ПРОТОКОЛ № XLVIII

 

            Днес, 24.11.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0179/17.11.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Анатоли Станилов и Татяна Петкова.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изготвяне на проект и кандидатстване за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, Градски парк, алея „Минчо Боев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Доклад относно именуване на безименна пътна артерия  в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански  

4.      Предложение относно управление на вещи общинска собственост от ПМГ, Г и ЦДГ на ОП ПЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр.Ямбол за „Промяна на предназначението на таван № 1 в жилище“, ж.к. „Възраждане“, бл. 26, вх.А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински терен за поставяне на преместваем обект -  фургон за търговска дейност, ул. „Търговска“, парк "Опитно поле".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление  върху част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Битоля“ № 35 за нуждите на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи,  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.“Жорж Папазов“ 18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 19.12.2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта. (ул. „Хан Крум“)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на план за застрояване ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, като част от КПИИ. ("България Енерджи" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта. ("ВИП ПРАЙС" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно приемане на Декларация за активен неутралитет на РБ във военния конфликт в Украйна.

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме писмо от кмета на общината за допусната явна фактическа грешка в предложение за определяне на цена право на строеж върху пи 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв.м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: "Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идн. 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище - ап. във фризьорски и козметичен салон от сесията през м. септември. ЯАС отмени текста от нашия правилник за работа, по който поправяхме тези грешки. Затова вече ще работим по АПК и е изготвено предложение за поправка на очевидна фактическа грешка, което предлагам да влезе в дневния ред, имате го на масите.

Илчев - Предлагам от дневния ред да отпадне т.19. Според мен тази точка не е от нашите компетенции, има решение на парламента. Повече изглежда като опита за трупане на дивиденти на чужд гръб и затова смятам, че тя трябва да отпадне.

Ребров - Смятам, че т.19, а именно декларацията от името на групата общински съветници от „БСП За България“ трябва да остане в дневния ред, защото това е една тема, която не е безразлична, както за ямболската общественост, така и за всички граждани на България. Ние тук не взимаме решение с тази точка, а просто изразяваме едно мнение. Смятам, че сигурността е проблем, който касае всеки един от нас, без значение от това какъв е и смятам, че ОбС – Ямбол трябва да изрази становище по този проблем. В този ред на мисли, искам да ви върна малко по-назад във времето, когато сигурността на ямболските граждани пак беше подложена на изпитание. Спомняте си една инициатива на държавата, която искаше да строи бежански центрове в с. Бояново, в непосредствена близост до гр. Ямбол. Тогава беше ангажирана и концентрирана силна обществена енергия, спомняте си пълните площади, спомняте си пълната зала „Диана“ и тогава това доведе до отмяна на инициативата на държавата, да построи тези центрова. Така че, изразяването на едно мнение виждате, че може да има ефект върху националната политика и може да влияе върху решенията на държавата. Така че, призовавам ви да не се отказваме от това, просто да изразим едно мнение, защото то касае бъдещето на децата ни, касае бъдещето на родителите ни и касае всички нас. И по този начин смятам, че всички ние, колеги, ще имаме  възможността да покажем още веднъж, че това не ни е безразлично и се отнасяме с необходимата ангажираност и заинтересованост за утре и за бъдещето на нашите съграждани и като цяло на гражданите на РБ.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за поправка на очевидна грешка.

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване отпадането от дневния ред на точка 19.

Гласували       за – 18                         против – 15                            въздържали се –  2

Приема се.

Миланов – Аз съм против.

Шиков – Тогава са -

Гласували       за – 17                         против – 16                            въздържали се –  2

Съобразно присъстващите не се приема.

От залата неясно.

Шиков – Ще прегласуваме, подлагам на гласуване повторно отпадането от дневния ред на точка 19.

Гласували       за – 18                         против – 14                            въздържали се –  2

Един не гласувал, приема се.

