ПРОТОКОЛ № LІI

 

            Днес, 23.02.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0030/15.02.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Недялка Петкова и Георги Миланов.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и второто заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № LI-4/26.01.2023г., т.2. - актуализация Пр. 1 НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК  

2.      Предложение относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. Граф Игнатиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно:

o    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на разрешение за изработване на ПУП–Парцеларен план за пътно-транспортен достъп към проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741, 87374.45.742, местност Бозалъка /новопроектиран УПИ I-45.746/, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно допускане на отклонение от правилата и нормативите за устройство на УПИ X-91за медицински център“, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато с Тодор Тодоров, собственик на имоти в м. Бахчите, предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на временен преместваем обект от активите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ на детска градина „Пролет“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.574.226 по КК и КР на град Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне цена на право на строеж върху ПИ, ул. "Вит" № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за разполагане на външно стълбище с площадка, ул. "Търговска" 62.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна предназначение на търговски обект в жилище, ПИ 87374.534.39.30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 87374.36.50 по КК и КР на град Ямбол, м. Бахчите, предвиден за отчуждаване.(н-ци на Донка Паскалева и др.)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от ОП "Комунални и обредни дейности" на ОП Паркове, зони за отдих и спорт“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот - ЧОС на СНЦ "Частно начално училище Милев" за Център за езиково и говорно развитие "Милев", с насоченост към нуждите на деца с нервнонетипично развитие.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно приемане на правила за отпускане на временна финансова подкрепа на сруженията на собствениците за кандидастване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост

 ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2022г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

23.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

24.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

25.  Предложение относно създаване на ВК за подбор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме едно ново предложения от ПК ЗСДСИ за отпускане на ЕФП.

 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за отпускане на ЕФП от ПК ЗСДСИ.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.        Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № LI-4/26.01.2023г., т.2. - актуализация Пр. 1 НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК   

2.      Предложение относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. Граф Игнатиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно:

o    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на разрешение за изработване на ПУП–Парцеларен план за пътно-транспортен достъп към проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741, 87374.45.742, местност Бозалъка /новопроектиран УПИ I-45.746/, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно допускане на отклонение от правилата и нормативите за устройство на УПИ X-91за медицински център“, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато с Тодор Тодоров, собственик на имоти в м. Бахчите, предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на временен преместваем обект от активите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ на детска градина „Пролет“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.574.226 по КК и КР на град Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне цена на право на строеж върху ПИ, ул. "Вит" № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за разполагане на външно стълбище с площадка, ул. "Търговска" 62.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна предназначение на търговски обект в жилище, ПИ 87374.534.39.30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 87374.36.50 по КК и КР на град Ямбол, м. Бахчите, предвиден за отчуждаване.(н-ци на Донка Паскалева и др.)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прехвърляне на ДМА от ОП "Комунални и обредни дейности" на ОП Паркове, зони за отдих и спорт“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот - ЧОС на СНЦ "Частно начално училище Милев" за Център за езиково и говорно развитие "Милев", с насоченост към нуждите на деца с нервнонетипично развитие.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно приемане на правила за отпускане на временна финансова подкрепа на сруженията на собствениците за кандидастване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост

 ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2022г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

23.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

24.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

25.  Предложение относно създаване на ВК за подбор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

26.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Пенка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно преразглеждане на върнат акт за ново обсъждане, Решение № LI-4/26.01.2023г., т.2. - актуализация Пр. 1 НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Точката касае заповед за повторно разглеждане на част от наше решение от 51 заседание, касаещо актуализацията на цените със забележка, че не е проведено общественото обсъждане както трябва. Имаме становище от юридически отдел на кмета г-н Ревански, че в този случай юристите на областта са прави и имаме становище на нашите ПК ОИКДОУСОС и ПК ЗОРПК.

 

Горнаков – ПК ЗОРПК и ПК ОИКДОУСОС приемат изложените доводи от ОУ и предлагат на ОбС-Ямбол да отмени решението си по точка четвърта от дневния ред на LI заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 26.01.2023 г., в частта по т.2. (приложени протоколи – ЗОРПК и ОИКДОУСОС)

 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отмяна.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) отменя решение на ОбС – Ямбол по точка четвърта от дневния ред на LI заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 26.01.2023 г., в частта по т.2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Вълчев – ПК ЗСДСИ приема предложението (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 61, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ):

1.          Одобрява Проект на споразумение за общинско сътрудничество на Община Ямбол със Столична община за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Ямбол, чрез изпълнение на споделената услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.

2.          Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише споразумението по т.1;

3.           Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на  споразумението.

         

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението (приложен протокол)

 

адв. Георгиев – Аз изразих моето писмено възражение срещу тази точка по няколко причини. Една от причините е, че едва снощи в 24 часа е приключило общественото обсъждане на тази точка. Тъй като, видно от обявлението, което е качено на сайта на общината на 23.01.2023 г., а срока влиза в сила до 22.022023 г., т.е. до снощи до 24 часа. В момента ние нямаме информация дали има постъпили или няма постъпили предложения в тази връзка.

Шиков - Предложенията, постъпили и обработени от администрацията, бяха на катедрите ви.

адв. Георгиев - Става въпрос дали има постъпили предложения от граждани във връзка с това обществено обсъждане.

Шиков - Точно предложенията от граждани във връзка с общественото обсъждане са на катедрите ви.

адв. Георгиев – Ако има постъпило предложение след 17:00 ч. какво правим?

Шиков - Няма такива постъпили предложения.

адв. Георгиев - Както и да е. Само да не се наложи отново връщане на същата наредба. Считам, че така както е направено предложението за промяна на наредбата касаеща текста за въвеждане на нова такса „солари“ е в нарушение на разпоредбата на чл.8 от ЗМСМА. В наредбата и в мотивите към наредбата следва да се посочат пълна икономическа обосновка защо се въвежда такава такса, като тази такса трябва да отговаря на разходите, които общината прави във връзка с одобряването на тези проекти. В тази връзка колегите от ОА, когато подготвят такъв вид предложения трябва да се запознати с разпоредбата на §1.15 от приходните и заключителните разпоредби на ЗМСМА, в който текст се казва, че пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително и съответните разходи за работни заплати, осигуровки на персонала, материали, режийни, консултантски при определяне размера на събираната такса. В мотивите към това обявление липсват какъвто и да е било анализ на това, какви са точно разходите на общината за одобряването на такъв вид проект. Дадено е след обстоен анализ, ама къде е този анализ, ние трябваше да го видим. Най-малкото трябваше да се запознаем какъв е критерия за определяне на стойността за фото солари - 1 лв. на кв. м. до 10 000 кв. м. и 0.75 лв. над 10 000 кв. м. Такъв икономически анализ липсва, поради което аз считам, че тази такса, която се въвежда е абсолютно препокриваща се със таксата, която съществува към този момент. Защото колеги, по отношение на нашата наредба, която действа към този момент, във връзка с таксите, които се събират в този раздел 20-54 „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж.“, тези такси са отразени вече. Дали ще даваш разрешение за строеж за жилищна сграда, дали ще изготвяш комплексен доклад за нежилищни постройки, включително и за солари, т.е. няма как да въвеждаме нещо различно от това, което вече ние сме приели, че трябва да плаща всеки един инвеститор, което е заложено в 20-54 от чл.37 от нашата наредба. Заради това няма яснота. По същата логика, ние трябва да сменим наредбата и да кажем, че вече няма да събираме по 1 лв. на кв. м. ами ще взимаме по 1 лв. на тухла. Това е новото, което е вкарано, т.е. че за соларната инсталация се взима по 1 лв. на панел. Какъв е критерия, защо трябва да е по 1 лв. на кв. м.? Ама защо не е 0.10 лв.? Къде е критерия да определим? Сложно ли е съгласуването на този проект? Какво изисква? Каква е времевата ставка на всеки един от хората, които работят в общината за одобряването на тези проекти? Липсва този анализ, което ме води до извода, че това е произволно избрана сума без някакъв анализ, а пък услугите, които се предлагат, не трябва да водят до печалба на общината, трябва да покриват разходите, това е заложено в чл. 8 и чл. 9 от ЗМСМА. В тази връзка считам, че това предложение касаещо въвеждането и одобряването на доклади за соларни инсталации е незаконосъобразно и не би следвало да го гласуваме в този вид.

Ревански – Сигурен съм, че има направен такъв анализ и трябва да бъде предоставен от ОА. Но искам да Ви кажа, че тази такса не сме си я измисли ние, има такава практика в други общини и ползваме тази практика.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 21                         против – 3                              въздържали се – 10

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021 г.), както следва:

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г.)

 

§ 1. Чл.17, ал.2 се отменя;

 

§ 2. В Таблицата след чл. 37, ал.1 се правят следните промени:

1. На ред 12, услуга „2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, в частта „ред 12а - С комплексен доклад за оценка на съответствието“, се добавя точка 8, със следното съдържание:

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

 

 

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

 

 

 

8. Обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници:

* фотоволтаичен  -/ф.в./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Фотоволтаични електрически централи с обща площ до 10 000 кв.м. на ф.в. модули

 

14кд

1 лв/кв.м.площ на ф.в. модул

 

 

 

 

 

 

- Фотоволтаични електрически централи с обща площ над 10 000 кв.м. на ф.в. модули

 

14кд

0,75 лв/кв.м. площ на ф.в. модул

 

 

 

 

           

2. В услуга 2130 „Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти“, ред 17 се изменя по следния начин: 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

 

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

17

2130

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти по чл.147, без чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ/

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти за обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници по чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ

 

 

 

 

7 кд                  

 

 

 

 

7 кд

 

 

 

80,00 лв

 

 

 

 

300, 00 лв

-

-

-

-

 

§ 3. В таблицата след чл.38, ред 2, по отношение услуга 2878 - Обработване на заявление декларация за обстоятелствена проверка се изменя по следния начин:

 

№ по ред

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

Наименование на услугата

Обикновена

 

Бърза

Експресна

Срок   Такса                  

Срок    Такса  

Срок      Такса

2

2878

Обработване на заявление декларация за обстоятелствена

проверка

15 рд

100.00

7 рд

200.00

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. Член 39 се изменя по следния начин:

„Чл.39 (1) За ползване на гробни места за срок над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. за ползване до 15 години – 60 лв.

2. за ползване за вечни времена - 180 лв.

3. за ползване на семейни гробни места:

- за 10 години и всеки следващи 10 години - 90 лв.

- за вечни времена –  340 лв.

(2) Такса за ползване на урнова ниша:

1. за ползване до 15 години, след поставянето на урната в урновата ниша – 30 лв.;

2. за ползване за вечни времена, след поставянето на урната в урновата ниша – 90 лв.

 

§ 5. В Заключителните разпоредби към Решение за изменение и допълнение № ХXІІІ-21/22.04.2021г. § 2. се изменя по следния начин:

§ 2. „Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание, с изключение на  § 1 /относно изменението на чл.17, ал.1/, който влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № LII-3/23.02.2023

 

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. Граф Игнатиев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ VII-4472, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. Граф Игнатиев.

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно:

 

o    Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ и одобряване на задание за същото

o   Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 9

Приема се.

 

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“, като за ПИ с идентификатори 87374.45.142 да се промени територията от „територия за далекоперспективно усвояване за предимно производствено-складови дейности“ в „устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп)“,  а за ПИ с идентификатори 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 да се промени територията от „земеделска територия – обработваеми земи – ниви“ в „устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп)“;

 

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  Георги Славов, Пенка Славова и Слави Славов разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 87374.45.142 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за фотоволтаична централа“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ в обхват ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-45.746 с отреждане „за фотоволтаична централа“, кв.(кадастрален район) 45.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите схеми.

 

            3.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 3 , изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по отношение на ПИ с идентификатори 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.742 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бозалъка“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона, като Подробният устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на разрешение за изработване на ПУП–Парцеларен план за пътно-транспортен достъп към проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741, 87374.45.742, местност Бозалъка /новопроектиран УПИ I-45.746/, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на части от поземлени имоти – земеделска територия за транспортен достъп.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 9

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

    

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ГЕОРГИ  СЛАВОВ, ПЕНКА  СЛАВОВА и СЛАВИ  СЛАВОВ, разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до поземлени имоти ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа“ в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка;

 

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на ГЕОРГИ  СЛАВОВ, ПЕНКА  СЛАВОВА и СЛАВИ  СЛАВОВ, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка, и във връзка с осигуряване на транспортен достъп, да извършат процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.45.501 - общинска публична собственост, вид територия земеделска, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, съответстваща на проектен поземлен имот с идентификатор 87374.45.747 с площ 6 886 кв.м и на част от селскостопански път с идентификатор 87374.45.452 - общинска публична собственост, вид територия земеделска, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, съответстваща на проектен поземлен имот с идентификатор 87374.45.748  с площ 2137 кв.м.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

   

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно допускане на отклонение от правилата и нормативите за устройство на УПИ X-91за медицински център“, кв. 4Б по план на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Вълчев – ПК ЗСДСИ не приема предложението (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Гласували       за – 21                         против – 3                              въздържали се – 8

Не се приема.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато с Тодор Тодоров, собственик на имоти в м. Бахчите, предвидени за отчуждаване.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договор с Тодор Тодоров, за придобиване собствеността на поземлени имоти с проектни идентификатори:

-      87374.36.889, с площ 132 кв.м и 87374.36.890, с площ 134 кв.м, образувани от поземлен имот с идентификатор 87374.36.47 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 8 620 лв. без ДДС;

 

-      87374.36.894, с площ 25 кв.м и 87374.36.895, с площ 177 кв.м, образувани от поземлен имот с идентификатор 87374.36.48 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 6 550 лв. без ДДС;

 

-      87374.36.897, с площ 143 кв.м, образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.76 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 4 640 лв. без ДДС;

 

-      87374.36.899, с площ 142 кв.м, образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.75 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 4 600 лв. без ДДС.

          Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на временен преместваем обект от активите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ на детска градина „Пролет“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

I.                    Прехвърля безвъзмездно павилион – входна бариера пред хотел „Тунджа“ oт Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“, гр. Ямбол на ДГ „Пролет“ – Ямбол.

 

II.            Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания обект, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.574.226 по КК и КР на град Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, м. Табите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол и ИР ИМОТИ ООД, като на ИР ИМОТИ ООД с ЕИК 206967441, представлявано от Иванка Димитрова, се продаде собствеността на 1772/4772 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.574.226, целият с площ 4772 кв.м., по КК и КР , одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията-урбанизирана, НТП –за бензиностанция, газостанция, метастанция, находящ се в гр. Ямбол, м. Табите, актуван с АОС 1966/30.03.2016г.,  за сумата от 110 300.00 (сто и десет хиляди и триста) лв. без ДДС.

 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж върху ПИ, ул. "Вит" № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Салим Сюлейманов, с постоянен адрес: , от 157 кв. м върху поземлен имот 87374.528.338 - частна общинска собственост, целият с площ 256 кв. м, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 69, за надстройка и пристройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.338.3 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 14 900.00 лв. (четиринадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за разполагане на външно стълбище с площадка, ул. "Търговска" 62.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Красимир Иванджиков, с постоянен адрес:  гр. Ямбол,  от 12 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.542.141, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 968 кв. м. за разполагане на външно стълбище с площадка, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Схема за отстъпване право на строеж за разполагане на външно стълбище с площадка пред СОС с ид. 87374.542.141.1.112, в УПИ I - кв. 99, ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. „Търговска“, бл. 62“ и определя пазарна цена в размер на 1 925 лв. /хиляда деветстотин двадесет и пет/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за промяна предназначение на търговски обект в жилище, ПИ 87374.534.39.30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Иванка Пейчева, с постоянен адрес: гр. Ямбол, от 60 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.534.39, по КК на град Ямбол, целият с площ 38 717 кв. м. за обособяване на жилище - апартамент от съществуващо складово помещение, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на второ ниво от сграда за търговия с идентификатор 87374.534.39.30 от склад в жилище - апартамент и обособяването му в самостоятелен обект“ и определя пазарна цена в размер на 24 740.10 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева и десет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 87374.36.50 по КК и КР на град Ямбол, м. Бахчите, предвиден за отчуждаване.(н-ци на Донка Паскалева и др.)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договори с Илия Бумбалов, Тодор Бумбалов, както и с наследниците на Донка Паскалева и Стефанка Хлебарова, за придобиване собствеността на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.36.903, с площ 322 кв.м, образуван от поземлен имот с идентификатор 87374.36.50 по КК и КР на град Ямбол, м. БАХЧИТЕ, вид територия земеделска, начин на трайно ползване нива за сумата от 10 440 лв. без ДДС.

          Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от ОП "Комунални и обредни дейности" на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост

1.      Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“, гр. Ямбол лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № У 9844 АК като активът се прехвърли от ОП „Комунални и обредни дейности“ на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“.

2.      Възлага на Директора на ОП „Комунални и обредни дейности“ и на директора на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ или на упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните по точка 1 имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Оттеглям позиция 1 от списъка в предложението. Когато бъде направена нова пазарна оценка на имота, тогава ще бъде внесен отново.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направената от него корекция.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

 

1.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 69, с височина до 7.00 м. със застроена площ 120 кв. м и разгъната застроена площ 240 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 73 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 3069/02.02.2023г., находящ се в ж. к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж -  35 400 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 500 лв.

 

2.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 70, с височина до 7.00 м. със застроена площ 100 кв. м и разгъната застроена площ 200 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 73 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 3069/02.02.2023г., находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 29 452.50 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 000 лв.

 

3.      Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 71, с височина до 7.00 м. със застроена площ 50 кв. м и разгъната застроена площ 100 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 73 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 3069/02.02.2023г., находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 14 790 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 7 500 лв.

 

4.      Право на строеж за построяване на обект „Магазин“ – застроително петно № 2.1, с височина до 7.00 м. със застроена площ 72 кв. м и разгъната застроена площ 144 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 2865/05.08.2021г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 21 205.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 500 лв.

 

5.      Право на строеж за построяване на обект „Магазин“ – застроително петно № 2.2, с височина до 7.00 м. със застроена площ 72 кв. м и разгъната застроена площ 144 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 2865/05.08.2021г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 21 205.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 500 лв.

 

6.      Право на строеж за построяване на обект „Магазин“ – застроително петно № 2.4, с височина до 7.00 м. със застроена площ 72 кв. м и разгъната застроена площ 144 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.68 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, УПИ I, кв. 152 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 2865/05.08.2021г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 21 205.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 500 лв.

 

 

 

 

 ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот - ЧОС на СНЦ "Частно начално училище Милеа" за Център за езиково и говорно развитие "Милеа", с насоченост към нуждите на деца с нервнонетипично развитие.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

Вълчев – ПК ЗСДСИ приема предложението (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, отменя решение по т.9 на 49 заседание на ОбС-Ямбол проведено на 29.08.2019 г.

 

2.      На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява на СНЦ „Частно начално училище „Милеа“ с ЕИК 176605483 със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дебър 30 безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост – двуетажна масивна административна сграда с идентификатор 87374.537.93.1 по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39 от 30.08.2005 г. на ИД на АК, с площ 94 кв.м. с административен адрес гр. Ямбол, ул „Йордан Йовков“ №8, актуван с АОС 683/27.09.2002 г. за срок от 10 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на правила за отпускане на временна финансова подкрепа на сдруженията на собствениците за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. (МВУ)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

 

Сивкова (отр. вот) – На заседание на комисия гласувах „въздържал се“, тъй като бях помолила и на комисията присъстваха представител на администрацията и зам.-кмета Васил Александров. Бяхме поставили въпроси относно това, защо се избират да са правила, които не са нормативен акт, а не правилник или наредба, както досега ни е практиката да приемаме за разпределяне на такива финансови средства. Следващия ми въпрос е по-какъв начин е гарантиран интереса на общината, тъй като всички знаем, че в края на миналата година гласувахме едни 150 000 лв., които да бъдат давани на гражданите на сдруженията, които ще кандидатстват за саниране на жилищата като тези средства се дават за обследване и изработване на технически паспорти, което се оказа, че всъщност е проблем за гражданите? Получи се много хубав разговор, коментар, даже г-н Стоянов тук постави въпроса за практиката в гр. Сливен и в други общини и г-н Александров, обеща на днешното заседание да даде обяснение и някои неща, ако прецени с администрацията да бъдат обсъдени и променени. На днешното заседание на ОбС той липсва и не получихме съответното обяснение и уточнение във връзка с тези правила, поради което е и моя отрицателен вот.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Утвърждава Правила за предоставяне на временна финансова подкрепа на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване, ведно с приложенията към тях – Заявление (Приложение № 1), Декларация СС-насоки (Приложение № 2), Декларация СС-правила (Приложение № 3) и Проект на договор (Приложение № 4). Утвърдените правила, ведно с приложенията са неразделна част от настоящото решение.

2. Възлага изпълнението на правилата съгласно т.1 от настоящото решение на кмета на община Ямбол.

3. На основание, чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението при следните мотиви: защита на особено важни обществени интереси, като забавата на изпълнението би довела до значителни или трудно поправими вреди, свързани с лишаване сдруженията на собствениците на територията на община Ямбол от своевременно подаване на документи по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Вълчев – ПК ЗСДСИ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет-Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“;

2. Община Ямбол да поддържа социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД (Структура за наблюдение и докладване);

3. Община Ямбол да не променя предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция, находящи се на административни адреси гр. Ямбол, ул. „Ресен“ № 2 и ул. „Граф Игнатиев“ № 46 по инвестицията за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД.

4. Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на инвестицията по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост;

5. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 и т. 4 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от месечни обезпечения и отчисления за 2020г. по ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

 

Георгиева – Комисията единодушно гласува в проекта за решение да има направена корекция, в т.4 и т.5 на т.I, а именно да стане: „самосвал с тристранно разтоварване до 5 000 куб. см. на стойност до 30 000 лв. без ДДС“, т.е. да отпадне типа на кабината и съответно обема на двигателя от куб. м. да стане куб см. Същото да стане и в т.5: „Самосвал с тристранно разтоварване до 3 000 куб. см. на стойност до 30 000 лв. без ДДС, 2 бр. Освен това в т.3 да се чете: „пластмасови контейнери тип „Бобър“. Това е по корекцията на решението, а иначе с така направената корекция комисията приема предложения (приложен протокол)

Сивкова - Предлагам в т. I, т.1 да отпадне марката „Негри“ и в т.2 също да отпадне марката, тъй като считам, че закупуването трябва да е в резултат на събиране на оферти и се вземе най-изгодната оферта. Така че, е абсолютно според мен незаконно да посочваме конкретни марки, които общината да купува.

Шиков - Т.е. да отпаднат всички конкретизиращи модела и марката текстове.

 

 

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за изменение на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок предложението на вносителя с направените изменения. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с направените промени.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

I.                    Дава съгласие Община Ямбол да използва част от възстановените средства от РИОСВ Стара Загора, в размер на 198 000.00 лв. /сто деветдесет и осем хиляди лева/ без ДДС, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“, а именно:

1.      Прикачно оборудване за събиране на листа и отпадъци, количка за лесно сваляне и качване на камион на стойност до 21 000 без ДДС;

2.      Мобилна машина за дробене на дърва със система против задръстване на стойност до 45 000 без ДДС;

3.      Пластмасови контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 на стойност 42 000 без ДДС;

4.      Самосвал с тристранно разтоварване и двигател до 5000 см3 на стойност до 30 000 без ДДС;

5.      Самосвал с тристранно разтоварване и двигател до 3000 см3 на стойност до 30 000 без ДДС – 2 броя;

 

II.                 Общински Съвет – Ямбол възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.I от настоящото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ по проблемите на наркоманиите към него за 2022г., и Годишен план за действие на ПИЦ по проблемите на наркоманиите за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението (приложен протокол)

Вълчев – ПК ЗСДСИ приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I.                    Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2022г.

II.                 Приема Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2023г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2022г.

ДОКЛАД

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Илчев – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението (приложен протокол)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.4 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.         

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Всички комисии приемат предложението (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за второто полугодие на 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и § 3 от ПЗР на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешни здравословни проблеми на Цонка Шевкенова и Росица Симеонова.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно създаване на ВК за подбор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.7а от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Димитър Горнаков, Еленка Кънева, Капка Йоргова, Георги Георгиев, Славка Балчева.

                                   

            2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Атанасова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Пенка Атанасова от гр. Ямбол, живуща на в размер на 700 лв. (седемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

Шиков –Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и второто заседание на ОбС- Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 30 март 2023г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколист:

                                                                       

 

                                                                                    Ан. Господинова