Шеста сесия проведена
на 30 април 2004г.

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за удостояване с Голямата награда на град Ямбол.
    ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

2. Награди по случай 24 май в областта на образованието, културата и спорта.
   ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков,Н.Пенев,М.Филипов

3. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: Група общ.съветници

4. Предложение относно промени в състава на МК по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

5. Предложение относно предоставяне за управление спортните имоти на територията на община Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: М.Филипов, ПК СОТМДНО

6. Предложение относно инфраструктурен микропроект "Реконструкция на ГПЧЕ "В.Карагьозов" за фининсиране от СИФ.
   ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков, ПК ОН

7. Предложение относно списък на общинските жилища за 2004г.
а).Предложение относно определяне на общинските гаражи.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

8. Предложение за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация на "Диана бус" ЕАД.
   ВНОСИТЕЛ: Ив.Стефанов, ПК ИРСППНО

9. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а).Предложение за предоставяне на помещение-общинска собственост на ул."Търговска" № 57 за изграждане на Център за обслужване на инвалиди във връзка с молби от Стоил Д.Стоилов.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

б).Предложение за отмяна на решение по т.14 "й" от 26-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 19 май 2001г. във връзка с молба на Марин Д.Маринов.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

10. Молби за включване в списъка за настаняване в общински жилища през 2004г.
- Симеон Пенев
- Ана Колева
- Ервант Одабашиян
- Красимир Апостолов
- Наталия Нейкова
- Димо Димов
- Тодорка Желязкова
- Динка Димова
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА -Предложение за удостояване с Голямата награда на град Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Удостоява с голямата награда на град Ямбол видния наш съгражданин, художника професор Иван Газдов за неговия изключителен принос в националната и световна пластична култура.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА - Награди по случай 24 май в областта на образованието, културата и спорта.
      ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков,Н.Пенев,М.Филипов

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването,архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот Общински съвет Ямбол награждава с:
1.1. Награда на името на "Р.Ив.Колесов" - златен медал:
- Недялко Димитров Григоров, навършил 80 годишна възраст и 60 години високопрофесионална дейност в образованието и науката;
- Светлана Йорданова Цекова - учител в НАОП за цялостна високопрофесионална дейност;
1.2. Награда на името на "Р.Ив.Колесов" - сребърен медал:
- Георги Стоянов Димитров - учител по професионална подготовка в ПГ по ПСТТ "Н.Й.Вапцаров" за дългогодишна цялостна и високопрофесионална работа;
- Николай Иванов Ангелов - учител по изобразително изкуство в ОУ "Св.Климент Охридски" за цялостна и високопрофесионална работа. През 1996г. е награден със Сребърен герб от ОбС Ямбол;
- Цвета Димитрова Желязкова - начален учител в НУ "Р.Ив.Колесов" за дългогодишна цялостна и високопрофесионална дейност;
1.3. Почетен знак "Златен" герб на гр.Ямбол:
- Техническия колеж гр.Ямбол по повод 40 години от създаването му;
- Колектива на ЦДГ № 20 "Червена шапчица" по случай 25 годишен юбилей;
- Людмила Панайотова Балахурова - директор на ЦДГ "Червена шапчица";
- Милена Симеонова Димитрова (посмъртно) - учител по изобразително изкуство в гимназия "В.Левски";
- Светлина Кирилова Попова (посмъртно) - пом.директор и учител по специални предмети в ПГСГ "Кольо Фичето";
- Георги Тенев Георгиев - учител по математика и информатика в МГ "Ат.Радев";
- Костадин Петров Марчев - пом.директор в ОУ "Св.Климент Охридски";
- Кичка Димова Митева - начален учител в НУ "Св.св.Кирил и Методий";
- Митка Петрова Тодорова - детска учителка в ЦДГ № 22 "Биляна";
1.4. Почетен знак "Сребърен" герб на гр.Ямбол:
- Вануша Георгиева Иванова - учител по история в МГ "Ат.Радев";
- Пройка Стоянова Стоянова - учител по химия в МГ "Ат.Радев";
- Станка Георгиева Кавалджиева - учител по информатика в ГПЧЕ "В.Карагьозов";
- Веска Панайотова Танева - учител в ОДК-Ямбол;
- инж.Христо Кирилов Калчев - учител по ДВГ в ПТГ "Ив.Райнов";
- Стефан Николов Динев - учител по технология на машиностроенето в ПТГ "Ив.Райнов";
1.5. Почетна грамота 13 учители, съгласно Приложение 1.5.

2. На основание Статут за морално и материално стимулиране на талантливи деца и ученици от община Ямбол Общински съвет Ямбол награждава с:
2.1. Златен плакет 9 ученика, съгласно Приложение 1.1.
2.2. Сребърен плакет 14 ученика, съгласно Приложение 1.2.
2.3. Бронзов плакет 12 ученика, съгласно Приложение 1.3.
2.4. Почетна грамота 49 ученика, съгласно Приложение 1.4.

3. В областта на културата награждава с:
Награда на името на "Р.Ив.Колесов" - златен медал Коста Жечев
Награда на името на "Р.Ив.Колесов" - сребърен медал Кольо Пехливанов
Почетен знак "Златен" герб на гр.Ямбол Ангел Попов, Ташко Попов и АНПТ "Тунджа" -Ямбол
Почетен знак "Сребърен" герб на гр.Ямбол Атанас Игнев, Георги Гачев и Васил Хлебаров

4. В областта на спорта награждава със "Златен герб" на Ямбол Антон Гембешев, Никола Георгиев, Ангел Петров и Иван Йоргов.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Група общ.съветници

Общински съвет РЕШИ:
Допълва изречение първо на чл.42.4. от правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с ОА на община Ямбол: "Материали и проекти за решения се докладват на заседание на общинския съвет от кмет, зам.кмет, председатели на комисии, общински съветници."