Ще влезе като т.19 поправката на грешката.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 21                         против – 8                              въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изготвяне на проект и кандидатстване за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, Градски парк, алея „Минчо Боев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Доклад относно именуване на безименна пътна артерия  в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански  

4.      Предложение относно управление на вещи общинска собственост от ПМГ, Г и ЦДГ на ОП ПЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр.Ямбол за „Промяна на предназначението на таван № 1 в жилище“, ж.к. „Възраждане“, бл. 26, вх.А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински терен за поставяне на преместваем обект -  фургон за търговска дейност, ул. „Търговска“, парк "Опитно поле".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление  върху част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Битоля“ № 35 за нуждите на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи,  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул.“Жорж Папазов“ 18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 19.12.2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта. (ул. „Хан Крум“)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на план за застрояване ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, като част от КПИИ. ("България Енерджи" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта. ("ВИП ПРАЙС" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно поправка на допусната явна фактическа грешка в предложение за: определяне на цена право на строеж върху пи 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв.м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: "Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идн: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище - ап. във фризьорски и козметичен салон."

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

 

 

 

            Калиманов – проц. - Искам 20 мин. почивка от името на нашата ГС.

            Шиков – Обявявам 20 минути почивка, до 9.32 часа.

            След почивката присъстват 33 съветника.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изготвяне на проект и кандидатстване за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, Градски парк, алея „Минчо Боев“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД не приема предложението. (приложен протокол)

Чолаков - Аз съм човек, който се е занимавал със спорт цял живот и с две ръце подкрепям предложението за изграждане на спортна база. Но това, което ме смути, когато прочетох предложението беше мястото, което отреждаме за изграждането на тазе база. Според мен определението за многофункционална зала не е най-точното, тъй като тя ще бъде отредена за определени видове спорт. Това, което ме впечатли и наложи това мое изказване е, че ако започнем изграждането на това съоръжение, няма ли да стопираме реконструкцията на спортна зала „Диана“. Според мен, ако разрешим това, оттук нататък спортна зала „Диана“ остава с тези размери и остава това съоръжение, което е строено от 59 г. до 64 г., или ние я замразяваме и ще може да се използва за окръжни и максимум държавни първенства. Имаме ли друга идея за ново представителна съоръжение? Защото е различно да имаме една представителна зала, в която тук са се провеждали състезания от ранга на световно първенство по волейбол, защото тя отговаряше на тези изисквания. Провеждала се е европейска квалификация, в която сме побеждавали Франция по баскетбол, провеждали са се редица международни турнири. Или ние ще затворим това съоръжение и няма да може никога гр. Ямбол да има възможността да домакинства. Защо е добре да бъдем домакини и да създаваме условия, в които нашите съграждани да имат това? Ние сме един приятно спортен град и нашите съграждани обичат спорта, обичат бокс и борба, традиционни спортове, в които гр. Ямбол има определен авторитет в международните среди. Затова питането ми е ще оставим ли някаква вратичка за реконструкция на зала „Диана“ или имаме идея за нова зала? Ако решим да оставим вратичка за реконструкция на зала „Диана“, можем да направи  това съоръжение на стадиона, там има достатъчно място за изграждане на такъв тип съоръжение. И затова питането ми е в тази насока, ще оставим ли вратичка тази зала да се  реконструира или имаме идея да действаме за изграждането на нова представителна зала, защото имайте предвид, че тук като дойде една квалификация или направим европейско първенство, или нещо друго, то е в полза и на бизнеса в града. Тук пристигат около 100 - 200 състезателя за по една седмица и те си остават парите в града.

Ревански – Предполагам част от тук присъстващите помнят, че още от преди 20 години е започнало това разширение на зала „Диана“. А дали има възможности да бъде разширена залата, ако се изгради такова съоръжение като допълнителна зала, да има. Това е към централния вход, всички знаем, че не ни достигат в дължина само 2 м. на игралното поле, а в широчина винаги можем да го постигнем като премахнем един, два реда от седалките. Всички знаем колко сме като население в момента в гр. Ямбол и колко сме били преди. Лично моето мнение е, че е добре да имаме международни първенства, но на фона на конкуренцията в цяла България, на всички тези нови зали, които се изграждат в гр. Бургас, в столицата и в други по-големи градове, малко се съмнявам, че биха ни дали домакинство, но естествено е добре за града. Сега, ако трябва да се върна на зала „Диана“, какво става в момента - имаме изготвен проект, имаме почти изготвено КСС, за да се пусне поръчката, но основния проблем е, който е и най-притеснителен, че трябва да се вкара в новите евро норми, такъв е закона. От пожарната ни задължават да се направят промени и по седалките и за съжаление от 2500 места, тя няма как да бъде повече от 1600 места. Искам да дам само пример, че в зала „АРИС“ в гр. Солун е от 4 200 места е станала 2 600 места. Ще има предимството да бъде с нови хубави, удобни седалки и подът ще бъде нов. Лично моето мнение е, че за град като гр. Ямбол тези места са достатъчни и във времето ще се добавят нови седалки, но ще трябва да видим как стоят нещата от законова гледна точка, как можем да го направим. Искам да Ви благодаря за въпроса г-н Чолаков. Да има възможност, има ли средства, да бъде разширено игралното поле.  И се надявам, ако успеем това да го постигнем, да ни дават домакинства на някакви международни форуми. Предвид голямата конкуренция мисля, че е малко съмнително. Но гр. Ямбол има нужда от обновена зала и смятам, че за града, който сме сега за момента, това е напълно достатъчно. Казвам лично моето мнение.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 1                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, т.2 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта:

1.  Дава съгласие за изработване на проект и кандидатстване пред Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане изграждането на многофункционална спортна зала в град Ямбол, градски парк, алея „Минчо Боев“.

          2. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

        

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно именуване на безименна пътна артерия в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Какво Ви мотивира да именувате този булевард с името бул. „Крайречен?

Ревански - Г-н Калиманов, какво Ви мотивира да ми зададете този въпрос?

Калиманов – л. засегнат - Въпросът ми е риторичен, но мисля, че Вие като вносител трябваше да дадете повече пояснение. На мен ми харесва да бъде бул. „Васил Левски“ и правя предложение да го именуваме така.

Шиков - Г-н Калиманов, мисля, че в гр. Ямбол, който и да питате за този булевард, той ще Ви каже, че това е бул. „Крайречен“. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманв.

Калиманов – от място - Оттеглям го.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23             против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ал. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на община Ямбол, Общински съвет Ямбол  именува  безименна пътна артерия – булевард на територията на град Ямбол с трасе от кръстовището ѝ с ул. „Георги Дражев“  (мост за кв. Каргон до Ловен дом), през кръстовища при Биков мост и мост при Ритейл парк Ямбол, кръстовище с ул. „Срем“, под мост на ул. „Граф Игнатиев“ до кръстовище с ул. „Търговска“ на  Булевард „Крайречен“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г. Допълнение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол, допълнение)

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД не приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Във връзка с днешното допълнение към предложението направено от ОА, правя следното предложение. Във връзка с енергийното обследване ОА е заложила 150 000 лв. и правя следното предложение: да се намали дейност 606, §10-00 с 50 000 лв., увеличение на дейност 619 § 42-14 „Обезщетение и помощи по решение на ОбС“ с 50 000 лв. и предлагам сумата от 150 000 лв. да бъде завишена на 200 000 лв. Другото ми предложение, което правя, тъй като това са по решение на ОбС, когато кмета изготвя заповедта за комисията, която ще разпределя тези средства, да има и представители на ОбС, предлагам това да бъдат трима души.

Шиков – Няма други  желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 2                           против – 11                            въздържали се – 10

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 3                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 1                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

 3. Допълва т.5 „Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии" от решение по т.5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. както следва:

„т.5.12. Средства за подпомагане на сдруженията, на собствениците за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния ограден фонд - Етап I" по линия на МВУ - 150 000 лв. Упълномощава кмета на община Ямбол да извършва необходимите действия за предоставяне. на средствата на всяко конкретно сдружение при стриктно спазване на условията и правилата на отворената процедура."

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно управление на вещи общинска собственост от ПМГ, Г и ЦДГ на ОП ПЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 4                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6 т.2 от Закона за физическото възпитание и спорт чл. 38, ал. 3 и ал.5 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.   Предоставя на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ с ЕИК 000970496022 с адрес: гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“, представлявано от Господин Белчев за безвъзмездно управление,  вещи с отпаднала необходимост както следва:

А./ от ПМГ „Ат. Радев“ с ЕИК 000964415 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар Ив. Александър“ №12, представлявана от Евгений Иванов

- комбинирани лежанки    2 бр. х 231.00 лв. –     462.00 лв.

- диск за талия                 2 бр. х 140.00 лв. –     280.00 лв.

- дискове                       160 кг. х     2.20 лв. –     352.00 лв.

- коремни преси                2 бр. х 350.00 лв. –     700.00 лв.

- крив лост                       1 бр. х   47.00 лв. –      47.00 лв.

- лежанки                         2 бр. х 123.00 лв. –    246.00 лв.

