ПРОТОКОЛ № XVIII

 

            Днес, 28.01.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0011/21.01.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Стойко Стойков.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански-кмет на община Ямбол и Енчо Керязов – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри осемнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от 01.02.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект и кандидатстване за финансово подпомагане за модернизация на лекоатлетическа писта на спортен комплекс "Стадиона", гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на ж.к. „Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Маслака“  и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.26.242 по ККарта – земеделска територия за транспортен достъп  на ПИ 87374.26.19 по ККарта, м.“Маслака“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците", одобряване на задание за същото и  даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.43.912 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.43.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Хале", ул. "Л. Каравелов" № 17.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост - речни дървени кейове.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно сключване на договор за извършване на проучвателни дейности в община Ямбол за инвестиции във ВЕИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XXV 854 в кв. 90 по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

13.  Предложение относно учредяване право на пристрояване сграда с идентификатор 87374.538.160.2 за изграждане на външни стълби с площадка и подемник и определяне на пазарна цена, ул. "Преслав" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

14.  Предложение относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се на пл. "Освобождение" № 1 чрез провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Аз имам предложение като т.15 да влезе избиране на представители на ОбС Ямбол, в комисия по чл.8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол. Закъсня предложението по моя вина, на 18 януари влезе в сила наредбата, но в петък дойде вестника при нас. Комисията го разгледа сутринта, получихте го вчера на имейлите си.

Сивкова – Предлагам т.11 да отпадне от дневния ред.

Шиков – Няма други предложения, заповядайте за мотиви.

Сивкова – Основанията за тази точка, чл.8, ал.1 от ЗОС не кореспондират с това, което ни се предлага. Кметът е в правомощията си да сключи такъв договор  и не е нужна санкцията на общинския съвет. Договорът е документ, с който даваме право на фирмата да проучва някакви наши имоти с помощта на служители от общинската администрация. Не получаваме никакъв резултат от тази информация, която се събира. Когато искаме да реализираме една такава хубава идея като ВЕИ, е добре да се обяви конкурс, Община Ямбол да промотира тези свои имоти с цел получаване на най-добър резултат, реализация. Има несъответствия в мотивационната част относно компанията – не кореспондира с информацията в Търговския регистър, където за 2019г., към март месец, фирмата не осъществява дейност. Няма ГФО, от който да се оприентираме какво ни се предлага, какъв е партньора, който се предлага. Най-добре е да отпадне от дневния ред точката и да се развие идеята в посока най-добра за гражданите на Ямбол.

Шиков – Предлагам да гласуваме г-н Ревански да говори.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Г-жо Сивкова, виждам, че желаете да има инвеститори в гр. Ямбол. Аз направих и друго проучване за тази компания. Тя е дъщерно дружество на „Копенхаген Грийн Енерджи“ и имахте възможност да се информирате за нейната дейност. Искам ясно да заявя, ако тази компания сега с нашето отношение към нея не се откаже, гарантирам Ви, че, ако решат да дойдат втори път и поискат сътрудничество с нас, лично ще ви поканя, както и всички общински съветници, които се интересуват от това, да си ги подложите на кръстосан разпит и да се убедите в техните намерения. Добре е да прочетете чл.62 от Закона за енергетиката, там ясно е описано при такива инвеститори, които искат да инвестират в държавна и общинска собственост, какъв е реда.

Сивкова – Г-н Ревански, благодаря Ви за информацията и Ви напомням, че, след като всички се обединихме около мнението, че трябва да се работи качествено и да се изнася достатъчно информация в комисиите, аз искам да отбележа, че това нещо не се случва. Няма кой да отговаря на поставени въпроси и няма кой да предоставя съответно необходимата информация. Това не променя нашите виждания и нашето становище, ние държим точката да отпадне и да се гласува отпадане на точката от дневния ред.

Шиков - Подлагам на гласуване предложението на госпожа Сивкова.

Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 7

Не се приема.

Шиков - Подлагам на гласуване новото предложение да влезе в дневния ред като т.15.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 7

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от 01.02.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект и кандидатстване за финансово подпомагане за модернизация на лекоатлетическа писта на спортен комплекс "Стадиона", гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на ж.к. „Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Маслака“  и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.26.242 по ККарта – земеделска територия за транспортен достъп  на ПИ 87374.26.19 по ККарта, м.“Маслака“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците", одобряване на задание за същото и  даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.43.912 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.43.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Хале", ул. "Л. Каравелов" № 17.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост - речни дървени кейове.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно сключване на договор за извършване на проучвателни дейности в община Ямбол за инвестиции във ВЕИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XXV 854 в кв. 90 по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

13.  Предложение относно учредяване право на пристрояване сграда с идентификатор 87374.538.160.2 за изграждане на външни стълби с площадка и подемник и определяне на пазарна цена, ул. "Преслав" № 13.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

14.  Предложение относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се на пл. "Освобождение" № 1 чрез провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

15.  Предложение относно избиране на представители на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в комисия по чл.8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол) – Имам забележка да се запише правилно наименованието на ТМТ - ПТГ „Иван Райнов“.

Калиманов – Вземам отношение по два въпроса. Първо, като представител на една от неправителствените организации, която взе отношение по казусите им. Искам да направя една ретроспекция спрямо годишния план за миналата година за 2020 г., с този, който днес ни се предлага на ОбС. Четейки новия план, който администрацията ни предоставя ми направи едно добро впечатление, че наистина няма тези абзаци и текстове, които сме виждали през годините, както казвах и през годините „копи-пейст“. Направи ми много добро впечатление, защото вече сравнявам програмата на кмета, с която се яви пред гражданите на гр. Ямбол и с това, което ни се предлага в ОбС дали то съвпада. За мен това е важно, за да няма разногласия. Направи ми силно впечатление, че след едно дълго прекъсване ще бъде възстановена работата на младежкия консултативен съвет, който е към кмета. Надявам се, че тази година този младежки консултативен съвет ще се случи и наистина да заработи, да подпомага работата на ОА, както и работата на кмета. Второто нещо, което ми направи впечатление е на стр. 9,  че по предложение на младежката организация в момента се подготвя една наредба, с която ще дадем възможност на всички неправителствени организации, които се занимават с младежката тематика на територията на Ямбол, да могат да бъдат финансирани от общината. Това е наистина една добра идея, дано да приключи до края. Програмата е хубава, гледах комисията, която също изрази мнение. Въпросът ми към вносителя, какво предвиждаме в бюджет 2021г., за да изпълни тази общинска програма за младежта?

Шиков - Г-н Калиманов, изказването не беше по същество, приемете тази забележка. Дадохте оценка за програмата, което също не е съвсем приемливо, бюджета е за следващото заседание, когато го видим, тогава може да се прави коментар, според мен.

Калиманов – репл. – Ние приемаме плана, тези планове ясно трябва да бъдат поставени в бюджет 2021 г. Предполагам, че вносителя, вкарвайки тази програма, има някакви виждания, какви средства и какви ресурси ще бъдат заложени след това. Не мога да разбера какво ви притеснява от този въпрос?

Шиков – репл. – Г-н Калиманов, нищо не ме притеснява във Вашият въпрос, освен това, че той касае бюджета на общината, което не обсъждаме в момента.

Ревански – Да, предвидени са средства 30 000 лв. в бюджета за 2021 г., но искам да кажа ясно, че тази сума не е задължително да бъде изразходвана цялата. Ще се използва част от нея за младежки дейности, за които наистина града има нужда и има полза от тях.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта:

            Приема Общински годишен план за младежта за 2021 г.

         

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

 

2021 г.

   

„Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално равнище е крайно необходимо за изграждането на по-демократични, приобщаващи и проспериращи общества. Участието в демократичния живот на всяка общност е нещо повече от гласуване или явяване на избори, въпреки че това са важни елементи. Участието и активната гражданска позиция се свързват с правото, средствата, мястото и възможността, а при необходимост, и с подкрепата за участие и въздействие в процеса на вземане на решения, както и с ангажиране с действия и дейности, които допринасят за изграждането на едно по-добро общество.“

Преамбюл на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ.

 

Националната стратегия за младежта, определя визията за европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството им на живот чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на нейния потенциал в развитието на България и Европейския съюз.

Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Изпълнението на Националната стратегия за младежта се координира от Министерството на младежта и спорта. За постигането на нейните цели се изготвя годишен национален план за действие, чрез който се програмира и осигурява ресурсно държавната политика за младежта. Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите хора в страната, както и от общините в България, на принципа на междусекторното сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с младите хора в страната.

Специална отговорност по отношение на изпълнението на стратегията има местната власт, чиято активност осигурива по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с принципите на Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, се регламентират от Закона за младежта, приет от Народното събрание на Р България на Обн. ДВ. бр.31 от 20 април 2012 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 август 2013 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018 г., доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018 г., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.. Местната власт, като най-близко стояща до младите хора, има много важна роля в допринасянето и насърчаването на младежкото участие в социализацията и реализацията им на пазара на труда.

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от глава Втора на Закона за младежта, се подготвя и приема Общински план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора.

Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво, в изпълнение на националната политика за младите хора.

Една от основните причини, пораждащи необходимост от план за младежта, е липсата на ясно обособен механизъм за включване на младите хора в процеса на вземане на решения. Отговорност на всички институции е да създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция.

Подходът на Община Ямбол се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора, равен старт спрямо този на връстниците им от страната и Европа.

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЯМБОЛ.

 

Младите хора във всяко едно общество се явяват гарант за бъдещето му. Създаването на възможности и условия за развитието им изисква обстоен анализ на проблемите, които те срещат в ежедневието си.

Общинският план за младежта за 2021 г. се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за решаване и по-добра координация в следните  приоритети:

 

ПРИОРИТЕТ І. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА.

 

Ø ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

 Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора като граждани на Европейския съюз, за активното им участие в обществения живот. Всичко това води до повишаване на благосъстоянието на цялото общество.

Пред образователната система в общината стоят два големи проблема. Първият е свързан с ранното отпадане от образователната система на млади хора и незавършване дори на основното им образование.

Липсата на средства поради безработица на родителите, но те са все по-малко сочени като причина. Голяма част от родителите работят зад граница и средства за образование на децата им се увеличава, но липсва контрол на разширения семеен кръг.

 Вторият проблем в образователната система е невъзможността за реализиране на пазара на труда на високообразовани млади специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън общината.

Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота.

Община Ямбол е предприела мерки и провежда политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище. Осигурява условия за иновативно образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие.

Структурата на училищната мрежа в община Ямбол включва 20 училища, в т.ч. 15 общински и 5 държавни училища. През учебната 2020/2021 година в обхвата на общинските училища на територията на община Ямбол са включени 2 начални училища, 5 основни училища, 1 обединено училище, 1 средно училище, 1 спортно училище, 3 профилирани гимназии и 2 професионални гимназии.

Общият брой на учениците през учебната 2020/21 г. е 8723 ученика /включва индивидуална и комбинирана форма на обучение/. В дуална система през учебната 2020/21 г. се обучават 355 ученика.

Изпълнявайки своите правомощия и отговорности Общината координира изпълнението на приема на млади хора в учебните заведения.

С цел стимулиране завършването на средно образование, Община Ямбол и училищните ръководства предприемат различни мерки.

В общинската образователна структура функционират и следните Центрове за подкрепа за личностно развитие:

   Общински детски комплекс – Ямбол, към който функционира Център за кариерно ориентиране и консултиране;

   Астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол.

Образователна мрежа на град Ямбол гарантира равнопоставен достъп до образование на всеки младеж и девойка, независимо от неговата социална или етническа принадлежност, в т.ч. извънкласни дейности.

Община Ямбол подкрепя инициативи на училищата, насочени към утвърждаване на образованието като ценност и възможност за развитие на таланта.

 

Ø ЗАЕТОСТ:

 

В изпълнение на целите на Националния план за действие по заетостта, съвместно с  Дирекция „Бюро по труда”, се работи по проекти и мерки за заемане на работни места и обучение на безработни млади хора.

От началото на 2020 г. са регистрирани 780 младежи и девойки, от тях един е започнал самостоятелна стопанска дейност. Разпределението по степен на образование е:

Висше – 100, Средно – 232, Основно - 64, начално и по-ниско 384 от тях без специалност и професия – 368 младежи.

