РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишния финансов отчет за 2020 на търговско дружество със 100 % общинско участие "Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 11, една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 14 и една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 16, през учебната 2021/2022г. в ОУ "Христо Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 10, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 11 и една паралелка осми клас с брой ученици под минималния - 11, през учебната 2021/2022г. в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг), одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица и кръстовище.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот УПИ IV-74 „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а, и 146 на гр. Ямбол - Промишлена зона и одобряване на задание.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XI - 145, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – „I-ви жилищен район“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ III в квартал 11 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.   Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I - 4624, кв. 30 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Битоля" № 30.

12.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на Българска телеграфна агенция.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на РУ "Полиция" при ОД на МВР - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно изменение на дължината и наименованието на общинските пътища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в СО "Кринчовица", м. "Кайнашки баир", "Балкан фрейт" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно предоставяне ползването на части от имоти - ПОС на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне под наем на част от имот - ЧОС на Районна колегия на БЗС - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на хладилен товарен автомобил втора употреба за нуждите на Детски ясли и ДМК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на 1 бр. автомобил втора употреба на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

           3. При наличие на реализирани икономии в края на годината от средствата за работна заплата в дейност 122 "Общинска администрация"- държавна дейност и в съответствие с чл.28 от Вътрешните правила за заплатите на общинска администрация Ямбол, да се изплати на Кмета на общината през месец декември т.г. допълнително възнаграждение за постигнати резултати в размер на една брутна работна заплата.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишния финансов отчет за 2020 на търговско дружество със 100 % общинско участие "Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1.      Приема годишния финансов отчет и баланс за 2020г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД „ДКЦ № 1-Ямбол“ ЕООД.

2.      Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

3.      На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл.9, ал.1, т. 6 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2020г. реализиран от „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, като средствата да се употребят за закупуване и подмяна на компютри с хардуер, поддържащ актуална операционна система, както и лицензи на ОС Windows 10 Pro.

 

         

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 11, една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 14 и една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 16, през учебната 2021/2022г. в ОУ "Христо Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка I-ви клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 14 и една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 16 през учебната 2021/2022 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2021/2022 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 10, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 11 и една паралелка осми клас с брой ученици под минималния - 11, през учебната 2021/2022г. в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 10, една паралелка VI-ти клас с брой ученици под минималния – 11 и една паралелка VIII-ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2021/2022 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2021/2022 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг), одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица и кръстовище.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за ПУП -  ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг) /ПИ 87374.36.250 и ПИ 87374.36.866/;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 16а от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на община Ямбол, разрешение за изработване на проект за ПУП -  ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг), във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на улица и кръстовище. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

3. На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на част от ПИ 87374.36.250 - м. Бахчите, общинска публична собственост, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път с площ около 1530 кв. м. и част от ПИ 87374.36.866 - м. Бахчите, Общинска публична собственост, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път с площ  около 650.0 кв. м.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот УПИ IV-74 „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ IV-74 „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а, и 146 на гр. Ямбол - Промишлена зона и одобряване на задание.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.                       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост дава съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – промишлена зона;

2.                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 15, ал. 3, чл. 134, ал 2, т. 2 и т. 6 и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ   дава разрешение за изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – промишлена зона;

3.                       На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а и 146 на град Ямбол – промишлена зона.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XI - 145, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – „I-ви жилищен район“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация на УПИ XI-145, кв. 29 по плана на град Ямбол – „І-ви жилищен район“, с идентификатор 87374.528.252 по кадастралната карта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ III в квартал 11 по плана на гр. Ямбол - Златен рог. Схема.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на УПИ III в квартал 11 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 6.

        

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I - 4624, кв. 30 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Битоля" № 30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 36(1)1 от Закона за общинската собственост и чл.63(2)1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие за сключване на договор за доброволна делба между Община Ямбол и Недялко … Недялков при следните условия:

I.                    Недялко … Недялков получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.551.179  с площ 685 кв.м., който е идентичен с УПИ I-4624, кв.30 по ПУП ПРЗ на град Ямбол.

II.                 Община Ямбол получава в дял ПИ с проектен идентификатор 87374.551.180 с площ 30 кв.м.  отреден за улица по същия план.

