РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЮНИ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно допълване Приложение № 1 на НРПУРОИ с нова т.63 За синдикална дейност.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отмяна на чл.12 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на общината.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

 1. Предложение относно промени в НОАМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в решение по т.2 от дневния ред на 41 сесия на ОбС Ямбол от 9 март 2007г. (начин на възлагане на оценки и правни анализи на магазини от плана за приватизация)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно утвърждаване на списък на длъжностните лица с право на транспортни разходи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разкриване на Център за обществена подкрепа на деца и семейства.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение общинска програма за закрила на детето за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно сформиране на областен съвет по наркотични вещества.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 1. Предложение относно бракуване и отписване на предмети от музейните фондове.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно бракуване и отписване на художествени експонати от фонда на ХГ „Жорж Папазов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „ДЗСР” ООД, Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно приемане на работна програма за изпълнение на ОПР 2007 – 2013г. за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно проект изграждане площадка за скейтборд.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно състояние на МТБ на ДТ „Н. Коканова”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно бъдещото функциониране на Младежки дом.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно изменение на решение на ОбС – Ямбол по т.24 на ХХХ сесия. (да се чете – „УПИ І – за комплексно обществено обслужване, кв.61”)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

 1. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. „Клокотница”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

 1. Предложение относно разпореждане с учредено право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска собственост чрез замяна  по молба на Жана Стоянова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно преразглеждане на решение на ОбС – Ямбол за прекратяването на съсобственост с ЕТ”Анди-Вис-92-Ангел Андонов” - Ямбол .

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

 1. Предложение относно приемане на предложение за прекратяване на съсобственост с Коста Николов Костадинов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Илко Славейков

 1. Предложение от ЕТ „Дениз – Пламен Петров” относно преразглеждане на предложение за прекратяване на съсобственост.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно доброволна делба с Пенка Станкова и др.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1.  Предложение относно учредяване право на строеж на Стоян Тодоров Стоянов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Молба от Дихранухи Панайотова относно преразглеждане предложение за учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

 1. Предложение относно предоставяне под наем част от Минерална баня на Юлиян Русев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на договор за наем с дружество „Диабет”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Румен Боев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с общинското ръководство на ПП НДСВ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ Зенит – Татяна Добрева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с „Успех – ССБ” ЕООД, клон Сливен.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Панатик – П. Панайотов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно персонална пенсия на детето на Мейрем Мехмедова Велиева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно персонална пенсия на децата на Чана Йорданова Филипова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно персонална пенсия на детето на Вилдан Еибова Мехмедова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване държавни вземания на Зоя Георгиева Петрова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване държавни вземания на Катя Кирова Христова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване задължения на Шерифе Смаилова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І. 1. Допълва предмета на дейност на ОП „Комунални дейности”, приет с решение по т.5 на двадесет и девета сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 06.04.2006 г., считано от 01.07.2007 г.:

            Създава нова ал. (6), както следва:

            (6) Квартални клубове

            2. Допълва Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

            Към Раздел II, чл.6, считано от 01.07.2007 г., създава нова алинея:

            (6) „Квартални клубове” са обекти общинска собственост, разположени по кварталите на града и се използват за обществена дейност на гражданите на Ямбол по утвърден от ОбС правилник за ползване на кварталните клубове.

            Към Раздел III, чл.7 (1) се създава точка 8, считано от 01.07.2007 г., както следва:

            8. Звено „Квартални клубове”

            Чл.7 (2) се променя, както следва:

            (2) Числеността на персонала от 60 става 61, от които 1 бр., считано от 01.07.2007 г.

            Раздел VI, чл.16 се допълва считано от 01.07.2007 г със следните клубове:

            - Клуб „Център” – ул. „Цар Иван Александър” № 7 гр. Ямбол

            - Клуб „Хале” – к-с „Хале” гр. Ямбол

            - Клуб „Гигант” – ул. „Срем” № 1 гр. Ямбол

            - Клуб „Граф Игнатиев” – ул „Граф Игнатиев” № 60 гр. Ямбол

            - Клуб „Георги Дражев” – ул. „Генерал Заимов” № 1 гр. Ямбол

            - Клуб „П. Яворов” – ул. „П. Яворов” гр. Ямбол 

            - Клуб „Н. Царев” – ул. „Битоля” № 1 гр. Ямбол

            - Клуб „Зорница” –  к-с „Зорница” бл.1 гр. Ямбол

            - Клуб „Полк. Бакланов” – ул. „ Полковник Бакланов”  гр. Ямбол

            - Клуб „Боровец” – ул „Странджа” № 56 гр. Ямбол

            - Клуб на ул. „М. Вълев”

 

            І. 2. Увеличава размера на бюджетните кредити на ОП „Комунални дейности” в местна дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” считано от 01.07.2007 г. с 13 706 лева, по параграфи както следва :

            §§ 01-00 – с   1 987 лева;

            §§ 02-00 – с      199 лева;

            §§ 05-00 – с      520 лева;

            §§ 10-00 – с 11 000 лева;

Намаля бюджетните кредити в собствения бюджет на Община Ямбол в местна дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” считано от 01.07.2007 г. с 8 254 лева, по параграфи както следва :

§§ 10-00 – с 8 254 лева;

Намаля резерва за местни дейност с 5 452 лева;

 

ІІ. 1. Утвърждава 1 щатна бройка в местна дейност 622 „Озеленяване” в собствения бюджет на общината със СБРЗ считано от 01.07.2007 г. в размер на 511,63 лева.

 

ІІ. 2. Увеличава собствения бюджет на Община Ямбол в местна дейност 622 „Озеленяване” с 15 900 лева, в т.ч. по параграфи:

§§ 01-00 – с   3 070 лева;

            §§ 02-00 – с      307 лева;

            §§ 05-00 – с      803 лева;

            §§ 10-00 – с  3 720 лева

            §§ 52-00 – с 8 000 лева, допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи в местна дейност 622 „Озеленяване”, §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” с обект „Закупуване на малък прикачен трактор с ремарке” на стойност 8 000 лева;

            Увеличава §§ 72-00 „Предоставена временна финансова помощ” в частта за местните приходи с 15 900 лева.

 

            ІІ.4.Увеличава бюджетните кредити по § 52-00, дейност 431 в собствения бюджет на Общината в частта местни дейности с 15 хил. лв. Допълва разчета за финансиране на КР с нов обект – Изграждане охладителна система на ДМК - на стойност 15 хил. лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. Намалява резерва за местни дейности с 15 хил. лв.

 

            ІІІ. Увеличава собствения бюджет на Община Ямбол в местна дейност 745 „Обредни домове и зали” §§ 52-00 с 48 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Довършване параклис в гробищния парк” в местна дейност 745 „Обредни домове и зали” §§ 52-00 с 48 000 лева. Увеличава §§ 72-00 „Предоставена временна финансова помощ” в частта за местните приходи с 48 000 лева.

 

            ІV. Задължава кмета да внесе анализ на ПСД на проекта, реализираните СМР и средства за тях, както и необходимите за довършване на обекта.

 

V. Създава ВК от седем съветника по проверка на изпълнението на КР в състав 2 съветника от ПК ТУООС, 2 от ПК ОН, 2 от ПК СОТМДНО и 1 от ПК ИРСППНО.

 

            VІ. Намалява резерва за местни дейности в сборния бюджет на Община Ямбол с 20 000 лева. Завишава собствения бюджет на Община Ямбол в частта му за местните дейности, дейност 759 „Други дейности по културата" §§ 51-00 „Основен ремонт" с 20 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „Възстановяване на статуя „Диана с куче" на стойност 20 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно допълване Приложение № 1 на НРПУРОИ с нова т.63 За синдикална дейност.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.21, ал.2 от ЗМСМА допълва Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС с нова точка „63. За синдикална дейност” и определя базисна месечна наемна цена в лева за 1 кв. м. за търговските зони, както следва:

І търговска зона – 0.40 лв./ кв. м.; ІІ търг. зона – 0.30 лв./кв. м.; ІІІ търг. зона – 0.25 лв./кв. м.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно отмяна на чл.12 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на общината.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно промени в НОАМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Отменя решение по т.7 от дневния ред на 43 сесия на ОбС Ямбол, проведена на 27.04.2007г. и изменя чл.12, ал.3, изр.2 на 8 лв. на кв. м. на месец.

            2.В чл.39, т.22.2. от НОАМТЦУ определя цена на услугата „Депониране на строителни и земни маси върху общински терени – депа, депониране на неопасни промишлени отпадъци” – 3.00 лв. на куб. м.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно промяна в решение по т.2 от дневния ред на 41 сесия на ОбС Ямбол от 9 март 2007г. (начин на възлагане на оценки и правни анализи на магазини от плана за приватизация)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.2б, ал.1 и ал.2 от ЗПСК променя решението по т.2 на 41-та сесия на ОбС - Ямбол, проведена на 9 март 2007 г., като вместо   процедурата „открити конкурси" по чл.4, ал.2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, възлага на кмета на Община Ямбол да проведе процедура „чрез пряко договаряне", съгласно чл.4, ал.4 от наредбата, възлагане на актуализация на приватизационните оценки на общинските имоти: Магазин на ул. „Страхил" № 25, Магазин на ул. „Тракия" № 16 и Магазин (бивш оказионен) на ул. „Стр. Кринчев", гр. Ямбол.

            2. Възлага на кмета на общината да организира и проведе ограничени конкурси за изготвяне   на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки на останалите нежилищни имоти - частна общинска собственост (Обект - „Нова болница" - незавършено строителство", сграда, намираща се на ул. „Ресен" № 2 и Обект (магазин) на ул. „Димитър Благоев" № 17), по реда на чл.5, ал. 1. от цитираната НАРЕДБА.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно утвърждаване на списък на длъжностните лица с право на транспортни разходи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І.Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи до месторабота и обратно, както следва:

            1.Лариса Стефанова Милушева – изпълнител кантарджия;

            2.Ценка Георгиева Турлакова – изпълнител кантарджия;

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно разкриване на Център за обществена подкрепа на деца и семейства.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие, след изтичане срока на проекта по Програма ФАР 2004/ Deinstitutionalisation /GRANTS, считано от 01.06.2008г., в Община Ямбол да се разкрие „Център за обществена подкрепа на деца и семейства" - като делегирана от държавата дейност, намиращ се на първи етаж от източното крило на южен блок на ЦДГ № 2 „Снежанка", находяща се на ул. „Лом". № 5, гр. Ямбол.

            1. 1 .Дейността на Центъра за обществена подкрепа е регламентирана в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, а именно: "Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

            1. 2. Ресурсно осигуряване: По натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа на деца и семейства, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

 

            • Капацитет - 85 ползватели - деца в риск и техните семейства.

            • Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

            • Персонал: - 13 щатни бройки в това число: директор на Център за обществена подкрепа на деца и семейства - 1 щатна бройка, счетоводител – 1 щатна бройка, психолог – 1 щатна бройка, социален работник - 4 щатни бройки, рехабилитатор – 1 щатна бройка, юрист - 1 щатна бройка, логопед — 1 щатна бройка, педагог - 1 щатна бройка, физиотерапевт - 1 щатна бройка, помощен персонал – 1 щатна бройка.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 29.06.2007 г. да изпрати Решението на Общински съвет - Ямбол до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36 а, ал.1 ППЗСП.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение общинска програма за закрила на детето за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема Общинска програма за закрила на детето за 2007г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно сформиране на областен съвет по наркотични вещества.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Общински съвет Ямбол определя Областен съвет по наркотични вещества в състав:

            Председател: Камен Ников Андонов

            Секретар: Кета Стамова Ангелова

Членове: 1. Илиян Илиев

2. Димитър Димитров - секретар на КБППМН, Община Тунджа

3. Елена Даскалова - РЦЗ - Ямбол

4. д-р Йовко Паспалджиев - РИОКОЗ - Ямбол

5. Илиана Дякова - психолог РИОКОЗ - Ямбол

6. Теньо Боев - представител на Детска педагогическа стая

7. Гергана Георгиева - представител на ОС на БЧК

8. Юри Паликов - представител на РИ на МОН - Ямбол

9. Митко Митев - представител на Окръжна следствена служба

10.Иван Комитов - представител на Митническо бюро Ямбол

11.д-р Велина Трифонова – Община Ямбол

 

            2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на националният съвет по наркотични вещества Областният съвет по наркотичните вещества след конструирането си да разработи и предложи за приемане в Общински съвет- Ямбол Правилник за работата на областния съвет по наркотични вещества и Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно бракуване и отписване на предмети от музейните фондове.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Бракува и отписва от инвентарни книги на РИМ - Ямбол липсващи експонати, съгласно Списък на липсващи експонати - Приложение 1.

            2. Бракува и отписва от инвентарни книги на РИМ - Ямбол, поради загуба на музейната им стойност, експонати съгласно Списък - Приложение 2.

 

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно бракуване и отписване на художествени експонати от фонда на ХГ „Жорж Папазов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

_________________________________________________________________________________

 

            Оттеглено от вносителя. 

 

                                                                

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „ДЗСР” ООД, Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

           

            1. Дава съгласие за прекратяване на дейността на „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД на основание чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.52, ал1 от Дружествения договор.

            2. Дава съгласие на основание чл.156, ал.1 от Търговския закон да се открие производство за ликвидация на „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД.

            3. Дава съгласие за определяне срок на ликвидация 8 месеца на основание чл.266, ал.2 от Търговския закон. 

            4. Дава съгласие за определяне за ликвидатор на дружеството Таня Йорданова Бончева, живуща в гр. Ямбол, ул. „Бобов дол” № 9, ЕГН: 7312129071 – досегашен управител на дружеството и определя месечно възнаграждение в размер на 180 лв. на основание чл.156, ал.2 от Търговския закон.

            5. Възлага на кмета да гласува в общото събрание на „ДЗСР” ООД гр. Ямбол, съгласно взетите решения.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            1. На основание чл.137, ал.1, т.3 на ТЗ и чл.10, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества приема годишния отчет и баланс за 2006г. на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД;

            - „Стоматологичен център № 1- Ямбол” ЕООД;

            - „Инвестстройпроект” ЕООД;

            - „Обреден комплекс” ЕООД;

            - „ДКЦ- 1 – Ямбол” ЕООД;

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД.

           

            2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителите на дружеството „Комуналуниверс” ЕООД.

 

            3. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружествата „Стоматологичен център №1 - Ямбол” ЕООД.

 

            4. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружеството „Инвестстройпроект” ЕООД.

 

            5. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружествата „Обреден комплекс” ЕООД.

 

            6. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружествата „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

 

            7. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от отговорност управителя на дружествата „Дезинфекционна станция” ЕООД.

 

            8. На основание чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба след данъчното облагане на:

            - „Стоматологичен център № 1- Ямбол” ЕООД;

            - „ДКЦ- 1 – Ямбол” ЕООД;

            Средствата да бъдат преведени в срок до 15.07.2007г. по сметката на Община Ямбол в „Общинска банка” АД.

            9. Определя дивидента на „Комуналуниверс” ЕООД за 2006г. в размер на 25% и го предоставя на дружеството за реализация на инвестиционната му програма през 2007г.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

 

 

      РЕШИ:

 

Отхвърля предложеното решение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА Информация относно приемане на работна програма за изпълнение на ОПР 2007 – 2013г. за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            Задължава работната комисия с председател г-н Р. Гърдев – зам. кмет, работеща по ОПР 2007-2013 г. да организира среща с работната група, представлявана от Стойчо Стойчев и излезе с конкретни предложения  до кмета и ОбС. Срок на реализация до 23 юли 2007 г.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно проект изграждане площадка за скейтборд.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

 

            1. Отхвърля предложеното решение.

            2. Задължителна цел по проекта – след изграждането на площадката, тя става публична общинска собственост със свободен достъп. 

 

 

           

           

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Информация относно състояние на МТБ на ДТ „Н. Коканова”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

     

             1. Задължава кмета на общината да възложи изработката на идеен проект – архитектурна част и конструктивно становище за преустройство на сградата на Младежки дом в многофункционален комплекс със зрителна зала, оборудвана съгласно изискванията на сценичните изкуства с капацитет 250 зрители.

            2. Намалява резерва за местните дейности в сборния бюджет на Община Ямбол с 10 000 лв. Завишава собствения бюджет на община Ямбол в частта му за местните дейности 759 „Други дейности по културата  §§ 51-00 ”Основен ремонт” 10 000 лв. Допълва разчета за финансирането на капиталовите разходи с нов обект - Изработване на идеен проект – архитектурна част и конструктивно становище за преустройство на сградата на Младежки дом в многофункционален комплекс със зрителна зала, оборудвана съгласно изискванията на сценичните изкуства с капацитет от 250 зрители, с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

            3. На следващата сесия кмета на общината да внесе информация за взаимоотношенията между Община Ямбол и читалище „Съгласие”.