Пета сесия проведена
на 17 март 2004г.

ДНЕВЕН РЕД

1.Предложение относно инфраструктурен микропроект "Решаване топлоизолацията на сградата на гимназия "В.Левски", МГ и НАОП" за финансиране от СИФ.
    ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

2. Предложение относно инфраструктурен микропроект "Пристройка на физкултурен салон към ЦДГ "Пламъче" за финансиране от СИФ
   ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков

3. Предложение относно членство на Община Ямбол в Ямболска търговско промишлена палата.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

4. Предложение относно членство на Община Ямбол в клуб "Местно самоуправление".
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

5. Предложение за присъждане на награда "Хипократ" за 2004г.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

6. Предложение за сборен бюджет на община Ямбол за 2004 година и план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2004г.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

7. Предложение относно отмяна на Наредба за търговската дейност на територията на община Ямбол и изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

8. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

9. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2003г.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЪРВА -Предложение относно инфраструктурен микропроект "Решаване топлоизолацията на сградата на гимназия "В.Левски", МГ и НАОП" за финансиране от СИФ.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Община Ямбол да кандидатства за финансиране от Социалноинвестиционен фонд с проект "Решаване топлоизолацията на сградата на гимназия "В.Левски", МГ и НАОП" и да съфинансира проекта минимум 20%, максимум 30% от общата му стойност за подготовка и изпълнение.
Общината да стопанисва обекта след неговото завършване.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно инфраструктурен микропроект "Пристройка на физкултурен салон към ЦДГ "Пламъче" за финансиране от СИФ
      ВНОСИТЕЛ: Г.Стайков

Общински съвет РЕШИ:
Община Ямбол да кандидатства за финансиране от Социалноинвестиционен фонд с проект "Пристройка на физкултурен салон към ЦДГ "Пламъче" и да съфинансира проекта минимум 20% от общата му стойност за подготовка и изпълнение.
Общината да стопанисва обекта след неговото завършване.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно членство на Община Ямбол в Ямболска търговско промишлена палата.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Упълномощава кмета да извърши необходимите действия за членство на общината в Ямболска търговско-промишлена палата.
2. Упълномощава кмета да представлява община Ямбол в Палатата.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно членство на Община Ямбол в клуб "Местно самоуправление".
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Не приема предложението.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА- Предложение за присъждане на награда "Хипократ" за 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Не приема предложението.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА- Предложение за сборен бюджет на община Ямбол за 2004 година и план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Ямбол за 2004г., по параграфи и подпараграфи съгласно Таблици 1 и 2, както следва:
  
1.1. ПО ПРИХОДА       16 373 929 лева
в това число:
       1.1.1.Собствени приходи     5 573 985 лева
в това число:

— Данъчни приходи

1 700 600 лева

— Неданъчни приходи

3 794 025 лева

— Целева субсидия
за Кап.разходи

      48 400 лева

— Общо изр.субсидия

    115 500 лева

— Преходен остатък

    168 580 лева

— Трансфер за театри

    - 72 753 лева

В т.ч.:

 

— Драматичен театър

    - 50 538 лева

— Куклен театър

    - 22 215 лева

— Погасяне на инвестиционен
заем

    -151 200 лева

— Възстановяване на субсидии

       - 3 617 лева

— Внасяне на данък върху
Приходите по чл 2"в" от ЗКПО 

     - 25 550 лева

      1.1.2. Приходи за държавна дейност      10 799 944 лева
— Преотстъпен ДДФЛ                     8 490 000 лева
— Обща допълваща субсидия        1 988 286 лева
— Целева субсидия за кап.р-ди          72 600 лева
— Преходен остатък                          268 223 лева
— Възстановена субсидия за ЦБ         -19 165 лева

2. ПО РАЗХОДА 16 373 929 лева
в това число:
— За Държавни отговорности                 - 10 799 944 лева
В т.ч.
— резерв за Държавни отговорности             215 528 лева
— За Общински отговорности                   - 5 573 985 лева

По филиали и отговорности:

ФИЛИАЛ

План 2004 общо

ДЪРЖАВНИ
ОТГОВОР-НОСТИ

ОБЩИНСКИ
ОТГОВОР-НОСТИ

1.