III.              За уравнение на дяловете определя цена в размер на 5 700.00 лв. без ДДС, която Недялко … Недялков да заплати на Община Ямбол.

 

Договор за делба да се сключи от кмета на община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на Българска телеграфна агенция.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция, ЕИК 000695071, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 1777 от 13.03.2013 г., със застроена площ 47.00 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на РУ "Полиция" при ОД на МВР - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост предоставя на РУ Ямбол на ОДМВР - Ямбол за временно и безвъзмездно управление нежилищен имот - изнесен офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.522.189.5.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 71.28 кв.м., актуван с АОС № 1001 от 19.04.2004 г., при граници на същия етаж обект с идентификатор 87374.522.189.5.1, обект с идентификатор 87374.522.189.5.3 и над обекта с идентификатор 87374.522.189.5.5 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Райна княгиня” бл.18, вх. А, ет.1, ап. 2, за срок от 10 години, считано от 01.12.2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на дължината и наименованието на общинските пътища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и с оглед разпоредбите на чл.3, ал. 4 от Закона за пътищата /ЗП/ и чл. 3, ал. 3 и чл.4, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за пътищата, Общински съвет Ямбол предлага на Министерския съвет да направи промени в списъците за общинските пътища както следва:

1.Да се преименува Общински път от:

JAM 2110 / II – 53, Сливен-о.п. Ямбол/ - Граница общ.(Ямбол – Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа – Сливен) – Желю войвода /III-5305/

на

JAM 2110 /III - 5303/ Ямбол - Граница общ.(Ямбол – Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа – Сливен) – Желю войвода /III-5305/.

Обща дължина на пътя след промяната  - 0.627 км.

Да се преименува Общински път от:

JAM 3111 / II-53/Ямбол – м. Ормана – Граница общ.(Ямбол – Тунджа) - /III-5305/

на

JAM 3111  /III- 5303/ Ямбол – м. Ормана – Граница общ.(Ямбол – Тунджа) - /III - 5305 Веселиново - Завой/.

Обща дължина на пътя след промяната  - 6.333 км.

2. Дава пълномощия на кмета на община Ямбол за предприемане на последващи действия пред МРРБ относно промяна в списъка на общинските пътища на територията на община Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в СО "Кринчовица", м. "Кайнашки баир", "Балкан фрейт" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 и чл. 34, ал.1 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.515 с площ 28 /двадесет и осем/ кв. м., който се отнема от имота на „БАЛКАН ФРЕЙТ“ ЕООД и преминава към ПИ с идент. 87374.573.134 – за второстепенна улица.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне ползването на части от имоти - ПОС на ХГ "Жорж Папазов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 1 от Закон за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Ямбол:

1. Отнема от Основно училище „Христо Смирненски” ползването на трети етаж и части от приземния етаж от сградата, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. "Търговска" 79, и ги предоставя за безвъзмездно ползване на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол за периода на реализирането на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

2. Отнема от Музей на бойната слава – гр. Ямбол ползването на Складово помещение № 18, находящо се на адрес: гр. Ямбол, ул. "Стара планина" 1, и го предоставя за безвъзмездно ползване на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол за съхранение на тежка скулптура за периода на реализирането на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,

 

за срок до приключване изпълнението на същия, осъществяван с комбинирана финансова подкрепа по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056/14.01.2021 г.

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Кмета на община Ямбол да издаде заповед съгласно взетото от Общински съвет Ямбол решение.

 

            Основно училище „Христо Смирненски” и Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол да сключат споразумение във връзка с покриване на режийните разходи, свързани с ползването на предоставените части от сградата, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. "Търговска" 79.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от имот - ЧОС на Районна колегия на Български зъболекарски съюз - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Ямбол, ЕИК 128054873, помещение (1 стая) с площ 12.00 кв.м. за офис, в сграда с идентификатор 87374.537.95.2 по КК на град Ямбол, актувана с АОС № 685 от 27.09.2002 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Паисий” № 3, за срок от 5 години с месечен наем в размер на 22.44 лв. без ДДС (т. 15 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол).

