РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 16 НОЕМВРИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.;

2. Предоставя изпълнението на дейностите по процедура „Грижа в дома“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите по проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес за период от 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за финансиране на проекта с Управляващия орган.;

4. Дава съгласие финансираните по ПРЧР 2021-2027 г. услуги по „Грижа в дома“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за финансиране на проекта с Управляващия орган.