ПРОТОКОЛ № XXXVII

 

            Днес, 24.03.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0045/16.03.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Иван Тахчиев, Калоян Калиманов, Славка Балчева.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и седмото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по кадастралната карта на гр. Ямбол. (КОС)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“ (получен от обединяването на поземлени имоти с идентфикатори 87374.26.3 и 87374.26.4.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 87374.39.333 – земеделска земя за неземеделски нужди.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и за изработване  на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата в Дом за стари хора със сектор за лежащо болни гр. Ямбол“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I-82, кв. 139 по плана за регулация на гр. Ямбол, СО Кринчовица, местост "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2022- 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект пристрояване към жилищна сграда на ул. "Еледжик" № 15 Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 63.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 г.” за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно изменение на решения за отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Иванова и Катя Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

16.  Предложение относно създаване на доброволно формирование в община Ямбол на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме ново предложение относно одобряване на ПУП -  план за улична регулация и ПУП - парцеларен  план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг). Няма други предложения. Тъй като е важен обект и за да не бавим изпълнението, въпреки закъснението, предлагам да го включим в дневния ред.

Шиков - Подлагам на гласуване новото предложение да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като новата точка е 17.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по кадастралната карта на гр. Ямбол. (КОС)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“ (получен от обединяването на поземлени имоти с идентфикатори 87374.26.3 и 87374.26.4.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 87374.39.333 – земеделска земя за неземеделски нужди.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и за изработване  на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата в Дом за стари хора със сектор за лежащо болни гр. Ямбол“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I-82, кв. 139 по плана за регулация на гр. Ямбол, СО Кринчовица, местост "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2022- 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект пристрояване към жилищна сграда на ул. "Еледжик" № 15 Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 63.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 г.” за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно изменение на решения за отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Иванова и Катя Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

16.  Предложение относно създаване на доброволно формирование в община Ямбол на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на ПУП -  ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет-Ямбол № ХVІ-16/30.12.2020 г., Общински съвет-Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-за медицински център, УПИ XIII-7979 и УПИ IX-7979, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог, състоящо се в установяване за трите урегулирани поземлени имота (респективно обединени в един нов) на устройствена зона за обществено обслужване – здравеопазване, с условен знак – болница, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 127 ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по кадастралната карта на гр. Ямбол. (КОС)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет – Ямбол № ХХІV-12/31.05.2021 г. одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлени имоти с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същите се установява устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“ (получен от обединяването на поземлени имоти с идентфикатори 87374.26.3 и 87374.26.4.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „БРИЛЯНТ И ФОРТЕ–89“ ООД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на обект с отреждане „база за производство на алуминиева дограма, търговия и услуги“.           

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Кремена … Парушева, като Управител на „БРИЛЯНТ И ФОРТЕ – 89“ ООД, в качеството й на заинтересовано лице от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.26.240 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 57 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.26.255).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 87374.39.333 – земеделска земя за неземеделски нужди.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333;

2.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от ПИ 87374.39.333, местност „Дюзлюка” и ПУП - План за улична регулация за улица в обхват ПИ 87374.39.981 и част от ПИ 87374.39.333, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – за обекти с отреждане „за производство, складове, търговия и услуги“, „за трафопост“ и за улица. Проектът да бъде придружен от изискващите се съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ планове-схеми.

3.    На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на ПИ 87374.39.333 - общинска частна собственост, вид територия земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение с площ 3580 кв.м., от които:

- „за производство, складове, търговия и услуги“, съответстващ на проектен поземлен имот с идентификатор 87374.39.1043 с площ около 3299 кв.м;

-  „за трафопост“, съответстващ на проектен поземлен имот с идентификатор 87374.39.1044 с площ около 49,4 кв.м.;

-  за улица, съответстваща на проектен поземлен имот с идентификатор 87374.39.1045. с площ около 232 кв.м

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на СВИЛЕН … КЕХАЙОВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 87374.73.755 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Старото летище" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на база за складова дейност и обитаване. При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.73.755 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ І-755, с отреждане „за складова  дейност и обитаване“. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и за изработване  на ПУП - ПЗ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и за изработване на ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 на ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на част от кв. 151 и кв. 152 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона по отношение на ПИ 87374.519.57 и за изработване на ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и кв. 152  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона. Проектът да бъде придружен от изискващите се съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ планове-схеми.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата в Дом за стари хора със сектор за лежащо болни гр. Ямбол“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол:

1.      Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата в Дом за стари хора със сектор за лежащо болни гр. Ямбол“.

