ПРОТОКОЛ № XXI

 

            Днес, 18.03.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0040/11.03.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Татяна Петкова.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри двадесет и първото заседание на Общинския съвет.

            Ал. Стойков – Чете Декларация от ГС ГЕРБ. (приложена към материалите по заседанието)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“, и ПУП – План за улична регулация (ПУР) между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно подаване на форма за кандидатстване по инициативата "Уолтопия" инвестира в две мащабни съоръжения за активно забавление в България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.      Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ X 95, в кв.22 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Илинден" № 17.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

7.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно определяне цена на право на строеж за обект Пристройка към жилищна сграда, ул. "Вихрен" № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристрояване на нови клетки към Автомивка, ж.к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Бунар Хисар" № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно продажба на имот - апартамент в ж.к. "Хале", бл.14, вх.Б, ет.15 ап.103.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

13.  Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортни клубове от Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

16.  Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

17.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям т.16 от дневния ред, тъй като има четири нови предложения по нея трябва отново да стои на сайта на Общината.

Калиманов – Като вносители оттегляме т.15 от дневния ред с мотива да бъдат разгледани двете предложения заедно с това на ОА.

Сивкова – Предлагам да отпадне т.11 за продажба на апартамент в к-с „Хале“.

Шиков – Предлагам да влязат в дневния ред две нови предложения, разгледани от ПК - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено. Второто предложение е относно даване съгласие Община Ямбол да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма "Цифрова Европа 2021-2027" към Министерството на икономиката. Имат срок, който е извън нашата програма за сесиите и затова са налага да влязат по извънредния ред.

Сивкова – Мотивите да предложа отпадането на т.11 са свързани с това, че имам съмнения в декларираните обстоятелства и би следвало дори да не е наемател този човек на жилището. Служителите от ОА да направят сериозна проверка и да ни представяте фактите.

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване да влезе в дневния ред Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване да влезе в дневния ред Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма "Цифрова Европа 2021-2027" към Министерството на икономиката.

 

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“, и ПУП – План за улична регулация (ПУР) между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно подаване на форма за кандидатстване по инициативата "Уолтопия" инвестира в две мащабни съоръжения за активно забавление в България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.      Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ X 95, в кв.22 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Илинден" № 17.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

7.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно определяне цена на право на строеж за обект Пристройка към жилищна сграда, ул. "Вихрен" № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристрояване на нови клетки към Автомивка, ж.к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Бунар Хисар" № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

13.  Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортни клубове от Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма "Цифрова Европа 2021-2027" към Министерството на икономиката.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

16.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме забележки да се оправят технически грешки и са предоставени на ОА.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 4 Закона за опазване на околната среда,  ОбС- Ямбол приема Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.

         

          Приложение:   ПРОГРАМА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) – Имаше предложения за допълнения, които се взеха предвид и се предоставиха от ОА на заседанието на ПК.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, ОбС- Ямбол приема Програма на община Ямбол за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г.

 

          Приложение:   ПРОГРАМА

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VI-за кооперативно жилищно строителство в кв. 136 по плана на гр. Ямбол – Каргон по отношение на ПИ 87374.553.335.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“, и ПУП – План за улична регулация (ПУР) между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.1, т.1 във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, при спазване изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно подаване на форма за кандидатстване по инициативата "Уолтопия" инвестира в две мащабни съоръжения за активно забавление в България".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21 ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1. Общински съвет гр. Ямбол дава съгласие община Ямбол да кандидатства с проект за реализиране на едно съоръжение за активно забавление (атракционен комплекс „Adventure Hub“) на територията на гр. Ямбол в рамките на инициативата „Уолтопия“ инвестира в две мащабни съоръжения за активно забавление в България“ на „Уолтопия“ АД гр. София.

2. Дава съгласие, при одобрение на кандидатурата на община Ямбол, атракционът да бъде изграден на терен намиращ се в УПИ IX кв. 317 по плана на гр.Ямбол, част от поземлен имот с идентификатор 87374.545.7 по КК и КР на гр. Ямбол, целият с площ 83 718 кв.м. находящ се на улица „Търговска“ № 83.

3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме всички съпътстващи законови  действия за изграждане на съоръжението и реализацията на инициативата.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ X 95, в кв.22 по регулационния план на град Ямбол, ул. "Илинден" № 17.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ X 95, в кв. 22 по плана на града, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.529.236 с площ 5 кв.м., в размер на 270.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Юсеин Юсеинов.

II. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ дава съгласие Община Ямбол безвъзмездно да придобие ПИ с проектен идентификатор 87374.529.237, с площ 3 кв.м. от Юсеин Юсеинов.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

Шиков -  Налагам глоба 50 лева на Ясен Киров по чл. 34.5 от Правилника за работа на ОбС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова -  Предоставям на вашето внимание значимостта на този имот и грижата на общината като един добър стопанин за него. Опитите да се отдава под наем разбираме, че са неуспешни и основната причина според мен е в това, че голяма част от този масив изключая два имота, които са с обща площ някъде около 90 дка. От целия този масив от 312 дка., само те са отдадени под наем, а останалата площ от имота е с вече негодни и амортизирани орехови и черешови дървета. Поставянето на условието на наемателя да почисти от растителни отпадъци, да го преведе в подходящо състояние за засаждане на едногодишни култури и да промени предназначението му от овощна градина на нива е едно доста сложно изискване, което едва ли някой ще иска да направи. Поради тази причина разбирам, че без да полага допълнителни усилия общината предлага този имот да се продаде на стойност от 656 000 лв. Предлагам този имот да отпадне, тъй като има възможност общината да използва потенциала му като получи една по-добра цена и в същото време да използва потенциала в полза на гражданите като се създадат едни по-добри предпоставки за привличане на инвеститори. В тази връзка не е лошо да се направи едно почистване на този имот. Общината през изминалата година показа добри постижения в почистване на общински имоти и получи одобрението на гражданите - като почистването на коритото на р. Тунджа, на м. Ормана, засаждане на дървесни видове чрез общинското предприятие. Един разход от порядъка на 30 000 лв. за почистване на тези 312 дка. без сегашните ползвани 90 дка., няма да е кой знае какъв. В същото време, ако се наложи да се прави този разход има една дейност 619, за която миналата и тази година са резервирани едни средства без да е ясно точно за какво. Миналата година това беше основното перо, от което се вземаха средства за една или друга дейност, така че там има резерв, от където да се взема и да се използва за специализирана техника за почистване. В същото време, успоредно с това, ако тръгне процедура по промяна на общия устройствен план, разработи се едновременно подробен устройствен план с предназначение за производствени и складови дейности и се направят съответните схеми за ВиК,  електрически и транспортни връзки, би могло този имот до м. юли, началото на м. август, по моя преценка, да бъде подготвен и да се промотира в агенцията за инвестиции за привличане на инвеститори. Не се коментира за първи път и миналата година се коментираше, аз не знам общината да е представяла в агенцията някакъв имот. Ho e факт, че терените, които са от двете страни на пътя Ямбол - Сливен до паметника на „Диана“в една много широка ивица, са предвидени по общия устройствен план с дългосрочни цели за производствени складови дейности за развитие на такава дейност. Този имот, който се намира съвсем близо до тази ивица би могъл подходящо да се включи в една такава бъдеща перспектива. Определено считам, че това е един от големите имоти, които притежава общината и за него трябва да се положат усилия, да се ползва неговия потенциал. Отново казвам като средство, като паричен ресурс и в същото време и като бъдещи инвестиции в полза на гражданите на Ямбол. 

            Ревански – Още от миналата година коментираме този имот и не зная как виждате, и колко ще бъде инвестицията до този имот да се доведе вода, електричество и канализация. А за тези парцели, които са точно по пътя между Ямбол и Сливен, ако бяха много атрактивни, досега щяха да бъдат застроени. Там засега поне не виждам абсолютно никакво развитие. За почистването на този имот не съм убеден, че точно 30 000 лв. ще са достатъчни. Тук искам да допълня нещо, че зад вашите 12 предложения, които приехме за града, основно стоят проекти за облагородяване на нашия град и за там трябват средства. От къде да ги вземем тези пари, г-жо Сивкова? Знаете, че много лесно се говори от тази трибуна как да не продаваме, а после идвате и искате. Аз съм изненадан от това, което чух. Този парцел не е нито до главния път, нито близо до него има някакви комуникации. И в интерес на истината искам да ви споделя, че наистина преди няколко седмици имаше при мен инвеститор за този парцел, не за закупуване, а за използване за соларен парк и съм му казал да си направи инвестиционно намерение, което да представи на комисиите на ОбС и евентуално би могло да има някакво такова развитие. Но, ако не получим такова намерение как да го оставим и ние сме преотдали от този парцел само ¼. Според мен няма никакъв проблем, миналата година го бяхме предложили за продажба и нямаше никакъв интерес. Мисля, че всички са запознати с това.

            Сивкова – Това са едни реални стъпки, които общините правят, за да могат да правят терените си по-привлекателни. Това, че има инвестиционно намерение е изненадващо, аз не знам дали някой има информация за това нещо. Смущава ме факта, че започваме да говорим за заобикаляне на града ни от соларни и други такива инсталации за възобновяване на енергийни източници, които по своята същност не ангажират човешки ресурс, не създават работни места, в същото време в действителност са в полза за зелената енергия, но това не е основание да бързаме да си продаваме имотите и то хубавите, големите парцели за такива цели. Считам, че действително този имот е с потенциал и за този имот конкретно си заслужава общината да положи усилия. А това колко струва довеждането до имота на вода и на електрическа енергия, това е предмет на обследване и коментари с тези инвеститори, които биха дали и проявили интерес към него, затова са нужни и съответните схеми да се направят към един подробен устройствен план и там нещата категорично се изясняват. Аз твърдя, че действително има възможност и ако общината реши може да се ползва потенциала на този имот.

            Ревански – Явно не съм бил разбран, никой няма интерес да закупува имота, а да бъде предоставен под наем и да си остане собственост на община Ямбол.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 10                        против – 19               въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 9                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.      Масив земеделска земя с обща площ 312.072 дка, включващ:

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 102 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, категория на земята 5, с площ 39.874 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 103 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка, находящ се в местността „Кринчовица”,  актуван с АОС 104 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 105 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 106 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 107 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“  актуван с АОС 108 от 29.12.1999 г.

            Начална тръжна цена за целия масив 656 379.00 лв.

Депозит за участие в търга 66 000.00 лв.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.137 с площ 402 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР ма ЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1347/20.02.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 4 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 300.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 с площ 462 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР ма ЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1343/19.02.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 5 290.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 600.00 лв.

           

 

 

Калиманов – отр. вот - Гласувах за пореден път против разпродажбата на общинско имущество, земя, сгради и т.н. Гласувах „против“, защото мой колега предложи, мисля, едно много рационално предложение. Имах чувството, че никой нищо не чу. Крайно време е понякога, когато сме на тези позиции като съветници избрани от гражданите, наистина да чуваме и различните мнения. Нека направим така, че наистина да чуваме различните мнение и ако трябва ще се вземе почивка, и да вземем едни хубави общи решения за нашия град.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за обект Пристройка към жилищна сграда, ул. "Вихрен" № 12.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Михаил Михов, с местоживеене: и Деница Бадалова, с местоживеене: от 28.45 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.551.125, по КК на град Ямбол, целият с площ 339 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 87374.551.125.1“, находяща се в имот с идентификатор 87374.551.125 по КК, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вихрен“ №12, за който е отреден УПИ VIII-4537 за ЖС, кв. 29 по регулационния план и определя пазарна цена в размер на 2320.50 лв. /две хиляди триста и двадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

     

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристрояване на нови клетки към Автомивка, ж.к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Петър Петров, с местоживеене: от 35.65 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.36, по КК на град Ямбол, целият с площ 66 864 кв.м. за изграждане на обект: „Пристрояване на нови клетки към автомивка, сграда с идентификатор 87374.546.36.26, с адрес: ж.к. „Хале“ № 72, гр. Ямбол, застроена в УПИ I, кв. 24 по регулационния план“, находящ в ж.к. „Хале“ №72 и определя пазарна цена в размер на 5 249.90 лв. (пет хиляди двеста четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

                       

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Бунар Хисар" № 32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.393 с площ 499 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК е актуван с АОС 2491 от 20.12.2019 г. находящ се на ул.  „Бунар Хисар“ № 32 в размер на 43 350.00 лв. без ДДС. (четиридесет и три хиляди триста и петдесет) лв., на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „Ботев 2 2001“, ЕИК 128528168, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. "Срем", бл. 2, ет. 1, ап. 1, представлявано от Иван Ботев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев - заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен  на  неприсъствено заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол" при дневен ред:

 Точка 1. Разглеждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2020 г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на           Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2020 г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2021 г.