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на хладилен товарен автомобил втора употреба за нуждите на Детски ясли и ДМК Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 и 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Предоставя безвъзмездно за управление на „Детски ясли и детска кухня“, гр. Ямбол, представлявано от директора: Ваня Николова, БУЛСТАТ 0009704960119, с адрес: област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Кара Кольо“ № 11, 1 бр. хладилен товарен автомобил, марка ФИАТ, модел ДУКАТО с дата на първоначална регистрация – 29.03.2016 г., цвят – бял, с номер на рама: ZFA25000002A59723, номер на двигател: F1CFA401A1115757, с държавен контролен номер У4708ВА, с балансова стойност 29800 /двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/ лева.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на 1 бр. автомобил втора употреба на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, ал. 1 и 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Предоставя безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Ямбол, представлявано от управителя: Надежда Димитрова, БУЛСТАТ 0009704960195, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 70, 1 бр. автомобил, марка Фолксваген, модел Кади, тип фургон, цвят – бял, с номер на рама: WV1ZZZ2KZEX11602, номер на двигател: CAYZ36095, с рег. № СН3419ВА, с балансова стойност 15000 /петнадесет хиляди/ лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от АПК, чл. 9, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ приема

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021)

 

 

§ 1. В чл.22, ал.1, т.7 в таблицата, в колона 3 – „66.00лв“ се променя на: „420.00лв. на ден за територията на целия пазар“.

 

Таблицата към чл. 22, ал.1 придобива следния вид:

 

МЯСТО/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Такса с ДДС за м2/месец

Такса с ДДС за м2/ден

1. За централен пазар и пазар „Стара автогара” за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

24.00 лв.

2.40 лв.

2. За пазар в ж.к. „Г. Бенковски“ и пазар „Боровец“-за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

22.00 лв.

2.00 лв.

3. За продажба от ППС на селскостопанска продукция и/или цветя

-

2.40 лв.

4. За продажба на животни на „Животински пазар“

-

4.00 лв.

5. За търговия с промишлени стоки

-

3.50 лв.

6. За търговия с промишлени стоки втора употреба

-

1.50 лв.

7. Базар - изложба на животни и птици в празнични и почивни дни на „Животински пазар“

-

420.00лв. на ден за територията на целия пазар

 

§ 2. чл. 30, ал.2 се изменя, както следва:

 

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на Заявлението, ведно с всички изискуеми  документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

 

§ 3. Отпадат ал.3 и ал.4 на чл. 30 и същите се заличават.

 

§ 4. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения:

 

Таблицата към ал.1 придобива следния вид:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

Издаване на удостоверение за наследници

    5 РД

6.00

 4РЧ

18.00

 

- с уточнени данни в заявлението /попълнени коректно всички реквизити/ и починали лица в гр. Ямбол

   До  5 рд

6.00

До    4РЧ

18.00

- за починали лица без ЕГН, неуточнени данни в заявлението и/или починали наследници в други населени места

15 рд

6.00

-

-

2

Издаване на удостоверение за семейно положение

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

3

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

4

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

5

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

30 дни

20

 

6

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

8

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

До 3 рд

6.00

До 4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

До 3 рд

0.00

До 4РЧ

5.00

9

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

10.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

11

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

До 3 рд

6.00

До 4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

До 3 рд

0.00

До 4РЧ

5.00

12

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

13

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

-

-

-

-

-със съобщение за раждане

7 кд

0.00

-

-

- със съдебно решение

3 рд

0.00

-

-

14

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

15

Припознаване на дете

3 м

0.00

-

-

16

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -оригинал

 

 

 

 

- при подписване пред длъжностно лице на община Ямбол

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 рд

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 рд

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 рд

0.00

-

-

17

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

18

Отразяване на избор или промяна на режим на

1 рд

0.00

-

-

 

имуществените отношения между съпрузи

 

 

 

 

19

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

20

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

21

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 

 

 

 

- при съставяне на акт

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 РД

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 РД

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 РД

0.00

-

-

22

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

23

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

7 РД

4.00

-

-

24

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Забележка: При проверка на гражданство в МП срокът започва да тече от датата на получаване на отговора.

7 РД

0.00

-

-

25

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

 

 

- на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

-

6.00

-

-

- на представен от заявителя актуален документ по гражданско състояние

До 3 РД

6.00

До 4РЧ

18.00

26

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

До 3 РД

6.00

До 4РЧ

18.00

27

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

До 3 РД

3.00

До 4РЧ

9.00

28

Образуване на преписка за установяване на самоличност за лице без запис в регистъра за населението

7 РД

4.00

-

-

29

Окомплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15 РД

11.00

-

-

30

Възстановяване или промяна на име

3 РД

0.00

-

-

31

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

До 3 РД

До 4.00

4РЧ

12.00

32

Промяна в актовете за гражданско състояние

3 РД

0.00

-

-

33

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

10 РД

0.00

-

-

34

Издаване на удостоверение за правно ограничение

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

35

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

До 3 РД

4.00

До 4РЧ

12.00

36

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

До 3 РД

2.00

До 4РЧ

6.00

37

За всички други видове заявени удостоверения по гражданско състояние

До 7 РД

5.00

До 4РЧ

15.00

38

Извършване на административни услуги по гражданско състояние, заявени чрез общината до други общини

-

5.00

 

 

39

Издаване на родословно дърво

30 дни

40.00

-

 

40

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

1 ден

10.00

30 мин.

 

 

§ 5. в чл. 46 към ал.1 се измененият: т. 1, т.2, т.4, т.5, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.19, т.20, т.21, т.22.

 

В т.12 на чл.46, ал.1 думата „Спортен“ се заменя с „Любителски“.

 

Чл. 46, ал. 1 придобива средния вид:

Чл. 46. (1) (изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г.) Услуги, предоставяни от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“:

1. За ползване на тенис на маса в зала „Диана“ или друг спортен обект2.00 лв. на човек на час, или 30.00 лв. месечен абонамент.

2. За ползване на баскетболна зала на Градски стадион – 50.00 лв. на час;

3. За ползване на баскетболна зала в зала „Диана“ за спортни игри – 50.00 лв. на час;

4. За ползване на зала за борба, бокс, ОФП, джудо, карате, кикбокс, вдигане на тежести на Градски стадион – 2.00 лв. на човек на час;

5. За ползване на зала за борба, бокс, ОФП, джудо, карате, кик бокс, вдигане на тежести в зала „Диана“ – 2.00 лв. на човек на час

6. За ползване на зала за спортна стрелба в зала „Диана“ – 20.00 лв. на час;

7. За ползване на залата за акробатика и скокове на батут в зала „Диана“ –                                                 20.00 лв. на час;

8. За ползване на писта за бягане на Градски стадион – 1.00 лв. на човек на час;

9. За ползване на Футболно игрище на Градски стадион за контролни и официални срещи – 200.00 лв. на среща;

10. За ползване на Футболно игрище на спортен комплекс „Г. Дражев“ – 60.00 лв. на час;

11. Ползване на стена за скално катерене – 2.00 лв. на човек на час;

12. Любителски риболов с използване на до 2 въдици – 10.00 лв. на ден., за жени и деца до 14 г. – 5.00 лв. на ден;

13. Ловна стрелба на ловно стрелбище със собствени патрони, 25 изстрела „Скийт“ или „Трап“ – 10.00 лв. на час.

14. Ползване на баня - 3.00 лв. на човек на час;

15. Ползване на сауна – 20.00 лв. на час;

16. Игра в шах клуб - 2.00 лв. на човек на час.

17. За ползване на заседателна зала в спортна зала „Диана“ – 30.00 лв. на час;

18. За ползване на спортна зала „Диана“ за мероприятия и концерти:

- летен сезон – 700 лв. до 4 часа и по 80 лв. за всеки следващ час;

 - зимен сезон – 800 лв. до 4 часа и по 80 лв. за всеки следващ час за залата и 150 лв. на час за отопление;

 - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община  Ямбол – 70.00 лв. на час.

- при които община Ямбол е съорганизатор – безплатно.

19. Косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева – 60.00 лв. за дка.

20. Отсичане на дървета с ползване на вишка и всички операции:

- с вишка до 11 м. – 150.00 лв. за 1 бр. дърво.

- с вишка над 11 м. – 250 лв. за 1 бр. дърво

21. Оформяне на корони на дървета с вишка и всички операции:

- с вишка до 11 м. – 100.00 лв. за 1 бр. дърво.

