ПРОТОКОЛ № XIX

 

            Днес, 17.02.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол от 16.30 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0026/16.02.2021г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Атанас Илчев, д-р Валентин Вълчев, Ивайло Симеонов.

            В 16:30 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри деветнадесетото заседание на Общинския съвет.

            На основание чл.60.1 от Правилника за работа на ОбС Ямбол обяви поправката на явна фактическа грешка в Програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2021г., приета на предходното заседание на ОбС, след съгласие на Председателския съвет към Общински съвет Ямбол. (приложениe 1, приложение 2)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно писмо с входящ номер В-0080/12.02.2021г. от група съветници за произвеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения за промени.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 34                        против – 0                             въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение относно писмо с входящ номер В-0080/12.02.2021г. от група съветници за произвеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно писмо с входящ номер В-0080/12.02.2021г. от група съветници за произвеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят представи предложението по приложения материал.

Шиков – Подкрепям идеята, която е засегната в това предложение. След проведена среща между мен, останалата част от вносителите и инициатора на цялата тази инициатива, се съгласих, че това нещо може да бъде разгледано от ОбС- Ямбол. Моето задължение като председател на ОбС е да следя взетите решения да са съобразени със закона и да не накърняват реномето на нашата институция, затова изпратих молби за становища до различни адвокати, които да ни помогнат при взимането на информирано решение. Както виждате, прочели сте становищата, всички те се обединиха около едно нещо, т.е. ОбС не е в правомощията си да организира Местен референдум по така зададения въпрос, понеже въпроса е от компетенциите на органи от национално ниво и дори да вземе ОбС такова решение, то може да бъде атакувано и лесно свалено в съда. Появи се и четвърто становище, то е много интересно с това, че там е описано какво може ОбС да обсъди и евентуално в бъдеще да приеме като становище, ако болшинството от общинските съветници споделят идеята. А именно, адв. Минчо Спасов е казал, че е възможно обществената енергия на гражданите от инициативния комитет, както и на членовете на ОбС – Ямбол да се насочи към приемане на решение на ОбС с предложение за провеждане на Национален референдум по реда определен в чл.10, ал.1, т.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Тази точка гласи, че, ако 1/5 от общинските съвети на територията на Република България отправят подобно искане или приемат подобно становище, Народното събрание е длъжно да проведе Национален референдум. Както сте видели, това е и основната идея в становището от ОА, от кмета г-н Валентин Ревански, че компетенция по този въпрос имат Народното събрание и държавната власт, и следва да бъде организиран Национален референдум. На база на всички становища и обсъждания предлагам ОбС – Ямбол да отхвърли искането за провеждане на Местен референдум.

Д. Горнаков представи становището на ПК ЗОРПК. (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми колеги общински съветници, поисках думата като вносител, за да ви кажа защо подписах искането за  провеждане на местен референдум, касаещ технологията 5G в града ни.

Мисля си, че същото мнение споделят и част от другите колеги, които са се подписали под него.

При нас, група съветници в този общински съвет дойде младо момиче – Диана Димитрова Кацарова, представител на солидна група млади наши съграждани, завърнали се да живеят в Ямбол и тук да отглеждат децата си. Модерни, образовани хора, които обаче са притеснени от внедряването на 5 G технологията по принцип, а още повече на територията на града ни. Категоричното им желание бе да се стопира за известно време внедряването ù тук, докато не се изнесе публично в широк мащаб по-обстойна и доказана във времето информация за безвредността на тази технология. Също тяхно категорично желание бе да се проведе и местен референдум по темата.

От събота насам доста мисл, а след заседанието  на правната комисия още повече се замислих емоционално ли положих подпис и защо подкрепих тези напористи младежи. Преди да отговоря и пред Вас на този въпрос обаче, искам да знаете, че се запознах с доста материали по темата и днес считам, че искането за референдум е справедливо и поддържам подписа си.