Точка 4. Приемане на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2021 г.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно неприсъствено заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол":

по точка 1 от дневния ред: „Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол за 2020 г.“

по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК - Ямбол за 2020 г.“

по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциацията по ВиК – Ямбол за 2021 г.“

по точка 4 от дневния ред: „Одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр, Ямбол за 2021 г.“

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;
  2. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;
  3. Ведомствени жилища - Приложение №3;
  4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение №3А;
  5. Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Допълва таблица 1 – „Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" при Община Ямбол“, към чл. 25, ал. 1 (изм. с Решение № XI-1/13.08.2020г.), със следните обекти и съоръжения:

 

Описание на обекта

Местонахождение

площ

5.17

Спортна площадка „Хр. Ботев“

ж. кв. „Хр. Ботев“, на северозапад от бл.26

 

5.18

Спортна площадка „Златен рог 2

к-с „Златен рог“ източно от бл.2

 

5.19

Фитнес съоръжение „М.Вълев

ул. „М. Вълев“

 

5.20

Фитнес съоръжение „Златен рог“

 ж. к-с „Златен рог“ източно от бл.8

 

5.21

Фитнес съоръжение „Боровец 2“

подножието на парк „Боровец“ до РЗИ

 

5.22

Фитнес съоръжение „Гр. Игнатиев“

к-с „Гр. Игнатиев“, източно от бл.84

 

5.23

Фитнес съоръжение „Хале 1“

кХале“,

западно от бл.3

 

5.24

Фитнес съоръжение „Хале 2“

кХале“,

източно  от бл.9

 

 

 

 

 

8.

ПИ с идентификатор 87374.554.26  с площ 3218 кв.м. ведно с построените в имота сгради предмет на АПОС № 297/24.07.2001 г.

ул. „Люлин“2

площ 3218 кв. м.

9.

Трети етаж от сграда с идентификатор № 87374.560.12.1 – предмет на  АОС № 1790/01.07.2013г.

Ж.к. „Златен рог“ 2

467 кв. м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортни клубове от Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова  ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

                1. Предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, части от имоти - общинска собственост, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения за срок от 3 години както следва:

          а). Плувен басейн „ГПЧЕ“ - Акт за общинска собственост № 80/23.07.1999 г., идентификатор 87374.560.52.1 с адрес кв.“Златен рог“ № 110.

 

Спортна организация

част от имота

Забел.

1.

СПОРТЕН КЛУБ "ДИАНА - МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ И ФЕХТОВКА"

Плувен басейн – по график, съблекални – 2 бр. - по   график, треньорски стая – 1 бр..

 

 

          б). спортна зала „Диана“ - Акт за общинска собственост № 53/16.03.1999 г., идентификатор 87374.533.6.3 с адрес Градски парк.

 

Спортна организация

част от имота

Забел.

1.

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ТУНДЖА“

Тренировъчна зала – по график, съблекални – 2 бр.- по   график, треньорски стаи – 3 бр.

 

2.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "ТУНДЖА"

Тренировъчна зала – по график, съблекални – 2 бр.- по   график.

 

3.

ОблС НА БСФС Ямбол

Офис помещение – 1 бр., ет.2 адм.част

 

4.

СПОРТЕН КЛУБ "ДИАНА"

ПО СПОРТНА СТРЕЛБА

Зала Изток първи етаж

 

5.

СПОРТЕН КЛУБ ПО СКОКОВЕ БАТУТ “ЕНЧО КЕРЯЗОВ"

Зала Запад – първи етаж по график, треньорска стая -  2 бр. - адм.част ет.2.

 

6.

СПОРТЕН КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ "КОСМОС" ГР.ЯМБОЛ

Зала Запад – първи етаж по график

 

7.

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ –

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Офис помещение – 1 бр.- адм.част ет.2

 

8.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ "ТУНДЖА 2009"

Тренировъчна зала – адм.част, ет. 2

 

 

          в). Спортен комплекс „Стадиона“, Акт за собственост № 599/21.05.2002 г., идентификатор 87374.534.3, адрес ул. „Ямболска крепост“.

 

Спортна организация

част от имота

Забел.

1.

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ТУНДЖА“

Тренировъчен салон в Спортна зала – по график, съблекални – 1 бр.- по   график, треньорска стая – 1 бр..

 

2.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "ТУНДЖА"

Тренировъчен салон в Спортна зала – по график, съблекални – бр.- по   график, треньорска стая – 1 бр..

 

3.

СПОРТЕН КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ И ТУРИЗЪМ ТАНГРА – ЯМБОЛ

Външна стена катерене – Южна страна Спортна зала, съблекални 2 бр. по график, треньорска стая – 1 бр.

 

4.

БОКСОВ КЛУБ "ЯМБОЛ"

Боксов салон - 2 етаж Спортна зала , съблекални – 1 бр, треньорска стая – 1 бр.

 

5.

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА И САМБО – ЯМБОЛ

Салон „Борба“ – втори етаж Спортна зала – по график, съблекални – 2 бр. – по график

 

6.

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА „ХЕРКУЛЕС – ЯМБОЛ

Салон „Борба“ – първи етаж Спортна зала – по график, треньорска стая – 1 бр.

 

7.

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "ТУНДЖА"

Лекоатлетическа писта – по график, салон силова подготовка – по график, треньорска стая – 1 бр., съблекални – 2 бр. – по график

 

8.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ

„РАДИО 999” ГР. ЯМБОЛ

Лекоатлетическа писта – по график, салон силова подготовка – по график, треньорска стая – 1 бр., съблекални – 2 бр. – по график

 

9.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ЯМБОЛ

Лекоатлетическа писта – по график, салон силова подготовка – по график, съблекални – 2 бр. – по график

 

 

 

Спортна организация

част от имота

Забел.

10.

СПОРТЕН КЛУБ "ДИАНА - МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ И ФЕХТОВКА"

Тренировъчен салон Север Спортна зала – по график, , салон силова подготовка – по график, треньорска стая – 1 бр., съблекални – 2 бр. – по график

 

11.

СПОРТЕН КЛУБ "ДИАНА - ФЕХТОВКА"

Тренировъчен салон Север Спортна зала – по график, , салон силова подготовка – по график, съблекални – 2 бр. – по график

 

12.

ММА КЛУБ БУШИДО

Салон „Борба“ – първи етаж, Спортна зала – по график, Боксов салон - 2 етаж Спортна зала –по график, треньорска стая – 1 бр.

 

13.

КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ

Тренировъчен салон “ – втори етаж Спортна зала, треньорска стая – 1 бр.

 

14.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915

Футболен терен – по график, съблекални – 2 бр. по график, треньорска стая – 1 бр., стая съдии – 1 бр.

 

15.

ФУТБОЛЕН КЛУБ „АРЕНА“  

Футболен терен – по график, съблекални – 2 бр. по график,

 

 

г). Спортен комплекс „Г. Дражев“, акт за собственост № 600/21.05.2002 г., идентификатор № 87374.533.15 с адрес Градски парк

 

Спортна организация

 

Забел.

1.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915

Футболен терен – по график, съблекални – 2 бр. по график.

 

2.

ФУТБОЛЕН КЛУБ „АРЕНА“  

Футболен терен – по график, съблекални – 2 бр. по график.

 

 

д). Спортен комплекс на ул. „Люлин“, сгради с идентификатори № 87374.554.26.1 и 87374.554.26.2 с адрес ул. „Люлин“ № 2.

 

Спортна организация

 

Забел.

1.

ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ

ПО КАНАДСКА БОРБА ДАВИД-ЯМБОЛ

Спомагателна едноетажна сграда  87374.554.26.1 – тренировъчна зала, треньорска стая санитарен възел и съблекалня

 

2.

СПОРТЕН БРЕЙК КЛУБ "ПЛАСТИК ДЕФОРМЕЙШЪН СКУАД"

Основна сграда 87374.554.26.2 - Първи етаж, дясно крило – тренировъчна зала /основно помещение/, санитарен възел, склад и треньорска стая

 

3.

СПОРТЕН КЛУБ "КИОКУШИН"

Основна сграда - 87374.554.26.2  Втори етаж, ляво крило - тренировъчна зала /основно помещение/, санитарен възел, склад и треньорска стая

 

4.

КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ "ТАНДЕМ" – ЯМБОЛ

Основна сграда 87374.554.26.2 - Втори етаж, дясно крило- тренировъчна зала /основно помещение/, санитарен възел, склад и треньорска стая

 

5.

КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯМБОЛ - ГР. ЯМБОЛ

Основна сграда - 87374.554.26.2 Втори етаж, ляво крило– тренировъчна зала /основно помещение/, санитарен възел, склад и треньорска стая

 

6.

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНВАЛИДИ "ЯМБОЛ - 99"

Основна сграда - 87374.554.26.2 Първи етаж, ляво крило– тренировъчна зала /основно помещение/, санитарен възел, склад и треньорска стая

 

 

 

е). Трети етаж от сграда – частна общинска собственост с АОС № 1790/01.07.2013г. идентификатор № 87374.560.12.1 в ПИ 87374.560.12 с адрес «Златен рог»2/

 

Спортна организация

 

Забел.

1.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА - МЪЛНИЯ

Ляво крило - тренировъчна зала и сервизни помещения  по график 

 

 

 

2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма "Цифрова Европа 2021-2027" към Министерството на икономиката.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Става дума за информационен хъб, една част от работата му ще е в полза на пострадалите от затварянето на ТЕЦ Марица – Изток. Да се консултират хората, които са съкратени и да се търси начин как да им бъде намерена работа. Само преди няколко седмици имахме среща с г-н Томислав Дончев, аз и зам.-кмета Енчо Керязов, с който настоявахме гр. Ямбол също да бъде включен в градовете, които ще пострадат от затварянето на ТЕЦ Марица – Изток 2. Предполагам знаете, че има доста хора от града, които работят там.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Идеята, която е записана в мотивационната част, че сдружението ще работи за реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, ще обединява съществуващата инфраструктура, ноу-хау, технологии и експертизи, това е една много добра идея. Считам обаче, че и нашето решение, което вземаме трябва да бъде коректно. Съгласно посочени чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и други юридически лица с нестопанска цел и определя представители на общината в тях. В самото решение не ни е предложено определяне на представител, затова предлагам като т.2 да бъде записано: „Определя кмета на община Ямбол за представител на община Ямбол в учредителното общо събрание на сдружение с нестопанска цел Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“. В същото време това ще доведе до пренареждане на точките. И т.7 да отпадне, тъй като решението за определяне на представител трябва да го вземе Общински съвет, а не да упълномощава кмета да прави това.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. По т.7 от предложението на вносителя вероятно се предвиждат и други действия, така че е добре да остане, без текста за представителя. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 25                        против – няма           въздържали се – 6

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б. г от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Ямбол

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като съучредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027г.“.

2. Определя кмета на община Ямбол за представител на Община Ямбол в Учредителното (Общото) събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

3. Дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4. Упълномощава кмета на община Ямбол или определено от него лице с изрична заповед, да подпише Споразумението за сътрудничество.

5. Приема проект на Учредителен акт на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – Устав на сдружението, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението, който да се гласува от Учредителното (Общото) събрание на сдружението.

6. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Учредителното (Общото) събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на Учредителното (Общото) събрание за учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за избор на управителни органи.

7. Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Учредителното (Общото) събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

8. Упълномощава кмета на община Ямбол да извърши всички последващи от решението действия.

           

Приложение 1 – Договор - споразумение

Приложение 2 – Учредителен акт

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07. - 31.12.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Както казах и на заседанията на ПК, ако някой има предложения с какво да обогатим за напред отчета за работата ни да заповяда. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване приемането на отчета.

Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020г.

 

Христов – Трябва да ви запозная с препоръки от заседание на ПК ТУИТЕ по предложение на г-жа Сивкова – Да се изготви списък на обектите, които ще бъдат паспортизация през 2021 г. със средства от бюджета и в кое тримесечие ще бъде изпълнено; Да се обяви какво предвижда като информационна кампания администрацията във връзка с паспортизация на частни обекти; По Програми за саниране на сгради да предостави информация чрез сайта и да определи експерт да отговаря на въпроси.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото заседание на ОбС Ямбол.

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

                                                           Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

           

 

                                                                                  Ан. Господинова