ОБЩИНА ЯМБОЛ-ОБЩО

5162252

1122514

4039738

2.

СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

292507

292507

-

3.

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"-ОБЩО

252709

252709

-

4.

ОУ"Й.ЙОВКОВ"-ОБЩО

410606

410606

-

5.

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"-ОБЩО

584225

584225

-

6.

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯ НОВ"-ОБЩО

552200

552200

-

7.

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"-ОБЩО

351390

351390

-

8.

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-ОБЩО

315286

315286

-

9.

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"-ОБЩО

470598

470598

-

10.

ОУ"Д-Р П.БЕРОН"-ОБЩО

620425

620425

-

11.

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"-ОБЩО

673124

673124

-

12.

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"-ОБЩО

564292

564292

-

13.

НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"-ОБЩО

171095

171095

-

14.

МГ"АТ.РАДЕВ"-ОБЩО

482116

482116

-

15.

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"-ОБЩО

509923

509923

-

16.

ЦДГ-ОБЩО

2314361

1598638

715 723

-

В т.ч. за §10-11 "Разходи за храна"

-

-

232 000

17.

ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

122106

90296

31810

18.

НАОП

32587

23970

8 617

19.

МЦТПО

92598

92598

-

20.

ДЕТСКИ ЯСЛИ

843262

506490

336772

21.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ(ДСХ и ДСП)

639167

512726

126441

22.

КУЛТУРА

528589

386688

141901

23.

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

172983

-

172983

   2.1. Утвърждава размера на бюджетните кредити на второстепенните разпоредители при условията на чл.10, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 година.

   2.2. Формира бюджетен кредит за ДЦРЗЗЛ гр.Ямбол от преходния остатък от тази дейност в размер 33 530 лева.

3. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи, основен ремонт съгласно Таблица № 12
Като в това число от Целева субсидия за капиталови разходи     121 000 лева
Държавна отговорност     72 600 лева
Местна отговорност          48 400 лева

4. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по функции и дейности и средства за работна заплата за 12 месеца както следва:

-

Численост
на персо
-нала към
1.1.2004г.

Ср.Брутна
работна
заплата
1.1.2004г.

Ср.Брутна
работна
заплата
1.7.2004г.

ОБЩО
средства
За ФРЗ

ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ - ОБЩО

1706

266.16

288.78

7675648

О Б Р А З О В А Н И Е

1290

266.10

288.72

5843342

ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"

23

277.61

301.21

108560

НУ"Р.КОЛЕСОВ"

15.5

265.97

288.58

70062

О Б Щ О

38.5

272.92

296.13

178622

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

60

273.61

296.87

279121

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

91

268.40

291.21

415272

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"

56

262.75

285.08

250172

НУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

29.5

263.49

285.89

132100

О Б Щ О

85.5

263.01

285.36

382272

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

84

265.97

288.58

380137

НУ"ПР.НОЙКОВ"

25.5

270.64

293.64

117287

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

52

287.05

311.45

253788

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

48

275.27

298.67

224651

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

55.5

264.07

286.52

249185

НУ"СТР.КРИНЧЕВ"

17

268.59

291.42

77599

О Б Щ О

72.5

265.13

287.67

326784

ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

94

253.79

275.36

405612

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

105

265.67

288.25

474287

МГ"АТ.РАДЕВ"

66

288.20

312.70

323643

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

75

281.29

305.20

358957

Ц Д Г

325

251.069

272.416

1387465

М Ц Т П О

14

300.54

326.09

71649

СПОРТНО У-ЩЕ

33

266.24

288.87

155505

ОБСЕРВАТОРИЯ

4

333.99

362.38

22716

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

17

296.04

321.20

85574

Заведения за социални услуги

57

209.32

227.11

197316

Дом стари хора

54

209.32

227.11

186936

Дневен център за рехаб.на ЗЗЛ

3

209.21

227.00

10380

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

198

200.10

217.11

655244

ДЕТСКИ ЯСЛИ

154

194.71

211.27

495914

УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

44

218.96

237.56

159330

в т.ч.ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"

1

221.58

240.41

3665

ОУ"Й.ЙОВКОВ"

1

223.17

242.14

3691

ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"

2

226.08

245.30

7478

ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"

3

242.26

262.85

12019

ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"

1

217.05

235.50

3589

НУ"ПР.НОЙКОВ"

1

218.60

237.18

3616

ОУ"Н.ПЕТРИНИ"

1

227.75

247.11

3768

ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

1

223.17

242.14

3691

ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"

1

223.17

242.14

3691

ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"

2

236.20

256.28

7812

ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"

2

220.11

238.82

7280

МГ"АТ.РАДЕВ"

1

232.33

252.08

3842

Г-Я"В.ЛЕВСКИ"

1

227.75

247.11

3768

Ц Д Г

14

223.19

242.16

51676

ОБЩИНА ЯМБОЛ

12

200.27

217.29

39744

К У Л Т У Р А - държавна дейност

44

216.26

234.64

157369

БИБЛИОТЕКА

18

216.99

235.43

64595

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

16

221.67

240.51

58656

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

10

206.30

223.83

34118

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

116

426.11

462.33

817466

Секретар на МКБППМН

1

297.00

322.25

4911

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО

63

230.71

250.32

240378

Домашен социален патронаж

19

172.36

187.01

54160

К У Л Т У Р А - общинска дейност

23

218.58

237.16

83141

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ

14

218.53

237.11

50598

Р Т В

3

184.16

199.81

9138

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА

6

235.88

255.93

23406

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

17

311.79

338.29

87661

МЛАДЕЖКИ ДОМ

4

233.03

252.84

15416

В С И Ч К О :

1769

264.89

287.41

7916026

    4.1. На основание ПМС № 40 / 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности основната месечна работна заплата на кмета на община Ямбол достигната към 31.12.2003 г. да се увеличи с процента на увеличение на общинската администрация за съответния период плюс 1 процент допълнително възнаграждение за прослужено време за календарните години положен трудов стаж.

5. Приема план сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с Приложение №6 от §47 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004г. както следва

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

Наименование

Налични
01.01.2004

Приход
2004 г.

Разход
2004 г.

Остатък
на 31.12.2004

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ СЪЗДАДЕН СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

За покриване на разходите по приватизация - 9%

117975

42917

30000

130892

За придобиване на ДМА и инвестиции - 91%

41671

433936

475607

0

ВСИЧКО

159646

476853

505607

130892

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.Социално битови разходи на персонала зает в бюджетните звена определен в размер на 3 % на база начислените средства за работна заплата.

    6.2. Лимит за представителни разходи в размер на 30 000 лева. в това число командировки в чужбина в размер на 10 000 лева.

7. Определя разчет за целеви разходи:
    7.1. На основание чл.39 от ПМС № 30 от 2004 г., помощ за погребения в размер 151,86 лв. /в т.ч.ковчег- 40,00 лв., надгробен знак с надпис- 3,60 лв., изкопаване на гробно място- 86,76 лв., превоз на покойника от дома- 18,00 лв., некролог - 3,50 лв./ за следните категории граждани, регистрирани в службата за социално подпомагане.
  — самотни лица /без близки и роднини/
  — безпризорни и бездомни лица
  — лица, настанени в домове в социални грижи, без доходи и без близки и роднини.
    7.2. Разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50% от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в квартал "Каргон", където липсва изградена канализация - 2 000 лв.
    7.3. Членски внос в НПО - 18 000 лева.
    7.4. Клубове на пенсионера - 10 000 лева
    7.5. Предоставя парична помощ на близките на починалата в размер на 1 000 лева за погребение. Сумата да се изплати от собствен бюджет на Община Ямбол.

8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
    8.1. За читалища     86 342 лева
    8.2. Упълномощава кмета на общината да договори условия за използване на средствата по т.8

9. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
    9.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи за погребения по чл.39 от ПМС30/2004г., стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.
    9.2. Отопление, осветление.
    9.3. Други
    9.4. Разходи за дейности с доказан икономически ефект, водещи до съществено намаляване на бюджетните разходи, или увеличаване на бюджетните приходи.
    9.5. Разходите за услуги по събиране , извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, до размера на получените приходи от такси за битови отпадъци, се извършват приоритетно.

10. За осигуряване изпълнението на бюджета:
    10.1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му държавни и общински дейности, приоритетността на разходите, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2004г.:
    11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
    11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в дейност или от дейност в дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
    11.3. Да се разпорежда с резервирания бюджетен кредит.
    11.4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

12. Задължава кмета на общината :
    12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
    12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.
    12.3. Да извършва актуализация на бюджета при условията на §7 и §8 от ПЗР на ЗДБРБ.
    12.4. Да извършва актуализация на бюджета с предоставените дарения и помощите, както и предоставените средства по международни програми съгласно волята на дарителите и клаузите на договорите.

13. На основание Национален счетоводен стандарт 16 и чл.22 ал.6 от Закона за корпоративно подоходно облагане определя стойностен праг на същественост на материалните дълготрайни активи - 500 лева /петстотин/ считано от 01.01.2004 година.

14. Утвърждава Плана за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2004 година.
     14.1. ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА
  — "Инфрастроймонтаж" ЕООД - Ямбол ;
  — "Полистрой" ЕООД - Ямбол ;
  — "Инвестстройпроект" ЕООД - Ямбол ;
  — "Комуналуниверс" ЕООД - Ямбол .
Прогнозните постъпления от приватизация на дружествата "Инфрастроймонтаж" ЕООД - 110 000,00 лв, "Полистрой" ЕООД - 120 000,00 лв.,"Инвестстройпроект" ЕООД ( 3/5 Община Ямбол, 1/5 Община Тунджа и 1/5 Община Стралджа) - 60 000,00 лв. и "Комуналуниверс" ЕООД - 220 000,00 лв., при реализация ще покриват капиталовите разходи.
    14.2. НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ и прогнозни постъпления от тях в лева

1. Магазин за хранителни стоки, пл."Боровец" - 40 000
2. Помещение за промишлени стоки, ул."Д. Благоев"№17 - 37 000
3. Бингозала, ул."Каранова" № 2 - 135 000
4. Сграда, ул. "Йордан Йовков" № 5 - 25 000
5. Помещение, ул. "Срем" № 3 - 48 574
6. Магазин, ул. "Серес" № 15 - 52 000
7. Магазин, ул. "Серес" № 15А - 31 000
8. Магазин, пл. "Стр. Кринчев" - 33 279

При необходимост от допълнителни постъпления от приватизация за покриване на капиталови разходи:
1. Магазин, ул. "Страхил" № 25 - 121 936
2. Магазин, ул. "Тракия" № 16 - 50 915

2. На основание чл.1"а" от Наредбата за търговете, чл. 3 от наредбата за конкурсите, възлага на кмета да извърши маркетинг за предстояща продажба чрез търг, на общинските дружествата и нежилищни имоти.
Оповестяването да се извърши чрез :
а) публикуване на Информационна карта в един централен, един местен вестник и в сайта на Общината в Интернет.
б) предоставяне на информация на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палата, бюлетини и др.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА- Предложение относно отмяна на Наредба за търговската дейност на територията на община Ямбол и изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.4 и § 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност отменя Наредбата за търговската дейност на територията на община Ямбол.
2. На основние чл.9 от ЗМДТ приема изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол в частта на чл.39, а именно:
а). заличава т.44, т.44.1, т.45 и т.46;
б). т.47 става т.44 и придобива следния вид:
"Отразяване на промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за търговия с тютютневи изделия и лицензии за търговия с вино, спирт и спиртни напитки" - 3 лв., срок на извършване на услугата - 7 дни.
Останалите точки на чл.39 променят номерата си последователно с три назад.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА- Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол в частта на чл. 5:

Чл.5 Забранява се:
  — ал.1 "Присъствието на лица за времето от 22.00 до 6.00 часа в увеселителни и питейни заведения, носещи огнестрелно оръжие. Собствениците и управителите на такива заведения са задължени да оказват съдействие на органите на МВР при извършване на проверки по неправомерното носене на огнестрелно оръжие."
  — Досегашната ал.1 става ал.2
  — Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя по следния начин:
"За нарушаване разпоредбите на този член се налага глоба от 20 до 500 лв. "

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА- Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2003г.
      ВНОСИТЕЛ:
Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Приема отчета на МКБППМН за 2003 година за сведение.