РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 29 ЮНИ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно план за работа за второто шестмесечие на 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно даване съгласие за подкрепа на инвестиционни намерения на ICS International Consulting SP.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно приемане Правила за разходване на средства от „Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк, съгласно ОПР”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение от кмета на общината  относно кандидатстване с проект „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”, програма ФАР.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно становище за приоритетност на обект „Канализация на кв. Каргон в района между улици „Индже войвода”, „Битоля”, „Ж. Андреев”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно проект „Фамилни центрове за деца”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно съгласие за участие на Община Ямбол в проект за разширение на спортна зала Диана.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

 1. Предложение относно изменение на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно анексиране на договор за наем между „Инвестстройпроект” ЕООД  и ДФ „Земеделие”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно създаване на ОП „Гробищен парк”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно преобразуване на ДЦРЗЗЛ в Център за социална рехабилитация и интеграция на ЗЗЛ.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно информация за състоянието на ДЯ в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно план за подготовка на МБ в общинските училища и детски градини за учебната 2006 - 2007г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно преустройство на общински имоти в домове за социални услуги.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусна линия Бургас – Ямбол, през Средец от РТС – квота Община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предоставяне на ДМА от обект „Нова болница” на ДСХ и ДСП.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно „Ямбол бизнес център” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Хр. Попов

 1. Отчет за дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2005г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            21.1.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Господин Колев за обект № 8 на пл. „Г. Дражев”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.2.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Веста- Благовеста Александрова” за обект на пл. „Боровец”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.3.Предложение относно продължаване срок на наемен договор със Златка Бързакова за обект – помещения на ул. Търговска 57.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.4.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Асоциацията на българите, боледуващи от асма – дишам свободно”, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Донка Георгиева - ДОБИ”, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.6.Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем с „Месокомбинат – БАЙ ТЕЧО” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

20.7.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Руско Петров Минчев.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

   

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно план за работа за второто шестмесечие на 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема План за работата на ОбС Ямбол за второто шестмесечие на 2006г.

 

ЮЛИ

            1.Предложение относно определяне на паркинги и паркоместа на територията на община Ямбол. Отг. кмета на община Ямбол.

            2.Предложение относно приемане на нов Статут за морално и материално стимулиране в община Ямбол. Отг. временна комисия по решение на ОбС.

            3.Предложения относно изменение на ПУП в община Ямбол. Отг. кмета на община Ямбол.

            4.Предложение относно обезщетение наследниците на национализираното дружество „Тунджа”. Отг. председателя на ОбС.

            5.Информация относно организацията на учебната 2006/2007г. в общинските училища и ЦДГ. Отг. кмета на община Ямбол.

            6.Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към първото шестмесечие на 2006г. Отг. кмета на община Ямбол.

 

СЕПТЕМВРИ

            1.Предложение относно създаване на Общински гаранционен фонд. Отг. кмета на община Ямбол.

            2.Предложение относно анексиране договора за концесия с „Шеле България” ЕООД, съобразно решение на ОбС Ямбол. Отг. кмета на община Ямбол.

            3.Предложение относно промяна на състава и правилника за организация и дейността на Съвета по наркотични вещества. Отг. кмета на община Ямбол.

            4.Предложение относно утвърждаване на концесионер на Спортна площадка "Г.Дражев". Отг. кмета на община Ямбол.

            5.Предложение относно по ефективна организация за ползване на почивната база на община Ямбол. Отг. кмета на община Ямбол.

            6.Предложение относно приемане на методика за определяне на такса смет, съобразно количеството битови отпадъци. Отг. кмета на община Ямбол.

 

ОКТОМВРИ

            1.Предложение относно създаване на Общинска охранителна фирма. Отг. кмета на община Ямбол.

            2.Информация за задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта. Отг. кмета на община Ямбол.

            3.Информация за икономическото състояние на дружествата, в които общината е съдружник. Отг. председателя на ОбС.

            4.Предложение относно актуализация на сборния бюджет на община Ямбол Отг. кмета на община Ямбол.

            5.Предложение относно приемане на програма за развитие на детските ясли. Отг. кмета на община Ямбол.

            6.Предложение относно изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите. Отг. кмета на община Ямбол.

 

НОЕМВРИ

            1.Предложение относно приемане на план сметка за такса битови отпадъци. Отг. кмета на община Ямбол.

            2.Предложения относно разпореждане и управление на общинска собственост. Отг. кмета на община Ямбол

            3.Предложение относно приемане Статут на Младежки дом "Г. Братанов". Отг. кмета на община Ямбол.

            4.Информация относно пълняемостта на групите в детските градини на територията на община Ямбол и използваемостта на материалната база на същите. Отг. кмета на община Ямбол.

 

 

 

ДЕКЕМВРИ

            1.Предложения относно разпореждане и управление на общинска собственост. Отг. кмета на община Ямбол.

            2.Предложение относно актуализация на сборния бюджет на община Ямбол. Отг. кмета на община Ямбол.

            3.Предложение относно приемане Правила за разработване на общинска програма за развитие на образованието до 2015г. Отг. кмета на община Ямбол.

            4.Предложение относно оптимизиране на мрежата от общински училища и детски градини. Отг. кмета на община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно даване съгласие за подкрепа на инвестиционни намерения на ICS International Consulting SP.                                                                                                                                                           ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Дава принципно съгласие и подкрепя инвестиционните намерения на ICS International Consulting SP за изграждане на завод за производство на алтернативни енергийни източници (дизел, бензин и др.) чрез нискотемпературна обработка на отпадъци. Общинската администрация да се ангажира да съдейства за ускоряване на процедурите при издаване на строителни книжа и съгласувателни писма от съответните инстанции.

            2.Община Ямбол се ангажира при необходимост и възможност да предостави, съгласно българското законодателство, терен за построяване на завода.

            3.Община Ямбол поема ангажимента да съдейства за организиране доставките на твърди отпадъци и други количества суровина – биологична маса.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно приемане Правила за разходване на средства от „Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк, съгласно ОПР”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема следните правила за разходване на средства от дейност 619 "Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк съгласно общинския план за развитие":

 

 

 

 

ПРАВИЛА

за разходване на средства от Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк съгласно общинския План за развитие

 

            1.Тези правила уреждат механизмите по разходване на средствата от Дейност 619 "Иновационен фонд за дейности и проучвания, подпомагащи  инвестициите, обучения, реклама, свързани с учредяването и изграждането на технологичен парк, съгласно общинския план за развитие, за краткост наричан по нататък "Иновационен фонд".

            2.Управлението на Иновационния фонд се осъществява от Съвет в състав кмета на община Ямбол, зам. кмет, председател на ОбС и председатели на ГС в ОбС Ямбол.

            3.Основни Цели на Иновационния фонд са:

- реализиране на мерки и дейности от ОПР, отнасящи се до иновационните технологии;

- реализиране на действия относно учредяването и изграждането на технологичен парк в град Ямбол /или съвместно с община "Тунджа”.

            4.Оперативни цели на Иновационния фонд са:

- задание за реализиране на технологичен парк;

- разработване на програма за поетапно изпълнение и финансиране на технологичен парк;

- извършване на обучение на представители на общинската администрация, общ. съветници, фирми и институции с определен принос в икономическото развитие на общината.

            5.На свое заседание, председателствано от кмета на община Ямбол, Съвета взема решение за разходване на средствата от Иновационния фонд за изпълнение на целите му.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение от кмета на общината  относно кандидатстване с проект „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”, програма ФАР.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по проект BG 2005/017-453.01.01 “Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в Българо Турския граничен район“ с Проект  за „Реконструкция на корекция на река Тунджа – градски участък”.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно становище за приоритетност на обект „Канализация на кв. Каргон в района между улици „Индже войвода”, „Битоля”, „Ж. Андреев”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1.Дава становище за приоритетност на обект: Канализация на кв. „Каргон” в района между улици „Индже войвода”, „Битоля” и „Жеко Андреев” – гр. Ямбол.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да кандидатства за финансиране на проект за изграждане на канализация в същия район на кв. Каргон, съобразявайки се с препоръките на управителя на В и К.

 

 

     

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно проект „Фамилни центрове за деца”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Дава съгласие Община Ямбол да работи по пилотен проект „Фамилни центрове за деца” през 2006г.

            2.Одобрява разработения от общината Стандарт за издръжка на едно дете в центъра.

            3.Определя таксата, която родителите заплащат на възпитателката за присъствен ден на детето в центъра, както следва:

            - за периода 01.01.2006г. до 31.03.2006г. и от 01.10.2006г. до 31.12.2006г. в размер на 4.50 лв. на ден;

            - за периода 01.04.2006г. до 30.09.2006г. в размер на 2.50 лв. на ден.

            4.Тази такса покрива направените разходи за закупуване на хранителни продукти, медикаменти, перилни препарати и дезинфектанти, разход за електрическа енергия, вода, телефонни разговори с родители и външни услуги.

            5.До десето число на месеца възпитателките от центровете представят в Община Ямбол, дирекция „ФСД” разходно – оправдателни документи за постъпилите такси през предходния месец и доказват направените разходи.

            6.Финансовите средства, необходими за съфинансиране на проекта от бюджета на общината за периода 2006г. са в размер на 3650 лв., които включват доставка на основно ядене на ден за всички деца, болнични, изплащани от работодателя, разходи за канцеларски материали, транспорт и оборудване на трети център.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно съгласие за участие на Община Ямбол в проект за разширение на спортна зала Диана.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Дава съгласие Община Ямбол да участва в проект за разширение на спортна зала „Диана” пред ДАМС като собственото участие, включително и проектиране, да е до 80 хил. лв.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да направи необходимите корекции в бюджета на общината за 2006г. като предвидените средства са от дейност 619.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА Предложение относно изменение на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА допълва чл.71 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества със следния текст: „ ... освен в случаите след разрешение на ОбС, но не повече от 10 години.”

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно анексиране на договор за наем между „Инвестстройпроект” ЕООД  и ДФ „Земеделие”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.147, ал.2 ТЗ, чл.229 ЗЗД и чл.71 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества разрешава на управителя на „Инвестстройпроект” ЕООД  да сключи Анекс към договор за наем за още 7 години или общ срок от 10 години с Държавен фонд „Земеделие” за сграда, находяща се на ул. „Васил Карагьозов” № 2.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА Предложение относно създаване на ОП „Гробищен парк”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага разглеждането на въпроса за месец септември. Общинска администрация да внесе прецизирано предложение за създаване на общинско предприятие „Гробищен парк” до 15.07.2006г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА Предложение относно конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         І. На основание чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

       1. Да се проведе конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД.

       2. Приема следните условия на конкурса:

а/. образование – висше;

б/. образователно – квалификационна степен – магистър;

в/. десет години трудов стаж, от които  три години на ръководна длъжност;.

       - лица заемащи ръководна длъжност – прокурист, изпълнителен директор или управител на търговски дружества, членове на управителни или надзорни органи на търговски дружество и юридически лица с нестопанска цел;

-         ръководни длъжности по Единен класификатор на длъжностите в администрацията

-         експертни длъжности с ръководни функции;

       г/. да представи бизнеспрограма за управление на дружеството за предстоящите три години – 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

д/. да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено събеседване.

       3. Необходими документи:

а/. молба за участие в конкурса – свободен текст.

б/. свидетелство за съдимост.

в/. диплом за завършено висше образование.

г/. документ за самоличност.

д/. трудова книжка.

е/. декларация по чл. 142 от Търговския закон.

Документите по т. 3, 4 и 5 могат да бъдат представени с нотариално заверени преписи.

         4. Приема критерии за оценяване.

            а/. квалификационна  степен – икономика, инженер, право – 3 т.

б/. рентабилност на приходите от продажби в процент по години;

- до 0,5 % до 1 т.;

- от 0,5 до 1 % - до 3 т.;

- над 1 % - до 6 т.

в/. размер и вид на инвестициите по години;

- запазване размера на инвестициите по години – до 1 т.;

- инвестиции до50 хил. лв. до 3 т.;

- инвестиции над 50 хил. лв. до 6 т.

г/. обем и източници на планирани нетни приходи от продажби по години;

- до размера на гласуваните средства от Общински съвет – Ямбол такса за битови отпадъци – до 1 т.;

- нарастване до 10 % от гласуваните средства от Общински съвет – Ямбол такса за битови отпадъци до 3 т.

- нарастване над 10 % от гласуваните средства от Общински съвет – Ямбол такса за битови отпадъци до 6 т.

д/. средно списъчен състав по години:

- до 100 човек  - до 1 т.;

- до 110 човека – до 3 т.;

- над 110 човека – до 6 т.

е/. създаване на ефективна и рентабилна организация за поддържане чистотата на улици, тротоари , алеи и други места за обществено ползване, озеленяване и поддържане на зелените площи на територията на Община Ямбол;

- от 0 до 6 т.

ж/. познаване на нормативната база

- при един правилен отговор до 1 т.;

- при три правилни отговора до 3 т.;

- над три правилни отговора до 6 т.

5. Приема методика за оценка на бизнес- програмата

1. Бизнес програмата се оценява по одобрените критерии.

2. Всеки критерии се оценява за всяка година отделно.

3. Оценката се извършва по точкова система от 0 т. до 6 т.

4. Всеки член на комисията самостоятелно оценява допуснатите кандидати по представената бизнес- програма.

5. Комисията може да се събере повече от едно заседание, ако допуснатите кандидати са повече от трима.

ІІ. Одобрява проектодоговор за управление.

            ІІІ. На основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,  упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурса в тримесечен срок от вземане на решението по т. І.

            ІV. На основание чл. 35, ал. 4 и ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава кмета да назначи конкурсна комисия в състав от седем члена и избира трима общински съветници за членове на комисията.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА Предложение относно преобразуване на ДЦРЗЗЛ в Център за социална рехабилитация и интеграция на ЗЗЛ.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

    1.На основание чл.36а, ал.2 Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане да се закрие, считано от 01.01.2007г. Дневен център за рехабилитация на зрително затруднени лица, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” №20А, секция – юг., и да се открие, считано от 01.01.2007г. Център за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” №20А, секция – юг.

2.Предлага дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция да включва предоставяне на социални услуги чрез индивидуални и групови занимания, свързани с психо - социално и професионално консултиране, информиране и обучение за постигане на адекватна социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.

3.Предлага ресурсно осигуряване: по натурални показатели за извършване на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно разчетни натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет, както следва:

·         Работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка - съгласно разчетни натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, утвърждавани всяка година с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за съответната година.

·         Персонал - 5 щатни бройки в това число: ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица – 1 щатна бройка, психолог – 1 щатна бройка, социален работник – 1 щатна бройка, учител – рехабилитатор – 2 щатни бройки.

4.Възлага на Кмета на Община Ямбол в срок до 15.07.2006 г. да изпрати Решението на Общински съвет - Ямбол до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Ямбол, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на основание чл.36а, ал.1 ППЗСП.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно информация за състоянието на ДЯ в община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1.Приема информация за състоянието на детските ясли в община Ямбол.

            2.Задължава кмета на община Ямбол да разработи програма за развитие на детските ясли, съобразно действащата нормативна уредба в срок до месец септември 2006г.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно план за подготовка на МБ в общинските училища и детски градини за учебната 2006 - 2007г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

______________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1.Приема за сведение списъка и справката за подготовка на материалната база в общинските училища и детски градини за учебната 2006- 2007г.

2.До 10.09.2006г. общинска администрация да внесе информация за изпълнението на дейностите по подготовка на материалната база в общинските училища и детски градини за учебната 2006 - 2007г. в ПК ОН.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно преустройство на общински имоти в домове за социални услуги.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

______________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане обслужването на автобусна линия Бургас – Ямбол, през Средец от РТС – квота Община Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

Отлага разглеждането на въпроса за месец септември. Общинската администрация до месец юли да внесе пакет документи за възлагане обслужването на тези автобусни линии.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА от обект „Нова болница” на ДСХ и ДСП.       

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.44 от НРПУРОИ предоставя за безвъзмездно ползване на Дом стари хора и Домашен социален патронаж следните позиции кухненско оборудване и обзавеждане:

 

№ по ред

Наименование на кухненското оборудване и обзавеждане

Бр.

Единична цена

/лв./

Общо

/лв./

1.

БУК - мивка

16

7.41

118.56

2.

Работна маса – МКС-1 90/70

8

4.41

35.28

3.

Работна маса -МКС-2 

120/70

10

5.81

58.10

4.

Работна маса-МКО-2

192/92

3

8.42

25.26

5.

Маса – МКП

70/70

6

14.05

84.30

6.

Рототостер електрически тип РТЕР-1

1

46.04

46.04

7.

Везна – 200 кг.

1

39.76

39.76

8.

Количка за храна

3

3.01

9.03

9.

Количка за бельо

6

4.20

25.20

 

ВСИЧКО:

 

 

441.53 лв.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА  - Информация относно „Ямбол  - бизнес център” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: Хр. Попов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Задължава Председателят на ОбС- Ямбол да подготви и внесе пред Главния Прокурор на Република България материал, с който да го сезира относно регистрацията, дейността и сделките, сключени от „Ямбол – бизнес  център” ООД до 2006г. включително.

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Отчет за дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2005г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема за сведение отчета на МКБППМН при община  Ямбол за 2005година.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.  

            20.1.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Господин Калев за обект № 8 на пл. „Г. Дражев”.

                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.2.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Веста- Благовеста Александрова” за обект на пл. „Боровец”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.3.Предложение относно продължаване срок на наемен договор със Златка Бързакова за обект – помещения на ул. Търговска 57.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.4.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Асоциацията на българите, боледуващи от асма – дишам свободно”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.5.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Донка Георгиева - ДОБИ”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.6.Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем с „Месокомбинат – БАЙ ТЕЧО” ООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            20.7.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Руско Петров Минчев.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложението.