РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2020г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

ВНОСИТЕЛ: ВК

2.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

4.      Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане, бл. 65, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

24.  Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

25.  Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол – втори етап.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Красимир Митрев

2.      Диана Колева

3.      Величко Гаджолов

4.      Мариана Андреева

5.      Пепа Георгиева

6.      Желязко Желязков

7.      Стоян Стоянов

8.      Петър Жеков

9.      Еленка Тодорова

10.  Димчо Добрев

11.  Радка Димитрова

12.  Тодорка Муцова

13.  Желязко Янакиев

14.  Стефка Бакалова

15.  Руска Дженкова

16.  Павлинка Бакалова

 

2. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

17.  Боян Русев

18.  Антония Пеева

19.  Йордан Стефанов

20.  Иван Хаджиев

21.  Добри Стоев

22.  Зоя Иванова

23.  Елка Динева

24.  Ваньо Паскалев

25.  София Иванова

26.  Йорданка Вълева

27.  Стойка Башаева

28.  Станка Йовчева – Гюмишева

29.  Янка Атанасова

30.  Красимира Желязкова

31.  Здравко Аврамов

32.  Калоян Шейтанов

33.  Стамо Стамов

34.  Диан Цонков

35.  Жана Драганова

36.  Димитринка Железова

37.  Марийка Маджарова

38.  Донка Господинова

39.  Живка Жекова

40.  Мария Попова

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на ОСНВ при Община Ямбол и ПИЦ към него за 2019г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОСНВ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1, Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него за 2019 година. (Приложение № 1).

2. Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол. (Приложение № 2).

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.         

                       

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - общинска собственост в Приложение № 1 към НРПУРОИ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 3.8 %, считано от 01.03.2020г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2020г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с решение №11/1996 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.01.1997 г., изм. с реш. №14/ 21.02.1997 г., изм. с реш. №19/22.08.1997 г., изм. с реш. №24/16.03.1998 г., изм. с реш. №27/05.06.1998 г., изм. с реш. №34/30.10.1998 г., изм. с реш. №42/14.07.1999 г., изм. с реш. №10/14.04.2000 г., изм. с реш. №19/03-10.11.2000 г., изм. с реш. №24 от 09.03.2001 г., изм. с реш. №25/13-20.04.2001 г., изм. с реш. №27/06.07.2001 г., изм. с реш. №29/28.09.2001 г., изм. с реш. №31/21.12.2001 г., изм. с реш. №35/29.03.2002 г., изм. с реш. №41/14.12.2002 г., изм. с №43/25.04.2003 г., изм. и доп. с реш. №8/25.06-02.07.2004 г., изм. с реш. №9/30.07-03.09.2004 г., изм. с реш. №11/19.11-25.11.2004 г.; изм. и доп. с реш. № ХІV-2/04.02.2005 г., доп. с реш. № Х-7/27.06.2008г., доп. с реш. № ХХV-31/17.09.2009г., изм. с реш. № ХХІХ-8/19.12.2009г.,  доп. с реш. № ХVІІІ-1/28.01.2013г., отм. текстове с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г., в сила от 21.02.2017г.)

 

Приложение № 1 от наредбата се изменя по следния начин:

57

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

27.46 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

24.71 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

8.63 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

24.71 лева на декар (годишно)

 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

           

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.9 и чл.8, ал.1 във връзка с чл.6, ал.1, б. „в“ от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, както следва:

 

§ 1. чл. 25 се изменя, както следва:

 

(1) За ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, дължат следните месечни такси:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска ясла или яслена група към детска градина

за месец

17,00

2. За ползване на детска градина от дете, не подлежащо на задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас

за месец

38,00

3. За осигуряване на храна за дете, подлежащо на задължително обучение задължителна подготовка за училище, преди постъпването му в първи клас

за месец

28,00

4. За ползване на детска кухня

за ден

1,80

5. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.9 и чл.8, ал.1 във връзка с чл.6, ал.1, б. „в“ от от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание

                                  

         

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, както следва:

           

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ  НА  СПОРТНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА  СПОРТНИТЕ  ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ  В  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

 

ГЛАВА  ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне от община Ямбол на средства, утвърдени от Общинския съвет и от други целеви източници за финансово подпомагане на:

1. дейностите на спортните клубове и техните обединения;

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.

 

Чл.2. Средствата по чл.1, т.1 от настоящата наредба се предоставят на спортните клубове и техните обединения, които развиват основни спортове с престижни или социални функции. Основни спортове, съгласно приложение № 1 на тази Наредба, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската програма за развитие и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 

ГЛАВА  ВТОРА.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.3. Спортните клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието:

а. да организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;

б. да предоставят спортни услуги;

в. да организират и провеждат тренировъчна и състезателна дейност;

г. задължително да участват в национални шампионати, съгласно Наредби.

д. да осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

/4/. да не са в ликвидация.

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол.

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.4. Обединените спортни клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и на община Ямбол;

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

/4/. да не са в ликвидация;

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол;

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

 

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.5./1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/2/. Спортните обекти и съоръжения са общинска собственост и са описани в  приложение 2, неразделна част от настоящата наредба.

 

Чл.6. /1/. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване на спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общинския съвет и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане общинско имущество.

/2/. Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до Кмета на общината, към което прилага:

а.  период и/или график за използването на спортния обект;

б.  описание на дейностите, за които ще бъде използван спортния обект;

в.  лицата, които ще участват в дейностите по б. „б“;

г. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по б. „б“, когато такова е необходимо.

Чл.7. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се предоставят на спортните клубове, на техните обединения или на друго звено определено за тяхното стопанисване.

Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания:

/1/. спортните обекти и съоръжения да са общинска собственост.

/2/. спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

/3/. да се ползват само за съответните дейности, за които са предоставени. Лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

/4/. в тези обекти да се провеждат състезания от общинския и националните спортни календари.

/5/. да се предоставят безвъзмездно за определено време за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на организации в системата на:

 а. предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план;

б.  висшите училища;

в.  въоръжените сили, в системата на МВР;

г. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания

при условия и ред определен от съответните звена стопанисващи и управляващи обектите и съоръженията.

Чл.9. Общинският съвет и Общинската администрация, могат да искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават и контролират състоянието на предоставените спортните обекти и съоръжения.

Чл.10. Спортните обекти - общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени въз основа на учредено право на строеж върху имоти - общинска собственост, се застраховат в полза на собственика срещу следните минимални рискове: природни бедствия, пожари, аварии и земетресения.

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА.

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.11. /1/. Спортните клубове, чиито спортове са включени в Приложение № 1, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на дейността им.

/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:      

а. да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и регионалните възможности за тяхното практикуване;

б. да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи;

в. да имат разработени програма и методика за изпълнение;

г. да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите /съгласно Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта/, които изпълняват проекта;

д. да имат предоставена общинска база, даваща възможности за изпълнение на проекта;

е. да са включени в общинската програма за развитие на спорта;

ж. План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

з. да съдържат информация за размера на месечната такса за обучение (ако има такава) и копие на решението на органа, който я е определил.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.12. /1/. Обединенията на спортните клубове, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на предоставените им за ползване спортна база и съоръжения.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.13. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет, Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове и техните обединения.

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

Чл.14. /1/. Спортните клубове могат да получават финансиране и от получени средства за дарения в община Ямбол, когато същите са с конкретно целево предназначение за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

            /2/. Реда и условията за получаване на помощи и дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Ямбол е уреден във Вътрешните правила за получаване и управление на помощи и дарения  в община Ямбол и приложенията към тях.

 

РАЗДЕЛ III.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.15. Организациите, които ползват спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, кандидатстват за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортните обекти и съоръжения с проект.

Чл.16. /1/. Проектът трябва да съдържа:

а. информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват/;

б. описание на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради;

в. копие на документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота;

г. брой на спортните организации, ползващи обекта;

д. план-сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.17. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Петнадесет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА.

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл.18. /1/. Условията за финансово подпомагане от община Ямбол по реда на глава Трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази наредба, се сключва в петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите, предложени от Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл.19. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните обединения, включват разходи свързани със спортната им дейност:

1.такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации.

2.участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, нощувки и такси за участие.

3.разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.

4. възнаграждения по граждански договори, и стипендии.

5. възнаграждения по трудови договори за състезатели и треньори след съгласуване и утвърждаване от Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

6. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.

7. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.

8. експлоатация, ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Чл.20. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на спортния клуб.

Чл.21. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет    /приложение №  3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

 

ГЛАВА ПЕТА.

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл.22. /1/. Кметът на общината назначава със Заповед Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, за срока на мандата си.

/2/. Комисията се състои от седем члена - Председател - Зам.-кмет на община Ямбол, Секретар - длъжностно лице от дирекция „Хуманитарни дейности“ и членове двама общински съветника - предложени от Председателя на ОбС - Ямбол, Директора на общинско предприятие Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" и двама представители на спортните клубове и техните обединения.

/3/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност:

- изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол, която се представя в Общински съвет Ямбол за сведение.

- разглежда проектите по раздел трети и предлага на кмета списък с утвърдените проекти и размера на разпределените финансовите средства.

- прави предложения за предоставяне или отнемане на спортно материалната база на спортните клубове и техните обединения.

- решава и други въпроси, свързани с развитието на спорта.

/4/. Взема решения за стимулиране на спортни клубове:

- които имат състезатели, обучаващи се в СУ „Пиер дьо Кубертен" - град Ямбол; .

- които не събират месечни такси за обучение;

/5/. За своята работа Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

/6/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/7/. Публикува протокола на Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за разпределение на бюджетните средства, предоставени на спортните клубове и техните обединения, на сайта на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.23. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност или други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните клубове и техните обединения, които са получили от Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

Чл.24. Спортните клубове, техните обединения, които използват не по предназначение предоставените им по тази Наредба финансови средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Финансовите средствата се възстановяват по ред, определен със Заповед на Кмета на Община Ямбол.

Чл.25. Спортен клуб или тяхно обединение губи правото си на финансово подпомагане по настоящата Наредба за срок от две години при:

-констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

-финансови нарушения или задължения към държава или община, установени от съответните компетентни органи.

-представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаването на документите за кандидатстване по чл.11 в това число неверни данни за класиране в спортно-техническите протоколи за класиранията на състезанията.

-спортни клубове, които събират такси от деца и младежи до 18 годишна възраст, без това да е регламентирано по съответния ред и/или за същите не се издава разходооправдателен документ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.

§ 2. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

§ 3. Тази Наредба се приема на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 4. В правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт – бюджетна дейност към община Ямбол“, в чл.6, ал.1, текстът „спортна зала „Диана“, Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец“ се заменя със „съгласно Таблица № 1 към чл.25“, чл.17, ал.1 се изменя по следния начин „Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от спортните клубове и техните обединения, които отговарят на условията на чл.3 и чл.4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, в чл.25 Таблица № 1 се изменя, като след т.3 се добавят т.1.1.4 и т.2 „Спортни съоръжения“ от Приложение № 2 към  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, със съответните местонахождения и площ, когато е приложимо.

§ 6. С тази Наредба се отменя Правилникът за  условията  и  реда  за  субсидиране дейностите  на  спортните  организации  и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол, приет на заседание на 43-та сесия на ОбС Ямбол проведено на 25.04.2003 г. и изменен на заседание на 7-та сесия на ОбС Ямбол, проведено на 27.03.2008 г.

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл.2

 

 

 

 

С П И С Ъ К

 
 

 


 

НА ОСНОВНИТЕ СПОРТОВЕ

  С ПРЕСТИЖНИ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 ВИД СПОРТ

 

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

 

 

1.

 

БАСКЕТБОЛ, БОКС, БОРБА, ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, ВОЛЕЙБОЛ, ГИМНАСТИКА - СПОРТНА, ХУДОЖЕСТВЕНА, БАТУТ, ДЖУДО, КАРАТЕ, КОЛОЕЗДЕНЕ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ, , СТРЕЛБА, СПОРТНО КАТЕРЕНЕ, ТЕНИС, ТЕНИС НА МАСА, ХАНДБАЛ, ФЕХТОВКА,  ФУТБОЛ.

 

         

             ВОЕННО-ПРИЛОЖНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПОРТОВЕ

 

2.

 

АЛПИНИЗЪМ, БОЙНИ СПОРТОВЕ, БРЕЙК, ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ, КАНАДСКА БОРБА, МОДЕЛИЗМИ, МОТОЦИКЛИТИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ, ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ, СНУКЪР, СПОРТЕН РИБОЛОВ, СПОРТНИ ТАНЦИ, ТУРИЗЪМ, ШАХМАТ.

 

 

 

 

Приложение № 2

към чл.5 ал.2

 

 СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В ОБЩИНА ЯМБОЛ:

 
      

 

 

 

 

1.      СПОРТНИ ОБЕКТИ

 

1.1.1. СПОРТНА ЗАЛА “ДИАНА”                                                                         гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.2.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ Г.ДРАЖЕВ ”                                                       гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.3.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СТАДИОНА”                                 гр.Ямбол, УЛ.“ЯМБОЛСКА КРЕПОСТ“

 

1.1.4.  ПЛУВЕН БАСЕЙН “ГПЧЕ”                                                               гр.Ямбол, КВ.“ЗЛАТЕН РОГ“ 110

 

2.      СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

2.2.1. ГРЕБЕН КАНАЛ                                               гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.2.2. СТРЕЛБИЩЕ                                                гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.3.1. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “АРЕНА”                             гр. Ямбол,  кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ ул.“Дружба“ 

 

2.3.2. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗЛАТЕН РОГ”              гр.Ямбол, кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ /между бл.15 и бл.8/

 

2.3.3.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗОРНИЦА”                     гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / между бл.1 и бл.8 /

 

2.3.4.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ДИАНА”                                 гр.Ямбол, кв.“ДИАНА“ / северно от бл.14 /

 

2.3.5. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 1”   гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / източно от бл.86 /

 

2.3.6. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 2”      гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / южно от бл.72 /

 

2.3.7. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “РАКОВСКИ”                                    гр.Ямбол, ул.“Г.С.РАКОВСКИ“ 40-44

 

2.3.8. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “БЕНКОВСКИ”                          гр.Ямбол, кв.“Г.БЕНКОВСКИ“ / до бл.21 /

 

2.4.1. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БОРОВЕЦ”                            гр. Ямбол, ПАРК“БОРОВЕЦ“ / южен вход /

 

2.4.2. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ГРАДСКИ ПАРК”        гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК“ / срещу Детския кът /

 

2.4.3. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “РАКОВСКИ”               гр.Ямбол, ЦГЧ / м/у ул.“Богомил“ и ул.Г.Раковски /

 

2.4.4. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЧУМЕРНА”                                                         гр.Ямбол, ул.“ЧУМЕРНА“

 

2.4.5. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЗОРНИЦА”                                          гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / до бл.6 /

 

2.4.6. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БАЛАТОН”                                      гр.Ямбол, кв.“АВРЕН“ ул.“Балатон“№2

 

 

 

Приложение № 3

към чл.21

 

Ф  О  Р  М  У  Л  Я  Р

 
 

 

 


ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ _______ / _________

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:_______________________________________________________

                                                                         наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

 

Утвърдена сума:

 

 

Решение №

На

Банкови преводи

от Община Ямбол

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

Отчетени средства до дата на този отчет

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

 

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

 

Размер на средствата, които се отчитат с този отчет:

Лв.

словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

Вид на отчетния документ

№ / Дата

Описание на извърените разходи

Стойност

 

Лв.

Ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

Изисквания:                                                    печат               Председател:______________________

Към формуляра за финансов отчет се                      на

прилагат ксерокопия с подпис, печат             организацията

и текст “Вярно с оригинала” на всички                                          Гл.счетоводител: ___________________

оригинални документи за направените

разходи по договора.

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството в т.ч. *  към всяка фактура се прилага касова бележка, *  към всеки разходен документ – разходен касов ордер. 

                   

_____________20___ год.,  гр.Ямбол

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Валентин …Василев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за гаражи и автосервиз“.

                 При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.25.79 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ V – 79 с отреждане за гаражи и автосервиз“, кв./масив/ 25.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 И 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал.2 и т.5, във връзка с чл. 104, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по ККарта на гр. Ямбол  

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-107 „за ЖС и КОО“ в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-107 в кв. 112 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, засягащо и УПИ II–за озеленяване и УПИ III–за алея, кв. 112, както и тупикова улица с осови точки 538-539

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми вземания от такси за ползване на ДГ "Пролет" през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.173, ал.1 и чл.171, ал.1 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от счетоводните регистри на ДГ „Пролет“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Ямбол, несъбираемите начислени и осчетоводени през 2014г. публични  вземания  с изтекъл давностен срок в размер на 370.30 лева.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

1. Дава съгласие за сключване на договор за дарение, по силата на който Община Ямбол да предостави на ОД на МВР – Ямбол материални активи (вещи-строителни материали), на стойност 1688.24 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и осем лева и 24 ст.) и сума в размер на 4000 (четири хиляди) лв., за извършване на ремонт на санитарни помещения в сгради, собственост на ОД на МВР – Ямбол.

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.537.23.4 и определяне на пазарна цена, ул. "Д. Благоев" бл.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 21 045.00 лв., без ДДС, на която да се учреди право на надстрояване  на ЕООД  „Браян Термоизол”, ЕИК 128595875 върху общински ПИ 87374.537.23 по КК и КР на град Ямбол, с площ 1 801 кв.м. и начин на трайно ползване за комплексно застрояване,  за който е отреден УПИ V за ЖС в кв.10 по плана за централна градска част, одобрен с решение XLVIII-1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол за площ от 75 кв.м. за обект  „Надстройка на един етаж на сграда с идентификатор 87374.537.23.4“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „“Д. Благоев“ № 15.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идн. 87374.552.29 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идн. 87374.552.29.4“ с адм. адрес: гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане“, бл. 65, вх. Б.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост учредява право на строеж на Алексей … Славов, с местоживеене: гр. Ямбол, ж.к. „…. от 25.72 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.29, по КК на град Ямбол, целият с площ 6676 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.552.29.4“, находящ в ж.к. „Възраждане“ бл.65, вх. Б и определя пазарна цена в размер на 1 783.10 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и три лева и десет стотинки), без ДДС, за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху ПИ - ЧОС, ул. "Чумерна" № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, определя пазарна цена на право на пристрояване от 8.14 кв.м. върху ПИ 87374.551.101 по КК на град Ямбол, частна общинска собственост, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден с УПИ XXII 4613 за ЖС в кв. 30 по ПУП ПРЗ на град Ямбол, целият с площ 337 кв.м., с административен адрес ул. „Чумерна“ № 9, град Ямбол, за обект: „Основен ремонт на покрив, преустройство и пристройка на жилищна сграда“, в размер на 929.50 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на Калин … Георгиев, живущ в град Ямбол, ул…..

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда в местност "Бакаджик“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 80217.33.331 с площ 12 305 кв.м. по КК и КР на село Чарган, местност Бакаджик, одобрени със заповед РД-18-448/02.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ I 15  - За курортно строителство и хотелски комплекс, кв.33  по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г. в размер на 110 745.00 (сто и десет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „Дичони“ с ЕИК 128602120, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Батак“ № 3, представлявано от Динко … Господинов.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1.Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2.Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост –оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 39,05 м3 в оценителния доклад , при следните условия:

        2.1. Начална тръжна цена за 39,05 м3 е 1929.50 лв. без ДДС.

-          дървесина на трупи – 75 лв. м3 без ДДС;

-          дърва - 40 лв. м3 без ДДС.

        2.2. Депозит за участие в търга - 192.95 лв. без ДДС, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

        2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

        2.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

 ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Общински съвет гр. Ямбол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, реши:

  I. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019-2020 година, описани подробно в Приложение 1;

ІІ. Одобрява цена определена по Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) в размер на 6.42лева/шест лева и 42 стотинки/ за декар за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд;

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на Община Ямбол, съгласно Приложение 2;

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година, съгласно Приложение 3;

            V. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Ямбол

Предназначение на имота

Кадастрален идентификатор

Местност

Категория на земята

Площ /кв.м

 

1

пасище, мера

87374.17.34

Ормана

VI

12 123

за общо ползване

2

пасище, мера

87374.19.914

Червен баир

X

18 697

за индивидуално ползване

3

пасище, мера

87374.19.915

Червен баир

X

24 570

за индивидуално ползване

4

пасище, мера

87374.20.115

Германските могили

VI

156 555

за индивидуално ползване

5

пасище, мера

87374.20.120

Германските могили

VI

35 897

за индивидуално ползване

6

пасище, мера

87374.20.122

Германските могили

VI

14 896

за общо ползване

7

пасище, мера

87374.28.51

Маслака

X

22 514

за индивидуално ползване

8

пасище, мера

87374.40.309

Данкините агъли

ІІІ

13 290

за общо ползване

9

пасище, мера

87374.41.316

Данкините агъли

III

39 339

за индивидуално ползване

10

пасище, мера

87374.41.969

Данкините агъли

ІІІ

72 709

за индивидуално ползване

11

пасище, мера

87374.58.508

Балар дере

ІV

10 068

за общо ползване

12

пасище, мера

87374.60.541

Чукура

V

37 825

за индивидуално ползване

13

пасище, мера

87374.68.589

Елескьой

X

62 074

за индивидуално ползване

 


 

Приложение  2                       

 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Ямбол, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша.

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Ямбол съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване.

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината от първи до десети март на текущата година, към което прилагат документи

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8 Въз основа на протоколите на комисиите по т. 2.1.5 и 2.1.6 и след заплащане на наемната цена, Кмета на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.9 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

 

    5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

    5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

            5.1.1. За почвения слой не се допуска:

     1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

     2)    преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

     3)    едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой;

 

    5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

    1)  паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;

    2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

    3)  оставянето на пашуващите животни без надзор;

    4)  внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;

    5)  не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;

    6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

    7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

    8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –чешми, корита и др.

 

       6. Ветеринарна профилактика

     6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

    6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

 

         7. Охрана

Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

 

         8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на животновъдството на територията на общината

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

 

Приложение 3

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

            Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд на територията на Община Ямбол, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо и индивидуално ползване на територията на Община Ямбол, включени в списъка в Приложение № 1.

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Ямбол в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Ямбол с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина на трайно ползване;

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:

·         Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.

·         Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

·         Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

2. Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности”:

2.1. Отговаря за актуализацията на плана;

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Община Ямбол взаимодейства с: Общинска служба по земеделие Тунджа – Ямбол, ОД „Земеделие“ гр. Ямбол и ОДБХ – Ямбол.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на бюджета на общината.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 34 кв.м., находящ се на втория етаж в имот публична общинска собственост – ОУ „Николай Петрини” гр. Ямбол, ул. „Битоля” №35, кв.2, парцел ІІ по плана гр. Ямбол,  актуван с АПОС №136/05.05.2000г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 124.78лв., без ДДС /определена по т.1 и т.11 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 750.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 17.40 кв.м., находящ се на втори етаж в имот публична общинска собственост – ЕГ „Васил Карагьозов” гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС №80/23.07.1999г., при следните условия:

 1. Начална тръжна месечна наемна цена – 115.54лв., без ДДС /определена по т.54 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  здравни услуги /стоматологичен кабинет/;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 700.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мария Демирева" за обект № 4 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3468/11.10.2016г. с ЕТ „Мария Демирева”, ЕИК 128504415, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. ”Златен рог” № 13, вх. В, ап.47, представляван от Мария Демирева, за предоставен под наем Обект № 4 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки,  с площ 64.40 кв.м., представляващ помещение част от недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.550.10.32 по КК на град Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев“, гр. Ямбол, с 3 (три) години, считано от 11.10.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно създаване на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на управлението на битовите отпадъци и водоснабдителната мрежа на територията на общината.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1, т.1. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на община Ямбол създава временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол в състав: Антонио Динев – председател, членове – Александър Стойков, Мариета Сивкова, Славка Балчева-Георгиева, Петър Личев.

Възлага на комисията да извърши следните дейности:

-          Извършване на анализ на състоянието на текущата клетка към депо за битови отпадъци и определяне на необходимост и срок за изграждане на нова клетка;

-          Изготвяне на рамков план за въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и сепариране на събраните отпадъци, с цел -минимизиране на депозираните количества на депо;

-          Предложение за оптимизиране на управлението на строителни отпадъци – начини на използване и съхранение;

-          Финансов и функционален анализ на потенциално Общинско предприятие за сметоизвозване;

-          Извършване на задълбочен анализ в различни точки на качество на питейната вода на територията на общината;

-          Правен анализ на собствеността на всички ВиК съоръжения в Община Ямбол;

-          Проучване на състоянието на водопречиствателни и водоснабдителни съоръжения, които не са влезли в употреба, но имат потенциал.

 Задължава временната комисия в тримесечен срок от приемане на решението да представи доклади и анализи по описаните точки.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол за анализ и предлагане на решения в областта на градския транспорт, таксиметровите услуги и организацията на трафика на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1, т.1. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на община Ямбол създава временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол в състав: Иван Тахчиев – председател, Кръстьо Петров, Георги Георгиев, Калоян Калиманов, Анатоли Станилов.

Възлага на комисията да извърши следните дейности:

-          Подпомагане на Общинска администрация при извършване на анализ и изготвяне на нова схема на градски транспорт, включително методите на осъществяване на контрол;

-          Анализ на съществуващите светофарни уредби и тяхната целесъобразност и предложение за цялостен алгоритъм за работа на светофарите на територията на град Ямбол;

-          Анализ на проблемните точки в трафика на територията на град Ямбол и предложения за тяхното решаване;

-          Взаимодействие с таксиметровите превозвачи и постигане на решение, удовлетворяващо гражданите на общината и лицата, предоставящи услугата.

 Задължава временната комисия в тримесечен срок от приемане на решението да представи доклади и анализи по описаните точки.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на решение за промяна на границите на зоните за местоположение на територията на Община Ямбол по смисъла на чл.6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

               1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 840 лв.

Увеличава § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ с 840 лв.

II. По бюджета на ОП "Паркове и зони за отдих и спорт"

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 6 000 лв.

      Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 6 000 лв.

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъдат включени следните обекти:

- „Закупуване на софтуер „ArmSoft EuroDOCS-1191“-„АРМСОФТ Многоезични стандартни удостоверения““, § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“, в дейност 122 „Общинска администрация“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 840 лв.

- „Основен ремонт на табла, пречупващи рингове и протектори в спортна зала „Диана“,   § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, в дейност 714 Спортни бази за спорт за всички“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 6 000  лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев – заместник кмет на община Ямбол за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г. при следния дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2019г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2019г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2020г.

Точка 4. Приемане на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2020г.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 25.03.2020г.:

по точка 1 от дневния ред: Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2019г.

по точка 2 от дневния ред: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2019г.

по точка 3 от дневния ред: Приема бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2020г.

по точка 4 от дневния ред: Одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2020г.