- прав лост                       3 бр. х   49.00 лв. –    147.00 лв.

- стойка дискове                1 бр. х 140.00 лв. -    140.00 лв.

                                                                        2374.00 лв.

 

Б./ от ДГ „Валентина“ с ЕИК 000960573 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Българка“ №18, представлявана от Митка Тодорова

- телевизор „TELEFUNKEN”  1 бр. х 330.00 лв. –   330.00 лв.

- телевизор „CRAWN”          5 бр. х 330.00 лв. – 1650.00 лв.

- телевизор „JVC”               2 бр. х 329.00 лв. –   658.00 лв.

- телевизор „TOSHIBA”       1 бр. х 414.00 лв. –   414.00 лв.

                                                                        3052.00 лв.

 

В./ от ПГ „В. Левски“ с ЕИК 000962439 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар Ив. Александър“ №12, представлявана от Донка Атанасова

      - кростренажор                   1 бр. х 399.00 лв. –   399.00 лв.

                                                                                 399.00 лв.

 

2. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр.Ямбол за „Промяна на предназначението на таван № 1 в жилище“, ж.к. „Възраждане“, бл. 26, вх.А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Йорданка … Костова,  постоянен адрес: гр. Ямбол, … от 52 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26, по КК на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м. за изграждане на обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.552.26.6 по КК и КР на гр. Ямбол от таван в жилище“ и определя пазарна цена в размер на 4 972.50 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински терен за поставяне на преместваем обект - фургон за търговска дейност, ул. „Търговска“, парк "Опитно поле".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг площ от 30.00 кв. м. общински терен за поставяне на  преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – фургон за търговска дейност в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 87374.545.7 по КККР на град Ямбол, находящ се на ул. „Търговска“, представляващ многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“ при следните условия:

1.      Предмет на дейност, осъществявана в обекта – търговия

2.      Площ на терена – 30.00 кв. м.

3.  Начална тръжна цена – 273.30 лв., без ДДС//изчислена по т.3 от Приложение

     №1  на  Наредба  за  реда  за  придобиване,  управление   и   разпореждане    с

     общинското имущество на ОбС Ямбол.

4.      Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора 

     5.  Депозит – 820.00 лв.

     6.  Поставянето   на  съоръжението  е  за  сметка  на  спечелилия  търга,    по 

           одобрени визия и проект от гл. архитект на Община Ямбол.

     7.  Изграденото преместваемо съоръжение остава в полза на община Ямбол,

          след изтичане срока на договора.  

     8.  Срок за отдаване под наем – 5 години,  считано  от   датата   на   издаване     на

          Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, град София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, с площ 347 кв.м., актуван с АОС № 1617 от 21.07.2010 г., находящ се на първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол, а именно – северно крило с площ 192 кв.м., за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление  върху част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Битоля“ № 35 за нуждите на Регионална здравна инспекция – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя за временно и безвъзмездно право на управление на Регионална здравна инспекция - Ямбол, ЕИК 176030641, част от имот публична общинска собственост – сграда с идентификатор 87374.550.94.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в имота на ОУ „Николай Петрини“ в ПИ с идентификатор 87374.550.94 по кадастралната карта на град Ямбол, с обща площ 154.00 (сто петдесет и четири) кв.м., актуван с АПОС 136/05.05.2000 г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Битоля” № 35, за срок от 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост

1.      Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № У 9844 АК.

2.      Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните по точка 1 имущество, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи,  финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Св.св. Кирил и Методи“ и по ул. “Кабиле“ в участъка от ул. “Търговска“ до ул. “Г. С. Раковски“, ЦГЧ, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 50 789,61 лв. (петдесет хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинка) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите на представителя на община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация Ямбол с адрес ул. “Жорж Папазов“ 18, с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК 19.12.2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите,

1. Съгласува мандат на Васил Александров – заместник-кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ – гр. Ямбол.

Точка 2. Разни

 

2.Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“:

по точка 1 от дневния ред: Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ – гр. Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на МАРТИН … РАЙКОВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.  При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 87374.36.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ Х-36.919 и УПИ XI-36.920 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

При изработването на ПУП-ПРЗ да бъде заснет въздушния ел.провод, преминаващ през имота и линиите на застрояване да бъдат съобразени със съответния сервитут на комуникацията.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „АГРОМЕЙТ“ ООД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“ с начало от ТНН на ТП КРИНЧОВИЦА-4, извод СН ВЕСЕЛИНОВО, п/ст Ямбол, находящ се в поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 87374.573.1, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 87374.59.596 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на ДИЯН Т. ГОЧЕВ,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за автосервиз, пътна помощ, автокъща и отдаване автомобили под наем.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.72.1034 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-72.1034 „за автосервиз, пътна помощ, автокъща и отдаване автомобили под наем“ в кв./кад. район/ 72. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация;

 

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на ДИЯН Т. ГОЧЕВ, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.72.660 - общинска публична собственост, земеделска територия, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 431 кв.м.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, кв. 123 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта. (ул. „Хан Крум“)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-169 и XІ-170, с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“ в кв. 123 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, с идентификатори 87374.542.169 и 87374.542.170 по кадастралната карта, находящи се на ул. „Хан Крум“ № 27 и 25, с което изменение уличните регулационни линии, определящи границата с улиците „Хан Крум“ и „Бакаджик“ се поставят в съответствие с кадастралните граници на имотите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на план за застрояване ПЗ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, като част от КПИИ. ("България Енерджи" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 21                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за УПИ XIIІ-515.72, УПИ XIV-515.73, УПИ XVIІ-515.104 в кв. 333А и част от обслужващата ги улица между о.т. 99 и о.т. 106, и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПЗ/ на двата новообразувани УПИ XIIІ-515.74,72,73 и УПИ XIV-515.104, получени с изменението на ПР, като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

 

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта. ("ВИП ПРАЙС" ООД)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – На заседанието на ПК ТУИТЕ колегите от ОА не можаха да отговорят убедително на въпрос, който беше зададен и който е свързан с това, че една от причините, поради която се гледа точката на днешното заседание е факта, че ОбС трябва да даде съгласие в качеството му на заинтересовано лице, тъй като в този имот, в този терен на частното лице се намира една сграда, която в кадастралната карта и регистри е записана като собственост на ОЯ. От мотивировката и от информацията от колегите в администрацията се разбира, че общината не се е сдобила с документ общинска собственост. Тъй като това е една самостоятелна сграда с предназначение за енергопроизводство, която се намира в един терен, лице, което ще прави фотоволтаична електроцентрала, имам въпрос дали е започнала процедура по снабдяване на общината с акт за общинска собственост и каква ще бъде съдбата на тази сграда? Ще бъде ли тя предложена на лицето за изкупуване, ще се събаря ли, изобщо какво е намерението на общината относно тази сграда? Засега това, което стана  ясно и това, което колегите от ОА дадоха като информация, че тя е изолирана, т.е. линията на застрояване, която е предвидена в имота обикаля тази сграда, т.е. лицето в момента, което ще строи тази фотоволтаична централа извън обхвата на тази сграда ще прави застрояване. Но ме интересува това, дали е започнала ли е процедура по снабдяване с акт за общинска собственост и какви са намеренията на администрацията относно тази сграда?

Ревански – Г-жо Сивкова, ще се информирам от ОС и ще ви кажа точно.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 21                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуванет.3 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 21                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ВИП ПРАЙС" ООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта.

2.                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на УПИ V-за жилищно строителство“ в кв. 331 по планa на гр. Ямбо, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

3.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 и за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхват УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта и проект за ПУП-ПЗ за урегулирания поземлен имот, като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XLV-125, УПИ XLVI-126 и УПИ LX в кв. 167 по плана на гр. Ямбол – СО “Кринчовица“ /ПИ 87374.512.210, ПИ 87374.512.234, ПИ 87374.512.235, ПИ 87374.512.211/ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ XLV-512.519 /проектен идентификатор 87374.512.519/ и УПИ XLVI-512.541 /проектен идентификатор 87374.512.541/ в кв.167, образувани след изменението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ХLV-12/29.09.2022г. относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Шиков - Нямам допълнения по приложения материал. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 от АПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ХLV-12/29.09.2022г. на Общински съвет – Ямбол, като диспозитива на същото придобива следния вид:

„На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Михаела … Михова, с постоянен адрес: от 10.6 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.539.108, по КК на град Ямбол, целият с площ 3 905 кв. м. за построяване външна стълба и подемник за инвалидни колички, във връзка със съгласуван предварителен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“ и определя пазарна цена в размер на 1910 лв. /хиляда деветстотин и десет/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.“

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 29 декември 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова