РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 10 МАРТ 2023г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м  на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м  на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ЕСУТ при община Ямбол по точка трета на протокол № 3/23.02.2023 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Под Курткая“ с начало от ТНН на ТП КРИНЧОВИЦА-4, извод СН ВЕСЕЛИНОВО, п/ст Ямбол, находящ се в поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 87374.573.1, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 87374.59.596 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА