „ДКЦ - 1" ЕООД гр. Ямбол газова горелка RIELLO - 130 с балансова стойност 8 721.64 лева и комби блок (автоматика) с балансова стойност 2 737.36 лева. Предоставените активи да се отпишат от баланса на ОУ „Любен Каравелов” - Ямбол и да се заведат в баланса на „ДКЦ -1" ЕООД - Ямбол.  

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот с Борис Богословов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобственост между Община Ямбол и БОРИС ДИМИТРОВ БОГОСЛОВОВ, в ПИ 87374.548.44, като на БОРИС ДИМИТРОВ БОГОСЛОВОВ се извърши продажба на правото на собственост върху 435/563 идеални части от ПИ 87374.548.44  по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ XXII, кв.152 плана на гр. Ямбол, ж.к. „Гр. Игнатиев", при граници на ПИ: за улица 87374.548.46, общински ПИ 87374.548.68, за сумата 22 729,00 / двадесет и две хиляди седемстотин двадесет и девет/ лева.

             2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 36, ал. З от ЗОС.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно замяна на поземлен имот по молба на ЕТ „Гешев – Стефан Стефанов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            Не приема предложението.

 

 

           

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с Михо Димов Михов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

           

            1. Да се прекрати съсобственост между Община Ямбол и МИХО ДИМОВ МИХОВ, в ПИ 87374.550.67, като на МИХО ДИМОВ МИХОВ се извърши продажба на правото на собственост върху 59/274 идеални части от ПИ 87374.550.67 по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ IV 4732, кв.3б плана на гр. Ямбол, кв. „Картон", при граници на ПИ: за улица 87374.550.60, ПИ 87374.550.75, ПИ 87374.550.68, ПИ 87374.550.64, за сумата 4 000 /четири хиляди/ лева.

            2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „ЛАВИНА” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търг с тайно наддаване следния недвижим имот - частна общинска собственост:

            1. Общинска земя с площ 3266 кв.м., съставляваща поземлен имот 87374.518.99 по. кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ XIV 7868, кв. 147 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, ул. „Ормана", при граници на поземления имот: ПИ 87374.518.16, ПИ 87374.518.18, ПИ 87374.518.104, ПИ 87374.518.98, ПИ 87374.518.40. Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална тръжна цена 86 000лв.и депозит за участие 40 000лв.

            П. Кмета на Община Ямбол да организира търг с тайно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

            1. Сроковете за оглед, закупуването на тръжна документация, подаване на молби или предложения за участие да бъде в един и същ ден и час.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „КАМИДА ОЙЛ” ЕООД.

 

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търг с тайно наддаване следния недвижим имот - частна общинска собственост:

            1. Общинска земя с площ 1652 кв.м., съставляваща поземлен имот 87374.518.98 по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ XV 7868, кв. 147 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, ул. „Ормана", при граници на поземления имот: ПИ 87374.518.18, ПИ 87374.518.99, ПИ 87374.518.104, ПИ 87374.518.97. Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална тръжна цена 44 000 лв. и депозит за участие 20 000лв.

            II. Кмета на Община Ямбол да организира търг с тайно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

            1.Сроковете за оглед, закупуването на тръжна документация, подаване на молби или предложения за участие да бъде в един и същ ден и час.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински поземлен имот във връзка с молба от „ГРАНИТ ИМПЕКС” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търг с тайно наддаване следния недвижим имот - частна общинска собственост:

            1. Общинска земя с площ 2860 кв.м., съставляваща поземлен имот 87374.518.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ XVIII, кв. 147 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона, на ул. „Ямболен", при граници на поземления имот: за улица № 87374.518.15, ПИ 87374.518.19, ПИ 87374.518.97, ПИ 87374.518.23, ПИ 87374.518.22, ПИ 87374.518.21. Отреждане - производствено - складова дейност, търговия и услуги. Начална тръжна цена 57 200 лв. и депозит за участие 40 000 лв.

             ІІ. Кмета на Община Ямбол да организира търг с тайно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

            1.Сроковете за оглед, закупуването на тръжна документация, подаване на молби или предложения за участие да бъде в един и същ ден и час.