2.      Дава съгласие Община Ямбол да осигури съфинансиране за реализацията на проекта при подписване на договор за финансиране под формата на собствени финансови средства в размер на 6 950,00 лева, представляващ 12,20 % от общия бюджет на проектното предложение по т. 1 по-горе.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I-82, кв. 139 по плана за регулация на гр. Ямбол, СО Кринчовица, местост "Кайнашки баир".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 36(1)1 от Закона за общинската собственост и чл.63(2)1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие за сключване на договор за доброволна делба между община Ямбол и Стоянка … Мантарева, като наследник на Анастасия … Мантарева при следните условия:

I.                    Стоянка … Мантарева, като наследник на Анастасия … Мантарева получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.571.357  с площ 1799 кв.м., който ще е идентичен с УПИ I-82, кв.139 по ПУП ПРЗ на град Ямбол.

II.                 Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.571.356 с площ 42 кв.м.  отреден за улица по същия план.

III.              За уравнение на дяловете определя цена в размер на 4 232.20 лв. без ДДС, която Стоянка … Мантарева да заплати на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2022- 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от същия, чл.37и, ал.1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ,

   I. Определя пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2022-2023 година, описани подробно в Приложение 1;

ІІ. Одобрява цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответствие с Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на Община Ямбол, съгласно Приложение 2;

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 година, съгласно Приложение 3;

            V. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.

  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект пристрояване към жилищна сграда на ул. "Еледжик" № 15 Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Иван … Иванов, с местоживеене: … от 58.60 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.541, по КК на град Ямбол, целият с площ 543 кв.м. за изграждане на обект „Пристрояване към жилищна сграда с идентификатор: 87374.543.541.5 в ПИ с идентификатор: 87374.543.541 по КК НА ГР. Ямбол, УПИ VI – 1344, кв. 20 по плана на град Ямбол; Община Ямбол; Област Ямбол“, с адрес: гр. Ямбол, ул. Еледжик“ №15Б и определя пазарна цена в размер на 6 580 лв. /шест хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

1.    Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;

2.    Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;

3.    Ведомствени жилища - Приложение № 3;

4.    Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ ЗА ИМОТ, находящ се на ул. "Ал. Стамболийски" № 63.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.    На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на

Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.539.184 с площ 44 кв.м.  в размер на 6 600.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ ІХ-91 до образуването на УПИ ІХ-185, кв. 44 и

II.  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол и чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на новообразувания имот с Иван … Гайдаров. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите, заложени в актуализираната „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025 г.” за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Всички други ПК приемат предложението. (приложени протоколиБФ, ОИКДОУСОС, ЗОРПК, ОСМД, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет по изпълнение на целите на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г., за календарната 2021година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, ОбС- Ямбол приема Годишния отчет за 2021г. по изпълнение на Програма на Община Ямбол за управление на дейностите по управление на отпадъците.

           

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решения за отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Иванова и Катя Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Изменя  Решение № XXXII-16/23.12.2021г. на Общински съвет – Ямбол, като същото придобива вида:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Маргарита … Иванова от гр. Ямбол, живуща на … в размер на 3000 лв. (три хиляди лева).

Изменя  Решение № XXXII-18/23.12.2021г. на Общински съвет – Ямбол, , като същото придобива вида:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Катя …Иванова от гр. Ямбол, живуща на … размер на 3600 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на доброволно формирование в община Ямбол на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 1 от ЗЗБ и чл. 4, ал. 1 от НРСОДДФПОБПСОП Общински съвет Ямбол реши кмета на общината да създаде доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствия от тях на територията на Община Ямбол с численост 24 човека.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП -  ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № № XXIX-5/30.09.2021 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 3/17.03.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг), придружени от план-схема за вертикално планиране и от част пътна /план-схема за комуникационно-транспортната мрежа/, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

Председателят даде думата на Иван Кърцъков да огласи питане относно спазване правилата на Синя зона. (вх.№ В-0004/05.01.2022г. - приложено питане)

Шиков връчи отговор на Ив. Кърцъков по въпроса. (приложен отговор)

Иван Кърцъков изказа неудовлетворение от получените отговорите.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и седмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 8 април 2022г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова