РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2023г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Радостинова Желева и Мария Панайотова Рачева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

2.      Предложение относно разделяне на СУ Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ и Домашен социален патронаж, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на три паралелки с брой ученици под минималния през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка IX–ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно организиране дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  в рамките на предоставени средства за издръжка съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид. ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ПЗОС“ гр. Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в собствен имот ПИ с идентификатор 87374.515.20 за обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

11.  Предложение относно отстъпено право на строеж на ул. „Елена Янкова“ бл.10 – таван.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински застроен ПИ 87374.540.234 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Независима България“ № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно Прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XX-207, в кв. 127, по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара”, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.69.124.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.31.23.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Доклад относно Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за изменение на действащия:

·         Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона.

·         ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

22.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

ВНОСИТЕЛ: Ат. Шиков

23.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Радостинова Желева и Мария Панайотова Рачева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Ваня Радостинова Желева от гр. Ямбол, живуща в ж.к. „Диана“ бл. 17, вх. Б, ап. 62 в размер на 1000 лв. (хиляда лева) и Мария Панайотова Рачева от гр. Ямбол, живуща в ул. „Стефан Караджа“ № 68 в размер на 1000 лв. (хиляда лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно разделяне на СУ Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ и Домашен социален патронаж, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за социалните услуги и чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Ямбол:

1.      Разделя Домашен социален патронаж от социалната услуга Дом за стари хора „Свети Архангел Михаил“, гр. Ямбол.

2.      Домашен социален патронаж да бъде разкрит като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Ямбол, местна дейност, считано от 01.10.2023 г.

Възлага на Кмета на Община Ямбол изпълнението на настоящото решение. 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на три паралелки с брой ученици под минималния през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Ямбол:

Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка I клас с брой ученици под минималния – 11, III-ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка IV-ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка V клас с брой ученици под минималния – 13 и една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 16, през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка IX–ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.


 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно организиране дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  в рамките на предоставени средства за издръжка съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол:

  1. Дава съгласие, считано от 01.10.2023 г. щатното разписание в Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ да бъде увеличено с още 10 броя социални асистенти т.е. да бъдат назначени общо 68 социални асистенти, но в рамките на разчетените натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на Община Ямбол, който позволява бюджета на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.  

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Ямбол  през 2023 г. да продължи да се предоставя като делегирана от държавата дейност, в рамките на определеният стандарт и средства за финансиране, осигурени съгласно Закона за държавния бюджет през съответната година.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински Съвет - Ямбол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г.)

§ 1. След таблицата по чл.21, ал.1, т.1 се добавя следния текст:

* Таксата за извършване на услугата по ал.1, т.10 се заплаща както следва:

- 50% при заявяване на услугата;

- 50% при получаване на разрешението за  Разполагане на строителни материали и строителни

площадки.

§ 2. В чл.33, ал.1, т.38 и т.39 се отменят.

§ 3. В чл.46, ал.1 се добавя нова т.28 със следното съдържание:

„т.28 За ползване на детски приключенски въжен парк:

- за лица до 10 години – 2.00 лв.

- за лица над 10 години – 4.00 лв.

- семеен билет /за 4 човека/ - 10.00 лв.

- групов билет /5 човека/ - 15.00 лв.;

§ 4. В чл.46, ал.1, т.8 се изменя по следния начин:

„За ползване на писта за бягане на Градски стадион:

- за 1 месец – 20.00 лв.;

- за 12 месеца – 80.00 лв.“

§ 5. В чл.46 се създава ал.4 със следното съдържание:

„За ползване на услугата по чл.46, ал.1, т.8 се подава заявление по образец в ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“. На правоимащите лица се издава абонаментна карта, съобразно заявения за ползване период.“

 

§ 6. В глава трета се създава нов чл.44б със следното съдържание:

„чл.44б (1) Услуги по гражданското състояние извън нормативно определените, се извършват в следните срокове и цени:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ЦЕНА

СРОК

ЦЕНА

1

Издаване на родословно дърво

30 работни дни

100.00

-

 -

2

Признаване на актове по гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

7 работни дни

20.00

 

 

3

Вписване на припознаване на дете  в регистрите по гражданско състояние при вече съставен акт за раждане

3месеца

10.00

-

 -

4

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

30 мин.

