РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ  2006г.

 

           

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение за присъждане награда на заслужилия майстор на спорта Тотка Петрова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

            2.Предложение относно изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            3.Предложение относно включване на г-жа Нели Георгиева – общински съветник в състава на ПК ТУООС и ПК ИРСППНО при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            4.Предложение относно избиране на председател на ПК „Териториално устройство и опазване на околната среда” при ОбС – Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

            5.Предложение относно отмяна на решение № І-А-285/20.03.2006г. на кмета на община Ямбол.

                                                                                               ВН-ЛИ:ПК ТУООС и ПК ИРСППНО        6.Предложение относно промяна в сборния бюджет на община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно Статут за наградите на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ВК за изработване

            8.Предложения относно допълнения на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.    

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно приемане на програма за развитие на мероприятие Детски ясли в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно допълване на решение по т.5 на ХХVІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2006г. за недвижим имот – публична общинска собственост, ул.”Цар Иван Александър” № 12.(МГ „Ат. Радев” и гимназия „В. Левски”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Пакет приложения за възлагане обслужването на автобусни линии.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Информация относно икономическото състояние за 2005г. на „Ямболгаз -92” АД, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, „Дружество за структурно развитие” ООД и „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.Информация относно пълняемостта на групите в детските градини на територията на община Ямбол и използваемостта на материалната база на същите.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            14.Информация относно задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта.                                                                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели. (магазини)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Айнур Юсеин Риза.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

            17.Предложение относно отпускане на еднократна помощ за възстановяване щети на сграда, собственост на Александър Русев, паметник на културата, ул. „Марин Дринов” 2.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      18.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.1.Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот, публична общинска собственост, намиращ се на ул.„Ат. Кожухаров” № 1, гр. Ямбол на СУ „Пиер дьо Кубертен”.

            18.2.Предложение относно предоставяне имот – частна общинска собственост на ул.”Ал. Стамболийски” № 4 за управление на Регионален административен съд - Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.3.Предложение относно предоставяне на помещение, част от имот – публична общинска собственост (Младежки дом) за управление на Дирекция „Бюро по труда” - Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.4.Предложение относно разпореждане с недвижими имот частна общинска собственост на ул. „Клокотница”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.5.Предложение относно предоставяне под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост на Народно читалище „Диана”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно Статут за наградите на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ВК за изработване

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващото заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложения относно допълнения на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.     

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1.Към чл.12, ал.1, т.2 се добавя „Централен общински пазар”.

       2.Изменя т.2а както следва: „Престоят на превозни средства в пешеходната зона на ул.”Кабиле” в отсечката ул. „Страхил” до сградата на община Ямбол”.

       3.В раздел ІІ, текста на чл.9 става ал.1 и се създава ал.2 със следния текст „Паркирането на пътни превозни средства на разрешени, определени и обозначени за това места – платени зони за паркиране се извършва като се заплати съответната такса”.

       4.Създава нова ал.3 на чл.9 със следния текст: „Пропуските за паркиране, зареждане и обслужване на обекти в пешеходните зони на ЦГЧ на гр. Ямбол са със срок на действие до края на всяка календарна година. Пропуските се издават от кмета на общината и се завеждат в специален регистър.”

       5.Към чл.12, ал.1 се прибавят две нови точки 13 и 14 със следните текстове:

       „13.Ползването на паркоместа в платените зони за паркиране, без да е заплатена съответната такса”.

       „14.Предлагането на пътно превозни средства с търговска цел – покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелени площи и другите територии за обществено ползване, с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед на кмета на общината.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно приемане на програма за развитие на мероприятие Детски ясли в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Приема Програма за развитие на Детските ясли в община Ямбол за периода 2007 – 2008г.

            2.Задължава кмета на община Ямбол на шестмесечие да внася в Общински съвет информация за изпълнението на Програмата за развитие на Детските ясли.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно допълване на решение по т.5 на ХХVІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2006г. за недвижим имот – публична общинска собственост, ул.”Цар Иван Александър” № 12.(МГ „Ат. Радев” и гимназия „В. Левски”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Решението на ХХVІІ сесия по т.5.3 да добие вида – „Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи, основен ремонт съгласно Таблица 11 (§52-00, р.ІV, т.7 да стане изграждане система за слънчево отопление басейн в сградата предоставена за ползване на МГ „Ат. Радев” и Г „В. Левски” – 50 000 лева, в § 51-00, раздел ІІІ, нова т.2 ремонт и пуск в експлоатация басейн в сградата предоставена за ползване на МГ „Ат. Радев” и Г „В. Левски” – 40 000 лева) като в това число от Целева субсидия за капиталови разходи  287 400 лева:...”.

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да осъществи контрол по вписване на допълнителния текст по т.1 в съответните счетоводни регистри.

            3.Общинската администрация, заедно с директорите на двете гимназии да направят необходимото, в срок до м. януари 2007г. басейна да бъде пуснат в експлоатация.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Пакет приложения за възлагане обслужването на автобусни линии.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Приема критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите при участие в конкурс, съгласно предложеното приложение № 3

            2.Приема изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства, съгласно приложение № 6, приведено в съответствие с приетите промени по критериите.

            3.Приема списък на задължителните документи, които се прилагат при участие в конкурс, съгласно приложение № 8, приведено в съответствие с приетите промени по критериите.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Информация относно икономическото състояние за 2005г. на „Ямболгаз -92” АД, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, „Дружество за структурно развитие” ООД и „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

____________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.Приема информацията.

            2.Предлага на кмета да предприеме необходимите законови процедури по прекратяване участието ни в „ДЗСР” ООД и „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Информация относно пълняемостта на групите в детските градини на територията на община Ямбол и използваемостта на материалната база на същите.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Приема информацията за пълняемостта на групите в детските градини на територията на община Ямбол и използваемостта на материалната база на същите.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Информация относно задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта.                                                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Отлага въпроса за следващото заседание.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели. (магазини)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.Не приема предложеното решение.

            2.Кмета на община Ямбол, на следваща сесия на ОбС, да внесе предложение за продажба по реда на ЗПСК, на общинските нежилищни имоти - магазин на ул. „Страхил войвода” № 25, магазин на ул. „Тракия” №16 и магазин на ул. „Страшимир Кринчев” №1, въз основа на изготвените оценки.”

     

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Айнур Юсеин Риза.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Айнур Юсеин Риза, ЕГН 0447259050 от  гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев” 24-А-12.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна помощ за възстановяване щети на сграда, собственост на Александър Русев, паметник на културата, ул. „Марин Дринов” 2.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА  - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.1 - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот, публична общинска собственост, намиращ се на ул.„Ат. Кожухаров” № 1, гр. Ямбол на СУ „Пиер дьо Кубертен”.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

____________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.13, ал.2 от Наредбата за реда за предоставяне, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Ямбол /НРПУРОИ/ предоставя безвъзмездно за управление на Спортно училище "Пиер дьо Кубертен" част от имот, публична общинска собственост, представляваща новата част от сградата на ОУ "Даскал Ат. Кожухаров", преустроена в общежитие за нуждите на Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", актуван с АОС № 50 от 22.12.1999 г., намиращ се на ул."Ат. Кожухаров" № 1, гр. Ямбол, считано от 1.09.2006 година.

            2.Старата част на сградата на Прогимназия "Даскал Атанас Кожухаров" /учебен корпус/, се предоставя за съвместно ползване за учебни занятия от двете училища, пропорционално на броя паралелки.

            3.Разходите за ел. енергия, газ и вода се разпределят пропорционално на броя на учениците и ползваните учебни стаи.

            4.Задължава директорите на двете училища преди началото на учебната година да подписват съвместен протокол за разходите за ел. енергия, газ и вода.

            5.Упълномощава кмета на община Ямбол да осъществява контрол по управлението на имота, публична общинска собственост, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.2 - Предложение относно предоставяне имот – частна общинска собственост на ул.”Ал. Стамболийски” № 4 за управление на Регионален административен съд - Ямбол.

 

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

____________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.12, ал.3 от ЗОС и § 3 от ПрЗР на АПК предоставя на РЕГИОНАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ЯМБОЛ безвъзмездно за управление за срок от 10 години, недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 219/20.04.2001г., намиращ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 4, гр. Ямбол, кв. 24 по плана на града, вписан в Службата по вписванията  - Ямбол, с вх.рег. № 2861 от 17.05.2006г., том ХІІІ, стр. 17 , партида ТУ/2861/06, с обща площ 420.00 кв.м.

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление.

            3.На основание чл.147, ал.2, от ТЗ, чл.229 от ЗЗД, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.71 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в ТД, разрешава на управителя на „Инвестстройпроект” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години с ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – БУРГАС, ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА „ – ЯМБОЛ, за недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 916/02.07.2003г., намиращ се на ул. „Васил Карагьозов” № 2 , гр. Ямбол, вписан в Службата по вписванията – Ямбол, входящ регистрационен № 8541 от 22.12.2004г., том ХХVІІІ, стр. 187, партида  ТУ/6144/04, с обща площ 627.00 кв.м. в т.ч. партер, с площ – 75.00 кв.м. и четири етажа (всеки от тях по 138.00 кв.м.), с обща площ 552.00кв.м. 

            4.Препоръчва на кмета да отстрани явна и фактическа грешка в АОС № 916 от 02.06 2003г., графа 13 - забележки като текста се заличи.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.3.Предложение относно предоставяне на помещение, част от имот – публична общинска собственост (Младежки дом) за управление на Дирекция „Бюро по труда” - Ямбол.                                                                                   

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

      Оттеглено от вносителя.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.4.Предложение относно разпореждане с недвижими имот частна общинска собственост на ул. „Клокотница”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

Не приема предложението

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.5.Предложение относно предоставяне под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост на Народно читалище „Диана”, гр. Ямбол.

                                                                                                                                                                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.