Относно насърчаването на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора в център „Работа“ към  дирекция „Бюро по труда“ - Ямбол се оказва подкрепа от психолог и постоянното включване в мотивационни обучения. Целта е да бъдат мотивирани и подготвени за начините и стратегиите, с които да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда. Друга важна посока в която биват обучавани младите хора са в начина на комуникация и попълване на необходими документи.

 

ПРИОРИТЕТ ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ.

 

През 2021 г. продължава да работи изградената и функционираща система за предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на младите хора. Активна дейност в тази сфера извършват сдружение „ЯМИЦ”,  ОДК – Ямбол (чрез дейности за кариерно ориентиране и консултиране), РЗИ, НПО, Младежки културен център ”Г.Братанов” и читалищата.

Общински детски комплекс – Ямбол /ОДК-Ямбол/ функционира като Център за подкрепа за личностното развитие. За всички състави, клубове и школи са създадени условия за работа и осигурени необходимите учебни и технически средства и спортни пособия.

Приоритет на Общински детски комплекс – Ямбол е работата с талантливи и даровити млади хора в свободното им от учебни занятия време в областта на науката, изкуството и спорта, кариерното ориентиране.

Разработения Календарен план за извънучилищните дейности на ОДК – Ямбол е съобразен с Националния календар за изяви по интереси и Националния спортен календар на МОН, празнично-обредната система в България и приоритетните области в общинската политика за подкрепа личностното развитие на младежите.

Дейностите са финансово обезпечени чрез държавна субсидия и дофинансирани от Община Ямбол.

Младежки културен център „Георги Братанов“ взема активно участие в предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на младите хора. Дава приоритетно място на културната, социалната, образователната, възпитателната, спортната и развлекателна дейност. Целта е чрез тях младите хора да усвоят и отстояват създадените културни ценности и  изграждат нови по-високи критерии по отношение на изкуството; да развиват интересите си и формират в себе си естетически, нравствени, правни, екологични и други знания.

През настоящата година ще се проведе станалия вече традиционен международен младежки конкурс за певческо изкуство „Белканто“, национален графити фест и национален ролер фест.

С  цялостната си дейност Младежки културен център „Георги Братанов„ се стреми към приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество, стимулиране на гражданската активност  на младежите и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално им реализация, толерантността,  здравословния начин на живот и превенция на негативни социални явления, съхраняване и развитие на българските културни традиции.

За подобряване условията на работа с младите хора  през настоящата година предстои основен ремонт на сградния фонд на Младежки културен център „Георги Братанов„.

През годините Ямболските читалища са спечелили доверието на своите съграждани, като пример за устойчива културна институция със специфична мисия. В община Ямбол дейност развиват 6  читалища (“СЪГЛАСИЕ 1862“, „ПРОБУДА 1909“, „ДИАНА 1944“, „ЗОРА 1945“, „УМЕНИЕ 2003“, „ТРАКИЙСКА ЛИРА 2012”). Тук се съчетават миналото с традициите и настоящето с образователния процес, културата и благотворителността. Ямболските читалища имат своята завоювана позиция в работа с младите хора в подкрепа съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.

През 2021 г. ще се предлагат и следните иновативни инициативи:

·      Групови и индивидуални занимания по музика, изобразително изкуство и физическа активност с цел насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора и превенция на факторите, създаващи риск за здравето им.

·      Насърчаване на изследователския интерес на младите хора чрез участието им в проекти насърчаващи икономическата активност и кариерното им развитие. Улесняване на прехода от образование към заетост.

·      Организиране на фестивали на творчеството и занаятите, в това число и онлайн.

·      Реализиране на общински и областни информационни кампании за активизиране на младежкото участие в реализирането на местни политики в общината.

Ежегодно Община Ямбол дофинансира дейността на читалищата.

 

ПРИОРИТЕТ III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ.

 

Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е създаването на условия за физическо възпитание и спорт.

На територията на града има добре изградена спортна инфраструктура, която покрива нуждите на младежите и девойките за практикуване на разнообразни видове спорт. Общината разполага с многофункционална зала за спорт „Диана“, Градски стадион, спортен комплекс „Г. Дражев“,  плувни басейни – 2 бр., открит стрелкови комплекс. Предоставени са възможности за спорт и фитнес на открито в зоните за отдих в край блоковите и парковите пространства. Функционират 9 спортни  и 6 фитнес площадки.  В подножието на парк „Боровец“ е изграден нова фитнес площадка с модерни фитнес съоръжения.

За любителите на  водните спортове и спортния риболов общината е предоставила „Гребния канал“. През изминалата година са извършени зарибителни дейности. Обновени са салоните за волейбол и борба на спортната зала на Градския стадион. През настоящата година предстои основен ремонт на спортна зала „Диана“ и пусканeто в експлоатация на ремонтирания плувен басейн в ЕГ „В.Карагьозов”.

Община Ямбол предоставя безплатно спортните бази за активно спортуващите в спортните клубове. 

Със средства на община Ямбол се финансират спортни мероприятия за младите хора, включени в общинския спортен календар, организирани от Ученическия спортен клуб,  Младежки културен център „Г. Братанов” – Ямбол и Общински детски комплекс – Ямбол.

Особено внимание се обръща и на ученическия спорт. Ежегодно се провеждат ученически спортни игри, включени в спортния календар на Министерство на образованието и науката. Започна инициатива „Играй гимнастика, бъди здрав!“ в учебните заведения.

За община Ямбол физическото възпитание, спортната култура и спорта сред младите хора е приоритетен фактор със социална значимост.

   Регионална здравна инспекция /РЗИ/ в сътрудничество със здравните работници в училищата, организира здравно образователни беседи, разпространение на здравно-образователни и информационни материали за превенция на СПИН, провеждане на тематични кампании за повишаване на сексуалната култура и информираността по въпросите за използването на контрацептивни средства; дейности, насочени към ограничаване на тютюнопушенето, здравословното хранене, борба с наднорменото тегло.

През 2021 г. ще бъдат организирани мероприятия и дейности свързани със здравето:

   31 май - Световен ден без тютюнев дим;

   19 ноември- Международен ден без тютюнопушене

   1 декември - Световен ден за борба със СПИН;

   Организиране на  дискусионни форуми с участието на младежи и девойки, викторина, презентация на филми, конкурси с предоставянето на награди; информационни кампании, с цел превенция на тютюнопушенето.

·      Провеждане АНТИСПИН кампания на 14 февруари в центъра на града, организирана съвместно с доброволци от БМЧК. Разпространение на информационни материали и презервативи на млади хора – клиенти на кафе-аперитиви и клубове в града. Популяризиране на анонимното и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в лабораторията на РЗИ.

            Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно информационен център /ПИЦ/ гр. Ямбол планира през 2021 г.:

·      Извършване на универсална и селективна превенция сред подрастващото поколение (младежи  в неравностойно положение), родители, педагогически специалисти (педагогически съветници, учители, класни ръководители).

·      Реализиране на Общинска стратегия за борба с наркотиците (2019 г. – 2021 г.);

·      Провеждане на кампании, свързани с отбелязване на различни международни дни и празници – международен ден без тютюнопушене, световен ден на психичното здраве, световен ден на здравето, международен ден за борба с наркоманиите и др.;

·      Провеждане на различни конкурси с цел провокиране на изкуството и алтернатива на свободното време;

·      Провеждане на кампания „Спорт срещу наркотици“ – реализиране на различни спортни мероприятия;

·      Провеждане на социално-психологически тренинг за доброволци към ОбСНВ и ПИЦ;

 

ПРИОРИТЕТ IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

 

Социалните услуги са ключов фактор за ефективно социално включване и участие в живота на обществото на младежи и девойки  в неравностойно положение - в специализирани институции; с увреждания; напускащи специализирани институции; страдащи от различни зависимости и други групи млади хора в риск.

Целта е ограничаването на социалната изолация, в която се намират младежите и девойките, предоставяне на грижа  в среда, заместваща семейната и създаване на  условия за цялостно обслужване и задоволяване на основните жизнени потребности през деня. Младите хора се обучават и развиват умения за водене на самостоятелен и независим живот, а също така се стимулира тяхната ангажираност, организация на свободното време, както и установяване на социални контакти.

Социалните услуги в община Ямбол са съобразени с потребностите и спецификата на увреждания на лицата между 15-35 години. На територията на града действат:

·      Два центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;

·      Един център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;

·      Защитено жилище за лица с умствена изостаналост;

·      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – в сградата на КСУДВ;

·      Център за обществена подкрепа – в сградата на КСУДВ;

·      Център за социална рехабилитация и интеграция - в сградата на КСУДВ;

·      Дневен център за младежи с увреждания - в сградата на КСУДВ.

Основна цел на Община Ямбол е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на млади хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.

 

ПРИОРИТЕТ V.  РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО.

 

Сред младите хора се забелязва тенденция на нарастване популярността и значението да бъдеш доброволец. Все повече млади хора участват като доброволци в различни младежки организации, организиране на събития, провеждане на благотворителни инициативи и други. На територията на община Ямбол, работят следните организации:

·      Български младежки червен кръст – Ямбол;

·      Ямболски младежки информационен център;

·      Читалища, с активно включване на младежи – доброволци;

·      Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол

 

Българският младежки червен кръст – Ямбол развива младежкото доброволчество на територията на община Ямбол, чрез своите доброволци посредством програми за обучение, дейности и услуги. БМЧК приобщава младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост.

БМЧК осъществява програми за обучение, дейности и услуги сред младите хора в различни приоритетни области:

·         намаляване на социалната и здравната уязвимост на младежите;

·         обучение по първа долекарска помощ;

·         оказване на първа психологична помощ и психо-социална подкрепа;

·         превенция на рисковото сексуално поведение и зависимостите;

·         здравна просвета и насърчаване на здравословния начин на живот;

·         разпространение на идеите и принципите на червенокръсткото движение;

·         развитие на доброволчеството;

·         социално-помощна дейност и застъпничество за правата на младежите от рискови групи и/или настанени в социални институции и др..

Във връзка с поставените си задачи, свързани с пътно-транспортната превенция сред младите хора, съвместно община Ямбол и доброволци от БМЧК започнаха възстановяването на велоплощадката в к-с „Хале”. 

 Изгражда се кабинет по безопасност на движението. Предстоят провеждането на национална конференция с представители на НС на БЧК, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция „Безопасност на движението  по пътищата“, Съюза на българските автомобилисти и Областна администрация Ямбол.

През годината, по предложение на доброволците участващи в инициативата община Ямбол ще бъде домакин на Републиканско първенство по приложно колоездене.

Ямболски младежки информационен център /ЯМИЦ/ в изпълнение на дейностите, предвидени в програмата си  през 2021 г. ще разработва и прилага обучителни програми за работа с млади доброволци. Към центъра работят консултанти по различни теми (доброволчество и разработване на проекти, психология, PR и комуникация, социални дейности и социално предприемачество, кариерно развитие и др.).

Ще се акцентира на разпространението на информация за програмата „Старт в кариерата“; „Моето първо работно място“ и „Екология, туризъм и спорт“. Разработване на младежки проекти. Предоставяне информация за предстоящи конкурси и проекти на Министерство на младежта и спорта.

 

ПРИОРИТЕТ VI.  ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ.

 

Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в обществено-политическия и икономически живот и приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти чрез:

·      Насърчаване на самоорганизирането на младите хора;

·      Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации и обединения от държавата, общините, бизнеса и обществото;

·      Популяризиране и прилагане на добри практики за младежка гражданска активност;

·      Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност;

·      Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи;

·      Популяризиране ролята на младежките организации в развитието на младежта;

През 2021 г. предстои:

·      Изграждането на Младежки консултативен съвет към Кмета на община Ямбол.

·      Подобряване работа с ученическите и студентските съвети в учебните заведения.

·      Съвместно с младежки НПО, Младежкия културен център „Г.Братанов“ ще се възстанови младежкия парламент;

·      По предложение на младежки организации се разработва и ще се внесе за приемане в общински съвет Ямбол нормативна уредба, касаеща финансовото подпомагане на младежки инициативи.

 

ПРИОРИТЕТ VII. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ.

 

Мобилността на младите хора като цяло придобива все по-голямо значение в условията на засилващата се глобализация. Създаването на работещи условия за насърчаване на мобилността е в пряка връзка с осигуряването на качествено образование – не само за придобиването на необходимите знания, умения и компетентности, но и за постигането на взаимно доверие и прозрачност.

Основните приоритети на управление на Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са насочени към продължаване на добрите традиции и практики за повишаване качеството на образование и обучение; подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие и реализиране на международни и европейски проекти, подобряване на материално-техническата база. Във Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са създадени благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри. Това се постига съобразно „Програма за научно развитие на академичния състав”.

Програма „Еразъм+“ цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица в сътрудничество с държави като Испания, Франция, Германия и др. С проекти по програмата активно участие през 2021 г. имат:

ФТТ Ямбол - програма “Еразъм +”, Ключова дейност 103 – Образователна мобилност във висшето образование ,Договори за мобилност за ФТТ-Ямбол с Програмни държави - Германия, Полша, Турция, Северна Македония, Румъния, Гърция, Чехия, Португалия.

ПТГ „Ив. Райнов“, проект по „Еразъм +“, Ключова дейност 2 - „ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, “Стратегически партньорства„ в сферата на „Професионално образование и обучение“.

ПГИ „Г.С.Раковски“, проект „Еразъм +“, Ученически стаж – 3 седмици в гр. Сарагоса, Испания и ученически стаж в Барселона, Португалия.

ПГ ПСТТ „Н.Вапцаров“, „Еразъм +“, Изучаване на технологични иновации в подемните и транспортни машини.

ОУ „ П.Берон“, „Еразъм +“, „НП“ подкрепа за успех“.

 

ПРИОРИТЕТ VIII.  ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА.

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с Детска педагогическа стая и органите по образование и социална закрила, организират и координират социално-превантивната дейност на територията но Общината. В изпълнение на ангажиментите си относно превантивната дейност и съобразно указанията на ЦКБППМН във връзка с разпространението на COVID-19, МКБППМН при община Ямбол реализира самостоятелно и в партньорство следните инициативи и мероприятия:

·      Информационна кампания „Споменът от детството не трябва да боли!“;

·      Инициатива „Агресията не е начин за справяне с проблема“ ;

·      Конкурс за есе и рисунка „Страната на здравето“ ;

·      Информационна кампания „За да има и Утре!“.

 

ОД на МВР гр. Ямбол продължава работата по Национална програма „Работа на полицията в училищата“. Занятията се провеждат по предварително съгласуван и утвърден от директорите на училища и началниците на РУ график и засягат различни теми свързани с превенцията на престъпността.

С Постановление № 100/08.06.2018 г. на МС е приет Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на млади хора в училищна възраст. Във връзка с произтичащите от това ангажименти на МВР в ОДМВР Ямбол е създадена необходимата организация и полицейските служители, включени в екипите за обхват извършват проверки по адреси на необхватните младежи и девойки.

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействие между:

·         Общинска администрация Ямбол;

·         Областна администрация Ямбол;

·         Регионално управление на образованието Ямбол;

·         Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол;

·         Регионална здравна инспекция Ямбол;

·         Учебни заведения;

·         Младежки културен център ”Г. Братанов”;

·         Читалища;

·         Спортни клубове;

·         Неправителствени организации.

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.

 

Изпълнението на плана ще се наблюдава текущо през годината чрез отчитане постигането на индикатори:

·      Брой изпълнени инициативи от младежкия календар за 2021 г.;

·      Брой млади хора, участвали в дейностите;

Проучване на общественото мнение сред младежите от община Ямбол.

Актуализацията на плана ще се осъществява:  при необходимост, след одобрение от Общински съвет – гр. Ямбол.

 

Общинският план за младежта за 2021 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация и действащите институции на територията на община Ямбол.

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности

 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА.

 

 Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез:

·      сайта на Община Ямбол;

·      местните електронни и печатни медии;

·      институциите, имащи ангажименти по изпълнението на плана;

·      други подходящи форми.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Разглеждайки програмата за читалищната дейност, гледайки всяко читалище, което е предложило своя план, гледайки накрая това, което мен лично ме интересува, дофинансирането на читалищата, защото това е в програмата този път и искам да изкажа мнението си, за да може в бюджет 2021 г. тези неща да се случват. Не знам  как е направено това преразпределение, предполагам, че от миналата година е същото разпределение, без обаче да се направи един задълбочен анализ дали тези средства, с които ние дофинансираме нашите читалища отговарят на това, което колегите предлагат на нас като общински съветници. Гледайки  всяка една от програмите - какво точно ще направят, ми направи впечатление, че едно от читалищата, на които даваме една сумичка от 3 000 лв. говорим за НЧ „Тракийска лира“, гледам че дейностите, които те предлагат са много минимални. На читалища, които ни предлагат дейности 11 000 лв., 18 000 лв. да не ги изчитам, предполагам всички колеги сте запознати им даваме 1000 лв., но днес получихме все пак становището, тъй като гледам, че ПК КЧДКТ са направили някакво предложение за дофинансиране, може да е минимално за тези две читалища. Направих предложение в ПК БФ и за други две читалища, но становището, което виждам  тук от ОА, четейки това нещо виждам, че ние сме ги задоволили. Няма да правя предложение, ще оставя това, което са предложили колегите и щом ОА счита, че това е най-подходящото за дофинасниране за нашите културни институти, добре. Но се питам защо направихме тази дирекция. Мислех си, че щом правим дирекция култура,  нещата в нашия град ще бъдат нещо по-различно, нещо ново, нещо интересно ще се случва в нашия град. Хората наистина имат нужда от културния живот в тази извънредна ситуация на пандемия. Искаше ми се да покажем едно отношение на нашите културни институции в програмата за бюджет 2021 г. Можеше минимално да ги финансираме, но щом и те самите са казали, както е написано в становището, че това, което им дава общината е достатъчно, ние няма как да предлагаме да ги дофинансираме. По-надолу прочетох, че след време, ако имат допълнително искане ще ги удовлетворим. Но на мен ми се искаше още в началото при една заявена наша страна, че гледаме на културата като нещо важно за този град, трябваше да покажем и отношение. Не е казано, че залагайки едни средства за тези наши културни институции, че трябва да бъдат изхарчени. Естествено, ако не се изхарчат тези пари остават в бюджета на общината и няма нищо страшно, но ние даваме един сигнал на гражданите, които наистина се интересуват какво се случва в нашите културни институти. Взимам винаги отношение, защото посещавам редовно всички културни мероприятия в нашия град. Когато защитавам нещо, трябва да съм убеден в това, което казвам. Нашите културни институти правят от нищото невъзможни неща. Трябваше да обърнем тенденцията, културата да бъде винаги на последно място и се надявах това да стане. Дано в бюджета, който ще ни предложите, г-н Ревански, наистина да видя отношение към културата в нашия град. Наясно съм, че всички сектори в нашия град искат нещо да се случи, но трябва да покажем и малко култура. Градът е зажаднял за малко култура.

Ревански – Г-н Калиманов, говорите за отношение към културата и по-скоро на общината към читалищата, а не смятате ли, че това отношение трябва да бъде и от двете страни. Като питате за финансиране, попитахте ли какво държавно финансиране получават тези читалища? Култура само с пари ли се прави според Вас и как са се издържали при нашите предци тези читалища? Най-лесно е да се искат средства от Община Ямбол. Мисля, че има достатъчно наши съграждани със сериозни финансови възможности, както и аз лично съм помагал на читалища. Ако с тази ярост, с която искат средства от общината, се постараят и по същия начин да намират повече граждани, съпричастни към тяхната кауза и дейност, може всеки ямболски бизнесмен да отдели средства и да помага на ямболките читалища. Това го казвам с безкрайно уважение към читалищната и самодейната дейност, и културата в гр. Ямбол.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол през 2021 година.

 

                       

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА  ЯМБОЛ  ПРЕЗ  2021  ГОДИНА

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол за 2021 г. е разработена в съответствие с изискванията  на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и включва основните дейности, които ще осъществяват читалищата на територията на община Ямбол през 2021 година.

Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Настоящата програма има за цел подпомагане организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и оказване на съдействие за повишаване активността на читалищните ръководства, с цел създаване на благоприятна творческа среда за учене през целия живот за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища, както и активизиране обмена на информация между Община Ямбол и останалите културни институти.

 

СТРУКТУРА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

На територията на община Ямбол са регистрирани 6 (шест) народни читалища. Общата численост на субсидираните читалищни бройки за 2021 г. е 46 (четиридесет и шест), в т.ч. 3 (три) субсидирани бройки за Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ).

В изпълнение на чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на основание на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и в съответствие с Протокол на комисията за разпределяне на средствата за читалищна дейност през 2021 година от 15.01.2021 г., субсидираните читалищни бройки в община Ямбол са разпределени, както следва:

 

Наименование на народното читалище

Субсидирана численост

1

НЧ „Съгласие-1862” (Рег. № 1479)

24,00 бройки

2

НЧ „Пробуда-1909” (Рег. № 1178)

5,75 бройки

3

НЧ „Зора-1945” (Рег. № 1700)       

6,75 бройки

4

НЧ „Диана-1944” (Рег. № 2995)    

1,75 бройки

5

НЧ „Умение-2003” (Рег. № 3200)

2,25 бройки

6

НЧ „Тракийска лира-2012” (Рег. № 3530)     

2,50 бройки

7

НЧ „Д-р Стефан Чирпанлиев-2007“ (Рег.№ 3292)

0,00 бройки

8

РЕКИЦ „Читалища”                         

3,00 бройки

 

 

ДЕЙНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ - 1862”

 

І. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ШКОЛИ ПО ИЗКУСТВАТА

 

1.       Детска музикална школа с класове по:

- пиано с преподавател  Eлена Иванова

-             цигулка с преподавател  Ели Попова

-             китара с преподавател  Антоанета Кирилова

- джаз и поп пеене с ръководител  Мария Ангелова 

 

1.2.Детска балетна школа с ръководител Стефанка Чернаева

1.3.Школа за народни танци”Ромбана” с ръководители  Мая и Румен Тодорови

1.4.Школа по изобразително изкуство с ръководител Михаил Попов 

1.5.Театрална група „Палечко” с ръководител Атанас Жеков

1.6.Образователни концерти на  Духовия оркестър, Школа за народни танци „Ромбана”, Детска балетна школа, Клас по джаз и поп пеене, Театрална група „Палечко”.

 

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА МУЗИКАЛНА  ДЕЙНОСТ

 

1.       Духов оркестър с диригент В.Шейтанов

 

            ІІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

3.1 ВИГ„Сантимент”

3.2.Рок група „Ямбол проджект”

3.3.Рок група „Туин Пийкс”

3.4.Детска вокална група „Бижу”

 

ІV. КЛУБНА И КРЪЖОЧНА ДЕЙНОСТ

4.1. Клуб „Хоро”за любители на народни танци над 18 год.

4.2.Клуб „Лечебните растения в Ямболския край”

4.3. Кръжок по рисуване

4.4.Клуб за медитация

4.5.Клуб по туризъм

 

V. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

5.1.Библиотечно обслужване за 2020 год.- библиотечен фонд – 11 573  библиотечни единици;  брой читатели - 111 бр.; брой посещения – 1 452.

5.2.Провежда  литературната поредица „Четем заедно…”за ученици и деца от ОДЗ.

5.3.Експонира   изложби и кътове с литература по повод годишнини на литературни творци.

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

6.1.Честване на национални и регионални празници.

6.2.Художествени изложби.

6.3.Провеждане на литературните дни „Ямбол чете”.

6.4.Фолклорно шоу ”Който може, го може”-в деня на Ямбол, „Свети Дух”.

6.5.Хепънинг „Силните духом не се друсат”.

6.6.Фолклорен цикъл ”Празниците на българина”.

6.7.Представяне на нови книги и техните автори.

6.8.Отбелязване празника на читалището 26 ноември с концерт ”Нашите таланти”.

6.9.Тематични срещи по родолюбие ”Искри от миналото”.

6.10.Тематични срещи от цикъла „Здравословно образование”.

6.11.Беседи, викторини и състезания по екология.

6.12.Провеждане на музикалните празници „Златната Диана”.

6.13.Отбелязване на 21 ноември – Деня на християнското  семейство и православната младеж с кулинарен конкурс „Вкусно, защото е домашно”.

 

VІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ КОНКУРСИ

7.1.Литературен конкурс „Благовещение”.

7.2.Театрален конкурс ”Този свят е и мой”.

7.3.Конкурс за есе и рисунка „Да  опазим планетата чиста”- за Деня на Земята 22 април.

7.4.Конкурс за рисунка на асфалт „Мое детство, моя мечта” на 1 юни.

7.5.Конкурс за детска рисунка „Моята Кукерландия”.

 

Общ брой на членовете на народно читалище ,,Съгласие“ към 31 декември 2020 г. – 160 души.

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1909“

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

1.       Библиотечно обслужване на гражданите

2.       Писмени и устни справки

3.       Справочно - информационни услуги по Програма „Глоб@лни библиотеки”

4.       Целенасочена дейност с ученици от училищата в района

5.       Обработка и отчисляване на литература

6.       Попълване на картотеки, изготвяне на библиографски списъци по дадена тема

7.       Литературни витрини  по повод чествания на събития и годишнини

8.       Информационни табла: Нови книги, Позабравени любими романи, За най - малките, Дарени нови книги от читатели

9.       Участие в националната инициатива „Маратон на четене”

10.   Поредица: час във библиотеката

11.   Литературни брошури,  тематични уроци, колективни четения, срещи с творци, рецитали

12.   Анкети за проучване на читателските търсения и мнения

            Библиотечен фонд на библиотеката на НЧ „ Пробуда – 1909“  : 44203 библиотечни материали; брой читатели - 185 души (деца, ученици, младежи и възрастни).

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

     1. Състезание за най - бързо четене

     2. Открити уроци

     3. Викторини

     4. Забавни игри за деца

     5. Изготвяне на препоръчителни списъци

     6. Ученически дискусии

     7. Конкурси – литературни, рисунки по предварително зададена тема

 

III.  УСЛУГИ

1.       Библиотечно обслужване

2.       свободен достъп до интернет

3.       Информационни справки

4.       копирни услуги

5.       ламиниране

6.       сканиране

7.       принтиране

8.       подготовка на рекламни материали 

 

ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ И КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА

 

І. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

    1. Женска вокална група за народно пеене с р-л. Ирина Желева – 9 участника (над 45 год.)

    2. Вокална група „Виолина” с р-л. Елена Иванова – 13 участника (над 40 год.)

    3. Мъжка група за народно пеене „Каргонци“ с р-л. Тодор Панайотов – 8 участника (над 60 год.)

    4. Коледарски куди  - 2 групи по 15  участника над 25 год.

    5. Младежки театрален състав „Славей” с р-л Драгомира Бодурова - 9 участника ( над 50 години)

    6. Детски танцов състав „Каргончета” с р-л Боян Николов -10 участника  (от 5 – 15 години)

 

ІІ.  КЛУБНА И КРЪЖОЧНА ДЕЙНОСТ

    1. Клуб „Аз съм българче” – 10 души (до 15 г.)

    2. Клуб „Искам да знам“ – 10 души (до 15 г.)

 

III. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

 

 Изяви, посветени на национални празници

    1. Освобождението на България от турско робство – изложба         3март         

    2.  Ден на Съединението:  изложба   - 6 септември

    3. Ден на Независимостта:  изложба   - 22 септември

 

  Мероприятия по повод бележити дати и събития

1.       Ден на родилната помощ: „Бабинден в Каргона“ - 21 януари

2.       Народен празник Трифон Зарезан - 1 февруари

3.       Открит урок по повод 19 февруари – Обесването на Васил     Левски

4.       „Баба Марта” в кв. Каргон  - 1 март ( мероприятие с ученици)

5.       143години от освобождението на България от Турско робство – 28 февруари (беседа)

6.       Празнична програма по повод  ден на жената – 8 март

7.       Представление на младежки театрален състав по повод международния ден на театъра 24-25.03.2021 г.

8.       Великденска работилница(украса на яйца)  по повод Великден (2май) – 28 април

9.       Седмица на детската книга и изкуствата за деца: „Седмица на отворени врати”; Безплатна регистрация на читатели; Седмица без глоби; - м. април

10.   Световен ден на червения кръст – 8 май

11.   Ден на библиотекаря – „Библиотекар за един ден”  – 11 май

12.   Концерт на самодейните състави във връзка с деня на Славянската писменост и култура – 24 май

13.   Ден на Христо Ботев – 2 юни (беседа или открит урок)

14.   Ден на Ямбол - „Свети Дух ”- празнична програма и раздаване на курбан за здраве и благоденствие -  21 юни

15.   Ден на поезията и музиката и възрастните хора – 1 октомври

16.   Ден на народните будителите: Открит урок с ученици – 1 ноември

17.   Ден на християнското семейство: Открит урок с ученици –21 ноември

18.   Коледарски празник – м. декември

 

IV. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСИ И ПРАЗНИЧНИ ПРОГРАМИ

 

     1. Национален  конкурс за обработен фолклор „ Маестро Стоян    Гагов”   - м. май 2021г.

     2. Конкурс за даровити деца от 5 до 11 години „Устремени към върха”  - м. май  2021 г.

 

V­. ДРУГИ ТЕКУЩИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

    1. Творчески портрети и срещи с културни творци

    2. Художествени, литературни  и фотографски изложби

    3. Тематични вечери, дискусии, лекции,

    4. Забавни   програми, концерти и тържества

    5. Премиери на книги и представяне на техните автори

 

VІ. УЧАСТИЯ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

       Кандидатстване по програми и проекти;

 

ДРУГИ

 

    

І. ПАРТНЬОРИ:

   1. Община Ямбол

   2. РИМ

   3. Държавен архив

   4. РБ „Г. Раковски“

   5. Художествена галерия „Жорж Папазов“

   6. ЦОП „Усмивка“

   7. Център за работа с деца

   8. РЕКИЦ „Читалища“

   9. Читалища

 10. БЧК

 11. ПК

 12. Училища и детски градини

 13. Дружество на писателите

 14. Други обществени организации и културни институции

 15. Фирми, подпомагащи дейността на читалището

 

Общ брой на членовете на народно читалище ,,Пробуда-1909“ към 31 декември  2020 г. – 154 души.

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА-1945”

 

 І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1.        Приобщаване на младите хора към изкуството на четенето чрез творческо използване на силата на художествената литература.

2.       Разширяване и жанрово обогатяване на формите на любителското художествено творчество.

3.       Осъществяване на още по-атрактивни, разнообразни и качествени културни прояви, съобразени с духовните потребности на гражданите.

4.       Разнообразяване на компютърните и интернет услугите в читалището.

5.       Работа по проекти с неправителствените организации и учебните заведения.

6.       Организиране на все повече културни прояви извън сградата на читалището, съобразно новите тенденции за развитие на културата.

7.       Организационни.

 

ІІ. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

    1. Библиотечно обслужване на гражданите и периодично попълване на библиотечния фонд на библиотеката и библиотечния клон към читалището с нова литература и годишен абонамент.

    2. Организиране на:

-          срещи с изявени творци с принос към националната литература;

-          литературни четения в детските градини и училищата по повод годишнини на автори от българската и световната литература;

-          литературни игри с учениците от начален курс;

   3. Експониране на изложби и кътове с литература, посветени на годишнини на изявени творци.

 

ІІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО, ШКОЛИ И КЛУБНИ ФОРМИ

     Екипът на читалището създава необходимите условия за активна творческа дейност на съществуващите формации:

    1.Театрална къща „Зора” –  ръководител Даниела Райчевск

    2.Ателие по рисуване – ръководител Цветан Казанджиев;

    3.Школа по народно пеене „Зорица” – ръководител Нанка Колева;

    4.Детски танцов състав  „Ямболчета“ – ръководител Десислава Петкова;

    5.Клуб „ Читалня” – ръководител Дарина Сивкова;

    6.Клуб „Знам, искам, мога” – ръководител Евдокия Янкова;

    7.Клуб „Здраве” – ръководител Станка Стоянова;

    8.Вокална група  „Пятница 13” – ръководител Елена Иванова;

    9.Вокална група  „Зорница” – ръководител Михаилчо Атанасов;

  10.Групи за автентичен фолклор – коледари – ръководители Недялко Йорданов, Ангел Кирилов, Иван Марчев, Асен Кирилов и Петър Петков.

 11.Клуб за български народни танци „Ямболи” – ръководители Красимира Бошева и Диана Динева;

 12.Школа по класически и модерен балет – ръководител Бояна Ангелова.

 

ІV. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

    Културно-масовата дейност на читалището е насочена към хората от всички възрасти. Планирано е организирането на фестивали, младежки форуми, концерти, тематични вечери, викторини, изложби, творчески срещи, кулинарни празници и изяви на самодейците от всички формации на читалището.

    1.Пресъздаване ритуала на народния празник „Трифон Зарезан“;

    2.39-то издание Национален Фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило”;

    3.4-то издание на Ученически фестивал „Песните на Европа” – поп и джаз пеене;

    4.Творци на българското слово – срещи с автори и представянето им на ямболската публика;

    5.Творческа среща от поредицата „Читалището и неговите приятели”;

    6.Изложба гоблени;

    7.„Литературни игри” – състезание за ученици от 3 и 4 клас;

    8.Младежки ораторски форум;

    9.Фестивал „Младият Ямбол твори”;

  10.Открит урок на Клуб за български народни танци „Ямболи“ по повод Деня на Ямбол – Свети Дух.

  11.Кулинарен празник „Есенна ямболска трапеза”;

  12.Пресъздаване обичая Коледуване;

  13.Културни събития, посветени на местни и национални празници и на празнично-обредния календар на българина - честване на Бабинден, Баба Марта, Никулден, Коледа; почитане на Освобождението на България, Международния ден на жената,      Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Ден на Съединението, Ден на Независимостта на България; Ден на християнското семейство.

  14.Творчески срещи от поредицата „Жени творци”;

  15.Художествени изложби в арт салона на читалището;

  16.Отбелязване на годишнини на творци с принос в националната и световната култура.

 

V. КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

   1.Разширяване кръга от услуги за гражданите – попълване на документи, копиране, изготвяне на рекламни материали и обяви;

   2.Разнообразяване на дейността по инициативата „Рисувам приказка” с ученици от начален курс.

 

V.                 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

   1. Разработване на нови (самостоятелно и в партньорство) проекти;

 

VI.              СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

   1. Ремонт и поддръжка на сградата – със собствени средства и чрез участие в проекти;

VІІI.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

   1. Провеждане на заседания на читалищното настоятелство;

   2.Повишаване квалификацията на служителите на читалището, чрез участието им в различни форми на обучение;

   3. Поддържане сайта на читалището;

   4. Организиране на Общо събрание.

                                              

Общ брой на членовете на народно читалище ,,Зора-1945“ към 31 декември  2020  г.  – 153 души.

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИАНА-1944”

 

За периода 01. януари 2021 до 31. декември 2021 читалищното настоятелство планира реализирането на следните прояви:

1.       Честване с концерт на ромската Нова година „Банго Васил” с оркестър „Еминлер” – 13.01.2021 г. – на открито в подножието на парк „Боровец” – гр. Ямбол;

2.       Ритуал-концерт за Деня на родилната помощ – 21. януари 2021 г. в Арт-клуб „Парахода” – гр. Ямбол;

3.       Обреден ритуал и концерт веселие „Трифон Зарезан” – 14. февруари 2021 г., съвместно с Военен клуб – гр. Ямбол – 11.00 часа;

4.       Празник на младостта, красотата и любовта „Свети Валентин”, 14. февруари 2021 г. – Парк-хотел „Боровец” – 20.00 часа;

5.       Конкурс за млади вокални изпълнители до 11 години на фолклор, поп и джаз музика – март 2021 г. – Арт-клуб „Парахода” – гр. Ямбол;

6.       Фотоизложба на тема „Световна астронавтика” – 10-17. април 2021 г. – Арт-клуб „Парахода” – гр. Ямбол;

7.       Конкурс: „От фолклора до джаза” за деца-таланти – от 5 до 12 години – април 2021 г. – Военен клуб – гр. Ямбол;

8.       Фотоконкурс „Младите българи в Европа”, посветен на 9-ти май – Денят на Европа – 8-14.05.2021 г., Арт-клуб „Парахода” – гр. Ямбол;

9.       Международен конкурс „Ехо над Тунджа” за модерен балет, характерни и фолклорни танци, съпътстващи празника на Ямбол „Свети Дух” – на открито пред „Младежки дом” или зала „Диана”. Участват колективи по поречието на р. Тунджа от извора до устието й – м. юни 2021 г.;

10.   Празник на моя квартал – посветен на 24 май – Деня на българската просвета и култура – 20-23. май 2021 г., парково пространство в квартал „Хале” – гр. Ямбол;

11.   Шестнадесети Национален конкурс „Диана глас - 2021г.” за млади вокални поп, рок и народно пеене изпълнители – декември 2021 г. – Голяма зала на Община Ямбол

12.   Празник на младостта, силата и красотата – м. юли 2021г.  – парк „Боровец” – гр. Ямбол;

13.   Концерт по случай Празника на инвалида – 5. декември 2021 г., във Военен клуб – гр. Ямбол;

14.   Коледен конкурс за деца, настанени в институции – 18 и 19.12.2021 г. в Арт-клуб „Парахода” – гр. Ямбол.

 

 

I.            ХУДОЖЕСТВЕНИ СЪСТАВИ

1.       Вокално-инструментален състав за поп и рок музика „Ритъм 2008”

худ. ръководител: Николай Милков

2.       Младежка група за шлагерна българска поп музика „Диана Глас”

худ. ръководител: Петър Вълчанов

3.       Модерен балет „Танцуващи модели”

худ. ръководител: Георги Банов

4.       Балет “Angels” – стилове: хип-хоп, модерен, поп и рок

худ. ръководител: Благовеста Куманова

5.       Балетно трио „Интер”

худ. ръководител: Мария Луизу

 

II.        ШКОЛИ

    1. Езикова школа „Приятели на Гърция” 

                                                                                   преподавател: Емил Николов

    2. “Belly Dance” – непрофесионално занимание по арабски, гръцки и индийски танци

                                                                                   преподавател: Надежда Николаева

    3. Школа по характерни и модерни танци                                                                                                                                                           преподавател: Галина Хаджииванова

    4. Школа по латино танци „Салса”

                                                                                   преподавател: Мирослав Бонев

                                                                                                            Емилия Джелебова

    5. Школа по народни танци

                                                                                   преподавател: Георги Банов

III.             КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

1.       Клуб „Фолклорни хора”

инструктор: Георги Банов

2.       Клуб „Антидрога”

лектори от БЧК, лекари от града и учители-психолози

Общ брой на членовете на народно читалище ,,Диана-1944“ към 31 декември  2020  г.  – 153 души.

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“

 

I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

1. Основни акценти

1.1. Опазване и насърчаване на културното многообразие и диалога между етносите.

1.2. Опазване и социализиране на културното наследство и разкриване на неговия потенциал като фактор за устойчиво развитие.

1.3. Разширяване достъпа на гражданите до нематериалното културно наследство на област  Ямбол, в т.ч. и традиционните занаяти, чрез неговата цифровизация и популяризиране в Интернет.

1.4. Подобряване статуса на творците чрез създаване на условия за творческа мобилност.

1.5. Развитие на съвременни форми на художествено/културно изразяване.

1.6. Прилагане на иновативни методи за подобряване качеството на образованието в областта на изкуствата и културата и развитие на социалните услуги.

1.7.  Популяризиране и утвърждаване на доброволчеството като ценност на гражданското общество чрез методите на неформалното образование и доброволчески инициативи с хора от различни възрасти. 

1.8. Популяризиране на знанията за устойчиво развитие сред гражданското общество като нов модел на екологична, социална и гражданска култура у младите хора и техните родители; възстановяване и опазване на природната среда в родния край; формиране на отговорно отношение към околната среда чрез природозащитни акции и модели на поведение; превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола, стимулиране на отговорното родителство, преодоляване на джендър стереотипите и дискриминационното отношение към младите момичета и жени

1.9. Разширяване на възможностите за прилагане на образованието за устойчиво развитие чрез формалното и чрез неформалното образование.

1.10. Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства.

1.11. Повишаване на информираността и популяризиране процесите на интеграция и включване на децата със специални образователни потребности и децата от етническите малцинства.

1.12. Прилагане на нестандартни подходи за борба с младежката безработица, в това число и чрез идентифициране, индивидуална и колективна работа с NEETs.

 

2. Управленски политики

2.1 Подобряване на взаимоотношенията с местните власти.

2.2. Разширяване на сътрудничеството и партньорството с други читалища и организации

2.3. Насърчаване на гражданското участие.

2.4. Модернизиране и осъвременяване на читалищната база с цел разширяване и обогатяване на дейността и приобщаване на повече граждани към живота на читалището.

 

IІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО:

1. Управление на човешките ресурси  -  членове,  дейности,  доброволци. Популяризиране на ролята на читалището като съвременен културно - информационен център.

Основна цел: дългосрочна и краткосрочна стратегия за обучение на всички нива на членовете на читалището за реализиране на следните специфични цели:

-  развитие и обогатяване на културния живот,  социалната и образователната дейност в Ямбол;

-  организиране на информационни и образователни кампании по актуални теми

Подходи: Провеждане на обучения по нестандартни модели за неформално образование, в това число и с външно финансиране.

 

2. Осигуряване, поддръжка, ремонт и модернизиране на читалищната база и оборудване чрез финансиране от  Министерство на културата, структурни фондове, национални и международни програми.

Основна цел: Разширяване на възможностите за развитие на нови услуги за общността за постигане на стратегическите цели.

Подходи: Разработване на проекти с външно и общинско финансиране.   

3. Подобряване на сътрудничеството с местната власт и бизнеса, разширяване на партньорството с други организации

Основна цел: Осигуряване на допълнително финансиране за развитието дейността на читалището, ремонт, поддръжка и модернизиране на читалищната база и оборудване. 

Подходи: Активно участие в общински прояви и организиране на съвместни инициативи с община, общински структури, бизнес-организации, НПО и структури на гражданското общество. Разработване и реализиране на проекти с външно финансиране, в това число и в партньорство с община, общински структури, бизнес-организации, НПО и структури на гражданското общество.

4. Обезпечаване на дейностите през 2021 г. чрез финансиране от:

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;

- Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, Министерство на младежта и спорта, структурни фондове, национални и международни програми;

- Други източници /членски внос, дарения/ и др.

5. Популяризиране и обогатяване дейността на читалището

·                     Привличане на нови членове чрез различни инициативи

·                     Разкриване на нови клубни форми

·                     Участия в телевизионни и радио предавания

·                     Актуализиране на сайта на читалището

·                     Работа с медиите

 

ІIІ. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ:

    1.Разкриване и развитие на социално предприятие

    2.Поддържане и развитие на Потребителски онлайн-център, създаден по проект, финансиран от ФРГИ.

    3.Поддържане и развитие на Благотворна готварница, създадена по проект, финансиран по Националната програма за младежта

    4.Поддържане и развитие на Доброволческа работилница за идеи и изкуство, създадена по проект, финансиран по Националната програма за младежта

    5.Поддържане и развитие на Ковачница за младежка активност, създадена по проект, финансиран по Националната програма за младежта

    6.Поддържане и развитие на Училище „Равноправие“, създадено по проект, финансиран от Български фонд за жените

    7.Разработване на проекти за изграждане на нови и развитие на създадените клубни форми към читалището, развитие на нови културни и социални услуги и обогатяване на материално-техническата база.

 

IV. ХУДОЖЕСТВЕН-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КУРСОВЕ, КЛУБНИ И КРЪЖОЧНИ ФОРМИ

 

Бр. постоянно действащи колективи

- танцов състав „Радика“

- ученическа рок-формация “RTP” Division

- музикална школа

- младежка танцова трупа;

- пърформанс-театрална работилница;

- клуб „Млад еколог;

- клуб „FAMEPOWER“”;

- клуб „Защита на потребителя”;

- клуб „Ямболски адети”;

-клуб”Ковачница за младежка активност”;

-клуб“ Благотворна готварница“;

-кръжок“Интерактивни медии“;

- клуб „Ямболски снахи“;

- школа по рисуване и дърворезба;

- коледарска група;

- кукерска група.

16

Общ бр. участници в колективите

 227

Международни изяви - бр. участници

   1

Национални - бр. участници

90

Регионални - бр. участници

250

Местни – бр. участници

390

Курсове

бр.

·         Брой курсове 

·         Курс за обучение по правата на потребителите

·         Курс за придобиване на практически умения за работа като доброволци

·         Обучение на млади хора да обучават връстници

·         Обучение на отпаднали от училище по основни учебни предмети

·         Курсове по професионална квалификация

5

Брой участници в курсовете

100

Материална и техническа база

 

Разгърната изп. площ за чит. дейност - кв.м.

220

Брой места в салоните

 

Сценична техника

 

Офис техника – компютърна конфигурация 3 бр., преносими компютри -3, цветно мултифункционално устройство, проектор, ламинатор, интерактивна дъска, преносима тонколона

12 бр.

Интернет център-„Потребителски онлайн-център”

      1 бр.

 

V. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Информационни услуги

1.       Интернет-сайт „Народно читалище „Умение-2003“ – umenie2003.com

2.       Интернет-център „Потребителски онлайн-център Умение“

3.       блог „Читалище Умение“,

4.       блог „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“,

5.       блог „Благотворна готварница“,

6.       блог „ДЪГА за нашите деца“,

7.       блог „Здраве от извора“,

8.       блог „Ковачница за мадежка активност“,

9.       блог „Училище Равноправие“,

10.   блог „Новите Будител(к)и“

11.   Facebook-страница на Читалище „Умение“,

12.   Facebook-страница „Благотворна готварница“,

13.   Facebook-страница „ДЪГА за нашите деца“,

14.   Facebook-страница „Здраве от извора“,

15.   Facebook-страница „Ковачница за мадежка активност“,

16.   Facebook-страница „Училище Равноправие“

17.   Филмов канал на Читалището в YouTube

18.   Виртуална библиотека

    2. Образователна дейност и консултантски услуги

• Консултантски услуги по планиране на семейния бюджет, здравословно хранене, семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве

    3. Инициативи и кампании

1.       Информационни кампании за популяризиране на доброволчеството

2.       Кампании за насърчаване на гражданското участие   

3.       Информационни кампании за превенция на домашното насилие и наси-лието, основано на пола

4.       Застъпнически кампании за превенция на затлъстяването, булимията и анорексията сред младите хора

5.       Организиране на концерти, фестивали и форуми за насърчаване и попу-ляризиране на таланта и креативността на младите хора

6.       Застъпнически кампании за опазването на природните ресурси

7.       Празници на читалището в рамките на националната кампания "Да бъдеш баща"

 

Общ брой членове на народно читалище „Умение-2003“ към 31 декември 2020 г.  – 154 души.

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРАКИЙСКА ЛИРА-2012“

 

 І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

1.       Утвърждаване на читалището като културно-просветно дружество, работещо на територията на град Ямбол

2.       Развитие на културно-управленски политики в сътрудничество с местните власти, културни и образователни институти и лидери в културната общност

3.       Развиване и подпомагане на любителското творчество в създадените читалищни клубове и разкриване на нови.

4.       Насърчаване на активната гражданска позиция, социалното сближаване и европейски ценности

5.       Организиране и провеждане на концерти, изложби, фестивали, празници, чествания и др. с местно, национално и международно значение

6.       Разкриване на нови културни дейности, клубове по интереси и алтернативни занимания в свободното време

7.       Участия в национални и международни форуми и фестивали

8.       Работа по проекти

 

ІІ. ФОРМАЦИИ И КЛУБНИ ФОРМИ

Хорова школа „Професор Георги Димитров“           

1.       Дамски хор „Проф. Георги Димитров” - с диригент Весела Пастърмаджиева и пианист Радосвета Хъркова. (Численост – 30 )

2.       Детски хор „Проф. Георги Димитров”- с диригент Весела Пастърмаджиева и пианист Радосвета Хъркова  (Численост 20)

3.       Вокална група „Весели ноти” - с ръководител Весела Пастърмаджиева (Численост 12)

 

Други клубове и форми

1.       Клас по пиано - с ръководител Радосвета Хъркова ( Численост 10)

2.       Клас по цигулка – с ръководител Ели Попова  (Численост 2)

3.       Клуб за народни танци „Ямболско настроение” - с ръководител Мая Барбазонова (Численост 50)

4.       Клуб по фотография – с ръководител Мариана Добрева (численост 15)

5.       Клуб „АРТ-а”

6.       Дамски клуб

 

Общ брой членове на читалище „Тракийска лира-2012“ към 31.12.2020 г. – 151 души.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

            Приложение 1: Финансиране на народните читалища от държавния бюджет за 2021 г. чрез бюджета на община Ямбол.

            Приложение 2: Финансиране на читалищата от общинския бюджет за 2021 г. със средства от местни приходи за дейности, включени в Общинския културен календар за 2021 година.

Приложение 1:

№ по ред

Наименование на народното читалище

Субсидирана численост за 2021 г.

Стандарт за субсидирана бройка

Субсидия от ДБ за 2021 г.

 

 

брой

в лв.

в лв.

1

2

3

4

5

1

Народно читалище "Съгласие-1862"

24,00

11484,00

275616,00

2

Народно читалище "Пробуда-1909"

5,75

11484,00

66033,00

3

Народно читалище "Зора-1945"

6,75

11484,00

77517,00

4

Народно читалище "Диана-1944"

1,75

11484,00

20097,00

5

Народно читалище "Умение-2003"

2,25

11484,00

25839,00

6

Народно читалище "Тракийска лира-2012"

2,50

11484,00

28710,00

7

Народно читалище "Д-р Стефан Чирпанлиев-2007"                            

0,00

11484,00

0,00

8

Регионален център "Читалища"

3,00

11484,00

34452,00

 

Всичко:

46,00

11484,00

528264,00

Приложение 2:         

 

№ по ред

Наименование на народното читалище

Средства за дофинансиране от местни приходи на община Ямбол за 2021 г.

 

 

в лв.

1

2

3

1.

Народно читалище "Съгласие-1862"

8000,00

2.

Народно читалище "Пробуда-1909"

6000,00

3.

Народно читалище "Зора-1945"

6000,00

4.

Народно читалище "Диана-1944"

1000,00

5.

Народно читалище "Тракийска лира-2012"

3000,00

6.

Народно читалище „Умение-2003“

1000,00

 

Всичко:

25000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол).

Йорданов – Искам да направя две предложения за изменения в програмата. Първото е да се възобнови графата в имоти в регулация за продажба срещу обезщетение част от застроената площ в полза на общината с двата имота, които бяха записани конкретно в програмата от миналата година. Второто предложение, което искам да направя е да отпадне приходната част, която е заложена в последната страница на програмата, за приход от 300 000 лв. за продажба на общински жилища. Ще мотивирам моите предложения, на първо място четейки, както каза преди мен г-н Калиманов, Вашата предизборна програма г-н Ревански и на вашите колеги от ПП „Пряка демокрация“, в нея е записано: „Предоставяне на парцели за жилищно строителство срещу изграждане и предоставяне на определен брой жилища в полза на общината“, едната от точките записана във Вашата програма. В другата точка е записано: „Укрепване и развитие на общинската собственост спиране, на процеса на декапитализация на общината, прекратяване на порочната практика за разпродажба на общинска собственост с цел кратковременни или корпоративни интереси“. Това е нещо, което сте заявили пред нашите граждани по време на предизборната кампания, аз лично смятам, че би следвало да се спазва тази политика, а в предложената програма действията, които се очертава да бъдат извършени, не кореспондират с това, което сте казали преди изборите, което до известна степен съвпада и с част от нашата предизборна програма на групата на ПП „БСП за България“. В самата програма ми прави впечатление доста неща. В първо римско, което е именувано: „Анализ на състоянието и стопанисването на общинската собственост“, всъщност липсва анализ на състоянието на общинската собственост. Вътре просто за изброени имотите, които са общинска собственост, които се ползват безвъзмездно от различни законодателства в републиката, кои са за наем, кои за продажба, но анализ за състоянието липсва. Вътре има едно изречение, което ми се струва леко несериозно: „Освен от собствени средства общината разчита и на нов момент за финансиране за поддръжката и реконструкцията за общинска собственост, това са евро програмите“. Това може ли да бъде нов момент в 15-та година, откакто сме влезли като страна членка в ЕС? Струва ми се, че този анализ е правен преди десет, дванадесет години и някой го е копирал, и сложил тук в програмата. Има няколко извода, които са изведени, с които съм склонен да се съглася, че като цяло състоянието на общинската собственост не е в добро състояние и липсват средства. И в деня, в който ни се предоставя програмата или в съседен ден на този за разглеждане от общинските съветници, излиза в публичното пространство информация за рекорден преходен остатък от бюджет 2020 г. И аз искам да попитам, след като е така, не е ли редно общината да подобри състоянието на своята собственост и по този начин да я направи по-атрактивна за евентуални инвеститори?

Кънева – В предложението общинска администрация е записала като основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, само че, ако се вгледаме в чл.8 в ЗОС преди ал.9 има ал.8, която най-вероятно несъзнателно е пропусната и която гласи: „Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината“. И вече ал.9 от ЗОС „В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост“. Прави ми впечатление още в началния абзац на предложената от ОА програма, че тя е разработена в съответствие с програмата за реализиране на общинския план за развитие. Такъв план поред мен се изготвя със стратегията за общинската собственост и аз поне нямам спомен, че ние сме разглеждали такава стратегия. Не съм юрист, но на пръв поглед според мен не е спазен чл.8, ал.8 от ЗОС, който изрично казва за срока, за мандата си, за настоящия ОбС следва да приеме стратегия за собствеността. Дали има някоя друга община, която няма стратегия след година и два месеца работа не зная. Програмата е документ, който следва стратегията за всяка финансова година за срока от нашия мандат. Моля ви за юридическо становище дали е законосъобразно при това положение да се приема програмата в този момент. Имам само един въпрос, на стр.23 в раздел за имоти, продажба на земеделска земя има много изредени парцели, които са сравнително малки. Прави ми впечатление, че последните два имота предложени за продажба общия размер е 1 087 дка., мисля че не са толкова много парцелите, които притежава общината и бих желала да получа информация защо точно в този момент и какво се има на предвид като се включва такъв голям обем от продажби?

Тодоров – Искам да се изкажа относно въпросите на г-н Йорданов. По отношение на първия въпрос - относно двата парцела, които са срещу компенсация, много държа да отбележа, че Вашата група и по Ваша инициатива беше свикана среща с представителите на строителите в гр. Ямбол и Вие също присъствахте. Тук от трибуната е много лесно да кажете нека да останат, програмата не е изпълнена, но защо не кажете какво се е случило на тази среща, строителите ни се присмяха за тези два парцела. Казаха, че нямат интерес и че, ако искат ще отидат и ще си закупят два парцела и ще го направят, а не да наддават за някакво обезщетение. Това не го споменавате, но казвате за тези два парцела. Тук идеята е друга. Трябва да се работи със строителите по друг начин, те си казаха хората: „Ние не сме съгласни да строим нещо на обезщетение, което е под 1300 кв. м., а Вие сега вадите тези два парцела все едно са злато. Това го пропускате и не знам защо. Искам отново да напомня, че това беше Ваша инициатива и вие всички бяхте изненадани от тяхното отношение. Но това е действителността, те не са заинтересовани и ние трябва да търсим някаква друга форма, други парцели, които са атрактивни и да бъдат обсъдени с тях, чак тогава да правим срещи, но така е несериозно и вие сами го видяхте как те казаха, че им губим времето. Относно втория въпрос за общинските жилища, наистина трябва да има някаква стратегия за тези апартаменти, аз съм за. Но Вие казвате, че трябва да има социална политика, да трябва да има, това също е част от социалната политика на общината да продава някакви жилища на социално слабите хора. Ние не търсим някакви големи печалби, те си плащат някакъв наем, тук в нашия град и в нашата държава на всеки втори социално слаб, може би негови роднини са в чужбина, защото повечето са пенсионери. Най-вероятно тези хора купуват апартаментите по този начин. Всяко едно дете иска да обезпечи родителите си с един апартамент и да не се притеснява и това е начина и действителността. Масово апартаментите се купуват с помощта на децата им, които работят в чужбина. Така че, не виждам нищо лошо в купуването на тези апартаменти. Може би трябва да се запази някаква бройка, но тази бройка не трябва да е 300, а трябва да се свали може би до 150 и от там тези апартаменти да се поддържат, след което да си позволим и да строим. Ние трябва да мислим в друга насока, да си изградим един блок дали чрез европейско финансиране, дали чрез общинско, но това е 10 пъти по-добре, отколкото да се молим на строителите и те да ни се присмиват с тези квадрати.

Йорданов – репл. – Г-н Тодоров, разбирам плама във Вашето изказване, но ще ви кажа, че в тази държава има закони. Има две решения на ОбС за отдаване на търг срещу обезщетение на общински имоти, а тези решения на ОбС не се спазват. Г-н Ревански, Вие сте пряко отговорен да се спазват решенията на ОбС и да се следват, съжалявам, може би администрацията ви подвежда, но, ако тези имоти както казахте не са атрактивни, какво направихте да вкарате в тази програма атрактивни имоти? Кои са те според Вас? Как се определя атрактивността на имотите? Тези два имота имат обща застроена площ близо 1 200 кв. м., не могат ли да се пуснат в пакет ви питам? Отговорете!

Тодоров – дупл. - Аз нямам нужда да ви отговарям за тези два имота, строителите сами Ви отговориха. Те се изсмяха на 1 200 кв. м. общо. Други имотите, които трябва да бъдат атрактивни в момента общината и нейната администрация ги подготвят. Първо подготвиха два имота, факт е, направиха среща и какво се случи? Вие направихте и какво се случи на тази среща? Защо не кажете, ами го криете? Те демонстративно напуснаха срещата. Да, ще се подготвят други имоти, в момента работят по тази програма, но това, което Вие говорите е просто правене на един ПР, който не заслужавате.

Георгиева – репл. – Г-н Тодоров, този патос, който демонстрирахте тук от тази катедра мисля, че никак не е на място. Г-н Йорданов, искаше да акцентира върху това, че миналата година за първи път в програма за управление и разпореждане с общинската собственост ние направихме една стъпка, да положим една нова политика., избрахме два имота. Относно конкретната среща с камарата на строителите. Да, присъствахме на срещата. Мисля си, че е доста претенциозно от Ваша страна да говорите от името на тези хора, защото нашата група след това отново се срещна с тях. Да, тези имоти може би не бяха най-добри, но тогава на тази среща, за която Вие говорите каква беше уговорката, че гл. архитект, че администрацията ще огледат имоти. Ще направят кореспонденция с тях, ще обсъждат с тях, за да се намери нещо, което би ги удовлетворило и то да бъде включено в тази програма. Аз дълбоко се съмнявам, че такава кореспонденция е проведена. Относно блокчето, за което говорите, благодаря ви, че Това е една моя лична идея, която сме обсъждали на ПК и Вие я популяризирате тук. Така че, много моля, нека когато застанем тук на тази трибуна да се отнасяме с уважение един към друг и Ви съветвам да не говорите от името на специалистите от камарата на строителите. Да, те не бяха удовлетворени от имотите, но ние и администрацията поехме един ангажимент. Естествено е, че няма да стане лесно, никой не е очаквал да се случи изведнъж, но това беше едно добро постижение миналата година и ние сега правим крачка назад.

Тодоров – дупл. – Г-жо Георгиева, много сте права, но другия път, когато г-н Йорданов тръгва да се изказва се консултирайте какво трябва да каже, за да го направи. Защото, до колкото разбрах Вие сега обяснявате какво той е искал да каже. Така разбрах аз. Да, права сте, имаше диалог, това е крачка напред, но не смятам, че тръгваме крачка назад. В момента казвам, че ще се подготвят най-вероятно и други имоти, но не смятам, че тези два имота са атрактивни. Те не са атрактивни за тази камара на строителите, всички го чухме и го видяхме. 

Йорданов – лично засегнат – Когато започнах своето изказване прочетох няколко абзаца от програмата на ПП „Пряка демокрация“ и казах, че те съвпадат с нашите. Това бяха мотивите за моето предложение. При положение, че ОА не предлага имоти в тази графа, за това предложих да останат тези двата. Не виждам кое не беше ясно в моето изказване.

Шиков – изк. – Взимам отношение по темата, тъй като взех участие в организацията на срещата, взех участие и на самата среща, след това присъствах и на други срещи, които бяха без общински съветници, само с представители на Дирекция „Устройство на територията и строителството“ и строители, не е спряна работата по търсене на подходящите парцели. Конкретно за тези два имота, г-н Тодоров е абсолютно прав. Те очевидно не стават за целта, за която ние си мислехме да ги предоставим миналата година. Така че, не виждам никаква причина да ги гласуваме да влязат отново в тези графи. Уверявам ви, че не е изоставена мисълта и опитите да се намерят правилните парцели, и се работи по въпроса. Другото е за апартаментите, 300 000 лв. са продажби на шест, седем апартамента максимум. Общо взето повече хора ще излязат по наредба, с права в момента да ги купят и аз не виждам нищо лошо общината да продаде шест, седем апартамента годишно. По въпроса за ремонти, провеждали сме разговори с администрацията и там има дейност по въпроса, но за съжаление нещата не стават толкова бързо, колкото и на мен ми се иска, колкото на вас и на г-н Ревански му се иска да станат. Те не се случват за месец, два, три. Но и в двете направления, за които повдигате въпроса смятам, че се предприемат някакви действия и се надявам до края на тази година да има разлика.

Ревански – Във връзка с изказванията, подкрепям да се върне точката за обезщетение срещу парцели. Не знам как е допусната тази грешка, но това е желание както на мен, на екипа ми, така и на общинските съветници. Относно продажбата на общински имоти, няма нищо лошо да се продават имоти, които не могат да се развиват от община Ямбол и знаем, че всички в програмите си бяхме записали, че трябва да даваме шанс в Ямбол да се развива бизнеса и да има частни инициативи. Ако трябва да си говорим за декапитализация на община Ямбол ще се постарая на следващия ОбС да подготвя справка по времето на кое управление е била най-голямата декапитализация на община Ямбол с най-атрактивни имоти. Ако искате ще се подготвя и ще бъде много подробна с пълен анализ. Г-жа Кънева каза за стратегията, тук има специалист от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ той да отговори за тази стратегия, ако е нужно, ако нямаме такава ще бъде направена, за което съжалявам.

Шиков – Предлагам да дадем думата на г-жа Реванска за разяснения по програмата.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Реванска – По отношение на изказването на г-жа Кънева относно стратегията искам да отбележа, че в Община Ямбол досега е имало стратегия, която никога не е била изготвяна от  кмета, винаги се е разработвала по европейски програми, за които общината е плащала по този начин и последната беше за периода 2014 – 2020 г. Миналата година направихме консултация с фирма и все още тази стратегия не е подготвена, но това ще бъде наваксано през тази година. Не смятам, че липсата на стратегия е пречка програмата да бъде приета, тъй като тя е съобразена с общинския план за развитие и който и в момента е в процес на изработка за така наречения План за развитие на общината и отново се разработва по европейските програми.

Ревански – Трябва да запишем, че ако след два поредни търга или конкурса не се вземат може да се продават имотите.

Йорданов – Предлагам, ако сте съгласни да дадем почивка и да се предложат имоти за този раздел.

Шиков – Едва ли за 15 минути ще се посочат имоти. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 7                  въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година.

           

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА

ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2021г.

 

      Настоящата програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

    Програмата за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост се приема  до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Разработена е в съответствие с програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа: описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна, описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване, обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти в т.ч. тези от първостепенно значение, прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

       Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който приема настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

        Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на нейните органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно, целесъобразно и в интерес на гражданите на Община Ямбол .

       Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

       Предмет на програмата са застроените и незастроени имоти – частна общинска собственост, в това число и жилищните имоти. Програмата не разглежда : собствеността, включена в капитала на търговските дружества; сградите – публична общинска собственост, представляващи училища, читалища и културни институти, които са предоставени на организации и юридически лица по силата на закони. Разработването на годишната програма е осъществено след направен анализ, обосноваващ целесъобразността при избора на един или друг подход (продажба, отдаване под наем, учредяване право на ползване) и разглеждането на общинската собственост като инструмент за предоставяне на публични услуги, постигане на целите на градоустройственото планиране и повишаване на приходите за общинския бюджет.

 

Програмата включва:

 

      І.  Анализ на състоянието и стопанисването на собствеността на общината.

     ІІ.  Изводи произтичащи от анализа на състоянието на общинската собственост.

    ІІІ. Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата.

    ІV.  Конкретни очаквания по отношение на приходите от управлението на общинската собственост.

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ.

 

     Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързано с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за придобиване, разпореждане и управление на собствеността.

     Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на общинската собственост е класифициранeто на имотите по функции и оценката им като потенциал според следните признаци:

*         Според предназначението им:

- имоти, които се използват за административни нужди ;

- имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, културни, спортни и др.);

- имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки, съгласно ЗОС.

*   Според финансовите резултати от управлението:

- имоти източници на приходи;

- имоти източници на разходи;

*   Според потенциалните възможности имотите са за :

- общински имоти за разпореждане, съгласно ЗОС;

- общински имоти, които общината трябва да запази за свои нужди;

- общински имоти, които общината трябва да подобри (ремонтира, реконструира, санира);- имоти, които общината трябва да придобие от трети лица.    

     При имотите за административни нужди целта на управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните разходи, повишаване ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите разходи.

     При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на проекти с важно социално значение, целта при управлението на общинската собственост е постигане на заложените в стратегическите документи на общината нива на обхват, вид и качество на предоставените услуги, оптимизиране на оперативните разходи и повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и капиталовите инвестиции в имотите.

     При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки целта е максимизиране на положителни финансови резултати – увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета, чрез използване на пазарни подходи за постигане на висока доходност при управлението им.

      Ангажимент на Община Ямбол е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население на общината. Освен от собствени средства, разчетени по бюджета на общината, нов момент за поддръжката и реконструкцията на този вид собственост е усвояването на средства от европейски фондове и програми.

      Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена  след  преценка на потребностите на общината, при ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за приходите на Община Ямбол и има следните цели:

1. Ефективност и ефикасност от дейността по управление и разпореждане с имоти общинска собственост – намаляване на разходите и увеличаване на приходите;

2. Продължаване на процеса по идентификация, доказване и придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години;

3. Да продължи практиката за отдаване под наем на имотите, ненужни за дейността на общината или към които има проявен интерес.

4. Продажба на неизползваеми нежилищни имоти, към които има проявен инвеститорски интерес, както и на поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях сгради за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на капиталовата програма.

 5. Поддържане на публични регистри за разпоредителните сделки с общинска собственост на сайта на общината.

 6. Реализиране на проекти свързани с обновяване и реконструкция на общинският сграден фонд заложени в общинския план за развитие.

       Съгласно главните регистри на общинската собственост,  Община Ямбол е собственик по АОС на следните имоти :

 

Имоти общинска собственост

 

Title: Брой имоти - общинска собсвеност

 

 

 

  1. Управление на имотите частна общинска собственост:

       1.1. Безвъзмездно за управление или ползване

      Основните функции при управлението на общинската собственост – безвъзмездно предоставяне и отдаването под наем, са регламентирани чрез разписването на съответните процедури при водещото условие за решение на Общински съвет Ямбол. Поддържането и ремонта на имотите и вещите  се извършва от лицата, които ги стопанисват и управляват в рамките на предвидените им за това бюджетни разходи.

   Производството по вземане на решение на Общински съвет за предоставяне за управление на имоти и вещи започва по искане на заинтересованите лица, към което се прилагат регламентирани в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, документи, обосноваващи искането за предоставяне.

-      На юридически лица и на звена на бюджетна издръжка са предоставени безвъзмездно:

Висш съдебен съвет

Административна сграда -  ул. „Александър Стамболийски” 

Общинска Организация на Инвалидите - гр. Ямбол  СНЦ

ул. „Търговска“ №120

Спортен клуб за инвалиди "Ямбол - 99" 

ул. „Търговска“ №120

ОД МВР Ямбол

Изнесен Офис - ж. к. „Райна Княгиня”  18-А-2

ОД МВР Ямбол

Изнесен офис – ж.к. „Георги Бенковски“ №94 – сграда с идентификатор 87374.512.26.3

ОД МВР Ямбол

Изнесен Офис - ул. „Захари Стоянов” №2А

Народно читалище "ДИАНА - 1944"- Ямбол

Ул. „Йордан Йовков” № 34,ет.1

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Стаи за офис, ул. „Г. С. Раковски” №7, ет. ІV стаи 426 и 427

Агенция по заетостта

Административна сграда, ул. „В. Карагьозов” №2

Спортен клуб „Диана”

Спортна площадка - ПИ 87374.534.2, ж. к „Златен рог”

Областна Дирекция "ПБЗН" - Ямбол - РС "ПБЗН"

ул. „Преслав” №58

Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита  на населението"

 ул. „Клокотница” №27

Държавен куклен театър "Георги Митев" - Ямбол

 Част от сграда с идентификатор /сутерен/ с идентификатор 87374.560.12.1, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ №2

Драматичен Театър "Невена Коканова"

 Част от сграда с идентификатор /сутерен/ с идентификатор 87374.560.12.1, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ №2

ОС на Български Червен кръст Ямбол БЧК

Помещения в  сектор "В" на многофункционална сграда, находяща се в ж.к. „Хале” до жилищен блок №9

ПИ с идентификатор 87374.546.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 1739.00  кв.м. и част от сграда – павилионен тип с идентификатор  87374.546.42.1 с обща площ 63 кв.м., а именно три от четирите офисни помещения

Народно читалище „Умение – 2003“

Помещения с площ 220 кв.м. на втория етаж (ляво крило) в триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 в ж.к. Златен рог 2

НЧ “Зора - 1945“

Помещения с площ 220 кв.м. на първи етаж (дясно крило) в триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 в ж.к. Златен рог 2

Национална потребителна кооперация на слепите

Обект №23А – Централен общински пазар, гр.Ямбол, пл. „Георги Дражев“

Агенция за социално подпомагане

Ул. „Марко Бехар” №2 /етаж 1/

Регионална здравна инспекция - Ямбол

Сграда с идентификатор 87374.550.94.6 по КК на гр. Ямбол, находяща се на ул. „Битоля“ №35

 

Имоти, предоставени за безвъзмездно ползване  на политически партии:

 

ПП „Атака“

Помещение, находящо се на ул. „Цар Иван Александър“ №7, гр. Ямбол

ПП ЗС „Александър Стамболийски“

Помещение, находящо се на ул. „Цар Иван Александър“ №7, гр. Ямбол

ПП „ВМРО-БНД“

Помещение, находящо се на ул. „Александър Стамболийски“ №14

ПП „Демократи за силна България“

Помещение, находящо се на ул. „Търговска“ №53

ПП „Български земеделски народен съюз“

Помещение, находящо се на ул. „Търговска“ №53

ПП „БСП“

Помещение, находящо се на ул. „Цар Иван Александър“ №7, гр. Ямбол

ПП „Герб“

Част от сграда, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №12

 

1.2.Нежилищни имоти отдадени под наем

Отдаването под наем на общински имоти се извършва чрез публично оповестени търгове или решение на общински съвет, по реда на ЗОС и НРПУРОИ. Поддържането и текущите ремонти на имотите – общинска собственост, се извършват от наемателите и ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

 

      Действащи договори към 01.01.2021 г. за отдадени под наем нежилищни обекти и части от тях – 114 договора, в т.число – 35 договора за обекти, находящи се на Централен общински пазар и 7 на политически партии, както следва:

 

Действащи договори към 01.01.2021 г. за отдадени под наем нежилищни обекти и части от тях-   114 договора , както следва:

 

               

 

               1.3.Жилищни имоти:

     С Наредбата  за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол се  определят условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите разпоредби на действащото законодателство.

     Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема списък, с който се определят броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината.

       Съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС и чл.3, ал.1 от НРУРОЖ на Общинския съвет общинските жилища  са  предназначени за :

·         за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

·         за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

·         ведомствени жилища;

·         резервни жилища

 

     Към настоящия момент жилищния фонд на Община Ямбол обхваща :

Title: Брой имоти - общинска собсвеност

 

1.4. Управление на земи от общинския поземлен фонд:

  Община Ямбол управлява обработваемите площи, представляващи земеделска земя, чрез отдаването им под наем при наличие на проявен интерес от земеделските стопани. Това са площи, от които се реализират приходи в полза на общината.

 

Отдадени под наем земеделски земи:

 

Ниви

917.778 дка

Действащи договори за наем

 30 договора

               

            1.5.Преместваеми съоръжения разположени върху общински терени: 

   

     Ползването на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения се осъществява в съответствие с изискванията на чл.56 и чл.57 ЗУТ и Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол. Към 01.01.2021 г. – общият брой на издадените разрешения за поставяне на преместваеми съоръжени върху общински терени са 821.

Разпределени по видове са:  167 броя Разрешения по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони, 97 броя  Разрешения по чл.57 от ЗУТ за поставяне на рекламно – информационни съоръжения и 557 броя Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за открита търговска дейност.

 

     ІІ.ИЗВОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

        Всеобщ проблем, включително и на Община Ямбол е липсата на достатъчно ресурси за поддръжка на обектите общинска собственост. Като цяло използваемият сграден фонд се нуждае от ремонт и обновяване, още повече свободните обекти, които не се експлоатират в момента. Поддръжката, ремонта и охраната на общинските имоти, които не са отдадени под наем или за ползване са сериозен проблем, поради липса на достатъчно средства. Нецелесъобразно е и влагането на средства за ремонт на сгради, които не могат рационално да се използват. От друга страна опазването им в сегашните условия също е проблем и неоправдан разход.  Всичко това води до намаляване на пазарната им стойност. От тези имоти не може да се реализира добра доходност в дългосрочен план, чрез отдаването им под наем и не е целесъобразно да бъдат влагани средства за ремонт. Съотносим е проблема и към остарелите жилищни имоти. В голямата си част, наличният жилищен фонд е много стар и силно амортизиран. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са разположени в сгради етажна собственост, което създава трудност при тяхното управление и поддръжка. Къщите, в които са настанени наематели, почти изцяло са строени в началото на миналия век, не са елемент на застроителния план и нямат траен градоустройствен статут. Наложително е да се предприемат действия по събаряне на амортизираните и опасни жилищни сгради. В съчетание  с икономическата и пандемична обстановка в страната, приходите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2020г. са в изпълнение на програмата за съответната година и са както следва:

-      Приходи от управление на имоти, без в тях да са включени приходите, генерирани от  общинските предприятия  667 785 лв. без ДДС

-      Приходи от разпореждане с имоти 1 301 036 лв. без ДДС

 

 

ІІІ. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА.

    Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предварително определените приоритети, публичното обявяване на намеренията на общината по управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост ще дадат възможност за прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинската администрация и общински съвет. Обявените намерения ще предизвикат  интерес от страна на инвеститори и ще се увеличат приходите от продажба и отдаване под наем на обекти.

       Управлението на портфейла от недвижима собственост е обусловен от динамиката в развитието на пазара в България и приемането на недвижимата собственост като актив с потенциални възможности за доходи и участие в портфейли от различни видове инвестиции. Обектът на недвижимата собственост е подвластен на местните пазарни условия, пазарната стойност на обекта е в пряка зависимост и от развитието на района, в който той е разположен, както от състоянието и архитектурата и на околните сгради. От съществено значение за доброто развитие на община Ямбол е да се опазва и гъвкаво управлява наличното имущество. Да се оптимизира обхвата му и да се подобрят потребителските  качества на собствеността, с оглед на увеличаване доходите за бюджета и полезността на общинската собственост за развитието на общността.    

    Рисковете могат да бъдат сведени до минимум чрез внимателно планиране и контролиране на портфейла от недвижими имоти.    

Ефективното управление на общинската собственост е условие за осъществяване на политиката на Община Ямбол за устойчиво местно развитие.

За настоящата 2021 година конкретните действия са обобщени в три групи

 

   А/Действия по управление на общинската собственост:

 

     А.1/  Описание на имотите, които са отдадени под наем или свободни за отдаване:

 

Вид на обекта

Адрес на обекта

Площ кв.м.

1.  

Помещение за офис

ул. „Александър Стамболийски” №12, ет.1

92.50

2.

Помещения за офис

ул. ”Александър Стамболийски” №12,ет.2

50.48

3.

Заведение за хранене и развлечения

ул. ”Александър Стамболийски” №14, ет.1

93.20

4.

Помещение за офис

ул. ”Александър Стамболийски” №14, ет.2

31.00

5.

Помещение за офис

ул. „Александър Стамболийски“№14 ет.2

27.20

6.

Помещение за офис

ул. „Александър Стамболийски” №14, ет.3

23.00

7.

Помещение за бръснарница в бивша Минерална баня

ул. ”Александър Стамболийски” №1

8.00

8.

Помещение за обущарско ателие в бивша Минерална баня

ул. ”Александър Стамболийски” №1

9.00

9.

Помещение – ателие

ул. ”Атанас Кратунов” между №84 и №86

23.00

10.

Помещение за офис

ул. “Г.С. Раковски“ №1

70.00

11.

Кафе-сладкарница

ул. ”Г.С. Раковски” №1

25.38

12.

Помещение за банков офис

ул. “Г. С. Раковски” №7- партер

204.00

13.

Помещение за склад

ул. “Гарабчи Войвода” -  склад за строителни материали

133.00

14.

Кафе –аперитив

в спортен комплекс „Г. Дражев“

122.80

15.

Помещения за дентални услуги в бивш стоматологичен център

ул. „Димитър Благоев“ №2

 

16.

Сграда

ул. ”Дружба” №1

34.70

17.

Бюфет за хранителни стоки

ул. ”Д-р Д. Дончев”/Дом за стари хора/

48.00

18.

Помещения за офис

ул. ”Жорж Папазов” №11

100.80

19.

Помещение за офис

ул. ”Жорж Папазов” №11

78.20

20.

Помещение за склад

ул. ”Милин камък”/северно от РУМ/

8.00

21.

Обект – павилион с идентификатор 87374.543.582.2

ул. „Милин камък”

16.00

22.

Павилионен тип магазин

ул. ”Мраморно море” до №2

35.00

23.

Помещения за офиси

ул. „Паисий“ № 3

50.00

24.

Ресторант

ул. “ Парчевич“ – Клуб – ресторант в къща – музей

91.00

25.

Кафе-аперитив

ул. ”Преслав” /”Подлез”/

103.00

26.

Помещение – СМТЛЗ представляващо СО в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.115

ул. „Срем”, бл.3, партер

69.50

27.

Павилионен тип – ателие

ул. „Стилияна Параскевова”

25.00

28.

Павилионен тип търговски обект

ул. „Спарток”

15.00

29.

Стъкларско ателие

ул. „Спарток”

42.00

30.

Обществена тоалетна

ул. ”Търговска” №53

 

31.

Помещение за офис

ул. ”Търговска”№53

    47.66

32.

Складови помещения

ул. “Търговска” №57

56.00

33.

Помещение в сграда

/ателие за услуги/

ул. ”Търговска” №57, ет.2

   17.60

34.

Ветеринарна аптека

ул. ”Цар Асен” №2

107.00

35.

37 търговски обекта /магазини/

Централен общински пазар

пл. ”Георги Дражев” №1

 

36.

Сграда

ул. „Царевец“ №2

76.00

37

Помещение с идентификатор 87374.541.36.2.17, находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда

ул. „Търговска” № 57

233 кв.м.

38

Помещения за здравни услуги – амбулатория

ул. „Чая” №2

160.00

39

Магазин за сувенири

в обект „Безистен“

18.45

40

Магазин за сувенири

в обект „Безистен“

18.20

41

Магазин за сувенири

в обект „Безистен“

16.65

42

Магазин за сувенири

в обект „Безистен“

34.90

43

Търговски обект

в обект „Безистен“

35.10

44

Арт-кафе

в обект „Безистен“

70.00

45

Кафетерия

в обект „Безистен“

69.40

46

Помещение с идентификатор 87374.521.26.6.1 

Ж.к.„Г.Бенковски“ № 94

77.00

 

А.2/  Описание на земеделски земи отдадени под наем или свободни за отдаване

Земеделски земи

Площ

№ АОС

Местонахождение на имота

1.        

87374.55.95

24.60

110/29.12.1999

„Подстанция”

2.        

87374.25.230

27.80

111/29.12.1999

„Чаргански път”

3.        

87374.40.39

13.27

95/29.12.1999

„Хановска кория”

4.        

87374.21.39

21.152

1131/06.12.2004

„Сухото дере“

5.        

87374.21.27

6.069

1403/29.05.2007

„Сухото дере“

6.        

87374.20.1

47.826

90/28.12.1999

„Германски могили“

7.        

87374.20.27

104.282

91/28.12.1999

„Германски могили“

8.        

87374.20.28

20.581

92/28.12.1999

„Германски могили“

9.        

87374.65.33

21.435

101/29.11.1999

„Кринчовица“

10.    

87374.50.56

9.40

1290/20.12.2006

„Калъч дере“

11.    

87374.50.57

9.40

1291/20.12.2006

„Калъч дере“

12.    

87374.50.17

13.001

1292/20.12.2006

„Калъч дере“

13.    

87374.54.54

15.473

1293/20.12.2006

„Емерлийски път“

14.    

87374.48.24

17.000

1294/20.12.2006

„Джиновски кашли“

15.    

87374.48.28

11.901

1295/20.12.2006

„Джиновски кашли“

16.    

87374.48.136

10.547

99/29.12.1999

„Джиновски кашли“

17.    

87374.48.359

11.673

89/20.12.1999

„Джиновски кашли“

18.    

87374.23.72

7.700

1402/29.05.2007

„Гелен баир“

19.    

87374.23.142

0.245

1547/05.06.2009

„Гелен баир“

20.    

87374.19.40

54.947

1153/09.02.2005

„Червен баир“

21.    

87374.12.928

3.494

1144/08.12.2004

„Азмака“

22.    

87374.40.291

21.174

88/28.12.1999

„Дюзлюка“

23.    

87374.72.60

3.001

1130/09.11.2004

„Покрития кладенец“

24.    

87374.32.13

27.688

1133/09.11.2004

„Пумпалово дере“

25.    

87374.42.12

26.352

114/29.12.1999

„Чатал могила“

26.    

87374.41.967

9.350

1304/12.12.2006

„Данкините агъли“

27.    

87374.41.969

72.717

1303/07.12.2006

„Данкините агъли“

28.    

87374.41.311

67.228

1305/12.12.2006

„Данкините агъли“

29.    

87374.41.316

39.344

1116/03.11.2004

„Данкините агъли“

30.    

87374.47.21

7.192

1404/11.05.2007

„Домуз дере“

31.    

87374.45.187

129.288

116/29.12.1999

„Бозалъка“

32.    

87374.45.61

112.558

2110/29.09.2017

„Бозалъка“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.3/  Земеделски земи по чл. 19 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Земеделски земи

Площ

№ АОС

Местонахождение на имота

1.        

87374.10.37

4.780

1554/18.06.2009

„Хангара“

2.        

87374.23.150

1.700

1548/15.06.2009

„Гелен Баир“

3.        

87374.23.91

4.241

1551/17.06.2009

„Гелен Баир“

4.        

87374.24.129

0.510

1541/15.06.2009

„Гюр чешма“

5.        

87374.24.132

2.550

1542/15.06.2009

„Гюр чешма“

6.        

87374.25.175

2.550

1558/08.06.2009

„Чаргански път“

7.        

87374.29.113

3.825

1559/18.06.2009

„Двете могили“

8.        

87374.37.239

1.154

1544/15.06.2009

„Дюзлюка“

9.        

87374.55.87

2.296

1556/18.06.2009

„Подстанция“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б/ Имотите,  общинска собственост, предвидени