10.00

 

 

(2) Цената за извършване на услугата по ал.1, т. 1 се заплаща както следва:

-50 % при заявяване на услугата;

-50% при получаване на удостоверението.

При невъзможност за издаване на удостоверението, поради липса на данни или информация,

заплатената цена при заявяване на услугата не подлежи на възстановяване.

 

§ 7. „Чл. 52, ал.1, т. 16 се изменя по следния начин:

         

16

Ритуал за тържествено сключване на граждански брак в ритуална зала

- делнични дни

80.00лв.

- в празнични дни

120.00лв.

 

§ 8. „Чл. 52, ал.1, т. 17 се изменя по следния начин:

         

17

Кратък ритуал за сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни

60.00лв.

 

 

§ 9. „Чл. 52, ал.1, т. 18 се изменя по следния начин:

         

18

Сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни без ритуал

40.00лв.

 

 

§ 10. „Чл. 52, ал.1, т. 20 се изменя по следния начин:

         

20

Изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън ритуална зала /от 10:00 часа до 18:30 часа/

140.00лв.

 

§ 11. В чл.52, ал.1, т.21, т.22 и т.23 се отменят.

 

§ 12. В глава трета се създава нов чл.53а със следното съдържание:

„чл.53а Лицата удостоените със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” се освобождават от заплащане на цени за предоставени услуги, както следва:

- по чл. 47, ал.1, № 1 „Посещение на експозиция на ХГ „Ж. Папазов";

- по чл. 48, ал.1, № 1 „Посещение на експозициите на РИМ –Ямбол в гр. Ямбол /ул. Бяло море № 2 и Етнографски комплекс в кв. Каргон/ и № 2 Посещение в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ /резерват и експозиционна зала/;

- по чл. 49, ал.1, № 1 „Посещение на „Музей на бойната слава", т.1.1. Входни билети за индивидуално посещение;

- по чл. 50, ал.1, таблица 1, № I, т.2 Посещение на „КИЦ Безистен - експозиционни зали на ниво „Минало" и № II, т.1 „Посещение на концерт на Камерен оркестър“.

 

Заключителни разпоредби

 

 

§ 13. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 14. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание. 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид. ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на  ½ ид.ч от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.250 целият с площ 516 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. , на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-18-7905-25.08.2020 г. на началника на СГКК- Ямбол,  за който е отреден  X 250 за ЖС, квартал 30 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 2828/02.07.2021 г., находящ се в гр.Ямбол, ул.“ Страхил войвода“ №55-55А в размер на 22 510.00 (двадесет и две хиляди петстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Мери Георгиева Костова.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ПЗОС“ гр. Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл. 52, ал. 4 и чл. 53, ал. 1 от Закона за общинската собственост:

§1. Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ съоръжението „Детски приключенски въжен парк“ в градски парк Ямбол.

§2. Приема изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

Изменя Раздел VII чл. 25, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“, като в Таблица № 1 бъде добавена т. 12.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“, или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в собствен имот ПИ с идентификатор 87374.515.20 за обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 от ЗОС дава съгласие да бъде учредено от "МЕСОКОМБИНАТ - БАЙ ТЕЧО", ООД, . "ТРАКИЯ - КОНЕЦ" ЕООД, "ЯМБОЛЕН" АД, "СЕВИНА-ЛТД" ЕООД  и  "ПЕТ ФИНАНС" ЕООД безвъзмездно право на строеж на Община Ямбол за реализиране на обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“ в съсобствен поземлен имот с идентификатор 87374.515.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ: 303 830 кв.м. , находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 35

Да се сключи Договор на основание чл.34, ал.7 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.37 ал.6, т.1 от ЗОС и чл.67, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България, представлявано от министъра на здравеопазването, за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, в съответствие с издадената виза за проектиране в поземлен имот с идентификатор 87374.528.364, целият с площ 890 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с   УПИ III 364  "За обществено обслужване и жилищно застрояване" в квартал 84 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Вит“ № 75, актуван с АЧОС № 2190/08.05.2018 г., което да бъде упражнено, съгласно одобрен архитектурен проект.

 

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отстъпено право на строеж на ул. „Елена Янкова“ бл.10 – таван.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Георги Петков Граматиков с постоянен адрес, гр. Ямбол, ул. „Елена Янкова“ бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 15 от 22.81 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.536.8, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 7 710 кв.м, във връзка с обособяване чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект апартамент с идентификатор 87374.536.8.8.3 в сграда с идентификатор 87374.536.8.8 по КК и КР на гр. Ямбол, в жилище - апартамент и определя пазарна цена в размер на 3 150.00 (три хиляди сто и петдесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински застроен ПИ 87374.540.234 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Независима България“ № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 203/406 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.234 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 406 /четиристотин и шест/ кв. м., находящ се на ул. „Независима България № 26-26А в размер на 20 700.00 /двадесет хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Димчо Банков Димов и Христина Колева Димова от гр. Ямбол, с постоянен адрес: ул. „Независима България“ № 26.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал.1 и чл.  53 от Закона за общинската собственост, предоставя за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

-      Урнови/колумбарийни стени – 2 броя

-      Фугираща машина за настилки

Възлага на кмета на 9Община Ямбол и на Директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно Прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, да се прехвърли ФОРД ТРАНЗИТ 350 TDCI с рег. № У 0877 ВК от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XX-207, в кв. 127, по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XX-207, в кв. 127 по плана на града, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС – Ямбол и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.571.359 с площ 14 кв. м., в размер на 152.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Калинка Люцканова Гърдева и Гърдьо Вълев Гърдев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара”, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.69.124.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Мариян Тенев,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара” във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за складова дейност, търговия и услуги.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара” да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-69.124 „За складова дейност, търговия и услуги“ в кв./кад. район/ 69. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, план-схема за комуникационно-транспортната мрежа;

  1. На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на Мариян Тенев, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.69.929 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 25 кв.м. /проектен ПИ 87374.69.935/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 113 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район и едновременно изработване на РУП.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за урегулирани поземлени имоти УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектиран УПИ VIII-570.350 /проектен идентификатор 87374.570.350/, образуван след изменението, като съставна част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.31.23.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на "МИТЕС" ЕООД и "ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ" ЕООД, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за база за съхранение, ремонт и поддържане на транспортни средства.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-31.23 „за база за съхранение, ремонт и поддържане на транспортни средства“ в кв./кад. район/ 31. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация;

  1. На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на "МИТЕС" ЕООД и "ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ" ЕООД, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.31.200 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, представляваща проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.31.949 с площ 370 кв.м.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Доклад относно Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ХLVIII-17/24.11.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 9/10.08.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта, с което изменение за същия имот се променя устройствената зона от устройствена зона с обществено обслужващи функции в устройствена зона за предимно производствена дейност (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно Разрешение за изработване на проект за изменение на действащия:

·         Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона.

ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на:

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

• ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване и (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на:

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

• ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 


 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

ВНОСИТЕЛ: А. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК, Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града, с обща прогнозна стойност 39 940 лв. с ДДС, както следва:

 

1.Чук за багер Прогнозна стойност с включен ДДС 4 470.00 лв.

2.Бързо превключване за багер Прогнозна стойност с включен ДДС 1 770.00 лв.

3.Кофа за багер 300 мм. Прогнозна стойност с включен ДДС 330.00 лв.

4.Кофа за багер 1000 мм. Прогнозна стойност с включен ДДС 660.00 ля.

5.Хидравлична завъртаща се конзола за кофа Прогнозна стойност с включен ДДС 2 090.00 лв.

6.Кофа 4 в 1 за мини багер - товарач Прогнозна стойност с включен ДДС 2 300.00 лв.

7.Снегорин за мини багер товарач Прогнозна стойност с включен ДДС 1 600.00 лв.

8.Четка за плевели Прогнозна стойност с включен ДДС 20 220.00 лв.

9.Машина за почистване на пясък Прогнозна стойност с включен ДДС 6 500.00 лв.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“  

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение за кандидатстването проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“.