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промени в състава на МК по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение 2 от т. 2 на ІV-та сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 13.02.2004г.
2. Избира за председател на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ ДРАГОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ - секретар на Община Ямбол, считано от 1 май 2004г.
3. Промяната в състава на Местната комисия да бъде предложена на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник".

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА- Предложение относно предоставяне за управление спортните имоти на територията на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: М.Филипов, ПК СОТМДНО

Общински съвет РЕШИ:
1. Отлага решението за отдаване на спортната база за управление на ОСК "Тунджа" Ямбол.
2. Удължава срока на стария договор до вземане на окончателно решение.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно инфраструктурен микропроект "Реконструкция на ГПЧЕ "В.Карагьозов" за фининсиране от СИФ.
      ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков, ПК ОН

Във връзка с разработения проект "Реконструкция на ГПЧЕ "В.Карагьозов"- Ямбол от Сдружение "Женска либерална мрежа" - София

Общински съвет РЕШИ:
Дава своето съгласие и подкрепя проекта "Реконструкция на ГПЧЕ "В.Карагьозов"- Ямбол за финансиране от СИФ.
Община Ямбол се ангажира да съфинансира проекта 20% от стойността му и да стопанисва обекта след неговото завършване.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА- Предложение относно списък на общинските жилища за 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
а).Предложение относно определяне на общинските гаражи.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Списък на общинските жилища със следното предназначение:
1.1. Жилища за отдаване под наем - Приложение №1
1.2. Оборотни жилища - Приложение №2
1.3. Ведомствени жилища - Приложение №3
2. При наличие на свободен жилищен фонд да се предлагат жилища за конкретизация на отчуждени неконкретизирани собственици, съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Като резервни жилища по чл.45, ал.1 от Закона за общинската собственост, общинската администрация да използва свободни помещения по т.1.1 и т.1.2 от настоящото предложение.
4. На основание чл.54 от НРПУРОИ определя жилищата по т.1.1. за продажба.

ПО ТОЧКА СЕДЕМ "А"

1. Определя списъка и броя на общинските гаражи със следното предназначение:
1.1. За отдаване под наем - Приложение № 1.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА- Предложение за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация на "Диана бус" ЕАД.
      ВНОСИТЕЛ: Ив.Стефанов, ПК ИРСППНО

Общински съвет РЕШИ:
1. Включва в годишния план за приватизация на община Ямбол, приет с бюджет 2004г. търговско дружество "Диана бус" ЕАД, гр.Ямбол с очакван прогнозен приход 200 хил.лв.
2. Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс, съгласно Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /ДВ, бр.57/11.06.2002г./ с предмет на изготвяне:
2.1. Анализ на правното състояние на "Диана бус" ЕАД;
2.2. Информационен меморандум на "Диана бус" ЕАД;
2.3. Приватизационна оценка на "Диана бус" ЕАД.
3. Упълномощава кмета на община Ямбол, на основание на откритите процедури за провеждане на ограничен конкурс и техния предмет да:
3.1. Изготви правила за провеждането на конкурса, съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство;
3.2. Внесе за утвърждаване в следващата сесия на Общински съвет Ямбол проект за състав на Комисията за оценка и класиране на предложенията;
3.3. Сключи писмен договор с утвърдените от Общински съвет Ямбол кандидати на база мотивиран доклад на Комисията по оценка и класиране на предложенията.
4. Задължава УС на "Диана бус" ЕАД Ямбол, съгласувано с общинската администрация, да започне изпълнението на неотложните мерки, заложени в разработената от него оздравителна програма и разгледани в ПК по ИРСППНО.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА- Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а).Предложение за предоставяне на помещение-общинска собственост на ул."Търговска" № 57 за изграждане на Център за обслужване на инвалиди във връзка с молби от Стоил Д.Стоилов.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол (НРПУРОИ) отдава под наем помещение, с обща площ 16.20 кв.м., находящо се на партерния етаж на ул."Търговска" № 57, гр.Ямбол на АЙСБЕРГ - 2000" ЕООД, представлявано от СТОИЛ ДИНЕВ СТОИЛОВ, гр. Сливен, ул.Иван Вазов", № 13, вх.Б, ап.2, за срок от 3 години, считано от 01.05.2004 г.
Месечната наемна цена се определя по т.55 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол ("социални, културни, образователни, здравни и административни дейности ").
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем за помещение на партерния етаж на ул."Търговска" № 57, гр.Ямбол с "АЙСБЕРГ - 2000" гр.Сливен, представлявано от Стоил Динев Стоилов.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА- Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
б).Предложение за отмяна на решение по т.14 "й" от 26-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 19 май 2001г. във връзка с молба на Марин Д.Маринов.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Отменя решението си по т.14 "й" от 26-та сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 19.05.2001г. за продажба чрез търг на обект - частна общинска собственост, т.І-4.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА- Молби за включване в списъка за настаняване в общински жилища през 2004г.
- Симеон Пенев
- Ана Колева
- Ервант Одабашиян
- Красимир Апостолов
- Наталия Нейкова
- Димо Димов
- Тодорка Желязкова
- Динка Димова
      ВНОСИТЕЛ:
Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
Отказва включване в Списъка за настаняване в общински жилища под наем през 2004г. на Симеон Пенев, Ана Колева, Ервант Одабашиян, Красимир Апостолов, Наталия Нейкова, Димо Димов, Тодорка Желязкова и Динка Димова.