- с вишка над 11 м. – 200 лв. за 1 бр. дърво.

22. Услуга с автовишка с височина дo 11м. – 40.00 лв. на час.

23. Направа на цветна леха с летни цветя – 28.00 лв. кв. м.

24. Направа на цветна леха с есенни цветя – 20.00 лв. кв. м.

25. Засаждане на дървета с бяла почва до 2 м. с материал на заявителя – 30.00 лв./бр.

26. Засаждане на дървета с гол корен до 2 м. с материал на заявителя – 20.00 лв./бр.

27. Резитба на храсти и изнасяне на отпадъци – 1.00 лв. кв. м.

 

§ 6. В Чл.53 (1) Други услуги, предоставяни на територията на общината: в таблицата,  колона  № 2 придобива следния вид:

 

наименование на услугата

цена  в лв. с ДДС

2.

За ползване на басейн:

А./  Плувен басейн к-с „Златен рог“ № 110 (ЕГ „В. Карагьозов“)

1. Цени на билети за индивидуални посещения:

басейн

голям

малък

а./  за деца до 12 г. с пълнолетен придружител /за 1 час/

 

2.00

б./  за ученици и студенти /за 1 час/

4.00

3.00

в./  за възрастни /за 1 час/

9.00

г./   за пълнолетен придружител на 1 дете /за 1 час/

7.00

д./  за пенсионери и хора с увреждания /за 1 час/

4.00

2.00

е./  за хора с увреждания с придружител /за 1 час/

безплатно

2.   Цени на абонаментни карти:

а./    за деца до 12 г. с пълнолетен придружител

 

10,00

б./  за ученици и студенти

25.00

20.00

в./    за възрастни 

50.00

 

г./    за пълнолетен придружител на 1 дете

40.00

 

д./  за пенсионери и хора с увреждания

20.00

10.00

3. Цени за състезатели, практикуващи плувни спортове, картотекирани в лицензирани спортни клубове, имащи Решение на ОбС:

безплатно

4.    Цени за спортни клубове или организации /не притежаващи лиценз от ММС и/или развиващи дейност извън територията на община Ямбол:

а./   за ползване на коридор  / за 1 час /

35.00

30.00

б./   за провеждане на спортни срещи и състезания /за 1 час/

150.00

50.00

5.    За провеждане на културни и развлекателни прояви /за 1 час/:

300.00

150.00

Б./  Плувен басейн ПГ „В. Левски“

1.     Цени на билети за индивидуални посещения:

 

а./ за деца до 12 г. с пълнолетен придружител /за 1 час/

1.00

б./  за ученици и студенти /за 1 час/

3.00

в./  за възрастни /за 1 час/

7.00

г./  за пълнолетен придружител на 1 дете /за 1 час/

6.00

д./ за пенсионери и хора с увреждания /за 1 час/

3.00

е./  за хора с увреждания с придружител /за 1 час/

безплатно

2. Цени на абонаментни карти:

а./  за деца до 12 г. с пълнолетен придружител

8.00

б./ за ученици и студенти  

17.00

в./  за възрастни 

40.00

г./  за пълнолетен придружител на 1 дете

30.00

д./ за пенсионери и хора с увреждания

20.00

 3. Цени за състезатели, практикуващи плувни спортове, картотекирани в лицензирани спортни клубове, за които има взето Решение на ОбС - Ямбол:

безплатно

4.    Цени за външни спортни клубове или организации /не притежаващи лиценз от ММС и/или развиващи дейност извън територията на община Ямбол:

а./     за ползване на коридор  / за 1 час/

25.00

 б./   за провеждане на спортни срещи и състезания /за 1 час/

80.00

5.     За провеждане на културни и развлекателни прояви /за 1 час/:

100.00

 

 

§ 7. Към чл. 53 се създава ал.2 със следния текст:

(2) Посетители се допускат да ползват басейните до изчерпване на капацитета им.

 

§ 8. Към чл. 53 се създава ал.3 със следния текст:

   (3) Срока на абонаментната карта е един месец, считано от датата на издаването й.

 

 

 

Заключителни разпоредби

 

§ 10. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 11. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.