РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април – световен ден на здравето.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 1. Предложение относно именуване на Държавен куклен театър Ямбол на името на актьора  Георги Митев – Жоро.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

 1. Предложение относно кандидатстване с проекти по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

 1. Предложение относно приемане методика и формуляр за кандидатстване на спортните клубове и НПО за субсидии на дейности от общинския бюджет.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Микс – Мая Ангелова”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Общинска банка АД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с АРРИ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Съюза на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Турманов – Иван Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно  предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на ул. „Преслав” № 58 на РДВР – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне помещение – частна общинска собственост на Шахматен клуб Тунджа – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне помещения – частна общинска собственост на „Съюз на културно просветните организации на арменците в България”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне помещение – общинска собственост на ЦОПСИ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Васил и Стоянка Василеви.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Иван и Донка Джеджеви.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Пенка Пенева Велева.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ Анди Вис 92 Ангел Андонов.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ Дениз – Пламен Петров и др.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост с Тотко Неделчев Ъков.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, ж.к. Диана, учредяване право на строеж чрез търг.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – ЧОС, търгове с явно наддаване, ул. „Ормана” и ул. „Ямболен”, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно даване съгласие за допускане изработването проект за изменение на действащия ПУП  - ПР, кв.157, „Стоково тържище Ямбол” АД.                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 2. Предложение относно  даване съгласие за допускане изработването проект за изменение на действащия ПУП  - ПР, кв.159, „Раумер България” АД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно  даване съгласие за допускане изработването проект за изменение на действащия ПУП  - ПР, кв.16, ЦГЧ, Юлия Иванова.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно активиране и реализиране на компенсаторни инструменти по договор за продажба на дялове от „Тракия” ООД – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април – световен ден на здравето.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание т.4.1 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ/ за изключителен принос в областта на медицината на д-р Дончо Бинев Тенев.

            2. На основание т.4.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Анка Александрова / паспорт и плакет с лика на Анка Александрова/ за принос в повишаване качеството на здравните грижи на м. с. Стефка Иванова Седларска.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава :

     -  с почетен знак „златен” герб на Ямбол:

            д-р Катя Димитрова Илиева

            д-р Недялка Павлова Табакова

д-р Спасимир Едуард Газдов

            д-р Мариан Тодоров Ингелиев

 

     -  с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол:

            д-р Диана Иванова Димитрова

            д-р Ася Кирилова Янкова

            д-р Коста Христов Гинев

            м. с. Връбка Великова Арнаудова

            м. с. Василка Георгиева Иванова

д-р Здравка Димитрова Крачева

д-р Веселина Кирилова Андреева 

            д-р Живко Балинов Калчев

 

            4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

            д-р Димитър Янчев Георгиев

            д-р Николай Недков Ангелов        

            д-р Атанас Янков Атанасов

            д-р Малчо Гочев Кръстев

            д-р Стоянка Георгиева Мантарева

            д-р Тодорка Йоакимова Парашкевова

            д-р Атанас Ангелов Парушев

            д-р Цанка Иванова Куртева           

            д-р Таня Петкова Йорданова

            д-р Иван Антонов Попов

            д-р Зоя Стоянова Кривошиева

            д-р Петър Георгиев Цингов

            д-р Кети Иванова Паскалева

            д-р Антон Дичев Ковачев

            д-р Нела Стоянова Кожухарова

            м. с. Атанаска Кирова Георгиева

            кл. лаб. Мария Танева Иванова

            рентг. лаб. Сърпухи Антоан Татеосян

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно подкрепа искането на Държавен куклен театър Ямбол за именуване „Георги Митев – Жоро”.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВ

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Подкрепя предложението за именуване на Държавен куклен театър Ямбол на името на актьора  Георги Митев – Жоро.

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно кандидатстване по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция, BG 2005/017-453.02.01, Съвместен фонд за малки проекти.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОН

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол и общинските учебни заведения да кандидатстват с проекти по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция 2005.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно приемане методика и формуляр за кандидатстване на спортните клубове и НПО за субсидии на дейности от общинския бюджет.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Утвърждава и приема формуляри и указания за кандидатстване на спортните клубове за субсидии на дейности от Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Микс – Мая Ангелова”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПрЗР на ЗИДЗОС продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор за наем № ОС-П-016/27.02.2004 г. с ЕТ „МИКС- Мая Ангелова", гр. Ямбол, представляван от Мая Ангелова Събева, за отдаден под наем Обект № 24 - Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, намиращ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев", гр. Ямбол, с площ 32.00 кв. м.                             

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Общинска банка АД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПрЗР на ЗИДЗОС продължава с още 5 години срока на действие на Договор за наем № 2076/ 21.02.2002 г. с Общинска банка АД- финансов център Ямбол, за отдадена площ за банков офис и архивно помещение в сградата на ул. „Г. С. Раковски" № 7, гр. Ямбол, с обща площ 194.00 кв. м.. в т. ч. 186.00 кв. м. под колонадата на сградата на Община Ямбол и 8.00 кв. м. за архивно помещение, считано от 01.03.2007 г. и от 12.07.2007 г.

            2. Упълномощава кметът на Община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем,

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с АРРИ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел - „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ”

- Ямбол, помещения, представляващи част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 318/ 31.08.2001 г., намиращ се на ул. „Цар Иван Александър" № 6 А, етаж III, с обща площ 28.00 кв. м, за срок от 3 (три) години.

            Месечната наемна цена се определя съгласно т. 56 на ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Договор за наем.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Съюза на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Отлага разглеждането на материала за следващото заседание.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Турманов – Иван Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и § 78, ал.2 от ПрЗР на ЗИДЗОС продължава с още 3 (три) години срока на действие на Договор .№ ОС-П-015/27.02.2004 г., за отдаден под наем Обект № 21 – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар „Георги Дражев", кв.18, парцел I, пл. № 3820 по плана гр. Ямбол, с площ 43.00 кв. м.

            2. Упълномощава кмета на общината да сключи Анекс към Договор за наем.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно  предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху общински имот на ул. „Преслав” № 58 на РДВР – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 144, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗМВР, предоставя за безвъзмездно управление на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН"-Ямбол - РС „ПБЗН" - Ямбол, недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/ 23.04.2000 г., находящ се на ул. „Преслав" № 58, гр. Ямбол, кв.12 по плана на града (ЦГЧ) и имот 2326, за срок от 10 (десет) години.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление на имот - частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Преслав" № 58, гр. Ямбол.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне помещение – частна общинска собственост на Шахматен клуб Тунджа – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне помещения – частна общинска собственост на „Съюз на културно просветните организации на арменците в България”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Сдружение „СЪЮЗ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕРЕВАН НА АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ", гр. София, представлявано от Гаро Хагас Мардиросян, председател на УС, за нуждите на организацията на арменците в гр. Ямбол, помещения, представляващи част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 224/23.04.2001г., намиращ се на ул. „Г. С. Раковски" № 3, гр. Ямбол, с обща площ 46.00 кв. м., в т. ч. за офис - 44.90 кв. м. и сервизно помещение - 1.10 кв. м., за срок от 3 (три) години.

            Месечната наемна цена се определя съгласно т.56 и т. 49 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.

            (44.90 кв. м. х 1.29 лв./ кв. м. = 57.92 +1.10 кв. м. х 0.29 лв./ кв. м. = 58.251 лв. без ДДС Базисната цена за сервизни помещения е 20 % от основната месечна наемна цена на 1 кв. м., съгласно т.49 от Приложение №1 на Наредбата)

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Договор за наем.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне помещение – общинска собственост на ЦОПСИ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - „ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ, гр. Ямбол, помещение (1 стая), представляващо част от нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 699/ 08.10.2002 г., намиращ се на ул. „Цар Иван Шишман" № 4 А, гр. Ямбол, с площ 23.37 кв. м., за срок от 3 (три) години.

            Месечната наемна цена се определя съгласно т.56 на Приложение № 1 на НРПУРОИ на

ОбС – Ямбол.

            2. Упълномощава кметът на Община Ямбол да сключи договор за наем с председателя на УС на СНЦ „Център за образователни програми и социални инициативи".

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Васил и Стоянка Василеви.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не  приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Иван и Донка Джеджеви.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не  приема предложението.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно замяна на частен жилищен имот с общински, Пенка Пенева Велева.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не  приема предложението.

 

           

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ „Анди Вис 92” - Ангел Андонов.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ ”Дениз – Пламен Петров”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не  приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост с Тотко Неделчев Ъков.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            1.Да се прекрати съсобственост между Община Ямбол и ТОТКО НЕДЕЛЧЕВ ЪКОВ, в ПИ 87374.553.422 и ПИ 87374.553.423, като на ТОТКО НЕДЕЛЧЕВ ЪКОВ, се извърши продажба на правото на собственост върху 32/1488 идеални части от ПИ 87374.553.422 и 11/1423 идеални части от ПИ 87374.553.423 по кадастралната карта на гр. Ямбол, които имоти се идентифицират с УПИ XIX 8062 и УПИ XX 8062, кв.119 по плана на гр. Ямбол, кв. „Картон", при граници на ПИ 87374.553.422: ПИ 87374.553.417, ПИ 87374.553.423, ПИ 87374.553.421, ПИ 87374.553.403 и на ПИ 87374.553.423: ПИ 87374.553.416, ПИ 87374.553.414, ПИ 87374.553.422, ПИ 87374.553.421, ПИ 87374.553.413, ПИ 87374.553.403 за сумата 946,00 /деветстотин четиридесет и шест/ лева.

            2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.         

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, ж.к. Диана, учредяване право на строеж чрез търг.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – ЧОС, търгове с явно наддаване, ул. „Ормана” и ул. „Ямболен”, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложение относно даване съгласие за допускане изработването проект за изменение на действащия ПУП  - ПР, кв.157, „Стоково тържище Ямбол” АД.                                                                                                                                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 , т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 48 / 11. 10. 2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / — План за регулация / ПР / на улична отсечка, с начало о.т. 325, като се осъществява транспортен достъп от ул. "Ямболен" до имота на "Стоково тържище", УПИ Ш, кв. 157 по плана на гр. Ямбол — Промишлена зона.

            Същия да бъде съгласуван с работния проект за  ул. „Ямболен” и с органите на КАТ – гр. Ямбол.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно  даване съгласие за допускане изработването проект за изменение

на действащия ПУП  - ПР, кв.159, „Раумер България” АД.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията     / ЗУТ /, становище на гл. архитект № 56 /14. 12. 2006 г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план / ПУП / - План за регулация / ПР /, като се урегулира нова улична отсечка от о.т. 40, о.т. 38 до о.т. 100, кв. 159, Промишлена зона. Новата улична отсечка е необходима за реализация на инвестиционния план на " Миролио България " ЕООД, сертифициран от Българска агенция за инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите - " Нова фабрика за предене и багрене със складово стопанство и пречиствателна станция". Новата улична отсечка е със забавителна лента от бул. "Европа", двоен паркинг и подход към УПИ ХLVI, като се включва в о.т. 100 на ул."Ягода ".

            Неразделна част от предложението е Скица - предложение за изменение на улична регулация.              

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно  даване съгласие за допускане изработването проект за изменение на действащия ПУП  - ПР, кв.16, ЦГЧ, Юлия Иванова.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно активиране и реализиране на компенсаторни инструменти по договор за продажба на дялове от „Тракия” ООД – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

__________________________________________________________________________________

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Упълномощава кмета на община Ямбол да подпише споразумение с „Тракия 9” ООД – Ямбол по Приватизационен договор от 09.12.1998г. за активизиране компенсаторните инструменти по договора с цел продажбата им по реда на ЗСКИ и ЗППЦК, като получената борсова цена, без направените разходи за инвестиционни посредници, се приведе в полза на Община Ямбол, с което се счита, че изцяло са удовлетворени претенциите на Община Ямбол по приватизационната сделка. 

            Задължава К. Тодоров – кмет на община Ямбол да внесе на следващото заседание на ОбС Ямбол доклад по водените съдебни дела с приватизираните общински дружества и нанесените щети за Община Ямбол от крайния резултат на същите.