Отговорът ми съдържа три аспекта. Първият: Защо трябва да има референдум?  Правейки го, конкретно ще отговоря на отрицателните  мнения, становища, правни норми и пр. защо пък не трябва да има референдум. Сигурна съм, че ако пропусна нещо, вие няма да пропуснете да го напомните. Основната отрицателна  теза  е - Този въпрос е незаконосъобразен и  изобщо не е в работата или в правомощията на местното управление. Вярваме ли в това? Уважаеми колеги, ако някой мисли, че не е наша работа е напълно прав. Не е работа. Това е наше задължение. Нямаме по-ясно задължение като общински съветници от това, когато има тема, която тревожи наши съграждани, да сме насреща. Нали сме в тази зала заради тях? Не било законосъобразно, заравяме си главите в законите, както ни е удобно. И понякога се налага да си ги посипваме с пепел, да не припомням. И нека да поразсъждаваме с хипотетични примери - да си представим, че някое държавно или някакво монополно предприятие започне да ни трови въздуха до припадък, защото специализиран закон го позволявал, ще вземем ли решение, че е законосъобразно да не си отваряме устата. Ако някое  Министерство,  например  на екологията, реши да отбие река Тунджа към Сливен, ние какво – ще стоим като риби на сухо и само ще имаме право да гълтаме въздух ли? Ако правителството вземе решение всичкият боклук на България да се изхвърля около Ямбол, ще си защипем ли носовете, опрени в законите, защото, разбирате ли, нямало такова нещо в дневния ред на местното самоуправление? Ако се вземе национално решение голяма група емигранти да бъдат настанявани на територията на ямболска област, това местен въпрос ли е? Ще реагираме ли? Май вече имахме такъв прецедент. Тогава имаше ли реакция? Имаше. Макар и неуспешна, реакция имаше. И получихме информация. И тогава пак голяма част от съветниците се опряха на устоите на правовата държава. Не било работа на общината и нищо не можело да се направи! Тогава Декларация гласувахме. Ще кажете – все е нещо.

Веднага ви казвам какво може действително да се направи още днес. И  апелирам  Кметът и администрацията да го направят. Да се извърши незабавна ревизия на всички дадени разрешения на телекомуникационните оператори, в това число и разрешения за строеж, на правилното стопанисване на съоръженията им, на спазването на законовите норми за здраве и безопасност и да не бъдат издавани нови такива разрешения, докато хората в града ни не се успокоят. Това поне може веднага да се направи. Както и една графична справка за насищането с антени на мобилните оператори на територията на община Ямбол. Защото уважаеми съветници, наш колега лично провери. В Ямбол вече има 5G мрежа. И тя се предлага на пазара в града ни. Би било добре да бъдем уведомени дали това е така.

Но това изобщо не пречи на провеждането на референдум, обяснявайки се, че не е законосъобразно и че сме безпомощни. Усещам въпроса-сламка: „Един такъв референдум  може ли да произведе правни последици?“ Ще Ви отговоря ясно. Всеки знае, че държавата се управлява от джипката и от телевизора.  Джипката скоро мина през Ямбол. И си замина. Останахме самотни с телевизорите. Е, има реакции. Но само ако всички разберат.

Хората в града ни имат право да бъдат чути. Това е идеята на искането за този референдум. И само фактът, че днес говорим тук за това не е малко постижение. Темата влиза в полезрението на нашето управление и се взима решение. Само да повдигнем темата не е маловажно. Хората имат право да бъдат чути. Ние като представители на съгражданите си имаме само задължението да им дадем правото да бъдат чути. И да получат информация. Най-малкото, самите мобилни оператори ще бъдат принудени да намерят най-верния подход за разяснителна кампания. В крайна сметка не е ли  това целта? Още повече, че Ямбол не е единичен случай в това отношение.

Искам да ви прочета официална публикация от уважавана българска медия: „В Балчик и Мездра  гласуваха мораториуми на изграждането на 5G мрежата на своята територия. Подписки за същото има и в Русе, Добрич  и Варна. …..През 2020 г. български евродепутат поиска от научния панел към Европейския парламент да направи доклад на тема въздействието на 5G над човешкото здраве и околната среда. Той трябваше да бъде публикуван през есента, но се забави заради коронавируса и сега трябва да излезе през март. Подобни настроения срещу 5G има в цял свят, но са силно концентрирани в Европа. Мездра и Балчик например влизат в списък, в който присъстват имената на Флоренция, Женева, Брайтън и други, които са предприели различни мерки с цел забавяне на изграждането на 5G мрежа. Най-символично вероятно е името на Брюксел - самият град, а не целият Европейски съюз, който пръв забрани изграждането на 5G мрежи на територията си, под предлог че "гражданите не са морски свинчета". И тук идвам към втория много важен аспект. С всички примери, които дадох, държа да бъда ясна -  не оприличавам 5G на мобилните оператори  като последствия от ядрена война, замърсявания или други апокалиптични последствия. Напротив, личното ми мнение е, че вероятно наистина тази нова технология има своето място. Но няма никакво значение какво мисля аз. Няма значение ние какво мислим. Има значение единствено какво мислят гражданите. Защото никой от вас няма да отрече -  част от хората са притеснени. Няма достатъчно и пълна яснота. Така ние с бездействието си ги оставяме на конспиративните теории. Този референдум в крайна сметка е в полза на телекомуникационните пазарни субекти. И аз бих желала да разбера нещо повече за 5G технологията. Един референдум би отговорил на този и на много други въпроси. И още нещо - стараем се да работим усърдно като общински съветници. Приемаме купища програми - по 100 страници - за ФПЧ, за възобновяеми източници и какво ли още не. Там голяма компетентност имаме. Но нека си признаем - ние наистина нямаме  компетентност по 5G технологията, освен председателя и още двама, трима. Защо тогава да отнемаме правота на хората сами да решат? Защо да отнемаме правото на специалистите да им обяснят? И последно, колеги, вярвам, вече усетихте в изказването ми дотук, че изобщо не Ви говоря за новaтa  5G технология. Говоря за нещо друго много важно. Няма да ползвам шаблони като гражданско общество, обществено мнение, прозрачност  и пр. Най- важното е хората да бъдат научени да изразяват своето мнение.

Мисля, че това е същественото. Ние, като хора облечени в доверие и някаква власт да научим,  да докажем, че няма нищо страшно, напротив, редно е, хората да  бъдат питани. Да възпитаме това самосъзнание. И това е съвсем реално.

Един мандат, на който и да е било кмет не трябва да минава  поне без два проведени референдума. Така се създава силна местна общност. Така че -  аз ще гласувам за 5 G. Ще гласувам,  ако трябва и за 6 G. Ще гласувам за всяко G, само за да предоставя правото на истински глас на нашите съграждани. Правото им на истинска пряка демокрация.  Аналогията с името на  една партия тук е съвсем случайна. Дали е така не мога да кажа.  Уважаеми съветници, това не е гласуване за новите обществени  технологии.  Това е гласуване за ново обществено съзнание.

И аз ще подкрепя, заедно със съветниците от групата на „БСП за България“, които са част от вносителите провеждането на местен референдум с въпрос „Съгласни ли сте с двугодишен мораториум (разсрочване) на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G (пето поколение) на територията на община Ямбол?“

Шиков - Колеги, аз също обичам да говоря с примери и първо да ви кажа, че съм с две ръце „за“ евентуален мораториум на монтирането на 5G приспособленията и вкарването на технологията в действие. Всички вие си инсталирате софтуер и всички знаете, че като излезе нова операционна система и си я инсталирате, в нея има достатъчно много пробойни и недомислици, които след половин година или година биват отстранени. Технологията 5G в момента е на същото положение, затова нищо по-разумно не виждам от това да се пропусне инсталацията на Версия 1.0 и да се премине към инсталация 1.1. Да, има места, където покритието е на 100%. Основното приложение на 5G мрежата е в индустриалните превози, транспортни услуги и т.н. Въпроса е, има ли нужда в България да се бърза с въвеждане на такава технология, за която останалата инфраструктура все още не е подготвена. В България се славим с един от най-високо скоростния интернет в световен мащаб, оптичната ни мрежа е прекрасна и всички, които имат нужда от статичен интернет го получават в предостатъчни количества, говорим за индустриално ниво. В България в момента все още никой няма да пусне автоматизирано управляващи се товарни автомобили, просто защото нямаме нужните пътища за тях. Единственото, за което ще служи 5G  е за реклами на мобилните оператори и за удоволствие на тийнейджърите, които ще могат да си засичат скоростта на телефоните. Аз съм „за“ такъв референдум, само че за референдум на национално ниво. Както ви прочетох преди малко има чудесен начин ОбС – Ямбол да декларира своята подкрепа и да се обяви „за“ такъв референдум. Предложението, което смятам да направя още на заседанието през м. март и тогава да си говорим за плюсове, минуси на 5G, добре ли е да го отлагаме, не е ли добре. В момента сме се събрали да говорим за законосъобразност, не мисля, че при приемане на едно решение, което след една седмица ще бъде свалено във всеки съд в България, по някакъв начин ние ще вдигнем престижа на ОбС-Ямбол.   

Тодоров - Имам питане към г-жа Георгиева като вносител. Колко подписа имате събрани за този референдум? Има ли подписка за този инициативен комитет колко 1000, 2000, 10 000 подписа, за да видим предварително колко хора са запознати, за да се свика този референдум. Речта Ви беше много хубава и пламенна, но не е по темата, тя е предизборна. Реалните неща са дали този референдум е законосъобразен и колко хора стоят зад този комитет, това е по-важното. Това, че Вие заставате зад тях това много хубаво, ние всички сме зад тях не само Вие. Дайте конкретика колко хора има зад тях и има ли събрана подписка?

Георгиева - Колеги, разбирам, че се чувствате изключително неудобно от ситуацията, в която всички ние се намираме, защото тук става въпрос да уважим правото на едни наши граждани да бъдат чути, да получат информация и ние да вземем едно решение. Мисля, че са събрани около 400, 500 подписа, спомена г-жа Диана Димитрова - Кацарова, ако е тук тя може да потвърди, че са събрани. Нали разбирате, че това тук в момента е използване на една ситуация, в която аз не мога да ви дам конкретен отговор, не съм организатор на подписка, когато съм събирала подписи мога да ви го кажа с точност. Тук идеята на моята подкрепа и на нашето подкрепяне на референдума е съвсем различна, да дадем сигнал на гражданите и аз съм изненадана, че съветник от ПП „Пряка демокрация“ се интересува толкова много от броя на подписите. Темата е друга, темата е да покажем, че ние сме съпричастни, ние можем да вземем едно решение, можем да вземем второ решение, да организираме информационна кампания, да предложим, както каза г-н Шиков, за Национален референдум, но да обърнем внимание на тези хора, а не да си стоим и да се правим, че това нас въобще не ни интересува, защото броя на подписите бил толкова. Така че, аз не мога да ви дам точен отговор на това, ако имате желание да го получите, председателката на инициативния комитет е тук и тя ще Ви да де конкретен отговор.

Миланов - проц. - От името на съветниците от ПП ГЕРБ предлагам да прекратим дебатите, тъй като ние мислим, че всички тук сме се подготвили, прочели сме всички материали по темата, предполагам, че всички сте готови с вашето виждане и да не правим дебати на тема какво ще направим на 04.04.2021 г. Всеки да гласува по съвест. Ние представляваме гражданите на Ямбол, те са ни избрали и ще бъдем отговорни към това гласуване.

Шиков – подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 12               въздържали се – 5

Приема се.

Предлагам да проведем тайно гласуване по проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – 12               въздържали се – 5

Приема се.

            Йорданов – Предлагам да прегласуваме, тъй като има неточност в броенето.

            Шиков – Да, вярно, станали са 35 съветника.

            Подлагам на прегласуване предложението за тайно гласуваме.

Гласували      за – 18                        против – 10               въздържали се – 6

Приема се.

            Заповядайте за предложения за комисия за провеждане на гласуването.

            Тюфекчиева – Предлагам Димитър Горнаков.

            Киров – Предлагам Георги Георгиев. (Ал. Стойков също го предлага)

            Йорданов – Предлагам Калоян Калиманов.

            Калиманов – Правя си самоотвод.

            Миланов - Предлагам адв. Г. Георгиев.

            Адв. Георгиев – Правя си самоотвод, защото гласувах против процедурата за тайно гласуване.

Шиков - Предлагам Ивайло Христов, който и да е председател на комисията. Предлагам да гласуваме анблок комисията и председателя.

Гласували      за – 20                        против – 3                 въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок състава и председателя на комисията.

Гласували      за – 22                        против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

Комисията да заповяда да си свърши работата.

Калиманов – Предлагам 10 минути почивка от името на ГС БСП да се подготви комисията.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка, 17.15 часа.

След почивката присъстват 34 съветника, 17.25 часа.

 

Антон Шиков изчете предложението, което се подлага на гласуване - На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос „Съгласни ли сте с двугодишен мораториум /разсрочване/ на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G /пето поколение/ на територията на Община Ямбол?“,  поради неговата незаконосъобразност.

 

Ивайло Христов разясни процедурата за гласуване, съгласно правилника за работа на общинския съвет.

Проведе се тайно гласуване.

Комисията обработи резултатите, изготви протокол.

Христов – Резултата от гласуването е следния:

Гласували      за – 21                        против – 10               въздържали се – 2

Един празен плик.

Шиков – На основание резултатите от тайното гласуване обявявам решението за прието.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос „Съгласни ли сте с двугодишен мораториум /разсрочване/ на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G /пето поколение/ на територията на Община Ямбол?“,  поради неговата незаконосъобразност.

   

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам деветнадесетото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова           

 

 

                                                                                  Ан. Господинова